Vložil lake, 24. Březen 2013 - 20:32

Pane Dušane,
k výkladu ustanovení § 3063 navrhujete, zda by se nemělo týkat pouze případů, kdy SVJ nevzniklo. Domnívám se, že není žádný důvod pro takový úzce omezený výklad. Příslušné ustanovení zní:

  • „§ 3063 Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“.

Text zákona neposkytuje žádnou oporu pro tvrzení, že by se snad toto ustanovení mělo použít pouze v případech kdy SVJ nevzniklo. Zákon jasně vymezuje, že v domech rozdělených na jednotky, v nichž již došlo (či dojde před 01.01.2014) k nabytí jednotky (či více jednotek) do vlastnictví, bude se tak dít i nadále v budoucnu pouze podle zákona č. 72/1994 Sb..

Nabýt jednotku je možno koupí, přijetím daru, výměnou, dědictvím, rozdělením společného jmění manželů, rozhodnutím soudu. Při nabytí jednotky je bezvýznamné, zda v domě již vzniklo SVJ a zákon se o tom nezmiňuje. Pod § 3063 tedy patří i změna vlastníka jednotky v domě, kde SVJ existuje jako právnická osoba.

Připomenu Vám, že klíčový pojem „jednotka“ má podle ZoVB zcela odlišný význam než podle ObčZ. Přitom „jednotka“ je klíčový pojem definující vlastnické vztahy, práva a povinnosti členů těchto právnických osob. Vzhledem k tomu nemůže být totožné SVJ podle ZoVB a SVJ podle ObčZ. Jejich definice jsou odlišné a zasahuje to do samé podstaty vlastnictví.

Takže soudím, že současná SVJ, v nichž došlo k nabytí minimálně pěti jednotek do vlastnictví alespoň tří různých vlastníků, spadají také pod § 3063 a jednotky v tomto domě budou už navěky nabývány podle zákona č. 72/1994 Sb..

Tvrdíte, že jste citoval z důvodové zprávy k § 3063 zákona. Domnívám se, že jde o omyl. Vládní návrh zákona vůbec neobsahoval § 3063 ani v textu, ani v jeho důvodové zprávě. Vládní návrh končí ustanovením § 3046. Viz http://www.psp.cz/…historie.sqw?….

Text nynějšího § 3063 se objevil poprvé jako poslanecký pozměňovací návrh ve sněmovním tisku 362/3, str. 52. Tento dokument ovšem neobsahoval žádnou důvodovou zprávu k pozměňovacím návrhům.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.