vrácení příjmu z pronájmu společných prostor

Vložil vladan na půjčeném účtu (bez ověření), 9. Březen 2019 - 10:43 ::

Dobrý den,trochu zmatečně, nevím jak to napsat: je vidět, že i ostatní SV mají podobný problém jako my. Naše shromáždění 8.3.také odsouhlasilo většinou přítomných, že příjem za pronájem společných prostor za rok 2017 a 2018 se převede do příspěvku na správu domu – FO.Tak zní usnesení. Proti hlasovalo pouze 8.2%přítomných. Protože toto usnesení je neplatné, je v rozporu se zákonem, příjem z pronájmu SP patří vlastníkům, tudíž jakoby nebylo od samého počátku, ale tomu pí. účetní správce a náš výbor nerozumí. Navíc jsem v účetních dokladech u správce (výbor je nemá)vůbec nenašel jak byla příjmová částka zaúčtovaná, nikde není, takže to vypadá, že účetní nedělá účetní zápisy v den, kdy platba přijde atd.Vedení účetnictví je neprůkazné, což je jiný problém. Účetní správce nám 3.3.t.r. vyhotovila podklad pro uplatnění daně dle podílu na SP, ale ani tohoto data jsem se nemohl chytit, protože v pokladní knize ani na účtu žádný příjem kolem tohoto data nebyl.Chci napsat doporučený dopis se žádostí o vrácení bezdůvodného obohacení za 2 roky, protože příspěvky na správu platíme SIPO a změnit výši částky na SIPO na 1 měsíc, abych si započetl pohledávku, je strašný problém, protože smlouvu s poštou na SIPO má výbor SV a já jsem NIKDO!, tak mi to řekli na poště.Takže mám dopis na vydání bezdůvodného obohacení adresovat výboru a v kopii na správce, když nevím, na které účtu příjem za pronájem SP je a od kdy? Jsem ochoten jít až k soudu, protože ta ignorance výboru a správce je bezbřehá.

  • Společné prostory

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil zdeseny clen SVJ, 10. Březen 2019 - 12:17

tak vás jen upozorňuji na několik následujících skutečností.

Mám za to, že teorie zde psané, že SVJ nemůže odhlasovat převod výnosu z pronájmu společných částí do dlouhodobých záloh jsou v rozporu s praxí rozhodování českých soudů. Pokud proti usnesení hlasovalo pouhých 8% vlastníků, žalobu nepodávejte, pokud nechcete od soudu drahé ponaučení.

Co se týče vašich výhrad proti odsouhlasení nevyplacení nájmu společných částí, máte sice pravdu, že SVJ nemůže rozhodovat o cizím majetku. Nicméně SVJ může rozhodnout o záloze na příspěvek na správu a domu a pozemku o výši odpovídající výnosu z pronájmu společných částí. A tak i pokud bylo usnesení shromáždění formulováno nezákonně, tak pokud většina vlastníků projevila vůli, která jde vyložit i způsobem, co je v souladu se zákonem (určuje se záloha na příspěvek na správu domu a pozemku ve výši odpovídající nájmu inkasovanému ze společných částí), odejdete od soudu s tím, že usnesení sice není formulováno přesně, ale jde vyložit v souladu s úmyslem většiny a v souladu se zákonem a bude ponecháno v platnosti i pro nedostatek důležitého důvodu.

Pokud by o tomto měl někdo pochybnosti, tak si přečtěte usnesení I.ÚS 1573/17 V tomto soudním sporu řešily soudy přesně toto a přestože v tomto případě dokonce nebylo shromáždění usnášeníschopné a usnesení o výnosu z nájmu společných částí nebylo ve skutečnosti tedy vůbec přijato, žalobci neuspěli (je v této věci podána stížnost k ESLP a žalobci tedy nerezignovali, ale důvodem je ta absence usnášeníschopnosti zhojená „důležitým důvodem“ a nikoliv skutečnosti řešené v tomto vlákně).

Pokud vám právník říká, že o nevyplacení peněz vlastníků nemohlo SVJ hlasovat, má sice pravdu, ale pokud vám zároveň říká, že to máte soudně napadnout, aniž by vám zároveň sdělil to, co píši výše, tak to svědčí pouze o tom, že nerozumí bytovému právu a nezná judikaturu soudů a měli byste problémy se SVJ řešit tedy s jiným právníkem jinde.

Pokud přesto chcete soudně řešit podivnou praxi vašeho SVJ, zažalujte jej o vydání finančních prostředků in eventum o vydání potvrzení pro účely odvedení daně. Tím docílíte, že buďto se najde soud, co potvrdí vaše teorie a vyhrajete a budou vám vyplaceny peníze, nebo že sice usnesení zůstane platné, ale vy opět vyhrajete a dostanete potvrzení pro FÚ a zároveň docílíte toho, aby se SVJ chovalo správně. Neboť ve skutečnosti jde o určení jednorázové platby ve výši odpovídající příjmu z pronájmu společných částí, kterou zaplatíte z vašeho příjmu (podílu na nájmu společných částí), který musíte zdanit a tedy potřebujete aby vám jej SVJ potvrdilo.

Vložil Roman. (bez ověření), 11. Březen 2019 - 10:21

Proč se soudit o vydání potvrzení pro FÚ, když tazatel uvádí, že ho už obdrželi?

Vložil JaVa, 11. Březen 2019 - 10:32

Můžete zde prosím, citovat odkaz,ve kterém je uvedeno,že tazatel již potvrzení obdržel?

Já jsem se pouze dozvěděl,cituji:

Od r. 2017 máme nový výbor. 2 roky jsme neměli shromáždění, které jsme si teď vynutili a byli „potrestáni“. Žádnou položku 221, o které mluvíte účetní nevede.

Děkuji.JaVa

Vložil Roman. (bez ověření), 11. Březen 2019 - 10:55

V úvodním dotaze tazatel mimo jiné uvádí:

„… Účetní správce nám 3.3.t.r. vyhotovila podklad pro uplatnění daně dle podílu na SP,…“

Vložil JaVa, 11. Březen 2019 - 16:43

Zdravím a děkuji Vám za opravu mé nepozornosti.JaVa

Vložil antispamer (bez ověření), 11. Březen 2019 - 11:55

Na spamera Javu nereagujte. Jen to vyvolá jeho další bezcenné příspěvky. Jak je vidět jsou velmi často v rozporu s realitou.

Vložil JaVa, 11. Březen 2019 - 16:41

Konečně „cenný“ příspěvek k tématu,už jsem si začal myslet,že jste zde, se svými nic neříkajícími „plky“skončil.

JaVa

Vložil vladan na půjčeném účtu (bez ověření), 10. Březen 2019 - 18:39

Děkuji za obsáhlý příspěvek, opravdu je možné,že dnešní soudy se budou řídit usnesením I.ÚS 1573/17, které řešilo případ někdy z r. 2012 a odvolávající se na nyní již neplatný z. 72 o hospodaření s byty. nyní je již jiný právní režim, daný od 1.1.2014 platností nař. vl. č. 366/2013 Sb., které v § 16 pregnantně stanoví komu patří příjem ze SP. To i soudy nemají úctu k dodržování zákonů a právu vlastníka?

Vložil zdeseny clen SVJ, 10. Březen 2019 - 19:17

To, že příjem ze společných částí patří spoluvlastníkům platilo vždy.

A já jsem se vám snažil sdělit, že soud vysoce pravděpodobně dospěje k závěru, že většina spoluvlastníku vyjádřila vůli tento svůj příjem ponechat v SVJ jako dlouhodobou zálohu a že skutečnost, že tuto vůli realizovali špatným textem usnesení bude nepodstatná (místo aby hlasování proběhlo o mimořádné dlouhodobé záloze o výši odpovídající příjmu z pronájmu se hlasovalo o nakládání s částkou získanou pronájmem). Soudci vysoce pravděpodobně vyloží jejich úmysl způsobem souladným se zákonem a nikoliv aby čistě formálně zamítli usnesení pro jeho vadný text. A dále také vysoce pravděpodobně narazíte na sice nesmyslnou (a já osobně proti ní bojuji), ale soudy používanou konstantní judikaturu znemožňující soudně napadat usnesení, která soud neshledá důležitými.

A ano, pokud se mě zeptáte na to, zda soudy a soudci nemají úctu k právům menšinových vlastníků, tak ano, to bohužel nemají. Jinak by nikdy nemohli vyprodukovat usnesení, na které jsem vás odkazoval, kde česká justice odmítla vyslovit neplatnost usnesení, co nikdy nebylo přijato (pro absenci usnášeníschopnosti) s odkazem na „nedůležitost“ tohoto usnesení.

Vložil Dudekk (bez ověření), 12. Březen 2019 - 14:48

Problematika SVJ je pro ně často španělská vesnice a nerozlišují SVJ od jiných subjektů (spolků). Takže podle nich, co shromáždění schválí, i když to nebylo v jeho působnosti, to platí.

S navrhovanou novelou by se situace obrany práv vlastníků mohla zlepšit.

Vložil JiKmet (bez ověření), 10. Březen 2019 - 21:22

Nechme se překvapit, jak u soudů dopadnou vlastníci potažmo SVJ, ve kterých se nikdy o příjmech nehlasovalo, a SVJ ani nevydávala potvrzení o příjmech.

Vložil JiKmet (bez ověření), 10. Březen 2019 - 14:22

Kdyby výbor postupoval jak píšete – tedy by příjmy použil jako zálohu na příspěvek na správu domu a pozemku ve výši odpovídající nájmu inkasovanému ze společných částí – vlastníci by patrně nic nenamítali.

Jenže já znám úplně odlišné kauzy…

Např. 6. let vlastníkům SVJ nevydávalo potvrzení o příjmech, příjem z nájmu nebyl zohledněn % v ročním vyúčtování, mnozí vlastníci tedy netušili, že nějaké příjmy mají.

Na shromáždění v letošním roce – datum zatím není znám – si chce výbor nechat zpětně odsouhlasit, že se jednalo o mimořádné zálohy.

Vložil RD (bez ověření), 10. Březen 2019 - 13:30

Pane Z., v první části odpovědi souhlasím a ÚS to judikátem potvrzuje. Poslední odstavec však není relevantní, potvrzení pro daňové účely vydáno bylo a tazatel to potvrzuje. Tudy cesta tedy taky nevede.

Vložil zdeseny clen SVJ, 10. Březen 2019 - 15:53

ale i dalším, co psali, že nemají ani peníze, ani potvrzení a dokonce tu do diskuze jeden psal i o tom, že donedávna nevěděl ani o tom příjmu… :)

A ostatně ani zakladatel vlákna nebyl spokojen s obsahem dokumentu co obdržel.

Vložil TN. (bez ověření), 10. Březen 2019 - 12:29

Narazil jsem na několik rozhodnutí, které zamítly žalobu, protože dané usnesení (o převedení příjmu z pronájmu do fondu oprav, resp. o nevyplacení příjmu vlastníkům) nespadá pod důležitý důvod.

Pokud se chce někdo soudit, tak nedoporučuji podávat žalobu podle § 1209, navíc od roku 2020 se tento paragraf ještě zpřísňuje (bude možné podávat žaloby pouze v záležitosti správy domu a pozemku, pod kterou ale příjmy z pronájmu společných částí podle NV366 nespadají), žalobce tedy nebude aktivně legitimován k podání žaloby. Jsou to vyhozené peníze za advokáta.

Umím si ale představit následující postup:

  1. podat žalobu o zaplacení, nebo
  2. svůj příjem započíst oproti příspěvku na správu za následující měsíc a započtení oznámit. SVJ vás bude evidovat jako dlužníka a podá na vás žalobu.

Bude záležet na kvalitě soudce okresního soudu, jak se k věci postaví. Pokud uspějete, tak jestli nemáte hyperaktivní výbor, nebudou se chtít odvolávat a pokud půjde o bagatelní pohledávku (10 000 Kč), odvolání ani možné není. Jak by dopadlo odvolání u KS nevím. Dovolání je nepravděpodobné, předpokládám, že příjem z pronájmu bude pod 50 000 Kč. SVJ samozřejmě může pohledávky syslit a podat žalobu po 3 letech, aby překročilo hranici bagatelních pohledávek, ale tak sofistikované výbory obvykle nebývají.

Vložil abc (bez ověření), 10. Březen 2019 - 14:05

Pokud příjem z pronájmu spol. částí domu jde na účet svj, tak by to šlo akceptovat. Pokud ale jde na účet družstva jako správce domu, tak to v pořádku není. Znám společenství, kde svj má sice svůj účet, ale většina vlastníků jednotek posílá platby na účet družstva, protože „jsou prý tak zvyklí“ a dělali to dlouhá léta, tak na tom údajně nemůže být nic špatného. Pokud by na účet družstva šel taky příjem z pronájmu, tak už ten příjem nikdo neuvídí.

Vložil anonymouk (bez ověření), 10. Březen 2019 - 11:11

Je to platné a účinné, pokud to někdo nenapadne u soudu. A nikdo neví, jak by to dopadlo. Zkuste to.
Odhlasovávají se různé hovadiny ( co nebylo na programu, odpouští se platby na služby za někoho, pronajímají se prostory zadarmiko, včetně toho, že se někdy ani výbor neptá a koná…).
Než napíšete, podívejte se do norem, včetně co je to bezdůvodné obohacení. Výbor se s vámi nebude bavit a jste v kelu. Za co odpovídá váš „správce“?
Proti nešvarům se bohužel staví jen jedinci, ostatní mlčí a nechají se i odrbat (stačí, co se píše zde). Podařilo by se vám shodit výbor a dělat pořádky? Když se ozvete na shromáždění, kolik lidí se za vás postaví?
Nebylo by lepčí bojovat aby bylo v OZ, že co není v souladu se zákonem je neplatné? Dnes se pitomé rozhodnutí neznalých či lhostejných na shromáždění po třech měsících zhojí.

Vložil Pavel, 10. Březen 2019 - 1:07

Vladane,

jen jako zajímavost uvádím, jak to je upraveno na Slovensku. Podle § 10/2/b zákona č. 182/1993 Z.z. je příjem z pronájmu společných částí příjmem „fondu provozu, údržby a oprav domu“ nikoliv příjem vlastníků.

Hezký den!

Pavel

Vložil Anonymousščč (bez ověření), 11. Březen 2019 - 1:57

Pavle, Na Slovensku mají společenství vlastníků fondy? Oni mají opravdu v účetnictví fondu oprav? U nás mi není známo že by společenství účtovala o fondech oprav? Místo aby se stát zabýval tím, jak přimět bytové domy aby si sestavovaly rozpočet, tak se konfiskuje příjem vladtníků z jejich majetku! Nebo snad vidíte nějaký důvod proč by se měly na nějaké horentní sumy z pronájmu převádět do jakéhosi fondu oprav když dům takové nákladné opravy nepotřebuje?

Vložil Roman. (bez ověření), 11. Březen 2019 - 10:51

Ale i u nás pani Klainová připustila platby do fondu, minimálně na

„Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně“ viz § 1180/2.“

Vložil N. Klainová (bez ověření), 11. Březen 2019 - 13:19

Protože tady opět běhá moje jméno s tím, že jsem něco uvedla nebo neuvedla, tak se ozývám, i když vím, že tomu bude rozumět zlomek těch, co to budou číst.

Připomínám, že tradiční je přispívání na správu formou záloh, kdy se příspěvky účtují jako závazky v účtových skupinách 95 Dlouhodobé úvěry a závazky nebo 32 Závazky. Přesto z těchto příspěvků na správu dělá skupina houževnatých vytrvalců pořád „přispívání do fondu oprav“, i když to s opravdovými fondy nemá nic společného. Já jim to neberu, ať si to nesprávné pojmenování užívají, ale ať se nediví, že se v tom nevyznají.

Přispívání do různých fondů je možné, přednáší se to na seminářích, ale opravdu jde o fondy až tehdy, jsou-li příspěvky účtovány do účtové skupiny 91 – Fondy. Postupy jsou popsány v souvislém příkladu Klaiex 23 C.

Tyto fondy bych nenazývala fondem oprav, protože tento název je už opravdu zavádějící, ale uměla bych si představit Provozní fond – 911–100(na opravy, údržbu, pojistné, aj. provozně technické náklady a výdaje viz NV č. 366/2013 Sb.)

Provozní fondy bych ale osobně netvořila. Někde jsem uvedla, že kdybych účtovala v SVJ, vybírala bych na provozně-technické náklady, které se hradí podle podílů, příspěvky formou záloh (krátkodobých a dlouhodobých).

Naopak pro vlastní správu bych klidně tvořila Fond pro vlastní správu – 911–200. Náklady vlastní správy se dají celkem lehce odhadnout a rozpočtovat. Překročit se nesmí a když něco zbude, mohou se v příštím roce příspěvky do fondu snížit. Vyplácení nevyčerpaných fondů není po daňové stránce jasné.

Třetí možnou formou je přispívání přímo do výnosů SVJ. Takto bych ale doporučovala účtovat pouze příspěvky, které se hradí až následně, kdy jsou známy skutečné náklady, protože jinak by vznikaly zisky a ztráty. Takto účtují SVJ některá družstva a někteří účetní si se zisky a ztrátami z vlastní správy nevědí rady.

Podrobnosti pro účetní jsou na mých stránkách věnovaných účetnictví SVJ.

Vložil Roman. (bez ověření), 11. Březen 2019 - 11:28

Nevím, jestli mínusovači mínusují proto, protože nevěří tomu, že to p. Klainová uvedla, či proto, že nesouhlasí s tím, co p. Klainová uvedla. Můžete se mínusovači vyjádřit?

Vložil Daňař (bez ověření), 11. Březen 2019 - 11:15

Možné je vše, ale má to daňové konsekvence. Pokud chcete platit větší daň, tak prosím, státní rozpočet to přivítá.

Vložil Roman. (bez ověření), 11. Březen 2019 - 11:24

O tom pochybuji, pokud by to mělo daňové konsekvence, tak by to p. Klainová uvedla.

Vložil RD (bez ověření), 9. Březen 2019 - 22:08

Vážený pane, nepřeji vám nic špatného, ale vaše argumenty jsou pro soudní spor právně irelevantní, o žádné bezdůvodné obohacení nejde, peníze jsou stále vaše. Nic víc, nic méně. Jak sám píšete, obdobnou praxi jste si odsouhlasili a postupovali podle ní i v minulosti, s tím rozdílem, že vám ona částka byla přičtena k příspěvku do fondu oprav a o ni jste zaplatil méně a nyní se zdá, že se o tuto částku navýší platba do fondu oprav. Účetnictví nerozumíte, celková částka příjmu tam být musí, jinak by jste nedostal částku rozpočítanou. Nechte si účetnictví vysvětlit, je to levnější než soud. A těm mudrlantům níže poraďte, ať si nejprve váš příspěvek pozorně přečtou. Ani vy ani výbor netvrdil, že příjem z pronájmu je příjmem SVJ, takže § 245 OZ se neuplatní. Další dva tu mudrují, že došlo k porušení zákona, protože SVJ nevystavilo potvrzení o příjmu pro případ přiznání k dani, atd. Vy jste snad něco takového psal? Opak je pravdou. A to nám tu chybí ještě jeden principialista, který podobný spor o princip dokázal prohrát až i u Ústavního soudu. Shrnu-li to, chce to klid, žádné emoce a žádné soudy. O ty peníze vás nikdo nepřipravil, jen je máte zaparkované ve fondu oprav. Pokud chcete stávající praxi změnit, spojte se s dalšími vlastníky, advokátova sazba za jednu jedinou hodinu je určitě vyšší než sporná částka. Jen poslední poznámku, výbor nemá papír na to, že jako jediný ví co je v domě nutné opravit, začněte tím, že se vás pár dá v domě dohromady, napíšte první návrh oprav a předložíte jej ostatním k diskusi.

Vložil bucek (bez ověření), 10. Březen 2019 - 11:34

„o žádné bezdůvodné obohacení nejde, peníze jsou stále vaše.“

O tom zda a kdy jsou ty peníze opravdu moje,si dokáži rozhodnout sám.K tomu nepotřebuji radila vašeho ražení.Pokud nemám v ruce výpis z mého účtu,na který mi SVJ vrací přeplatky a příjmy z pronájmu,tak nejsou moje a SVJmi je stále dluží!.Na nějakou vaši teorii relativity vám z vysoka,víte co.

Kalousek

Vložil ... (bez ověření), 10. Březen 2019 - 3:08

Z FO se platí i opravy a údržba společných prostor určených k pronájmu. A příjem z pronájmu má jít zpět do FO? Při pronájmu bytu přece také nejde celý nájem na opravy a údržbu. Je snaha o zisk.

„Výhružka“ soudy je mnohdy jediný prostředek, který na některé statutáry platí.
Je i jiný způsob? Např. trestní oznámení, hromadná žaloba atd. Jenom prosím ne odvolání, zkuste odvolat starostu.

1. „…odobnou praxi jste si odsouhlasili a postupovali podle ní i v minulosti…a nyní se zdá, že se o tuto částku navýší platba do fondu oprav.
2 roky nebylo shromáždění. Výbor začal hasit pronájmy převodem do FO, bez snížení platby do FO (po vynuceném shromáždění). Proč asi?

2. „…je to levnější než soud.
Zase to slovo, v příspěvku je pro jistotu 5×.

3. „A těm mudrlantům níže poraďte, ať si nejprve váš příspěvek pozorně přečtou. Ani vy ani výbor netvrdil, že příjem z pronájmu je příjmem SVJ, takže § 245 OZ se neuplatní.
VS.
Příjem z pronájmu společných prostor není příjmem SVJ ale jednotlivých vlastníků…“
Vidím konstatování, ne tvrzení.

4. „Další dva tu mudrují, že došlo k porušení zákona, protože SVJ nevystavilo potvrzení o příjmu pro případ přiznání k dani, atd. Vy jste snad něco takového psal? Opak je pravdou.
VS.
A co teď s daněni za r. 2017? To mám čekat pokutu z FÚ, že jsem to v přiznání neuvedl? A letos to mám zdanit za 2 roky?
Za rok 2017 je potvrzení kde? Opak je lež.

5. „A to nám tu chybí ještě jeden principialista, který podobný spor o princip dokázal prohrát až i u Ústavního soudu.
Nejen vy, i já mu závidím jeho odvahu .

6. „Shrnu-li to, chce to klid, žádné emoce a žádné soudy.
V tomto duchu?
nesmysl“, „pomateným“, „mudrlantům“, „mudrují“, „principialista“…

7. „O ty peníze vás nikdo nepřipravil, jen je máte zaparkované ve fondu oprav.
Může s nimi příjemce individuálně nakládat? Nemůže.

8. „Pokud chcete stávající praxi změnit, spojte se s dalšími vlastníky…“
Zajímavé označení (stávající praxe) pro porušování zákona a dobrých mravů.
Jednotlivec se při zamezování porušování zákona s dalšími vlastníky spojovat nemusí.

9. „…advokátova sazba za jednu jedinou hodinu je určitě vyšší než sporná částka.
Existují občanské poradny, bezplatné právní poradny, poradenské linky atd.

10. „…výbor nemá papír na to, že jako jediný ví co je v domě nutné opravit, začněte tím, že se vás pár dá v domě dohromady, napíšte první návrh oprav a předložíte jej ostatním k diskusi.
Tato věta je pro některé statutáry a jejich oddané typickým příkladem povýšeneckého jednání.

Vložil JiKmet (bez ověření), 9. Březen 2019 - 15:07

Příjem z pronájmu společných prostor není příjmem SVJ ale jednotlivých vlastníků – tudíž shromáždění není legitimní – kompetentní rozhodnout hlasováním, jak se s těmito penězi naloží…

§ 245 Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

Když shromáždění SVJ není legitimní rozhodnout hlasováním, jak se s příjmy z pronájmu naloží – na hlasování vašeho SVJ a usnesení se hledí, jako by nebylo přijato.

Vložil RD (bez ověření), 9. Březen 2019 - 14:49

Jak jste přišel na ten nesmysl, že usnesení shromáždění je neplatné a v rozporu se zákonem a že vám ostatní chtěji peníze zcizit? A pak to ještě korunovat pomateným tvrzením, že se jedná o bezdůvodné obohacení. Nikdo vlastníkům zisk z pronájmu nezcizil, jen vlastníci mající selský rozum se dohodli, že je nesmysl pravděpodobně několik stovek posílat na účet vlastníkům a platit bankovní poplatky a rozhodli se jej převést do dlouhodobých záloh. Stále však platí, že jsou to prostředky jednotlivých vlastníků, které budou po jejich použití na nějakou opravu či cosi podobného vyúčtovány a vypořádány. Mohu vás ujistit na 100%, že podobný nesmyslný spor prohrajete. Pokud se snad nenalezne solidní advokát, který vás upozorní, že je to předem prohraný spor a že vám peníze nikdo nezcizil.

Vložil bucek (bez ověření), 10. Březen 2019 - 11:07

Pouhým rozhodnutím shromáždění, přijatým nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek či vyšší většinou uvedenou ve stanovách pro schvalování usnesení shromáždění, nemůže být rozhodováno o nakládání s finančními prostředky, které dle § 16/366/2013 Sb., náleží vlastníkům jednotek.

Kalousek

Vložil JaVa, 10. Březen 2019 - 10:36

Možná by jste zde mohl uveřejnit § znění zákona,které umožňuje právnické osobě SVJ rozhodovat, bez písemné „dohody všech dotčených vlastníků jednotek“, o nakládání s jejich zákonnými zisky, z pronájmu společných částí domu a pozemku.

Já v zákoně čtu pouze,že:

§ 1189/89/2012 Sb.,

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co „nenáleží vlastníku jednotky“ a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek......

§ 16/366/2013 Sb.,

(2) Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy:

písm.a) nájemné z pronájmu společných částí domu,

písm.b) úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a

písm.c) příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby."

Konec citace

Vidíte někde napsáno,že příjmy z pronájmu nenáleží vlastníkovi jednotky?

Přeji hezký den.JaVa

Vložil JaVa, 9. Březen 2019 - 18:45

" je to předem prohraný spor a že vám peníze nikdo nezcizil."

Pokud právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán, nevystavil všem zákonným příjemcům peněz z pronájmu, potvrzení pro přiznání k dani z příjmu,pak to na předem prohraný soud vůbec nevypadá.Spíše bych to viděl na porušení zákona při správě cizího majetku a zatajování finančních prostředků, které jsou určeny ke zdanění!

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil JiKmet (bez ověření), 9. Březen 2019 - 19:19

§ 6 odstavec 2) NOZ Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

Vložil vladan na půjčeném účtu (bez ověření), 9. Březen 2019 - 18:40

Jsem upřímně zděšen různorodostí názorů, ale odpovídá to úrovni ekonomického myšlení v tomto státě, zvláště bohatých Příjem z pronájmu SP máme od 413,–Kč do 1 028,– Kč dle podílu.Dřív se nám odečítal z příspěvku na tzv. FO zároveň s předáním potvrzení kolik máme zdanit. Od r. 2017 máme nový výbor. 2 roky jsme neměli shromáždění, které jsme si teď vynutili a byli „potrestáni“ Žádnou položku 221, o které mluvíte účetní nevede. Z fin. podkladů vyplývá, že nám vyúčtovává pouze náklady,o příjmech je uveden poslední řádek, že příspěvek na správu činí 1 980 000,– Kč ročně. Na FO máme celkem ležet ladem 6 458 123,– Kč.Nemáme plán oprav a údržby.Znárodnění snad bylo zrušeno a jestliže zákon mluví o tom, že příjem ze SP není příjmem SV, ale vlastníků, tak kolektivní rozhodnutí nemůže být nad zákonem a ty peníze mi patří, jen já mohu rozhodnout, zda je dám do psího útulku a nebo SV, ale žádná „většina“ o mé vůli a právu nemůže hlasovat. Zároveň zákon o účetnictví má snad lhůty k provedení účetních operací, jak někdo může 2 roky někdy držet nějaké peníze? A co teď s daněni za r. 2017? To mám čekat pokutu z FÚ, že jsem to v přiznání neuvedl? A letos to mám zdanit za 2 roky? Byl jsem u právníka a ten mi řekl, k rozhodnutí shromáždění se nepřihlíží, protože odporuje zákonu, že na ty peníze máme jako vlastníci nárok, tak proč by měl soud rozhodovat jinak?

Vložil Realista (bez ověření), 9. Březen 2019 - 19:51

Co si myslí váš právník neznamená, že je to správně.

Zde máte odkaz na článek z webu epravo.cz, kde naopak uvádějí, že lze rozhodnutím shromáždění příjmy z pronájmu vložit do tzv. fondu oprav.

https://www.epravo.cz/…-106381.html

Vložil JiKmet (bez ověření), 9. Březen 2019 - 20:36

Autorka článku získala titul v Plzni.

Viz toto..:

Na tomto shromáždění nebudou spoluvlastníci hlasovat o otázkách hospodaření se společnými prostorami a částmi domu jako členové SVJ,

ale

jako jednotliví spoluvlastníci, podle velikosti svých spoluvlastnických podílů, přičemž pro rozhodnutí musí hlasovat nadpoloviční většina všech spoluvlastníků.

Soused o sousedovi bude rozhodovat, jak má naložit s příjmy?

Když už ignorujete zákony, používejte selský rozum!

Vložil JaVa, 9. Březen 2019 - 19:07

Tento „regulerní způsob“, jsem měl se ve svém příspěvku na mysli.Ale jak sám vidíte,„chytrolíni“ ve statutárních orgánech právnické osoby SVJ, se neštítí ničeho a počítají s tím,že „kde není žalobce tam chybí i soudce.“

Děkuji zas Váš příspěvek a přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

Vložil ik (bez ověření), 9. Březen 2019 - 12:23

Nevím o jakou částku k rozdělení mezi jednotlivé vlastníky podle jejich poměrů se ve Vašem případě jedná – zda jde o částku větší, či malou. Sám píšete, že peníze do SVJ došly (píšete o příjmové částce), předpokládám, že to bylo na Váš běžný účet (v účetnictví účtováno účet 221 str MD) a proto musel být zaúčtován protiúčet na straně Dal. Asi to neumíte najít. Podle procenta vlastníků,kteří nesouhlasili s převodem finančních prostředků z pronájmu na účet dlouhodobé zálohy jste byl zřejmě jen Vy, ta procenta jsou hodně malá. Do soudního sporu Vám nikdo nebrání jít, ale já osobně bych měla obavu, že nemám šanci tento spor vyhrát (mám dojem, že před lety už toto soud rozhodoval a žalobce spor nevyhrál), proto bych k soudu nešla. Určitě o tisíce v tomto sporu nepůjde.

Vložil ... (bez ověření), 9. Březen 2019 - 16:23

Jen poznámka

Podle procenta vlastníků,kteří nesouhlasili s převodem finančních prostředků z pronájmu na účet dlouhodobé zálohy jste byl zřejmě jen Vy, ta procenta jsou hodně malá.

8.2% nevypadá pouze na jednoho vlastníka.

zda jde o částku větší, či malou

Jakou optikou by se toto mělo určovat?

Vložil ... (bez ověření), 9. Březen 2019 - 21:52

U mého příspěvku jsou plusy. Předsedové mě asi nepochopily a tak upřesňuji:

Původní:
zda jde o částku větší, či malou
Jakou optikou by se toto mělo určovat?

Upřesnění (zahrnut i příspěvek – RD 9. Březen 2019 – 14:49):
Nejen důchodce by jistě na otázku, „zda jde o částku větší, či malou“ v množství „několik stovek“ udiveně odpověděl, že nejde ani o větší, ani o malou, ale existenční!

I kdyby šlo o 1,–Kč, ani výbor nemůže měnit pravidla. A pokud se tak děje (jako u nás), sympatizuji s každým, kdo si toto chování nenechává líbit.

Vložil xx (bez ověření), 9. Březen 2019 - 17:14

Vzhledem k tomu, že vlastník má povinnost platit z příjmu daň, není možné, aby shromáždění rozhodlo, že ty peníze musí povinně převést do nějakého fondu. Vždyť je to padlé na hlavu.

Vložil JaVa, 9. Březen 2019 - 17:42

„Vzhledem k tomu, že vlastník má povinnost platit z příjmu daň, není možné, aby shromáždění rozhodlo, že ty peníze musí povinně převést do nějakého fondu.“

Ale to je přece těm „dutým hlavám“/myšleno „fundované statutáry“, naprosto jedno.Tou svojí „lidovou tvořivostí“, nutí vlastníky jednotek k trestnému činu,poněvadž oni vlastníci, přece zatajují část svých příjmů, určených k zdanění.

Je naprosto neskutečné,že si někdo uzurpuje rozhodovat o tom,jak má „občan České republiky“ nakládat se svými příjmy.V tomto případě se většinou nejedná o velké finanční částky,ale o princip,kdy se nějaká parta „chytrolínů“, rozhodne omezovat vlastníka jednotky/příjemce částky za pronájem společných prostor, na jeho nezadatelných právech!

Doufám,že se ti „budoucí profesionální správci“ takových „kopanců“ nebudou dopouštět.:)

Přeji hezký večer.JaVa

JaVa

Vložil Vyhnálek (bez ověření), 9. Březen 2019 - 11:00

V našem SVJ řešíme to samé – já ani netušil, že nějaký příjem mám!

V našem SVJ se provalilo loni na konci roku, že účetní za podpory výboru zadržuje naše příjmy. Na nás chtějí odsouhlasit zpětně, že to byla mimořádná záloha.

Jak by měly být příjmy uvedené v závěrce, poradí mi někdo?

Vložil AsiTak, 10. Březen 2019 - 22:38

V režimu výlučného užívání může být pouze část společné části, přičemž uživatelem může být člen (vlastník) nebo cizí osoba. Uživatel výlučného užívání může tuto část užívat trvale, odkupem do vlastnictví, nebo jen dočasně, jako nájemce části. Stane-li společná část vlastnictvím osoby existujícího vlastníka nebo vlastníka nového nastanou nové poměry ve vlastnictví a v PV přepočítají vlastnické poměry, přičemž původním vlastníkům vlivem snížení společné části (= navýšení části ve vlastnictví) dojde i k poklesu spoluvlastnického poměru. A dále SVJ již pokračuje bez existence režimu výlučného užívání. Pokud existence režimu výlučného užívání se týká společné části pronajatého majetku nenastanou změny spoluvlastnických poměrů a ani plateb stanovených dle této rozvrhové základny. Sazbu nájmu je třeba stanovit tak, aby kompenzovala za tuto část nároky přispívání na:

  1. správu domu a pozemku
  2. vlastní správu má-li rozměr jednotky
  3. zálohy služeb, je-li taková potřeba opodstatněná
  4. finanční náhradu za omezení přímého užití společné části.

1–3 z inkasa nájmu spojí s ostatním zdrojem vlastníků bude-li použití společné nebo se vytvoří oddělený zdroj, bude-li využití pouze pro část ve výlučném užívání. Část 4 vyplatí vlastníkům jako podíl výnosu z pronájmu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".