Přeplatky a změna stanov

Vložil Anonymous, 20. Říjen 2010 - 15:56 ::

Dobrý den, za pár dnů budeme mít shromáždění vlastníků. Výbor našeho SVJ na něm chce schvalovat změnu stanov, kde chce prosadit, aby mohl vlastníkům vracet přeplatky z vyúčtování služeb předchozího roku až později, než stanoví vyhláška 372/2001 Sb. Pokud tu vyhlášku správně chápu, měla bych dostat přeplatek nejpozději do konce července, je to tak? Výbor ale tvrdí, že toto datum musí posunout, protože vyúčtování není možné udělat dřív, než v červnu. Je mi ale záhadou, proč by to nemělo jít dřív. Každý rok sice dostáváme vyúčtování s uvedením přeplatku nebo nedoplatku až začátkem června (nevím, proč ne dříve), ale i z toho je patrné, že výboru nestojí nic v cestě, aby přeplatky vrátil do konce července, jak ukládá vyhláška. Nebo se mýlím? Chtěla bych se tedy zeptat, zda si výbor může termín splatnosti přeplatku jen tak oddálit změnou stanov, anebo zda je termín uvedený ve vyhlášce kogentním ustanovením a nelze jej úpravou stanov nijak posouvat. Děkuji, Kramářová.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Melnicka11, 22. Květen 2013 - 19:46

  Ví někdo podle jakého zákona je SVJ povinno vracet členům přeplatky za služby? Zákon 372 je jen o teplé vodě a rozvodu tepla. Nám jde o přeplatky na odpadech, vodě, společné elektřině..atd.

  Vložil lake, 22. Květen 2013 - 20:29

  Cožpak vy nemáte uzavřenu smlouvu s poskytovatelem těchto služeb?
  Pokud ano, přečtěte si v ní jaká jsou vaše práva a povinnosti ohledně přeplatků a nedoplatků.
  Pokud ne, proč tedy hradíte naslepo nějaké částky předem? Víte vůbec co hradíte? Možná, že to jsou příspěvky, které se nevyúčtují.

  lake

  Vložil svjvmt, 6. Prosinec 2010 - 16:39

  když povinosti může uložit jen z á k o n. Nicméně, jak to, že to jinde stíhají ve lhůtě z vyhlášky? Nechápu ten problém, měřáky se odečetly tak kde to vázne?

  Vložil Kramářová (bez ověření), 14. Prosinec 2010 - 21:43

  Vázne to na tom, že náš výbor uzavřel se správcem smlouvu, ve které je uvedeno, že vyúčtování bude vyhotoveno do konce června. Na moje námitky, že zákon stanovil termín do konce dubna (respektive do konce čtvrtého měsíce po skončení zúčtovacího období, abych byla přesná) mně nebylo odpověděno ;-)

  Vložil lake, 21. Říjen 2010 - 15:20

  Podle § 7 vyhlášky č. 372/2001 Sb. náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování
  teplé užitkové vody se vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V tomto termínu vlastník zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spotřebitel.

  Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování (tepla a teplé vody) je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.

  Tyto lhůty jsou nepřekročitelné a nemůžete je změnit ani stanovami, ani usnesením shromáždění.

  lake

  Vložil Karel Mareš, 22. Říjen 2010 - 0:02

  Mohl bych se zeptat, co se stane, když se tyto lhůty překročí? Náš pověřený vlastník nám dal vyúčtování za roky 05, 06, 07 a 08 až v srpnu 2009, které následně opravil a opravené nám zaslal až v březnu 2010. Vyúčtování za 09 nemáme doteď…

  Děkuji za odpověď KM.

  Vložil svjvmt, 3. Prosinec 2010 - 15:55

  není-li v té normě sankce. Můžete požádat o úrok. Jen to po něm tvrdě vyžadovat, či lépe si najít jiného, či to dělat sami.

  Vložil Rak, 21. Říjen 2010 - 17:29

  Jak řešit prosím vracení přeplatků v případě, kdy SVJ nemá na účtě potřebné finanční prostředky. Tyto jsou použity na hrazení záloh/všech poplatů/ za neplatiče. Děkuji. rak

  Vložil Václav1 (bez ověření), 21. Říjen 2010 - 18:06

  Jak je prosím vás možné, že vaše SVJ nemá peníze?? Pokud máte neplatiče, měli jste je bezodkladně vyzvat k úhradě dluhu, pokud nereagují, pak jim jejich bytovou jednotku zablokovat, předkupní právo mají ostatní vlastníci (pokud platí a nemají také dluhy vůči SVJ). K tomu nepotřebujete ani svolávat žádné shromáždění, vymáhat dluhy může výbor SVJ hned, v zákoně o vlastnictví bytů je výslovně uvedeno, že výbor má funkci vykonávat zodpovědně a dům spravovat hospodárně. Tudíž je jasné, že v pravomoci výboru je i vymáhat pohledávky za neplatiči.

  Vložil vladan, 7. Prosinec 2010 - 7:27

  Dobrá otázka, ale jako předseda vím, že to možné je. Stačí, když se sejde více neplánovaných plateb najednou a zálohy od vlastníků dorazí o několik dní později. Máte ihned problém na světě. Zejména pokud SVJ funguje pouze rok jako naše a nestihne zatím udělat větší zálohu – máme spíše více investicí.

  Vložil Lenča (bez ověření), 22. Říjen 2010 - 3:19

  Váš komentář k řešení neplatiče je ideální. Co když náš neplatič má již zapsánu exekuci od jiného věřitele. Nám zbývá jen podat žádost o vydání platebního rozkazu k dlužné částce a modlit se,aby nenasekal dluhy u státu,abychom než se soudy a případná dražba bytu pohne , dostalo při vyrovnání na úhradu i našeho dluhu.

  Vložil Anonymous, 21. Říjen 2010 - 18:35

  „v zákoně o vlastnictví bytů je výslovně uvedeno, že výbor má funkci vykonávat zodpovědně a dům spravovat hospodárně“

  Který § to je?

  Vložil Václav1 (bez ověření), 21. Říjen 2010 - 19:03

  vzorové stanovy jasně říkají:

  • článek 8

  odstavec 8) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní
  povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského
  zákoníku.

  odstavec 9) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.

  odstavec 10) Výbor jako statutární orgán společenství zejména a) v souladu se zákonem o vlastnictví bytů, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní úkony jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy…c) jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství.

  Pokud jde o zákon, v paragrafu 9 se jasně říká:

  (3) Společenství je oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek k tomu příslušným orgánem společenství podle tohoto zákona.

  Vložil Anonymous, 21. Říjen 2010 - 19:08

  Takže v zákoně o vlastnictví bytů není uvedeno nic takového, že by výbor měl funkci vykonávat zodpovědně a dům spravovat hospodárně.

  Děkuji.

  Vložil Václav1 (bez ověření), 21. Říjen 2010 - 19:37

  ne, tak jak jsem to řekl, tak to tam není. je to tam jinak, ale ve výsledku stejně: společenství je oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek k tomu příslušným orgánem společenství podle tohoto zákona. ve stanovách (v těch vzorových, které má ze začátku každý a později pak většina)je pak uvedeno, jak postupovat, když výbor neplní povinnosti plynoucí z funkce člena výboru jako statutárního orgánu. Vznikne-li škoda, budete postupovat podle občanského zákoníku. co je na tom nejasného? pokud je řešeno, že případné prohřešky člena výboru upravuje občanský zákoník, tak se dle mého názoru implicitně rozumí, že člen výbor má funkci vykonávat odpovědně a jednat se svěřenými prostředky hospodárně. Pokud to nedělá, je vám výslovně sděleno, čím se máte řídit.

  Vložil Kramářová (bez ověření), 21. Říjen 2010 - 16:13

  Dobrý den,

  děkuji za odpověď. To já jsem si také myslela, správce ale tvrdí, že pro zpracování vyúčtování není rozhodující jen vyúčtování od dodavatele tepla, což je Pražská teplárenská, ale od všech dalších dodavatelů. Správce se také odvolává na to, že podle smlouvy o správě domu provádí vyúčtování veškerých nákladů spojených se správou domu do šesti kalendářních měsíců, tedy do 30.6. každého roku. Je to tedy v pořádku, když vyhláška mluví o čtyřech měsících? To by znamenalo, že se nemůžeme proti zadržování peněz nijak bránit, když nám je výbor nechce vrátit, respektive nám je vrátí, až uzná za vhodné, což bude asi až někdy koncem roku…

  Vložil lake, 21. Říjen 2010 - 21:20

  Paní Kramářová,

  připomenu, že píšu o vyúčtování tepla a teplé vody podle vyhlášky 372/2001 Sb.. To bývají nejvyšší položky ročního vyúčtování. Jsou-li lhůty pro vyúčtování ostatních služeb jiné, máte je možná ve stanovách.

  Informujete o smlouvách se správcem a smlouvách s dodavateli. Tyto údaje jsou bezvýznamné. Vás jako konečného spotřebitele vůbec nezajímá, co obsahuje která smlouva. Bylo povinností výboru sjednat smlouvy tak, aby lhůty podle vyhlášky 372/2001 byly dodrženy.

  Pokud Vám vadí, že vyúčtování podle vyhlášky nedostáváte do 4 měsíců, obraťte se na Českou obchodní inspekci. Pokud nedostáváte svůj přeplatek do sedmi/osmi měsíců, náleží Vám úrok z prodlení podle Občanského zákoníku. Vymáhat budete na tom, kdo je povinen vyúčtovat, tedy na SVJ. I v této věci může zasáhnout ČOI.

  Nerozumím ovšem, proč se - při znalosti situace - podle toho nezařídíte. Upravte své měsíční zálohy tak, aby činily přesně 1/12 nákladů předchozího zúčtovacího období. Zvýšení je přípustné pouze pokud rozúčtovatel doloží meziroční zvýšení cen vstupů (energie, vodné, stočné).

  lake

  Vložil Kramářová (bez ověření), 27. Květen 2011 - 21:45

  Ráda bych se vrátila k diskuzi z loňského podzimu. Zachovala jsem se podle doporučení pana lake a vyčkala, až mi výbor vrátí přeplatek na účet. Následně jsem vypočítala úrok z prodlení a další měsíční předepsanou zálohu na služby jsem zaplatila sníženou právě o vypočtený úrok z prodlení. Zároveň jsem výbor písemně informovala, proč je měsíční platba snížena a uvedla i výpočet úroku z prodlení.

  Před cca týdnem jsme ale dostali vyúčtování za loňský rok a kupodivu už nemám za loňský rok přeplatek, ale nedoplatek. Po detailním prozkoumání jsem zjistila, že výrazně narostla kolonka „náklady na SVJ“, a to asi o 400%, ale také například i náklady na ochranku domu (cca o 30%), a několik dalších položek. Beze změn naopak zůstala kolonka „odměna výboru“, a to i přesto, že jeden z členů výboru během loňského roku svou bytovou jednotku prodal a odstěhoval se. Počet členů výboru tak někdy loni v létě klesl z osmi na sedm. Předpokládala jsem, že částka na odměny výboru bude nižší, neboť máme stanoveno, že každý člen dostává měsíční odměnu 2000,– Kč. Zarazilo mě také, že bych podle výboru měla vrátit úrok z prodlení, který jsem si loni (věřím, že poprávu) strhla z následující měsíční platby, jak doporučoval pan lake. Nyní tedy k dotazům:

  1. Je možné, aby se na některé položky spotřebovalo procentuálně o tolik více než před rokem, když minulé shromáždění vlastníků nebylo kvůli nízké účasti usnášeníschopné a tudíž SVJ žádné navyšování plateb neschválilo?
  2. Jestliže během roku klesne počet členů výboru, neměla by být nižší i částka, která se spotřebovala na odměny členům výboru?
  3. Jak se zachovat, když se ve vyúčtování dočtu, že jsem na účet SVJ loni poukázala v úhrnu méně peněz, než je pro mou bytovou jednotku předepsáno? Já jsem platila zálohy přesně v takové výši, jak mám předepsáno, nižší částka, kterou v tom vyúčtování výbor operuje, je zapříčiněna právě tím, že jsem si strhla ten úrok z prodlení. Teď to tedy vypadá, že budu muset ten úrok z prodlení vrátit, jestliže výbor považuje moje loňské platby v úhrnu za neúplné (neboť byla jedna měsíční platba snížena o zmíněný úrok z prodlení). Lze tuto situaci nějak řešit? Děkuji, Kramářová
  Vložil lake, 28. Květen 2011 - 0:06

  1. "Je možné, aby se na některé položky spotřebovalo procentuálně o tolik více než před rokem?"
  Nevíme. Otázku položte členům výboru.

  2. "Jestliže během roku klesne počet členů výboru, ..."
  Není zřejmé, z čeho usuzujete, že "klesl počet členů výboru". Na uvolněné místo běžně nastupuje náhradník, nebo se koná doplňovací volba.

  3. "Jak se zachovat, když se ve vyúčtování dočtu, že jsem na účet SVJ loni poukázala v úhrnu méně peněz, než je pro mou bytovou jednotku předepsáno?"
  Jednoduchá rada: NEDĚLEJTE NIC. Jestliže jste vůči SVJ uplatnila nárok na úrok z prodlení, bylo povinností SVJ zavést to do účetnictví jako závazek SVJ vůči Vám. Provedla jste vzájemné započtení pohledávek, takže povinností SVJ bylo "vynulovat" tento závazek a tutéž částku Vám připsat na Váš účet záloh jako přijatou platbu. Jestliže postupovali jinak, švindlují v účetnictví.

  Mimochodem mýlíte se, jestliže se domníváte, že je Vaší povinností "poukazovat na účet SVJ" nějakou předepsanou částku. Svou povinnost hradit zálohy můžete plnit nejen zasíláním částek na účet SVJ, nýbrž i započítáváním vzájemných pohledávek (ať už vznikly jako úrok z prodlení, nebo jako vratka přeplatku z vyúčtování služeb, nebo jako nárok z titulu náhrady škody, nebo nějak jinak).

  lake

  Vložil AnonymousV (bez ověření), 28. Květen 2011 - 13:56

  Nevěřte tomu, s úrokem s prodlení to není tak jednoduché, jak tady líčí lake. Navíc by to muselo být součástí např. stanov nebo jiného usnesení.

  Vložil lake, 28. Květen 2011 - 14:12

  AnonymousV,
  vždyť Vy o tom víte prd. Úrok z prodlení je ZÁKONNÝM příslušenstvím pohledávky. Viz § 121 odst. 3 a § 517 odst. 2 ObčZ. Nárok tedy vzniká automaticky s prodlením dlužníka.

  Že by to mělo být součástí stanov nebo jiného usnesení je Váš výmysl. Pletete si to se smluvní pokutou, viďte?

  lake

  Vložil Kramářová (bez ověření), 28. Květen 2011 - 0:25

  Co myslíte tím „nedělejte nic“? Znamená to, že pokud mám nyní nedoplatek řekněme 1500,– Kč, je třeba jej celý zaplatit, anebo si jej mohu snížit právě o ten úrok z prodlení (který výbor v účetnictví zřejmě ignoroval)? Děkuji, Kramářová

  Vložil G.X, 28. Květen 2011 - 14:39

  Dobrý den,

  když to shrnu, tak u vás:

  • společenství není schopno přeplatky vyplácet včas, neboť není schopno ani vyúčtování zhotovit včas;
  • domnívala jste se, že budete mít přeplatek, nějak sama odhadla jeho výši a podle něj spočítala údajný úrok z prodlení a započtením ho uplatnila.
  • společenství nakonec dodalo vyúčtování, podle kterého máte NEDOPLATEK.

  Podle mého názoru tak:

  • buď rozporujete vyúčtování a máte podat reklamaci, nebo
  • považujete vyúčtování za správné, žádná pohledávka vůči SVJ vám nevznikla a na žádný úrok z prodlení nemáte nárok.

  G.X.

  Vložil Kramářová (bez ověření), 28. Květen 2011 - 15:01

  Pane G.X., plácáte páté přes deváté: ve svém příspěvku jsem se vracela k problému, který jsem zde řešila loni na podzim. Tehdy jsem pochopitelně řešila vyúčtování 2009, kdy mně vznikl přeplatek. Nedoplatek, o němž teď hovořím, mám za rok 2010. Hovořím o něm proto, že toto vyúčtování za rok 2010, které přišlo před pár dny, neodráží ten úrok z prodlení, který jsem uplatnila loni. Nezlobte se, ale dál to s Vámi řešit nechci, počkám si, zda zareagují lidé, od nichž se skutečně něco dozvím. Přesto Vám děkuji za rekci, Kramářová.

  Vložil lake, 28. Květen 2011 - 8:24

  Paní Kramářová,

  tázala jste se, jak se máte zachovat, jestliže v přehledu poukázaných částek máte (zcela správně) uvedenu celkovou částku, kterou jste skutečně na účet SVJ poukázala. Přehled tedy věrně zachycuje skutečný stav a netřeba dělat nic.

  Ovšem Váš účet záloh se nenaplňuje pouze z Vámi poukázaných částek. Kromě nich se zde mají objevit i ty platby, které na Váš podúčet záloh provedlo samo SVJ na základě Vašeho pokynu.

  Pokud snad konečný stav Vašich záloh není ve vyúčtování uveden správně (což z textu Vašeho prvního příspěvku nijak neplynulo) a z tohoto důvodu máte ve vyúčtování chybně vykázán nedoplatek, pak je to samozřejmě na okamžitou reklamaci, neboť vyúčtování je vadné. Nehraďte žádný doplatek a trvejte na předložení bezchybného vyúčtování.

  Ve Vašem případě nárok na úrok z prodlení Vám vznikl ze zákona. Předpokládám, že jste jej správně vyčíslila a prokazatelně uplatnila. SVJ mělo na Vaši výzvu k uhrazení tuto částku zavést do účetnictví jako závazek vůči Vám, jak už jsem napsal. Částku pak mělo podle Vašeho písemného pokynu (namísto proplacení) započíst na Váš závazek vůči společenství, vzniklý z Vaší povinnosti hradit zálohy, neboť se setkaly dvě pohledávky způsobilé k započtení. To jsou účetně dva kroky. Přesný způsob vyřešení účetního případu vzájemným započtením pohledávek Vám snad zde popíší odborníci na účetnictví. Pokud osoba, která pro SVJ vede účetnictví neví, jak na to, je to problém SVJ, nikoliv Váš. Nedlužíte nic.

  lake

  Vložil Kramářová (bez ověření), 5. Červen 2011 - 15:36

  Ráda bych se ještě zeptala, kolik času mám na podání reklamace proti vyúčtování. Výbor nám vyúčtování předal tak, že nám ve druhé polovině května naházel obálky do schránek, tudíž jsme žádné převzetí nepodepisovali. Odkdy tedy začíná běžet lhůta? Obávám se, že budu muset reklamaci uplatnit doporučeným dopisem, pokud na mailovou výzvu nebude nikdo reagovat. Děkuji, Kramářová

  Vložil Antispamer (bez ověření), 5. Červen 2011 - 16:50

  Paní Kramářová, prosím netapetujte tu stejnými příspěvky. To si nepamatujete, co jste zveřejnila před 3 dny? To je spam!!

  Vložil Kramářová (bez ověření), 5. Červen 2011 - 17:17

  Pardon, já jen nevím, jak ten původní příspěvek posunout nahoru, aby se ho ještě někdo ujal. Právě proto, že už to je 3 dny, tak je pravděpodobné, že se nad tím zavřela voda a nikdo už si toho nevšimne, každý už odpovídá na novější příspěvky. Tak se nezlobte, Kramářová

  Vložil Kramářová (bez ověření), 2. Červen 2011 - 16:28

  Ráda bych se ještě zeptala, kolik času mám na podání reklamace proti vyúčtování. Výbor nám vyúčtování předal tak, že nám ve druhé polovině května naházel obálky do schránek, tudíž jsme žádné převzetí nepodepisovali. Odkdy tedy začíná běžet lhůta? Obávám se, že budu muset reklamaci uplatnit doporučeným dopisem, pokud na mailovou výzvu nebude nikdo reagovat. Děkuji, Kramářová

  Vložil Kramářová (bez ověření), 28. Květen 2011 - 14:54

  Pane lake, mnohokrát děkuji za cenné připomínky ohledně vyúčtování. Pokud jde o počet členů výboru, který se snížil z osmi na sedm, došlo k němu ještě před konáním shromáždění, které bylo v listopadu. Na tomto shromáždění se o doplnění počtu členů výboru na původních osm vůbec nehovořilo a výbor nás ani jinak neinformoval, že by zvolil nějakého náhradníka. Právě naopak: na webu byly informace o složení výboru aktualizovány, a to tak, že je jeden předseda, jeden místopředseda a pět řadových členů. Nemám tedy důvod se domnívat, že je členů opět osm. Z toho pramení mé pochybnosti a údiv nad tím, že náklady na odměny výboru se nezměnily, přestože výbor už nemá osm, ale sedm členů, přičemž způsob odměňování zůstal stejný. Tedy 2000,– Kč měsíčně pro každého člena výboru. Děkuji, Kramářová

  Vložil Krupp, 22. Říjen 2010 - 6:44

  Pane lake, píšete, že za pozdní vrácení přeplatků náleží úrok z prodlení. Ten ale jde pochopitelně z nákladů SVJ, takže si jej oprávnění vlastně zaplatí sami sobě.

  Dále radíte tazatelce aby platila zálohy ve výši 1/12 nákladů předchozího zúčtovacího období. Na jiném místě jste psal, že zálohy by měly být ve výši 1/10 ročních nákladů. S tím jsem velmi souhlasil, neboť je potřeba z něčeho zaplatit zálohy a z něčeho krýt zimní špičky. Měl byste však mít stále stejný názor.

  Jirka

  Vložil lake, 22. Říjen 2010 - 7:07

  Pane Kruppe,

  (1) Úrok z prodlení vlastníkovi jednotky bezpochyby náleží. Je zcela bezvýznamné, že se na tuto částku složí všichni. Tento nikoliv nutný náklad SVJ mohou pak vlastníci jednotek požadovat k úhradě přímo od svých členů výboru.

  (2) Prosím neraďte mi, jaký mám mít názor.

  V prvním případě (1/10) jsem vyjádřil názor k otázce měsíčních plateb obecně: určitý přeplatek nevadí ani mně, ani ostatním vlastníkům jednotek v našem domě - naopak vytváří se zde dobrovolná rezerva v případě zdražení, úmrtí vlastníka, změny vlastníka nebo při problémech s neplatičem. Má-li někdo na věc jiný názor, nechť si jej ponechá.

  Naopak ve druhém případě (1/12) jsem poskytl konkrétní radu KONKRÉTNÍ tazatelce v její KONKRÉTNÍ situaci, kdy vyúčtování nedostává v zákonné lhůtě a vracení přeplatků je zdržováno. Nemá tedy důvod platit ani o korunu více.

  lake

  Vložil Krupp, 22. Říjen 2010 - 7:32

  Vážený pane lake, skutečně často velmi oceňuji Vaše právní rozbory. Některé závěry však musím filtrovat zdravým rozumem. V řadě SVJ vykonávají funkce ve výborech amatéři a dobrovolníci. Snaží se to často dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a co nejlevněji. Ani v tomto případě nevíme, z jakého důvodu byla smlouva takto uzavřena. Jestli ji vůbec uzavřel současný výbor, jestli nenaletěli fikanému správci a pod… Já bych poradil tazatelce, aby zašla za předsedou, pohovořila s ním a vysvětlila mu situaci z hlediska zákonných termínů. Pokud je to arogantní blb, je na místě Vaše rada. Pokud však přijme názor, že je třeba opravit smlouvu se správcem a začne dbát na dodržování zákonných termínů, bude tímto vše v pořádku. Rozhodně bych hned nerozdmýchával akci, kdy by si každý stanovoval výši záloh sám. To není ta nejlepší cesta a přinese jenom problémy. Rovněž vyhrožovat sankcemi z prodlení je až to poslední. Pokud dojde k tomu, že výbor bude nucen hradit nějaké škody, budou se obtížně hledat další dobrovolníci, kteří se toho ujmou. Jirka

  Vložil Kramářová (bez ověření), 22. Říjen 2010 - 7:12

  Dobrý den,

  děkuji za odpovědi, přesně tuto otázku jsem chtěla položit, ale jiný tazatel mě předběhl. Také mě zajímalo, jak to vyřešit, aby úroky z prodlení nešly k tíži ostatních vlastníků. Předpokládala jsem, že úroky z prodlení je možné vymáhat po členech výboru, neboť ti jsou za zmíněné prodlení zodpovědni. Děkuji tedy za vyjasnění. Jinak, mně pochopitelně ani tak nevadí, zda vyúčtování obdržím v dubnu nebo o trochu déle, určitě mi ale vadí, když v zákonném termínu neobdržím peníze. V této souvislosti bych se ráda ještě zeptala, jakým způsobem má SVJ ty úroky z prodlení po členech výboru vymáhat. Jestliže tyto úroky započtu a další měsíc pošlu předepsanou zálohu sníženou o úrok z prodlení, pak ta část, o kterou byl měsíční poplatek za služby snížen, bude na účtu SVJ chybět. Tedy jak přimět členy výboru, aby tuto částku doplnili ze svého. Určitě nechci, aby na protiprávní jednání členů výboru (tedy konkrétních lidí) dopláceli všichni ostatní. Existuje někde v zákoně úprava, která by řešila, jak se má člen výboru starat o svěřený majetek a jak má svou funkci vykonávat, aby tyto škody SVJ nezpůsoboval? Mnohokrát děkuji.

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 3. Prosinec 2010 - 16:27

  nějak Vám tam chybí, že jako člen společenství ručíte za závazky společenstva do výše svého podílu. takže pokud společenstvo nemá rezervu, jste povinna ji na požádání doplnit (uhradit za neplatiče, a pak jako společenstvo vymáhat. je li v domě víc nedoplatků než přeplatků, měl by výbor napřed vymáhat úroky z prodlení po neplatičích a pak zaplatit úroky těm co dostali přaplatek se zpožděním. jinak úroky z prodlení dostnete z výboru pouze soudní cestou – a soud musí konstatovat, že pochybili, že jsou zodpovědní a že mají zaplatit. To samé ale platí i o úrocích z nedoplatků.

  Vložil lake, 7. Prosinec 2010 - 7:06

  Jaroslav Jaroslav napsal: "... úroky z prodlení dostnete z výboru pouze soudní cestou – a soud musí konstatovat, že pochybili, že jsou zodpovědní a že mají zaplatit. To samé ale platí i o úrocích z nedoplatků."

  Jaroslav Jaroslav se dvakrát mýlí.
  Úrok z prodlení je zákonným příslušenstvím pohledávky. Není třeba soudního rozhodnutí. Viz § 121 odst. 3 a § 517 odst. 2 Občanského zákoníku. Nevymáhá se vůči výboru, nýbrž vůči tomu, kdo se ocitl v prodlení. Vlastník jednotky může tuto pohledávku prostě započíst proti své platební povinnosti týkající se záloh na správu nebo na služby. Viz § 580 ObčZ:
  "Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení."

  Pane Jaroslave Jaroslave, pokud se v problematice nevyznáte, nepište raději nic. Přiděláváte zbytečně práci těm, kdo to pak musejí uvádět na pravou míru. Děkuji.

  lake

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 16:40

  dvě poznámky

  • reagoval jsem na názor, že pohledávku je třeba vymáhat na členech výboru.

  pokud použiju Vaši poznámku a pohledávku vymáhám proti SVJ, pak vymáhám sám na sobě, je to tak trochu incest.

  pokud se bavíme o 4 tisících nedoplatku, je úrok z prodlení za 2 měsíce 29 Kč (4 000,– sazba (7+1,75)% a dva měsíce)

  • a také na Váši poznámku, že má SVJ vymáhat na členech výboru – vymáhat může, ale soudně po prokázání pochybení viz můj příspěvek… nebo máte pocit, že se SVJ usnese a napaří o své vůli někomu sankci, protože má pocit ??
  Vložil lake, 7. Prosinec 2010 - 16:59

  Jaroslave Jaroslave,
  vysvětlujete, že jste si spletl vymáhání úroku z prodlení s následným vymáháním škody. Budiž.

  Ale napsal jste zároveň, že úroky z nedoplatků je též možno vymoci pouze soudní cestou. Což není pravda. Ani to, že by se těmto dlužníkům muselo prokazovat nějaké "zavinění".

  Tvrdíte, že vymáháním vůči SVJ vymáhám sám na sobě. Což opět není pravda. Uvědomte si, že oprávněná osoba není totožná s osobami, které ručí za závazky SVJ. Pohledávka této osoby je vyšší, než její povinnost ručit.

  lake

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 17:05

  můžete prosím rozvést poslední větu ?? – paní – majitelka bytu má pohledávku. tatáž paní – majitelka bytu ručí za závazky společenství do výše svého podílu. pokud to správně chápu ??

  Vložil lake, 7. Prosinec 2010 - 17:15

  Takže majitelka bytu má spoluvlastnický podíl 1/64.
  Vymáhá na SVJ částku (řekněme) 1000 Kč.
  Vymožením pohledávky získá 1000 Kč.
  Je pak povinna uhradit svému SVJ 1000 x 1/64 = 15,63 Kč.
  Rozdíl si spočítáte sám.

  P.S. Dávejte příspěvkům nějaký název, děkuji.

  lake

  Vložil J. Novák (bez ověření), 6. Prosinec 2010 - 12:39

  Úroky z prodlení má věřitel právo požadovat ze zákona, soud nemá o čem rozhodovat. Už se zde řešilo.

  Vložil Anonymouss X (bez ověření), 21. Říjen 2010 - 10:28

  Dobrý den. Stanovi nesmějí být v rozporu ze zákonem ale ani s platnými vyhláškami.

  jinak se tomu říká chaos

  Míša

  Vložil rancupka, 21. Říjen 2010 - 6:57

  Já hlavně nechápu,jak je možné, že vyúčtování služeb dostáváte až v červnu? Kdo Vám to dělá? V našem SVJ máme vyúčtování koncem února a hned jsou přeplatky vypláceny.

  Vložil vladan, 22. Říjen 2010 - 8:23

  Nechápu proč hnedka přeplatky vyplácet, když ze zákona stačí do konce července daného roku. Peníze na účtu společenství se hodí vždy min, je na ně úrok a prospěch mají všichni. Já jako předseda vracím přeplatky k datu dle zákona.

  Vložil rancupka, 22. Říjen 2010 - 10:09

  Já zas nechápu, proč bych ty peníze nechávala na účtě. Jsou to peníze vlastníků ze záloh, tak jim je vracím hned.Spíš bych měla problém kdybych je nechávala na účtě.

  Vložil vladan, 22. Říjen 2010 - 10:20

  Tak to máte na účtě dost peněz. Jinak co porušuji, když je vracím dle zákona a ještě SVJ přilepším např. loni o 1100,–Kč ( to byl ten úrok ).

  Jen se zeptám Vy taky platíte složenky s 3 měsíčním předstihem ?

  Vložil Doležal (bez ověření), 22. Říjen 2010 - 10:30

  Vladane, neporušujete samozřejmě nic, pokud přeplatky vracíte do července. Pisatelka patrně jen chtěla říci, že není důvod čekat a já si to myslím také. Za pisatelku odpovídat nebudu, ale například účet za internet nebo kabelovku, který je splatný do 20. každého měsíce, hradím taky kolem 12. A co má být? Proč mám čekat až na úplně poslední den? To mi přijde tak trochu čecháčkovsky vypočítavé…uvedené termíny jsou vždy termíny nejzazší.

  Vložil rancupka, 22. Říjen 2010 - 11:33

  Pan Doležal to napsal přesně. Díky zateplení a novým oknům máme dost velké přeplatky. A to jsou zálohy vlastníků a tak opravdu nevidím důvod jim to zadržovat 4 měsíce.A platby taky nenechávám na poslední den.

  Vložil vladan, 22. Říjen 2010 - 12:49

  Můj názor je, pokud vracíte peníze předčasně nejste dobří hospodáři. A že lidé mají velké přeplatky? Jejich chyba můžou si zálohy snížit a ne si z účtu společenství dělat banku. Když už tam peníze mají použiji je rozumně, aby z nich do vrácení ( termín dle zákona ) neco užitečného bylo. Toť mé plné právo předsedy, nikdo nic neporušuje – naopak.

  Vložil rancupka, 22. Říjen 2010 - 13:00

  Pane Vladane Vy to asi nechápete. Nikomu nic předčasně nevracím. Přišlo vyúčtování? Přišlo. Tak to lidem vrátím. A kdybych nebyla dobrý hodpodář, tak nemáme to, co máme.Za 9 let máme novou střechu, okna, zateplení, celou elektriku.a ještě máme dost peněz na účtě.A nechápu, proč bych se musela držet zrovna u tohohle tak strikně zákona? A to, že jsem předseda mě neopravňuje jednat, nezlobte se, takhle despoticky. Přeci nemáte právo zadržovat peníze vlastníků. Jsou to jejich peníze, ne peníze SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".