K vyúčtování TUV lze používat vodoměry 18 let bez ověření, potvrdil ÚS

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 11:08 ::

Před nějakou dobou jsem zde zveřejnil informaci o probíhajícím soudním sporu ve věci vyúčtování provedených na základě vodoměrů starých 18 let (a nikdy neověřovaných).

první část naleznete zde: http://www.portalsvj.cz/…uctovani-tuv

Nyní spor dospěl až k rozsudku Ústavního soudu a tím v rámci ČR končí. Bez emocí Vám zde předávám informace, protože to je současná právní realita v ČR.

Z rozhodnutí jednotlivých soudů plyne, že:

 1. vodoměry lze používat k vyúčtování i pokud jsou 18let bez platného ověření
 2. Stanoviska autora vyhlášky (MMR) nemusíte respektovat.
 3. Stanoviska Českého Metrologického institutu a Úřadu pro technickou normalizaci,

  metrologii a státní zkušebnictví jsou pro vyúčtování nerelevantní

 4. Vodoměry není třeba ověřovat, ale stačí se o správnosti mření domnívat (NS).

Jinými slovy, ověřování vodoměrů již nemusí probíhat dle zákona o metrologii.

Je mi líto všech kdo se dostali do obdobné situace jako my tedy, že platíte nesmyslné náklady na TUV, protože vodoměry v domě jsou přestárlé, nebo je dokonce nějaký soused blokuje a vy platíte za něj. Podle soudu není důvodem k pochybnosti ani to, když vám v příštím roce přijde vyúčtování tepla pro ohřev TUV 2× vyšší než v letošním roce a přitom spotřebujete stejné množství teplé vody.

Rozhodnutí zda vodoměry měnit je dále dle ÚS zcela na libovůli SVJ. SVJ mohou rozhodnout, že budou používat k vyúčtování i nadále vodoměry staré 18let i když jsou právně nezpůsobilé.

Protože jde o poměrně komplikovaný spor přikládám text dovolání, který popisuje skutkovou podstatu a text rozhodnutí NS a ÚS.

Mnozí se nejspíš zaradují, že je konec s otravným měněním vodoměrů. Podle se člen SVJ právě ocitl bez jakékoli právní ochrany.

Případné dotazy či polemiky rád zodpovím v diskuzi.

Pokud by vás snad napadlo ve výše uvedeném případě navýšení částky za ohřev vody domáhat se nápravy u soudu podle zákonů, rozhodně vám to nyní nedoporučuji. Je naprosto nepředvídatelné jak spor dopadne a je úplně jedno, že za vámi budou stát všechny instituce v zemi. Soudy všech úrovní je prostě ignorují. Nezbývá než jít prosit ostatní členy, aby zvážili, zda opravdu máte platit 2× tolik co loni, mějte ale na paměti, že by museli navýšit svá vyúčtování.

Pro ty kdo ví něco o tom jak probíhá zúčtování TUV doporučuji seznámit se s odůvodněním US zejména „myšlenkou“, že při vadném rozdělení nákladů na ohřev TUV ať již vlivem stáří vodoměrů, nebo úmyslným ovlivněním, není jasné, proč by ostatní členové SVJ (jistě ne všichni) platili méně.

To může vyvolat jen trpký úsměv kdo, že si to přisvojuje právo vykládat vyhlášky a odmítat výklad autora vyhlášky a nejvyšších institucí v zemi, dohlížejících na řádnost měření.

I jejich vyjádření v přílohách.

Vítejte v nových časech.

PřílohaVelikost
26-cdo-3090-2019.pdf50.27 KB
unmz.jpg426.55 KB
cmi stan.jpg412.98 KB
ministerstvo stanovisko k vovoměrům.pdf876.23 KB
ruzsudek us portál.pdf55.49 KB
stavní stížnost portál.pdf225.29 KB
 • Judikáty

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil P_V (bez ověření), 31. Květen 2020 - 16:38

Zákon o metrologii 505/1990 Sb

§ 23
Přestupky

(1) Subjekt se dopustí přestupku tím, že
b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený;

Dopustilo se tedy SVJ aspoň přestupku?

Vložil Justitianus, 31. Květen 2020 - 17:03
Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
§ 26 Svolení poškozeného
(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže někdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.
(2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný jako přestupek dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, o přestupek nejde, mohl-li jednající důvodně předpokládat, že osoba, jejíž zájmy jsou dotčeny, by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům.

SVJ jednalo po celou dobu na základě (konkludentního) souhlasu poškozených vlastníků jednotek. A SVJ dostalo k tomuto jednání navíc i dodatečné svolení (rozhodnutím shromáždění). Čin tedy není přestupkem. Pokutu nelze udělit.

Justitianus

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 17:57

No vidíte vy teď krásně ukazujete co vlastně je tou tragédií současného právního stavu (po rozsudku US)

Naprostý nedostatek jakýchkoli závazných pravidel.

podle vás je možné v podstatě všechno a když člověk není hlídací pes a na každé schůzi nehlasuje pro jistotu proti, je automaticky pro, že?

Tak si přečtěte tehdy platnou vyhlášku, změna vyúčtování se připouštěla pouze DOHODOU VŠECH, tedy nikoli hlasováním.

Ovšem soud stejně nic z toho nezajímalo.

Jak došel k závěru že vyúčtování je řádné totiž nikdo nikdy neodůvodnil.

Uvidíme jaký na to má náhled soud ve Štrasburku, jen vás upozorňuji, že to samé co nám se mohlo a může snadno stát vám. A nebude žádné obrany.

Vložil Ctibor (bez ověření), 31. Květen 2020 - 18:07

„změna vyúčtování se připouštěla pouze DOHODOU VŠECH, tedy nikoli hlasováním.“

To platilo pro rozúčtování nákladů na správu.

O rozúčtování nákladů na služby se rozhodovalo hlasováním.

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 19:01

vyhláška 372/2001 v §5 odst. 6
(6) V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, vlastník spotřební složku rozdělí podle průměrného počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období a nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce.

zákon 67/2013 Sb. § 6 (1) Náklady na vytápění v případě, že není stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, a náklady na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu podle jiného právního předpisu se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Pokud k dohodě nedojde, rozúčtují se náklady na vytápění a společnou přípravu teplé vody podle jiného právního předpisu upravujícího podrobnosti pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé vody v domě. Změna způsobu rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům je možná vždy až po skončení zúčtovacího období.

pozn: dle autora vyhlášky MMR pokud nemají vodoměry ověření postupuje se, jako by instalovány nebyly.

Ale je to vlastně jedno, protože dnes může SVJ rozhodovat o čemkoli i třeba o tom, že použijete vodoměry, které nejsou právně způsobilé

Vložil Usměrňovač (bez ověření), 31. Květen 2020 - 17:05

Pane Justitiane,

opět je třeba Vás poněkud usměrnit.

Napsal jste totiž, že za tazatele může dát svolení k trestnému přestupkovému jednání podle přestupkového zákona jiná osoba.

Usměrnění: Osoba, jejíž zájmy jsou dotčeny, je tazatel. Souhlas by tak musel dát tazatel. To neučinil. Beztrestnost tak nepadá v úvahu.

Pozor na promlčecí dobu.

Vložil Justitianus, 31. Květen 2020 - 17:35

Pane Usměrňovači, nemáte pravdu. Osob, jejichž zájmy jsou dotčeny, je více: jsou to všichni vlastníci jednotek v domě. Nikoliv pouze tazatel.

Už jsem napsal – a vyplývá to z popisu který poskytl tazatel – že vlastníci jednotek (tedy i tazatel) nepochybně dali svůj konkludentní souhlas s používáním neověřených vodoměrů. Vodoměry měli v bytech, tedy si je mohli zkontrolovat kdykoliv během těch 18 let. Lhůta ověření vodoměru je na něm vyznačena (buď otiskem na plombě, nebo na samolepce). Zajisté si tedy nemohli nevšimnout (minimálně čtyřikrát v průběhu těch 18 let), že do bytu žádný instalatér nevstoupil a vodoměry za celou tu dobu nikdo neměnil.

Na udělení souhlasu lze usuzovat i z toho, že tazatel po celou dobu nevznášel žádné námitky vůči každoročnímu vyúčtování, i když bylo prováděno na základě náměrů neověřených vodoměrů. K tomu viz § 556 NOZ. Konkludentní souhlas (či souhlas daný mlčky, tacitní) je plnohodnotný souhlas jako každý jiný. K tomu viz § 559 NOZ.

Souhlas byl v tomto případě nepochybně udělen, a to všemi příjemci služeb a opakovaně. Takže nemáte pravdu. Nejde o přestupek. Mějte se pěkně.

Justitianus

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 18:04

nikdo žádný souhlas nedal když reálná stav mu byl zamlčen.

píšete nesmysly a navíc je to opravdu nebezpečné

Stejně tak můžete tvrdit, že si předseda SVJ může vyplácet milion odměnu, a ostatní s tím vyslovili konkludentní souhlas, neboť když to dělal tři roky zpětně nikdo to sice nevěděl ale nijak proti tomu neprotestoval.

Ano hlavním nebezpečím pro nás teď jsou lidé jako tady pan Justitianus.

bohužel se náš majetek ocitá v rukou lidí co nectí žádná pravidla, a budou nás kamenovat důvody proč se nemusí dodržovat.

Vložil Ctibor (bez ověření), 31. Květen 2020 - 17:37

Takže tvrdíte, že souhlas s protiprávním přestupkovým jednáním udělený (konkludentně) kdykoli v minulosti zajišťuje beztrestnost na trvalo do budoucna?

To, že si nechám (jednou) něco líbit, znamená podle Vás, že se při opakování nemohu bránit?

Třikrát jsem se nedomáhal ověření, počtvrté (a po páté) nemohu ověření požadovat?

Povinnost ověřovat vodoměry má poskytovatel služby, nikoli vlastník bytu. Není povinností vlastníka starat se o ověření vodoměrů. Od toho je poskytovatel služby. Zákon hovoří jasně.

Vložil Justitianus, 31. Květen 2020 - 18:54
 • Pan Ctibor mi rozhořčeně napsal: Takže tvrdíte, že souhlas s protiprávním přestupkovým jednáním udělený (konkludentně) kdykoli v minulosti zajišťuje beztrestnost na trvalo do budoucna? To, že si nechám (jednou) něco líbit, znamená podle Vás, že se při opakování nemohu bránit? Třikrát jsem se nedomáhal ověření, počtvrté (a po páté) nemohu ověření požadovat?

Pane Ctibore, jste směšně popleten. Pokud jste obdařen rozumem průměrného člověka (§ 4 odst. 1 NOZ), pak víte, že tazatel žádné ověření vodoměrů nepožadoval po celých 18 let. Pouze odmítl hradit náklady na služby a stal se neplatičem.

Mohl samozřejmě jako člen SVJ navrhnout, aby shromáždění uložilo SVJ povinnost vyměnit vodoměry za řádně ověřené. Ale neudělal to za celých těch 18 let ani jednou. Pokud by to byl udělal a shromáždění by jeho návrh zamítlo, mohl se obrátit na soud (§ 1209 NOZ). Stejnou možnost měl, pokud shromáždění o jeho návrhu vůbec nerozhodlo pro neschopnost usnášet se (§ 1210 NOZ).

Pane Ctibore, napište mi prosím kdy a kolikrát během těch let tomas 22 navrhoval aby se vodoměry vyměnily za ověřené; napište k tomu jak dopadlo hlasování o tomto jeho návrhu. On sám o tom nepíše nic – třeba Vám to sdělí.

Jedna věc je však naprosto jistá: Nelze se zpětně dovolávat ověřených vodoměrů v době, kdy zúčtovací období dávno skončilo a vyúčtování bylo rozesláno. O tom pana tomase 22 poučily soudy.


Stejně tak tomas 22 mohl kdykoliv navrhnout změnu pravidel rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody (například) tak, že spotřební složka se napříště rozúčtuje podle náměrů metrologicky ověřených vodoměrů; a nejsou-li takové, pak podle směrných čísel roční potřeby vody.

Pane Ctibore, napište mi prosím kdy a kolikrát během těch let tomas 22 navrhoval nová pravidla rozúčtování; napište k tomu jak dopadlo hlasování o tomto jeho návrhu. On sám o tom nepíše nic – třeba Vám to sdělí.

Jedna věc je však naprosto jistá: Nelze se zpětně dovolávat nových (neschválených) pravidel rozúčtování v době, kdy zúčtovací období dávno skončilo a vyúčtování bylo rozesláno. O tom pana tomase 22 poučily soudy.


Justitianus

Vložil Ctibor (bez ověření), 31. Květen 2020 - 20:48

„Mohl samozřejmě jako člen SVJ navrhnout, aby shromáždění uložilo SVJ povinnost vyměnit vodoměry za řádně ověřené.“

Patrně byste navrhoval řidiči přijíždějícímu z vedlejší silnice, že Vám má dát přednost. Zákon platí, aniž by kdokoli po komkoliv požadoval jeho dodržování.

„Stejně tak tomas 22 mohl kdykoliv navrhnout změnu pravidel rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody“

Ano, navrhnout jistě mohl cokoliv. Zda navrhl nebo nenavrhl je bez vlivu na řešenou věc.

Zákon podle Vás platí jenom pro někoho a jenom někdy?

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 22:08

ne zákony neplatí, o tom je tento příspěvek

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 19:25

tak za prvé si vyprošuji abyste tu tvrdil, že jsme odmítli hradit náklady na službu. Náklady na službu v běžné výši se hradí v pravidelných zálohách, které jsme samozřejmě uhradili a tedy zaplatili cenu za službu v obvyklé výši.

NOZ začal platit 1. ledna 2014. Takže se tu laskavě přestaňte ztrapňovat neustálou citací zákona, který v té době nebyl ještě ani napsán!

Spor se vedl o navýšení ceny za službu ve stejném rozsahu na dvojnásobek. V každém autoservisu překročí-li odhadovanou cenu za službu o 25% musí zdůvodnit proč… tady to překvapivě neplatí ani při dvojnásobném navýšení.

SVJ netrvalo 18 let ale 3 roky! A v každém v těch 3 let jsme reklamovali vyúčtování a mimochodem pokaždé úspěšně. Chcete-li mne neustále napadat držte se laskavě faktů

„Jedna věc je však naprosto jistá: Nelze se zpětně dovolávat ověřených vodoměrů v době, kdy zúčtovací období dávno skončilo a vyúčtování bylo rozesláno. O tom pana tomase 22 poučily soudy.“

nic takového v žádném rozsudku není, to jste si teď zcela vymyslel.

v zákoně o metrologii je napsáno, že dodavatel služeb má provést ověření měřidla pravidelně každých X let, tedy nikoli má provést na žádost konečného spotřebitele.

…ale je to jedno

navrch teď zřetelně budou mít lidé jako jste vy

a to je právě to co mne děsí.

Vložil Ctibor (bez ověření), 31. Květen 2020 - 20:52

„V každém autoservisu překročí-li odhadovanou cenu za službu o 25% musí zdůvodnit proč… tady to překvapivě neplatí ani při dvojnásobném navýšení.“

A to je právě ten problém. Pro SVJ nic takového neplatí.

Dále, zatímco autoservis musí požadovat zálohy v přiměřené výši, SVJ může požadovat zálohy na správu v libovolné výši, podle konstatní judikatury není žádná vazba mezi výší zálohy na správu a skutečnými náklady na správu.

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 20:58

bohužel

Vložil Justitianus, 31. Květen 2020 - 20:48
 • Pan tomas 22 mi napsal popuzeně: … tak za prvé si vyprošuji abyste tu tvrdil, že jsme odmítli hradit náklady na službu. Náklady na službu v běžné výši se hradí v pravidelných zálohách, které jsme samozřejmě uhradili a tedy zaplatili cenu za službu v obvyklé výši."

Pane tomas 22, vy lžete. Lžete nejen nám, zde na tomto portálu, ale lžete i sám sobě. Není pravda, že náklady na službu se hradí v zálohách. Hradí se jak zálohy, tak i doplatek vyplývající z vyúčtování.

Že jste neuhradil náklady za služby konstatovaly soudy (včetně Nejvyššího a Ústavního soudu), a ty Vás odsoudily k úhradě částky 66346 Kč, což byly vaše nedoplatky za služby v letech 2012, 2013 a 2014.

To už jste přistižen při druhé lži – ta první, to bylo Vaše neuvěřitelné tvrzení, že jste si po celých 18 let nevšiml, že ve vašem bytě a v celém domě nedochází k povinným výměnám vodoměrů.

Poslyšte, tohle už mne nebaví. V této diskusi s Vámi končím. Přeji Vám, aby Vás ta prohraná pře u Evropského soudu nestála moc peněz.

Justitianus

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 20:49

prosím?

napsal jsem: tak za prvé si vyprošuji abyste tu tvrdil, že jsme odmítli hradit náklady na službu. Náklady na službu v běžné výši se hradí v pravidelných zálohách, které jsme samozřejmě uhradili a tedy zaplatili cenu za službu v obvyklé výši.

Spor se vedl o navýšení ceny za službu ve stejném rozsahu na dvojnásobek. V každém autoservisu překročí-li odhadovanou cenu za službu o 25% musí zdůvodnit proč… tady to překvapivě neplatí ani při dvojnásobném navýšení.

ano soud nás odsoudil uhradit dvojnásobné navýšení ceny zpětně vyúčtované. Vy jste dosud neodpověděl na otázku, zda vy osobně věříte, že 45 vodoměrů 18 let starých měřilo správně a tedy nedošlo k ovlivnění vyúčtování.

kde je v tom obsažena jakákoli lež?

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 16:49

nevím, přestupkové řízení jsme neiniciovali protože udělenou pokutu bychom museli také platit.

Navíc dovedete si představit tu míru nenávisti jíž bychom nyní po tomto rozsudku čelili?

Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 31. Květen 2020 - 15:25

„se člen SVJ právě ocitl bez jakékoli právní ochrany.“

On ji nikdy neměl.

„Je naprosto nepředvídatelné jak spor dopadne“

To jste shrnul správně. Přesně tak to zákonodárce chtěl. Jsou nás miliony.

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 17:35

bohužel máte pravdu, i proto jsme rozhodnuti zeptat se Soudu pro lidská práva ve Štrasburku, zda zákony EU (jako třeba ten o metrologii) platí, nebo ne.

Vložil Justitianus, 31. Květen 2020 - 16:30

Popíšu situaci, jak ji popsal tomas 22 a jak vyplývá z rozsudků.

Po celých 18 let vlastníci jednotek v domě kašlali na pravidelné výměny vodoměrů. Nikomu to nevadilo, ani tomas 22 se nikdy neozval. Nikdy neupozornil na nutnost výměny. Neohlásil porušování zákona Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Vyhovoval mu protiprávní stav, i když věděl či mohl vědět, že používáním neověřených a nesprávně měřících vodoměrů může docházet k plíživému „okrádání“ jiných vlastníků jednotek v domě.

Tomas 22 se probudil teprve v okamžiku, kdy si uvědomil, že mezi okrádanými je i on sám. Jinak by mu to bylo i nadále šumafuk, že ano. Začalo mu to najednou vadit až teprve v době, kdy následky pocítil on sám na své peněžence.

Je nemravné využívat protiprávní stav, nad kterým má vlastník jednotky kontrolu. Je nemravné tolerovat protizákonný stav který je pro něj výhodný, a ozvat se teprve v okamžiku, kdy to pro něj výhodné být přestane.

§ 6
(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.


• Zda námitka proti vyúčtování teplé vody měla šanci na úspěch:

Nikoliv. Námitka neměla šanci na úspěch. Tomas 22 totiž uplatnil nesmyslnou námitku o údajném „překročení měrného ukazatele ohřevu teplé vody“. Pouhé překročení měrného ukazatele však není důvodem k zpochybnění správnosti rozúčtování – je to jen signál o plýtvání teplem. Ostatně takový stav dopadá na všechny vlastníky jednotek stejně, proto námitka ani nemohla být úspěšná.• Zda napadení rozhodnutí shromáždění o způsobu rozúčtování mělo šanci na úspěch:

Nikoliv. Nemělo to žádnou šanci na úspěch. V domě se přece dlouhodobě používaly neověřené vodoměry, a tím došlo ke vzniku konkludentního souhlasu všech vlastníků jednotek s protizákonným způsobem rozúčtování. Usnesení shromáždění na tom vůbec nic nezměnilo. Svým usnesením totiž shromáždění pouze potvrdilo stávající a dlouho předtím používaná pravidla rozúčtování. Shromáždění tedy neučinilo žádné nové rozhodnutí! Pouze konstatovalo objektivně existující dlouhodobý stav v domě.

Podotýkám, že změna způsobu rozúčtování může být shromážděním přijata kdykoliv, avšak pouze s účinky do budoucna. To jest – teprve od nového zúčtovacího období. K tomu viz § 5 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.. Nelze měnit pravidla rozúčtování „za pochodu“ či dokonce zpětně, i když by se to tomasovi 22 zrovna hodilo. Soud nemůže potvrdit cestování v čase nazpět; to je možné jen ve sci-fi filmech …Základní ustanovení občanského zákoníku, uvedené na jeho samém začátku, říká jasně:

§ 1
(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

V tomto případě došlo nepochybně k ujednání všech vlastníků jednotek. Je pravdou, že ujednání bylo v rozporu se zákonem o metrologii – šlo tedy o ujednání porušující veřejný pořádek (§ 1 odst. 2 NOZ). Ovšem soudy nenalezly dostatečný důvod, aby následky takového (byť protizákonného) ujednání mohl úspěšně zpochybnit ten, kdo se na ujednání sám podílel. Občanský zákoník to uvádí jasně a jednoznačně:

§ 260
(1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit.
(2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.

Justitianus

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 17:32

promiňte četl jste ústavní stížnost, abyste měl trochu představu o sporu?

 1. vodoměry nebyly měněny nikdy (ani ověřovány)
 2. byt jsme užívali jako nájemníci do roku 2009 a teprve od té doby se stali členy SVJ, tedy tři roky před spornými vyúčtováními. Reklamovali jsme vyúčtování z důvodu nadměrných ztrát tepla od roku 2008. Teprve u vyúčtování za rok 2012 jsme odmítli je uhradit. Takže psát, že jsme se na něčem „podíleli a měli z toho prospěch“ jen ukazuje, že nepochopitelně jdete cestou osobních invektiv.

U měrného ukazatele tepla se opět mýlíte. My jsme jako vedlejší důkaz vadného měření uvedli, že měrný ukazatel meziročně narostl o 35%, tedy spotřeba tepla pro ohřev 1M3 vody narostla o 35% za rok. Kdo ví něco o fyzice a termodynamice na úrovni střední školy chápe, že je to nesmyl.

Naše hlavní námitka, ale byla, že jsme za ohřev toho samého množství spotřebované TUV měli platit od roku 2012 (tedy nyní zaplatili) 2× vyšší částku, než v předchozím období, ačkoli cena za 1GJ tepla stoupla o nějakých 5%. A když říkám předchzí období myslím tím –2roky.

Hlasování se u soudu probíralo a to co zde tvrdíte o retroaktivit atd… Nezlobte se je hloupost. Ostatně NS v prvním rozsudku v této kauze rozhodl, že SVJ nemůže hlasovat o zákonnosti vyúčtování, resp, že nemůže způsobit zákonnost vyúčtování.

Zákon o metrologii jasně nepřipouští použití vodoměrů bez platného ověření v majetkových vztazích, stejně tak zákon o nakládání s energiemi jasně říká, že mohou být použita pouze stanovená měřidla. Bohužel v v celkem 6ti rozsudcích v tohoto sporu týkající se měření tepla není ani jednou existence ani jednoho z jmenovaných zákonů zmíněna. Soudy je prostě ignorují.

vše co zde dovozujete o „konkludentním souhlasu“ vychází z předpokladu, že o tom někdo věděl. Nikdo o tom nevěděl, správní firma si totiž ponechala peníze vybrané na výměnu vodoměrů v době kdy jsme byli v nájemním vztahu a prostě to zatajila. Zatajila to i při předání budovy SVJ a tajila to i tři roky probíhajícího reklamačního řízení a přišli jsme na to náhodou. Zákon snad má chránit i ty, kdo jeho existenci nevědí, nebo?

Takový stav NEDOPADÁ na všechny vlastníky stejně, to je zřetelně neznalost základů vyúčtování a také bohužel to co neustála opakuje soud… „Vaše vodoměry přeci měří stejně“.

Pokud je v domě 20 bytových jednotek a u 7 z nich dejme tomu dojde vlivem věku k zásadnímu selhání vodoměrů, takže naměří jen polovinu skutečné spotřeby. Další tři byty jsou pronajaty a podnájemníci z východu na své měřiče dají silné magnety, aby nemuseli tolik platit a tak se opět naměří jen polovina spotřeby, pak se nedoměřená spotřeba ve výši 25% z celkové spotřeby rozdělí mezi ty kdo mají tu „smůlu“, že jsou potiví a vodoměry jim fungují. Pak naroste každému z nich cena za ohřev při stejné spotřebě o 25%, Nám narostla o 100% takže se jen můžeme domnívat jak to s ostatními vodoměry bylo.

Pro mě je zásadní jedna věc. Jsou zde Úřady zákonem povolané rozhodovat o tom jaké měřidla smí pro jaký účel být použita. Úřad pro metrologii a státní zkušebnictví a Český metrologický institut. Oba jasně označili použití vodoměrů bez ověření za porušení zákona.

Autor vyhlášky je oprávněně ji vykládat ve sporných momentech a jeho výklad je závazný. I ten jasně konstatoval že nelze použít neověřené vodoměry ale má se účtovat podle počtu osob nu a pak soud prohlásí tato stanoviska za nerelevantní a tak jak jste to tu ukázal sám nahradí výklad autora vyhlášky kterou sestavovali odborníci ve věci měření, svým laickým výkladem.

ani nás nezahrnoval paragrafy jak jste to udělal vy, prostě se na nějaké zákony a vyhlášky a řady vykašlal a napsal nám: „vždyť váš vodoměr měřil pořád stejně“.

Vložil Vykladač (bez ověření), 31. Květen 2020 - 19:51

Právní předpis může vykládat POUZE soud. Zcela jistě nemůže vykládat vyhlášku nějaký autor vyhlášky. Soudce si samozřejmě může přizvat soudního znalce. S tou žalobou u SDEU asi neuspějete, pár zamítnutých žalob jsem už viděl. Ale když to máte jako koníčka, advokát jistě žalobu za palmáre sepíše…

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 21:08

právní předpis jistě ano

tato vyhláška se týká technického řešení poměrně složité věci – vyúčtování tepla proto aby jste mohli rozhodnout co je či není správný postup je potřeba širokých znalostí z mnoha oblastí.

problém je, že zde si soud nepřizval žádného znalce, který by byl s MMR v rozporu

soud který zřetelně netuší oč jde prostě rozhodl, že podle něj je názor autora vyhlášky a CMI nerelevantní.

To se příště dočkáme rozhodnutí, že do železobetonu se nemusí dávat železo.

naději pro stížnost SDEU mi dává toto: DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2019/1660 ze dne 25. září 2019 k provádění nových ustanovení o měření a vyúčtování ve směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti „(4) Směrnice o energetické účinnosti je právní předpis na úrovni Unie, který řeší měření a vyúčtování dodávek tepelné energie. V roce 2018 byla směrnice o energetické účinnosti pozměněna. Jedním z cílů změny bylo vyjasnit a posílit platná pravidla týkající měření a vyúčtování. (5) Mezi tato vyjasnění patří zavedení pojmu „koneční uživatelé” vedle pojmu „konečný zákazník”, který se již ve směrnici o energetické účinnosti používal, s cílem vyjasnit, že práva na informace o vyúčtování a spotřebě se vztahují i na spotřebitele bez individuálních nebo přímých smluv s dodavatelem energie používané pro systémy společného vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budovách s více uživateli. (6) Změny rovněž výslovně požadují, aby členské státy zveřejňovaly kritéria, metodiky a postupy používané pro udělování výjimek z obecného požadavku na dílčí měření v budovách s více uživateli a aby vyjasnily bezpodmínečný požadavek na individuální měření teplé vody v obytných částech nových budov s více uživateli. (7) Vzhledem k jejich významu pro snazší zajišťování spravedlivých výsledků a vytváření přiměřených pobídek mezi uživateli budov s více bytovými jednotkami a víceúčelových budov směrnice (EU) 2018/2002 rovněž požaduje, aby členské státy zavedly transparentní a veřejně dostupná pravidla pro rozdělování nákladů pro tyto budovy.“

 • konec citace-

a samozřejmě předvídatelnost a práva na odůvodnění.

Vložil Vykladač (bez ověření), 31. Květen 2020 - 21:27

I vyhláška je právní předpis, proto ho vykládá soud. Navrhoval jste jako důkaz někoho, kdo vyhlášce rozumí? Soud by sice nemusel navržený důkaz provést, ale to by byly body pro Vás. Čekat od soudu, že si sám bude zvát soudní znalce bylo, je a bude nerozumné.

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 21:57

myslíte, že vyhlášce rozumí autor? Protože podle stanoviska MMR nelze použít vodoměr bez ověření . Stanovisko Českého metrologického institutu což je nejvyšší autorita, která navíc provádí ověřování měřidel – vodoměry bez ověření jsou porušením zákona

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (v případě nejasností určuje jaký druh měřidla má být použit) – vodoměry bez ověření nelze použít

žádný znalec, který by tvrdil opak nebyl. Je to čistě názor soudu proti výše jmenovaným institucím.

a výsledek?

soud je označil za nerelevantní, nebo je prostě ignoruje, bez odůvodnění

Vložil Justitianus, 31. Květen 2020 - 18:06

Pane tomasi, píšete nesmysly.

 • K používání náměrů neověřených vodoměrů jste dával každoročně souhlas, ať již jako nájemce do roku 2009, nebo (pozěji) jako vlastník bytu.
 • Vaše „reklamace“ se vůbec netýkaly neověřených vodoměrů, nýbrž jakýchsi „nadměrných ztrát tepla“. Nejspíše proto jste při „reklamacích“ neměl úspěch.
 • Jestliže Vaše argumentace spočívala na zvýšení měrného ukazatele o 35%, pak ovšem toto nebyl důvod k reklamaci Vašeho vyúčtování. Plýtvání teplem by se projevilo shodně u všech příjemců služby „centrální příprava teplé vody“. Ostatně toto Vám připomenul i Ústavní soud.
 • Jestliže jste se neobrátil na soud po zamítnutí Vaší „reklamace“ a nezaplatil jste doplatek, stal se z Vás neplatič se všemi z toho plynoucími důsledky. Proto jste nebyl úspěšný u žádné soudní instance, ani u Ústavního soudu.
 • Zcela Vám ušlo, že shromáždění vůbec nehlasovalo o „zákonnosti vyúčtování“. Shromáždění svým hlasováním pouze potvrdilo již dříve platná pravidla rozúčtování, to jest že se pro rozúčtování předchozího roku mají opět použít náměry neověřených vodoměrů, stejně jak tomu bylo v předešlých letech.
 • Vaše výmluva že „jste o vodoměrech nevěděl“ je poněkud dětinská. Neznalost zákona neomlouvá. Tvrdíte, že jste bydlel v bytě přes deset let, uhradil jste dokonce správci částku na výměnu vodoměrů, ale nevšiml jste si, že nikdo nikdy nepřišel ty vodoměry vyměnit? Nevěřím Vám, a soudy Vám nejspíše také neuvěřily, soudě podle toho jak jste dopadl.
 • Vytahujete argument s magnety na vodoměrech. To je teď už bezvýznamné, jestliže jste neuplatnil námitku v zákonné lhůtě po obdržení vyúčtování.
 • Zcela se mýlíte, když tvrdíte: „Autor vyhlášky je oprávněně ji vykládat ve sporných momentech a jeho výklad je závazný.“ To je nějaká Vaše amatérská fantazie, která nemá s právem nic společného.

Justitianus

Vložil Ctibor (bez ověření), 31. Květen 2020 - 20:42

„Jestliže jste se neobrátil na soud po zamítnutí Vaší „reklamace“ a nezaplatil jste doplatek, stal se z Vás neplatič se všemi z toho plynoucími důsledky. Proto jste nebyl úspěšný u žádné soudní instance, ani u Ústavního soudu.“

Nefantazírujte, Justitiane. Pokud vlastník nesouhlasí s vyúčtováním, má jedinou možnost: doplatek z vyúčtování neplatit. Pokud by totiž zaplatil, tak by odsouhlasil správnost vyúčtování, s nímž nesouhlasí. Správnost vyúčtování prokazuje SVJ.

Zásadu „Kdo platí, souhlasí“ jsem nevymyslel, ale musím ji respektovat.

V jiném vlákně kdosi navrhoval zaplatit a pak věc řešit soudně. Když byl tázán, jak to myslí, neodpověděl.

Vložil Nemám rád sudiče (bez ověření), 31. Květen 2020 - 21:01

Sice nemám rád sudiče, ale pokud po zamítnutí reklamace nedošlo k žalobě, tak se nedivím, že tomas22 vše prohrál a prohraje i v budoucnu. Nechránil svá práva včas a podle práva.

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 21:58

jenže toto odůvodnění soud nepoužil

takže buď nás odsoudil z důvodů, který neuvedl nebo toto nebyl důvod

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 19:28

zajímavé že hodnotíte stav o kterém nic nevíte

k využívání neověřených vodoměrů jsme nedávali souhlas a ani nikdo nevěděl, že neověřeny nejsou, nikdy jsme také nehlasovali o způsobu vyúčtování ani vyúčtování neschvalovali a to od roku 2009 až do roku 2016, když jsme zjistili, že nebyly nikdy ověřeny. mimochodem jak zákonnost vyúčtování hodnotíte od roku 1999 do roku 2009 kdy jsme byli v nájemním vztahu a vodoměry nebyly ověřeny?

To snad tvrdíte, že bez souhlasu lze postupovat nezákonně, protože když se nikdo neozve stane se to postupem zákonným?

Naše argumentace zněla: cena za službu * ohřev TUV vzrostla od vyúčtování roku 2012 na dvojnásobek, ač naměřené hodnoty spotřeby TUV jsou stejné jako v předchozích obdobích a dodavatel tepla zdražil v řádu procent. Tedy zřetelně došlo k selhávání 18let starých vodoměrů a značné % TUV nebylo naměřeno. A dále zněním zákona o metrologii, zněním zákona o nakládáním s energiemi, a stanovisky úřadů, jak je máte v příloze

A dále principem jež určil NS: …podmínkou splatnosti nedoplatku za služby je, že bylo vyúčtování řádně (tj. v souladu s předpisy jej regulujícími) provedeno a nájemce s ním byl seznámen. Vyúčtování provedené v rozporu s příslušnými předpisy nemůže vyvolat ani účinky, které s (řádným) vyúčtováním zákon spojuje. O vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů (cen a záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody) lze hovořit a vyúčtování může přivodit splatnost nedoplatku plynoucího z tohoto vyúčtování jen tehdy, obsahuje-li všechny předepsané náležitosti a je-li v něm uvedena cena provedené služby ve správné výši. Vyúčtování postrádající některou z předepsaných náležitostí nebo znějící na cenu v nesprávné výši není řádným vyúčtováním a není způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování.

proto jsme nezaplatili. Mimochodem váš názor, že jsme měli my žalovat? Co vlastně? My jsme zamítavá stanoviska reklamací, kde mimochodem zamlčeli právě neexistenci ověření, opakovaně rozporovali.

Tvrdíte snad, že když odmítnu zaplatit fakturu za službu, protože je provedena v rozporu se zákonem mám žalovat vystavitele, aby ji opravil? vážně?

Justitianus kdopak jste? Vy jste byl na hlasování našeho SVJ?

Uvádíte věci, které nejsou z hlediska práva v pořádku. Změnit způsob vyúčtování regulovaný zákonem nebo vyhláškou lze jen DOHODOU všech členů SVJ, dříve jako i nyní. Tedy žádným vydržením ani tichým souhlasem ani nijak jinak.

Soudní spory musí být předvídatelné, pokud tedy všechny odborné instituce v zemi konstatují nezákonný stav a vadně provedené vyúčtování, musí to platit a nemůže to být tak, že soud jejich stanoviska označí za nerelevantní.

Nic z toho co tu vysvětlujete co prý vedlo k tomu, že jsme byli neúspěšní nebylo argumentací soudu a tedy jsme k tomu nemohli vyjádřit. Pak to ale nemůže být důvodem neúspěchu, že?

a ano, právníci budou mít jistě navrch a vysvětlí každému stěžovateli co měl udělat, mě zajímá jiná věc. Věříte, že byla správně naměřena 18let starými vodoměry v celém domě spotřebovaná TUV a tedy 2× navýšená cena za ohřev toho samého množství vody byla v pořádku?

To je milý pane podstata. Zda se budeme v SVJ vzájemně „přechytračovat“ a schizofrenně sledovat vše, protože jinak jsme prý o tom věděli?

Poplatek za výměnu vodoměru se platil v poplatku za správu budovy takže nebyl vidět. Nově se rozděluje do 5ti let vyúčtování vody je to 1500 Kč, to opravdu „nevidíte“

Ano soud může vykládat i technické vyhlášky, pokud bude ignorovat jejich autory třeba se příště dočkáme rozhodnutí, že do železobetonu se nemusí dávat železo, to je přeci také vyhláška, ne?

a situace kdy soud odborná stanoviska prostě jako důkazy ignoruje?

nezlobte se podle mne platí co jsem napsal

člen SVJ nemá naprosto žádnou ochranu a až jednou nepřijdu na schůzi a sousedé se demokraticky dohodnou, že od zítřka budu platit 2× víc, protože cokoli, mám smůlu, že? Hlasování nemohu napadnou, protože jsem tam nebyl..

svět ve vašem podání je zcela mimo mé vnímání demokracie.

Vložil Ctibor (bez ověření), 31. Květen 2020 - 20:58

„člen SVJ nemá naprosto žádnou ochranu a až jednou nepřijdu na schůzi a sousedé se demokraticky dohodnou, že od zítřka budu platit 2× víc, protože cokoli, mám smůlu, že? Hlasování nemohu napadnou, protože jsem tam nebyl..“

Ano, takto funguje SVJ. Moudrý zákonodárce tak svými pravidly určil.

I kdybyste na schůzi byl a hlasoval proti, nejedná se o důležitou záležitost a proto soud tuto věc neprojedná a neposkytne Vám ochranu.

V nedůležité záležitosti není potřeba dodržovat právo. Tak rozhodl zákonodárce a Nejvyšší soud.

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 22:03

je to čím dál děsivější..

Vložil Justitianus, 31. Květen 2020 - 19:50

Pane tomas 22,

z Vašeho příspěvku je jasné proč jste byl před soudy všech stupňů neúspěšný: máte vlastní představu o „právu“ a sám sebe přesvědčujete o tom, že právě jen tato Vaše představa je správná a pravdivá.

Vaše výmluva že „nikdo nevěděl, že [vodoměry] ověřeny nejsou“ je dětinsky trapná. Nečervenáte se, když si to po sobě přečtete? Zopakuji tedy potřetí, že neznalost zákona neomlouvá.

Vy nerozumíte ani tomu jasnému vyjádření Nejvyššího soudu: „… podmínkou splatnosti nedoplatku za služby je, že bylo vyúčtování řádně (tj. v souladu s předpisy jej regulujícími) provedeno a nájemce s ním byl seznámen. O vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů (cen a záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody) lze hovořit a vyúčtování může přivodit splatnost nedoplatku plynoucího z tohoto vyúčtování jen tehdy, obsahuje-li všechny předepsané náležitosti a je-li v něm uvedena cena provedené služby ve správné výši.“

Nerozumíte (nechcete rozumět) tomu, že zákon o metrologii není „předpisem regulujícím vyúčtování“! Pouhé porušení zákona o metrologii neznamená ještě neplatnost vyúčtování služeb. (Navíc v situaci, kdy všichni příjemci služeb o tomto porušování zákona věděli či mohli vědět, avšak mlčeli.)

Dokonce ani přestupek to není, jak jsem Vám prokázal citací ze zákona č. 250/2016 Sb. o přestupcích.

Každoročně jste dostával vyúčtování. Pokud jste se domníval, že vyúčtování není řádné, že neobsahuje všechny předepsané náležitosti, a v něm není uvedena cena služby ve správné výši – měl jste uplatnit námitku a uvést důvody, pro které se domníváte, že cena služby není uvedena ve správné výši. Jestliže Vaše námitka byla zamítnuta, měl jste možnost obrátit se na soud. Proč jste se tedy neobrátil na soud, a namísto toho jste se stal neplatičem?

Justitianus

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 20:40

no budeme se bavit o tom co rozhodl soud nikoli co jste tu dnes vymyslel, souhlas?

ad. znalost zákona Zákon o metrologii ukládá povinnosti zúčtovatelům, tedy nikoli odběratelům. Za SVJ jedná výbor, tedy nikoli každý člen samostatně. Člen SVJ tedy není povinen znát zákon, který se ho netýká. Když si jdete nabrat benzín na pumpu také nemusíte vědět že pumpa má být ověřená a přesto to nijak neomezuje vaše právo mít benzín čerpán ověřeným měřidlem a pokud do nádrže s 50litry paliva nateče 100litrů odmítnout zaplatit rozdíl.

možná vás překvapí, že vyhláška není regulována žádnými jinými předpisy kromě zákona, k jehož naplnění je určena. Je podle vás porušením předpisů fakt, že došlo použitím neověřených měřidel k přestupku?

každopádně toto tvrzení v rozsudku není.

abychom se bavili konkrétně jak probíhal soud:

 1. soud prvního stupně rozhodl, že když SVJ v roce 2016 hlasovalo, že akceptuje vyúčtování podle vodoměrů jsme povinni se tomu podřídit.
 2. soud II stupně to potvrdil
 3. NS zrušil rozsudek, když určil, že shromáždění SVJ není oprávněno hlasovat o zákonnosti vyúčtování a jeho hlasování nemůže způsobit splatnost nezákonného vyúčtování.
 4. SVJ si nechalo peníze (které jsme museli uhradit) a stáhlo žalobu, protože „pohledávka byla uhrazena“
 5. MS rozhodl, že pohledávka existovala i bez soudního rozhodnutí, aniž by zdůvodnil jak k tomu došel.
 6. NS rozhodl, že v tomto případě je dovolání nepřípustné a vypíchl, že ověřování vodoměrů dle zákona "není jediný způsob jak ověřit, že vodoměr měří správně (takže z faktu, že vodoměr nám měřil stejně došel k závěru, že stejně měří i dalších 45 vodoměrů.
 7. US rozhodl, že nebyly porušeny naše práva neprojednáním důkazů a zněním zákona a řádným odůvodněním. Upozornil, že vodoměr měřil stejně a položil otázku, proč by zbytek SVJ měl propříště neměnit vodoměry, když poškozeni budou všichni (o něco výše jsem vysvětlil jaký to je nesmysl)

Mimochodem na soud jsem se neobrátil proto, že v roce 2016, kdy jsme to na shromáždění řešili ostatní členové nakonec rozhodli hlasováním, že „vyúčtování nám bude sníženo na předchozí úroveň“. Doručili jsem tedy předsedovi SVJ podepsanou dohodu o narovnání kde jsme se zavazovali uhradit 1/2 účtovaného nedoplatku. Výbor to ale nepodepsal a podal žalobu na celou částku.

Žádné z tvrzení kterými tu vy vysvětlujete záměr soudu není v žádném rozsudku obsažen. Budeme se tedy držet rozsudků nikoli fantazie někoho kdo ani neví od kdy platil NOZ, co říkáte.

Ano nastala nová doba. Lidé jako vy budou moci vymyslet systém vyúčtování, který jim zaručí nižší platbu za služby, nechají to schválit (v lepším případě) a pak zahrnou ostatní posměchem, co všechno že měli vědět..

U nás se rozhodli pokračovat podle vodoměrů prostě proto, že podle počtu osob by nám vyúčtování kleslo na předchozí úroveň a ostatní by platili tak o 1000 Kč víc (za tři roky)

a tak výsledkem tohoto sporu o 30.000 je, že SVJ zaplatilo nějakých 650.000 za právníky, kteří nakonec dosáhli výhry, a my jsme holt tolik peněz neměli a prohráli. Takže po uhrazení účelně vynaložených nákladů je SVJ –550.000, my –200.000 a právníci mají pré..

skvělá „nová“ doba

tak uvidíme ve Štrasburku, to je naštěstí zadarmo i pro chudé bez právníků.

Vložil Ctibor (bez ověření), 31. Květen 2020 - 21:11

„výsledkem tohoto sporu o 30.000 je, že SVJ zaplatilo nějakých 650.000 za právníky, kteří nakonec dosáhli výhry, a my jsme holt tolik peněz neměli a prohráli. Takže po uhrazení účelně vynaložených nákladů je SVJ –550.000, my –200.000 a právníci mají pré..“

Takže náklady (= výdělek dvou advokátů) činily 750 000 Kč, 25násobek sporné částky. Jak vysoký podíl držíte v SVJ? Přišel jste totiž navíc i o svůj podíl na nákladech vynaložených SVJ, tj. na částce 550 000 Kč.

Jedné věci nerozumím: Pokud jste prohrál, měl jste hradit celé náklady, tj. 750 000 Kč. Nebo požadovali právníci SVJ několikanásobně více, než jim přiznal soud?

To je lepší výsledek než mají lichváři.

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 21:18

hradíte pouze náklady podle sazebníku odměn

Výbor najal právníky, kteří si jen za převzetí sporu naúčtovali v podstatě celou částku na spor. SVJ z toho nikdy nemohlo nic mít jen ztrátu. Šlo o to, že by výbor musel přiznat, že nedohlédl na výměnu vodoměrů, proto celý ten spor

Vložil Ctibor (bez ověření), 31. Květen 2020 - 21:26

Pokud tomu rozumím správně, tak pokud byste byl vyhrál, výsledek by byl následující:

Zdánlivě (formálně):
SVJ: –780 000 Kč
tomas 22: 0 Kč

Pokud byste v SVJ držel např. podíl 1/10, byl by skutečný výsledek:
ostatní vlastníci: –702 000 Kč
tomas 22: –78 000 Kč

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 21:43

ano přesně tak to je

pokud bych k tomu přidal stížnost na UNMZ mohla z toho být navíc pokuta až 1 mil Kč

nestál jsem o soudní spor a nechtěli jsme se soudit… bohužel

Vložil Ctibor (bez ověření), 31. Květen 2020 - 22:08

Ještě uveďte, jak dlouho spor trval.

K finačním nákladům je totiž třeba připočítat i časové náklady a ušlý zisk.

Zatímco finační náklady (aspoň teoreticky) můžete případně dostat zpět, ztrátu životního času Vám nenahradí nikdo.

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 22:16

soud trval od roku 2016 do tohoto měsíce. Něco mi zabere ještě napsání stížnosti do Štrasburku.

myslím, že jako zajímavost lze uvést, že naši ústavní stížnost (v příloze) zamítli během 26 dnů.

Řekl bych, že to bude rekord, ne?

Vložil Vykladač (bez ověření), 31. Květen 2020 - 21:30

O peníze jde až v první řadě. A když k tomu připočtu co to muselo udělat s mezilidskými vztahy v domě…

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 22:05

víte překvapivě

členové celkem 2× odhlasovali, že si nepřejí soud a máme se dohodnout. Dohodu jsme poslali a výbor ji ignoroval (bez předložení členům). Nikdo také neschválil výdaje na právníka nad rámec zákona. Prostě jsme všichni ve vleku pár lidí bez jakýchkoli zábran.

takže s výborem nemáme dobré vztahy (přesněji se dvěma členy)

zbytek si myslím oddychne, že to je za námi a naše vztah jsou neutrální.

Vložil Nemám rád sudiče (bez ověření), 31. Květen 2020 - 20:58

Takže kvůli 30 tisícům jste prodělal 200 tisíc? No, nekup to, to se vyplatí!!

Vložil tomas 22, 31. Květen 2020 - 21:14

kvůli 30.000 a proto, aby se vyměnily vodoměry.

Nakonec je SVJ pod tlakem soudu vyměnilo a světe div se, místo 25.000 měsíčně za ohřev vody dnes platíme 12.000, tedy méně než polovinu a to se služba zdražila o 25% od té doby.

bez toho soudu by to pokračovalo nejspíš nekonečně

samozřejmě kdybyste se mě zeptal dnes, po všech těch urážkách… nejspíš bych hledal jin bydlení. Mít za sousedy lidi jimž musím povinně platit levné služby, protože si to odhlasují, nebo proč vlastně, opravdu není terno.

Vložil Jarda_, 31. Květen 2020 - 23:11

Muzete upresnit, oc vam vlastne jde nebo co se stalo?

Vam stary vodomer meril 2,5 nasobek skutecne spotreby nebo k cemu doslo?

Chapu, ze jste se snazil namitat, ze vodomery jsou neplatne, ale proc vlastne?

Podle meho nazoru, kdyz si skupina lidi dohodne, ze se pouzivaji ty a ony vodomery, tak ji do toho nema kdo kecat.

Dela se to tak v chatovych osadach treba, tam byste taky vyskakoval,ze se musi kazdych 5 let vymenit? :-)

Pokud byste takhle vyskocil, tak vam reknou, at jdete a koupite si novy, anebo se odpojite a sezenete si svou vodu.

Vložil tomas 22, 1. Červen 2020 - 8:34

v roce 2010 nám ty vodoměry zachytily spotřebu cca 135m3 a zaplatili jsme za ohřev TUV 10.000 Kč v roce 2011 nám zase zachytily spotřebu cca 135m3 a zaplatili jsme 15922 Kč v roce 2012 nám zase zachytily spotřebu cca 135m3 a zaplatit jsme měli 20000 Kč vše ve spotřební složce

cena tepla pro ohřev vody za 1GJ byla v roce 2010 492Kč/GJ, v roce 2011 488Kč/GJ, v roce 2012 529 Kč/1GJ tedy navýšila se o 7%. My jsme přitom za ohřev stejného množství vody měli zaplatit 2× tolik (tedy nárůst o 100%)

jak se to mohlo stát, když nám 18let staré vodoměry měřily stále stejnou spotřebu?

vysvětlím na tom vašem příkladu s chatkami.

5 chatařů se dohodne a na jeden hlavní vodoměr připojí 5 svých podružných vodoměrů. Zda je podružný vodoměr stanoveným měřidlem nevím, ale pokud se všichni DOHODNOU, že je nebudou měnit, myslím, že to je přípustné

po dvaceti letech používání takových podružných vodoměrů a na tom se jistě shodneme, nejsou už ty přestárlé vodoměry měřit správně. hlavní vodoměr samozřejmě vodárny mění každých 5let dle zákona.

po dvaceti letech vypadá tedy situace následně, 3 z 5ti vodoměrů už "měří s odchylkou cca 30% a tedy nezachytí 30% vody, která jimi proteče. Protože se účet musí zaplatit stoupne tedy cena za kubík vody naměřené o 18%.

4. chatař rád zalévá zahrádku, ale cena za vodu se mu zdá vysoká a tak pořídí silný magnet (staré vodoměry s nimi lze ovlivnit) a jeho vodoměr tak začne měřit 1/2 spotřeby. Cena za kubík na koncových vodoměrech tak rázem stoupne o celkem 30%.

Dokud jezdíte na chatu na víkend, nejspíš si toho ani nevšimnete, ale když se v chatě rozhodnete celoročně bydlet zjistíte, že ačkoli cena za vodu na vstupu je 100Kč/kubík vy platíte 130Kč/kubík a to už je značný rozdíl, že?

tak se sejdete s ostatními a oni rozhodnou hlasováním, že se vodoměr nebudou měnit, proč taky že? Oni mají přeci malé účty za vodu.

Tak přesně toto nyní legalizoval tento spor. Nikoli dohodou od které můžete ustoupit. Ti kdo mají prospěch z nezákonného stavu vám mohou nařídit hlasováním v tom dál pokračovat.

jste na to připraven?

nejhorší na tom je, že většina lidí (stejně jako vy) netuší jak to funguje a tak tedy bude platit dál a nadávat na vodárny (teplárny), že zdražují… Je to neřešitelná situace kdy povinně sponzorujte své sousedy, dokud jim to bude vyhovovat.

Vložil Zdeno (bez ověření), 1. Červen 2020 - 10:50

Dávám bokem „podstatu sporu“, zarazilo mě pouze to číslo 135 m3 vody. To je za studenou a teplou dohromady, nebo pouze za TÚV? A jde o byt, nebo o komerční jednotku?

Pro porovnání, u nás v domě je kadeřnictví, ne zrovna „malé“ a jejich spotřeba byla 97 m3 TÚV a 125 m3 SV … a že tam se vody použije dost. Nemusím dodávat, že v domě jde o rekordmany, žádná jiná jednotka tuto hodnotu nepřekročila.

Buď tedy ten váš vodoměr (pokud je to stav pouze za TÚV) ukazuje opravdu extrémně nepřesně, nebo… nevím, napouštíte si každý 3.den bazén?

Vložil Jarda_, 1. Červen 2020 - 10:38

Chapu-li vas spravne, kvuli 30% jste se pustil do boje s vetrnymi mlyny (pritom spotreba 20% rozdilna mezi hlavnim a fakturacnim je dle konsenzu odborniku stale v “norme”).

Nyni muj priklad: kdyz se bude mlady ucit na soudech a v investicich, pripadne skody budou male, nez kdyz se zacne ve 40 letech neohrabane ucit a delat chyby, protoze v tom veku uz disponuji zpravidla milionovymi hodnotami, proto se vseobecne doporucuje zacit brzo a na malych chybach se ucit.

Byl jsem svedkem, ze se v SVJ delalo snad 3× rocne odecitani vodomeru a pri tom se napoustel 1L nadoba k overeni, ze stary vodomer ukazuje jak ma. V jinem SVJ jim zase na exekucnim byte protejkal wc a za rok 150.000 Kc cca…

Samozrejme nezabranite filutum operovat s magnetem, v tomto pripade jste ale mel jit cestou nejmensiho odporu a zacit delat to same, pokud byste dodrzel prvni odstavec a zjistil, ze pravo funguje nejak a spravedlnost jinak, tak byste nepochyboval, ze jinak je to ztrata casu, penez a hlavne nervu! A klidne bych jim ukazal stav 2m3 za rok s tim, ze vodu nepouzivam, pak by to snad uz vymenili, nee? :-)))

A ne se v pokrocilem veku poustet do uceni se cehokoliv, kde mohou byt ztraty obrovske… To jsem se naucil ja.

No reknete, nemam pravdu? Pokud má někdo lepší řešení, tak jsem s ním…

A s placenymi xxxxx ve vyborech mam stejne zkusenosti, udelaji vse pro to, jen aby nemuseli uznat omyl. Je to o egu.

A s jistou prazskou AK, co se specializuje na SVJ a uctuje nasobky tarifu, taky… ruce pryc od nich.

Vložil tomas 22, 1. Červen 2020 - 10:42

ne kvůli 30% naše vyúčtování rostlo každý rok o 50%, za dva roky o 100%. Nikdo nemohl vědět, že následně klesne a po výměně vodoměrů budeme platit 1/2 (tedy obvyklou cenu před navýšením.

To zdražování o 50% ročně mohlo pokračovat v podstatě donekonečna, nebýt té výměny, dnes jsme mohli platit třeba 40tis Kč/rok

opravdu jsem si neuměl představit rozsudek, kde nebude ani zmínka o existenci zákonů na věc dopadající a ani zmínka o stanoviscích úřadů ve věci rozhodující.

nevím jak bych se rozhodl dnes, nejspíš bych pořídil bojler a odpojil se z rozvodu TUV. Měl jsem spočítáno, že náklady cca 30ti Kš se mi vrátí do tří let a to i když budu platit TUV rozdělenou na plochu bytu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".