Nezaložené SVJ, nemožnost domluvy

Vložil Nespokojený vlastník (bez ověření), 14. Červen 2018 - 6:35 ::

Dobrý den,

předem se omlouvám za anonymní dotaz, ale vzhledem k jeho povaze si nemohu dovolit, aby se o něm dozvěděla naše paní předsedkyně (není předsedkyně v pravém slova smyslu, ale nevím jak lépe ji slušně nazvat).

Stručně popíši situaci. Před 5 lety jsem koupila družstevní byt s tím, že byla ihned možnost převodu do osobního vlastnictví. Do dnešního dne je do OV převedena více než polovina z 30 bytů. Zbytek vlastní družstvo (SBD Praha 8), které vlastní i další domy/byty, ne jen tento. Domu již roky vládne paní předsedkyně, která si nenechá do ničeho mluvit, s nikým se nebaví, nepořádá žádné schůze, nedá možnost nahlédnout do hospodaření apod. Nemáme založené SVJ a předsedkyně dělá úpravy které se jí zlíbí aniž by k tomu mohl kdokoliv cokoliv říct. Správu co se poplatků týče dělá nadále družstvo, ale nikdo nemá možnost do hospodaření vidět.

Několik lidí se s tím snažilo něco udělat, byli se informovat na družstvu, ale jakmile se o tom předsedkyně dozvěděla, přišla danému člověku vynadat a vyhrožovat mu. Poslední schůzi (před 4 lety) ukončila předčasně a stihla pozurážet všechny přítomné, že jsou pitomci apod.

Situace se dostala k tomu, že všichni slušní lidé se odstěhovali a byty pronajímají (čím horším lidem, tím lépe) a v domě už zůstávají převážně jen důchodci.

Mým dotazem tedy zůstává – co se s tím dá dělat? Není zde možnost domluvy a potřebovali bychom, aby se o tomto dozvěděla nějaká instituce, která by nařídila založení SVJ, aby se už něco změnilo…

Předem děkujeme.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 56 (bez ověření), 14. Červen 2018 - 10:37

  Pro začátek se seznamte se zněním předpisů. Družstevní byt jste nekoupila, osobní vlastnictví neexistuje. Máte v tom zmatek.

  Vložil Misme, 14. Červen 2018 - 8:22

  Nespokojený vlastníku! Či spíše, Nespokojená vlastnice! Heuréka! Takto to nefunguje jenom u vás. Pokud zabředněte do zdejších diskusí, zjistíte, že existuje, a to jen možná, pouze několik výjimek potvrzujících toto pravidlo fungování bytových společenství.

  Mně došlo pochopení pro patologické chování konkrétních osob před několika lety, kdy pohár mé trpělivosti přetekl. Nejdříve jsem se snažila o nápravu písemnou komunikací, protože jako slušně vychovaná neumím pomlouvat, třesu se odporem při pomyšlení, že bych měla vědomě manipulovat s myšlením svých ideologicky vláčných a zbabělých sousedů, kteří jsou za hrdiny akorát v kuloárech… Několikrát jsem druhou stranu upozornila, že pokud nezmění svá stanoviska a chování, že se obrátím o pomoc na soud. Aroganci moci a výsměch silných slabému to jen posílilo. Podle míry zděšení, s níž jsem se setkala v jejich prvním (ostatně i všech následných) vyjádření k mé žalobě si myslím, že s touto variantou, tj. že naplním svá slova, vůbec nepočítali. Musím říct, že i soudce mi připadá trošku překvapeně nad jednoznačností případu (ale to berte jen jako mé zdání, rozhodnuto prozatím nebylo) – že dopustíme takové svinstvo, s tím asi žádný z teoretiků, kteří se podíleli na přípravě zákonů k usměrnění bytové politiky, nepočítal a společnost není na řešení připravena. A mocní i v této situaci prozření opět raději přivírají oči.

  Ať si to chceme nebo nechceme přiznat, to jak naše bytová společenství fungují je důsledkem naší možná zbabělosti, lenosti, nedostatku sebevědomí…, i nedostatku v penězích, které nám k vedení soudních sporů scházejí, určitě i upřednostňování jiných životních priorit, ale do určité míry i dědictvím doby, kdy se o nás rozhodovalo bez nás a lidé, kterým to takto vyhovovalo, to vyhovuje nadále a je jich pravděpodobně více, než nás „druhých“. A ve společentvích vládne většina, takže prožíváne logický důsledek tohoto pravidla.

  Proto jediné, co vám mohu poradit, je začít se všemi dostupnými prostředky prát o svá práva. Nebo se smířit se situací.

  Vložil Markéta Gr., 14. Červen 2018 - 8:56

  A) http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj

  Existují tisíce domů, ve kterých je vznik SVJ odložen na dobu, kdy spoluvlastnický podíl původního družstva poklesne pod jednu čtvrtinu (§ 9 odst. 4 ZoVB). Vlastníci jednotek v takovém domě jsou povinni strpět správu domu družstvem a toužebně čekají na vznik SVJ. V takovém případě se vyplatí zkontrolovat, zda jsou splněny zákonné podmínky pro odklad vzniku SVJ. Není totiž vyloučeno, že tyto podmínky splněny nejsou. V takovém případě SVJ vzniklo ze zákona již dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí třetímu zapsanému vlastníkovi a družstvo tuto skutečnost úspěšně tají před vlastníky jednotek. Pouze za splnění všech tří podmínek platí, že družstvo plní povinnosti správce podle § 9 původního zákona o vlastnictví bytů platného před účinností zákona č. 103/2000 Sb.. Jedině v takovém případě došlo k odložení vzniku SVJ.

  Podmínky pro odklad vzniku SVJ podle § 9 odst. 4 ZOVB jsou tři a musí být splněny kumulativně (všechny najednou).

  • Jedná se o budovu ve spoluvlastnictví družstva podle § 24 odst. 1 a 2 ZoVB, na jejíž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů, nebo o budovu ve spoluvlastnictví družstva vzniklého vyčleněním (§ 29 ZoVB) z původního družstva, které takovou pomoc obdrželo. (Musí doložit družstvo)

  • Prohlášení vlastníka budovy bylo vloženo do katastru před dnem 01.07.2000.

  • Vlastníkem jednotky v domě byla před dnem 01.07.2000 alespoň jedna další osoba kromě původního vlastníka – družstva – určitě nebylo splněno – převody začly před 5 lety.

  Jak lze zjistit, zda všechny tři podmínky jsou splněny, je zřejmé:

  • Splnění první podmínky je povinno prokazovat družstvo. Mělo by na výzvu předložit rozhodnutí státního orgánu o finanční, úvěrové či jiné pomoci podle zvláštních předpisů, přidělené družstvu na výstavbu budovy, nebo je povinno prokazovat, že je družstvem, vyčleněným z družstva, které takovou pomoc od státu obdrželo.

  • Splnění druhé podmínky lze ověřit v katastru; rozhodným údajem je den, kdy do sbírky listin katastru bylo vloženo Prohlášení vlastníka, kterým se budova rozdělila na byty a nebytové prostory.

  • Splnění třetí podmínky lze rovněž ověřit v katastru. Při tom je rozhodující datum, kdy katastrální úřad provedl zápis změny vlastníka jednotky, nikoliv datum zpětné účinnosti tohoto zápisu.

  Výše uvedené je čerpáno z rozsudků Nejvyššího soudu 29 Cdo 616/2011 ze dne 18. září 2012 (http://kraken.slv.cz/29Cdo616/2011) a 28 Cdo 728/2012 ze dne 5. prosince 2012 (http://kraken.slv.cz/28Cdo728/2012)

  B) Citace zákona o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) http://www.portalsvj.cz/…tnictvi-bytu Společenství vlastníků jednotek § 9 (3) Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy.

  (5) Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.

  (8) Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství. První schůze shromáždění se musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku společenství (odstavec 3); svolá ji původní vlastník budovy. Na této schůzi shromáždění schvaluje stanovy společenství a volí orgány společenství podle odstavce 7 písm. b) a c). Tato schůze se může konat jen za účasti notáře, který o jejím průběhu, volbě a složení orgánů společenství a schvalování stanov pořídí notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy společenství. Náklady na činnost orgánů společenství se považují za náklady společenství spojené se správou domu.

  Vyrozumění o převodu bytu třetímu vlastníkovi do OV proběhlo v roce ??? (zajděte na KN do archivu), schuze tedy měla proběhnout tomtéž roce

  C) Hrazení nákladů spojených se založením SVJ http://www.portalsvj.cz/…alozenim-svj

  Náklady spolené se vznikem společenství (úhrada notáři, nájem místnosti, kde se konala schůze shromáždění, ověřování podpisů apod.) hradí nepřímo všichni spoluvlastníci v poměru jejich podílů na společných prostorách domu. Tyto nákladu jsou započítány do nákladů na správu domu. Zprvu vše hradí náklady původní vlastník a později tyto náklady přefakturuje společenství.

  D) Před první schůzí společenství vlastníků jednotek http://www.portalsvj.cz/…iku-jednotek • Před první schůzí společenství vlastníků jednotek je nutné již mít rozmyšlené znění stanov a neoficiálně se na jejich znění dohodnout. Na schůzi již není skoro čas si je ani přečíst, natož je teprve začít vymýšlet a dohadovat se o nich. • Taktéž je dobré se dohodnout na členech výboru (nebo pověřeném vlastníkovi). • Další bod je výše záloh na správu domu (nesprávně nazýváno „fond oprav“). To jsou jen ty nejnutnější a nejzákladnější věci. Je třeba si uvědomit, že na první schůzi musí být přítomný notář a tedy čím déle bude schůze trvat, tím více zaplatíte notáři (a nejsou to malé sumy). A to nepočítám třeba nájem za prostory, pokud budete schůzovat v pronajatých prostorách.

  E) První schůze shromáždění
  http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni První schůze se musí konat do 60 dnů od vzniku společenství a svolává ji původní vlastník. Na porušení této lhůty ovšem nejsou žádné sankce. :o(( Na programu je zejména schvalování stanov společenství a volení výboru (případně jiných orgánů). Na schůzi má být přítomný notář, který provede notářský zápis o průběhu schůze. K tomuto zápisu se přihládají mimo jiné schválené stanovy. Notář zápis typicky nevyhotoví ihned, takže jej dostanete až za několik dní (pokud budete mít štěstí). Tento zápis je poté povinnou přílohou k žádosti o registraci v rejstříku společenství na rejstříkovém soudu.

  Statutární orgán může být jen předseda, nemusí být volen výbor. Pokud máte podporu většiny vlastníků, tak s jejich pomocí svolejte Shromáždění a nechte se zvolit.

  Nadpoloviční většina pak může schválit změnu správce, tedy se vymanit ze správy družstva…pokud záskáte podporu všech fyz. osob = vlastníků bytů v OV.

  Vložil Nespokojený vlastník (bez ověření), 15. Červen 2018 - 20:05

  Ano, všechny tři podmínky byly splněny tzn., že se skutečně jedná o odložený vznik SVJ. K dnešnímu dni klesl spoluvlastnický podíl družstva už pod 1/4. Jak lze tedy v tomto případě založit SVJ?

  Vložil Nespokojený vlastník (bez ověření), 16. Červen 2018 - 9:25

  Ještě doplňuji, že družstvo k 31.12.2013 už ztratilo většinový spoluvlastnický podíl, ale spoluvlastnický podíl družstva byl k uvedenému datu větší než 1/4.

  Vložil JaVa, 16. Červen 2018 - 7:21

  Píšete:„Ano, všechny tři podmínky byly splněny“

  Ale neuvádíte žádná čísla a data.Tudíž nelze zjistit zda máte postupovat dle § 9 odst.3 zákona 72/1994 nebo dle § 9 odst.4 téhož zákona.

  Nebuďte takový tajnůstkář a napište nám ,co jste zjistil Vy osobně na KN. Máte kopie potřebných dokumentů?

  Děkuji za doplnění informací. JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 16. Červen 2018 - 9:08

  Pan JaVa,

  jestliže tazatel potvrdil tzv. „odložený vznik SVJ“ (tj. jedná se o budovu ve spoluvlastnictví družstva podle § 24 odst. 1 a 2 ZoVB, na jejíž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů a byl nejméně 1 byt v domě převeden do vlastnictví (původního nájemníka) před 01.07.2000), tak SVJ nevzniklo podle 9 odst. 3 ZoVB, to je přece jasné a jeho použití už nepřipadá v úvahu.

  Ani použití odst. 4 § 9 ZoVB není relevantní, ZoVB byl zrušen.

  Vložil JaVa, 16. Červen 2018 - 11:48

  Pane Hrubý.

  Pokud jste Vy osobně viděl, výpis z PV a KN,ze kterého jednoznačně vyplývá,že byla před 1.1.2000, převedena první jednotka do vlastnictví,pak se hluboce omlouvám.Mě zkušenosti z tohoto portálu,naučily brát dotazy těch,kteří jsou sice již mnoho let vlastníky jednotky v bytovém domě,ale začnou se zajímat o zákony, jimiž se mají řídit,teprve až jim někdo šlápne na „kuří oko“ z rezervou.Takových případů,kdy „družstva“a nejen ony ,ale i sami vlastníci jednotek úmyslně zamlčují vznik SVJ ze zákona 72/1994 Sb.,je stále dost a proto věřím jen ověřeným a dokumentem podloženým informacím.

  Přeji hezký víkend.JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 16. Červen 2018 - 11:58

  Pana JaVa,

  na upřesnění ne před 1.1.2000, nýbrž před 1.7.2000. Kvůli tomu nespokojený vlastník ani nemusí chodit na KN. Stačí se poptat vlastníků sousedů starousedlíků, kdy první z nich začali převádět byty do vlastnictví a u nich nahlédnout do smlouvy o převodu případně do dokladu o zápisu do KN.

  Vložil JaVa, 16. Červen 2018 - 12:33

  Děkuji za opravu.Máte pravdu,správné datum je 1.7.2000.Za překlep se omlouvám.

  Ale z toho úvodního příspěvku mi vyznívá,že ani ostatní vlastníci jednotek,„kterým paní předsedkyně tolik vadí“ se neorientují v zákonných možnostech,jak jí to zarazit.Zřejmě jich tolik nespokojených a hlavně ochotných nést „svoji kůži na trh“,není!

  Myslím,že tazatel může klidně počkat na novelu NOZ,která má vstoupit v platnost 1.9.2018.

  Přeji hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 16. Červen 2018 - 13:45

  Pane JaVa,

  připravovaná novela bytového spoluvlastnictví NOZ má vstoupit v platnost až 1.1.2020.

  Ta problém tazatele ale neřeší, ten bude řešen v novele zákona č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů. Novela měla v návrhu uvedenu platnost od 1.9.2018, ale v poslanecké sněmovně byl uvedený termín změněn na „první den prvního následujícího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení“. Jelikož skončilo projednávání v poslanecké sněmovně, půjde novela do senátu.

  Vložil JaVa, 16. Červen 2018 - 14:08

  Děkuji Vám za upřesnění pane Hrubý.Očekával jsem ho ale,od „někoho jiného“,když ji poslanci schválili tento týden.

  „Ustanovení § 24 ZPVP ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije i tehdy, pokud bytové družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 BytZ, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), které bylo původním vlastníkem budovy, nebo bytové družstvo, které je jeho právním nástupcem, plnilo povinnosti správce podle § 9 BytZ ve znění účinném do 30. 6. 2000, a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na méně než jednu polovinu. Správce svolá shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Htrubý (bez ověření), 17. Červen 2018 - 11:41

  Pane JaVa,

  uvedl jste znění, které bylo ve vládním návrhu. Poslanci ovšem znění změnili schválením pozměňovacích návrhů. Uvádím navrhované znění vládního návrhu s vyznačením změn schválených v PS pozměňovacími návrhy:

  „Přechodné ustanovení“

  „(1) Ustanovení § 24 zákona č. 311/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i tehdy, pokud bytové družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), které bylo původním vlastníkem budovy, nebo bytové družstvo, které je jeho právním nástupcem, plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona č.72/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2000, a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na méně než jednu polovinu. Správce svolá shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději do 12 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

  (2) Pokud správce uvedený v § 24 odst. 1 zákona č. 311/2013 Sb., splácí úvěr na opravy, rekonstrukce nebo modernizace společných částí domu z úvěrové smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije se § 24 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb., do doby splacení úvěru, nejpozději však do doby, než se spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu sníží na méně než jednu čtvrtinu. Ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 311/2013 Sb., se použije přiměřeně.

  Jak vidíte, zřejmě zapracovala družstevní lobby a tak se oproti vládnímu návrhu prodloužila lhtůta ze 12 na 24 měsíců a navíc v případě úvěrů se lhůta prodlužuje až do splacení úvěrů (nejpozději do snížení spoluvlastnického podílu družstva na méně než 1/4).

  Vložil JaVa, 17. Červen 2018 - 14:17

  Pane Hrubý,jste hodný,že jste to vše doplnil.Já jsem měl ještě to původní znění z března letošního roku.To,že to prošlo minulý týden sněmovnou, jsem sice zaregistroval,ale pustil jsem to z hlavy a čekám do září, až na úplné a doufám již platné znění.

  Ještě jednou Vám děkuji a přeji hezký zbytek víkendu. JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 19. Červenec 2018 - 19:17

  18.7.2018 schválil Senát novelu zákona „č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů“ ve znění přijatém Sněmovnou http://www.senat.cz/…/88148/73893

  Po podpisu prezidentem zákon nabude účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

  Vložil Kolaudant (bez ověření), 14. Červen 2018 - 10:47

  Paní, kde vy berete tolik času?

  Zajímalo by mě co děláte za práci. Vaše příspěvky jsou obsáhlé, vyloženě si s tím hrajete, jste aktivní, někdy až moc, ale budiž. Musíte tím trávit stovky hodin. Já jsem sice v invalidním důchodu, ale tolik času svému bydlení a našemu domu věnovat nemůžu

  Ne, vážně by mě zajímalo, kde takový člověk pracuje. Je úředník, autobusák, učitelka v mateřské školce?

  Vložil Markéta Gr., 14. Červen 2018 - 11:31

  Jelikož se o svůj majetek zajímám dlouhodobě a dlouhodobě narážím i na nějaké problémy a protiprávní kroky…tak se je snažím aktivně řešit.

  Pokud narazím na podobné téma a tápajícího tazatele, nemám problém se podělit se svými zkušenostmi a jen zkopíruji texty z minulosti (emailu, dopisu výboru – otázka pár sekund)…může být námitka na neaktuálnost, ale od toho diskuze jsou, aby se případní další přispěvatelé podělili o aktuálnější zkušenosti a poznatky. Předešlý text jsem psala v r.2015, kde jsem problém vzniku SVJ ze zákona ZoVB aktivně řešila, třeba pomůže, nebo ne…Což je smyslem tohoto portálu a také mě v mnohém pomohly rady zde uvedené.

  Aktuálně věnuji více času studiu problematiky SVJ a bytového spoluvlastnictví, jelikož dle mých dosavadních zjištění mi v „černé díře“ SVJ visí protiprávně cca 50tis. v příspěvcích na správu domu počítáno i za předchozí úč.období od bývalých „naivně důvěřivých“ vlastníků, kteří jako v pohádce Oslíku otřes se platili a platili, aniž by měli jakýkoliv právně podožený nárok od SVJ – předpis. Na nového vlastníka přechází nejen dluhy, ale i zůstatky dlouhodobých plateb..které výbor nikdy nikomu z vlastníků neprezentoval a ani nevedl zprávu o hospodaření – tvorbě a čerpání dlouhodobých záloh.

  Markéta (toho času na mateřské dovolené s hodným spícím dítětem)

  Vložil Kolaudant (bez ověření), 14. Červen 2018 - 12:24

  .

  Vložil Hrubý (bez ověření), 14. Červen 2018 - 10:43

  Paní Markéto,

  váš příspěvek je matoucí. Naprosto ignorujete NOZ, podle kterého se zakládají SVJ od r. 2014, pokud nevznikla pode ZoVB již dříve. Většina vašich odkazů na ZoVB se již neuplatní, bude třeba postupovat podle NOZ případně Zákona č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.

  Napsala jste:
  „Vlastníkem jednotky v domě byla před dnem 01.07.2000 alespoň jedna další osoba kromě původního vlastníka – družstva – určitě nebylo splněno – převody začly před 5 lety.“

  Není to pravda. Tazatelka nenapsala, že převody začaly před 5 lety, ona uvedla, že před 5 lety koupila byt.

  Nespokojený vlastníku,

  pokud by se jednalo o tzv. „odložený vznik SVJ“ tj. byly splněny Markétou uvedené 3 podmínky, tak je rozhodující pro další postup skutečnost, kdy družstvo díky převodům bytů ztratilo nadpoloviční většinu spoluvlastnických podílů v domě. Jinak se postupuje, pokud k tomu došlo před r. 2014, jinak když k tomu došlo později. Pokud by se jednalo o druhý případ (tj. SBD ztratilo většinu až po r. 2014), mělo být SVJ už založeno podle už čitovaného zákona č. 311/2013 Sb. a pak by jste mohla po družstvu založení SVJ požadovat s odkazem na něj. Proto zjistěte, kdy SBD většinu ztratilo (dodávám, že by se muselo jednat o výše uvedený případ tzv. „odloženého vzniku“, pokud by se nejednalo o "odložený vznik, pak by se postupovalo zase úplně jinak).

  Když mluvíte o vaší předsedkyni, neuvedla jste čeho je předsedkyně. Typuji, že je předsedkyní výboru samasprávy, která by měla svolávat a řídit členskou schůzi družstevníků ve vašem domě a pravděpodobně na společné schůzi s vlastníky. Pokud se ve vašem domě nekonají delší dobu schůze samosprávy a vlastníků, pak je jednoduché řešení, žádat napravu po orgánech SBD, protože jsou určitě porušovány stanovy družstva podle kterých se společný členská schůze družstevníků a vlastníků ve vašem domě musí konat alespoň jednou ročně.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 15. Červen 2018 - 10:40

  Nespokojený vlastníku,

  pokud se nemýlím, tak spoluvlastnický podíl SBD ve vašem domě činí podle katastru nemovitostí 3013/12909, tj. 0,23 % tedy méně než 1/4. Je to tak?

  Vložil Nespokojený vlastník (bez ověření), 15. Červen 2018 - 10:50

  Ano, je to tak.

  Vložil Markéta Gr., 14. Červen 2018 - 12:21

  Psala jsem, jak jsem postupovala já a to v roce 2015, je potřeba zjistit zda SVJ v domě tazatelky již dávno neexistuje bez ohledu na NOZ. Dříve vznikaly SVJ ze zákona zápisem 3. vlastníka…a nikdo z domu o tom nemusel ani vědět roky. V domě který jsem řešila bylo SVJ od 2009 a zapsala jsem ho do rejstříku až 2015…to však neznamená, že vzniklo SVJ 2015, ale jen bylo veřejně zapsáno – ve sbírce je přímo uvedeno vznik 2009 a zapsáno 2015. Bohužel od 2009 mělo povinnost vést účetnictví…to vše je potřeba aby tazatelka ověřila.

  Tazatelka neuvedla moc podrobností, tedy jsem napsala návod jak SVJ vzniklé ze zákona ZoVB ověřit, nebo vyloučit. "Před 5 lety jsem koupila družstevní byt s tím, že byla ihned možnost převodu do osobního vlastnictví. – z toho jsem usoudila, že byt převedla ihned, samozřejmě do 1.1.2014 by měl být převeden mimimálně ještě druhý byt do OV = v pořadí třetí vlastník v domě. Za nepřesnost se omlouvám.

  Vložil zkušenost (bez ověření), 14. Červen 2018 - 7:19

  Ani založením svj se u vás nezmění vůbec nic, protože vše dál bude ovládat původní družtvo a vaše předsedkyně taky. V tomto smyslu je zde bohatá diskuse.

  Vložil JaVa, 14. Červen 2018 - 13:44

  Pokud se chcete dopídit pravdy o tom, zda ve vašem domě již SVJ vzniklo ze zákona 72/1994 Sb., nebo mělo být založeno dle z.č.89/2012 Sb.,musíte vaše data buď doplnit nebo si prostudovat na tomto portálu,co vzniku SVJ předchází.

  Např.: http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#…

  Jako první Vám doporučuji, se na tomto portálu zaregistrovat,zís­káte tak možnost přímého kontaktu
  na osobu,která Vám pak může diskrétně zaslat již ověřené informace, pro Váš další postup!

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil ... (bez ověření), 14. Červen 2018 - 7:01

  Odpověď na váš dotaz je prostá. Nedá se s tím dělat vůbec nic. Pouze to, že se odstěhujete, stejně jako ostatní slušní lidé. Neexistuje žádná instituce, na kterou se lze obrátit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".