K pojmu "vlastní správní činnost"

Vložil Artur (bez ověření), 16. Prosinec 2014 - 11:33 ::

Opakovaně se tady píše, že náklady vlastní správní činnosti podle 89/2012 Sb. § 1180 jsou náklady na správu sebe sama (tj. náklady spojené s činností orgánů právnické osoby, náklady spojené s provozem kancelářských prostor právnické osoby, patrně tedy ty náklady, které by nevznikly, pokud by dům spravoval přímo vlastník). To je jistě možný výklad, nicméně z textu bezprostředně ani jednoznačně právě tento výklad neplyne, možné jsou i výklady jiné, jeden navrhu:

Vhodnější výklad se jeví ten, že pojmem náklady vlastní správní činnosti se rozumí ty náklady, které jsou takto označeny v příslušném právním předpisu (kterým zde je ObčZ+NV k bytovém spoluvlasnictví). Nějaké předefinovávání tohoto pojmu či jeho rozšiřování nad zákonný rámec na místě není; naopak, když už je (bohužel) tento pojem v zákoně a dohodou všech se nepodaří sjednat, že se takto nic rozúčtovávat nebude (tj. pojem i příslušná ustanovení budou zcela ignorovány), je na místě vykládat jeho obsah restriktivně, aby se neřešitelné výkladové a pojmové spory jím vyvolané (které se zde již částečně objevily) aspoň omezily, obdobně jako u definice osoby rozhodné pro rozúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytu.

Jinými slovy navrhuji, aby se na spojení „náklady vlastní správní činnosti“ nahlíželo jako na jeden nedělitelný bezvýznamový identifikátor, jeden označený šuplík na náklady, jehož význam a obsah je dán toliko definicí v textu zákona, a aby se upustilo od interpretace významů jednotlivých slov a slovních spojení v tomto identifikátoru použitých. V jiných souvislostech se toto označení nevyskytuje, takže by tento přístup potíže činit neměl.

 • vlastní správa SVJ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil rys, 1. Březen 2016 - 19:51

Pozorně jsem pročetl příspěvky, ale nenalezl jsem odpověď nebo i něco v textu diskusí na otázku „Od kdy je povinností SVJ mít rozdělené poplatky na vlastní správní činnost a na ostatní správu = tzv.fond oprav? Jinými slovy. Je-li ustanovení § 1180 NOZ ustanovením kogentním, musí to být tedy jednoznačně platné a tedy i realizováno od 1.1.2014. Nebo to není ustanovení kogentní (můj názor) a jeho platnost se odvine až od platnosti nových nebo novelizovaných stanov upravených v návaznosti na NOZ? Podle ustanovení § 1200 NOZ (obsah stanov) je zřejmé, že přesná specifikace toho, co se bude u SVJ počítat do "vlastní správní činnosti“, musí být logicky v nových nebo novelizovaných)sta­novách. Proto se domnívám, že budeme-li mít nové stanovy až k 1.1.2017, tak nevidím důvod, hrazení poplatků na správu rozdělovat dříve (třeba usnesením shromáždění)a dokonce pak třeba zpětně k 1.1.2014 pře­účtovat výdaje na správu v rámci ročního vyúčtování za roky 2014,2015,2016. Ono jde totiž mnohdy, též u nás, o dost peněz. Máme v domě velkou část nebytových prostor v majetku města (to si město při privatizaci ponechalo – garáže, prodejny), a dosud z toho město platilo do fondu oprav SVJ jako ostatní vlastníci bytů, tedy za m2 plochy. No a po rozdělení dle § 1180 NOZ budou platit neúměrně méně na úkor vlastníků. Ono to tak je. § 1180 je totiž výhodný pro majitele a vlastníky velkých prostorů a bytů v SVJ a doplácejí na to vlastníci menších bytů. Takže např. vážení důchodci a jiní, jste přeci masírováni tím, aby jste šli do menších bytů, že? Ale o tom raději nic, protože to bychom museli politikařit a to tady není vhodné. A s tím souvisí i jak s ročním vyúčtován záloh té vlastní správní činnosti? Doplatky, to je jasné, ale jak s přeplatky? Vracet nebo ponechat na účtu záloh pro vlastní správní činnost?: Asi ano. Z toho však plyne nezbytnost, mít na toto zvláštní účet, ne?

Vložil lake, 1. Březen 2016 - 20:20
 • Rys se táže: " „Od kdy je povinností SVJ mít rozdělené poplatky na vlastní správní činnost a na ostatní správu = tzv.fond oprav?"

Odpověď je jednoduchá: Od nikdy.

Pokud jde o SVJ(2000), podle § 3028 NOZ se závazkové vztahy vzniklé před účinností NOZ řídí i nadále podle dosavadních právních předpisů. Podle § 3063 NOZ se vlastnictví jednotky(1994) nabývá i nadále podle dosavadních právních předpisů, takže se podle nich řídí i práva a povinnosti vlastníků jednotek. Žádná výjimka není v NOZ obsažena.

Takže se řídíte podle ZoVB a podle vašich stanov. Ustanovení § 1180 se neuplatní, neboť se týká pouze právnických osob nově vznikajících ode dne 1.1.2014. Je to v NOZ uvedeno výslovně.

lake

Vložil rys, 5. Březen 2016 - 17:48

Jediný, kdo mi na ten dotaz v podstatě odpověděl byl LAKE, ostatní jen chodí kolem horké kaše a pletou hrušky z jablkama. Takže pár mých názorů:

1. Nemíním diskutovat o tom, zda pro SVJ vzniklé podle zákona 72/1994 Sb. řešit nově či nikoliv platby v návaznosti na § 1180/2. Tady pro mně neexistuje striktní Lakeho nikdy („od kdy musí“ z 1.3. v 20,20 ho­d). To dle mého názoru plně závisí na kogentnosti ano či ne § 1180, k čemuž se nikdo v této diskusi ještě nevyjádřil. Můj názor, který jsem vyjádřil již svém dotazu z 1.3 v 19,51 hod je, že zde kogentnost není, takže nežli novelizujeme své stanovy podle NOZ, což je u nás až k 1.1.2017, není nutné platby na tzv. vlastní správní činnost řešit. Takže dle mého názoru Lakeho nikdy ano, ale jen do doby, nežli nabudou účinnosti stanovy SVJ, přijaté nebo upravené podle NOZ. A protože nezpochybňuji právní předpisy ČR (včetně NOZ a NV č. 366/2013)považuji za nepochybné nezbytnost přesně rozpracovat a konkretizovat ve stanovách, co je u daného SVJ tzv. vlastní správní činnost. A ještě k té diskusi o tzv. vlastní správní činnosti.

 1. V konkretizaci tzv. vlastní správní činnosti nutno vycházet nejen z § 1180/2 NOZ a § 8 NV č.366/2013, ale i m.j. z § 1190 a násl. NOZ a § 12 NV č. 366/2013. Protože zpravidla SVJ mají mimo volených orgánů smluvně zajištěnou správcovskou firmu, která pro SVJ zpravidla realizuje většinu úkolů uvedených v § 8 NV č. 366/2013, tak se v této diskusi pletou ty hrušky z jablkama v tom, že správce domu a pozemku daného SVJ je tato firma a tedy vše, co se této firmě platí, jde na vlastní správní činnost. Tak to dle mého prostě není.Ta tzv. smluvní správcovská firma není správcem podle zákona, správcem je SVJ (§ 1190 NOZ) a to má k realizaci správy domu a pozemku své orgány (výbor, KK, případně alternativy a jiné shromážděním volené). No a z § 12 NV č. 366/12 plyne, že zahrnovat platby správcovské firmě do tzv, vlastní správní činnosti = stejný podíl bez ohledu na velikost jednotky, nelze.To lze jen tam, kde nevzniklo SVJ.
 2. Takže pro naše SVJ, které vzniklo před 1.1.2014, které má své volené orgány, které má nasmlouvanou správcovskou firmu realizující v podstatě opatření uvedená v § 8 NV č. 366/2013 písm. a)b),c),e) a které přijme nevé stanovy podle NOZ až k 1.1.2017 před­pokládám, že § 1180/2 a obecně tzv. vlastní správní činnost budeme realizovat až spolu s novými stanovami k 1.1.2017. Vlastní správní činnost budeme přesně konkretizovat v nových stanovách a zahrneme tam pouze činnosti (a tím i náklady rozpočítávané v podílu bez ohledu na velikost jednotky), které bezprostředně souvisejí jen s odpovědným správcem, tedy s volenými orgány SVJ (činnost volených orgánů a jejich pracovní a materiální zabezpečení). Dále jen ty činnosti, které nevykonává smluvně zabezpečená správcovská firma a jsou uvedeny v § 8 NV č.366/2013 (zejména písm. d)a f). Tedy žádné pojištění domu, žádné odečty a rozúčtování tepla, TUV, revize, atp. Prostě to dále je na každém SVJ, jak to dá do stanov. A protože na tom rozdělení úhrady za správu domu a pozemku dle NOZ(možném, ale komplikujícím a zbytečném) vydělají zase jen ti „bohatší“ (vlastnictví velké jednotky v domě)mělo by být v zájmu většiny vlastníků bytů v SVJ, vyčlenit do vlastní správní činnosti v stanovách jen skutečně to, z hlediska objektivity nákladů na jednotku, nejnutnější. Takže, co bude u SVJ tzv. vlastní správní činností záleží, snad až na odměny voleným orgánům, jen a jen na vlastním SVJ, jak si to stanovami určí. Možná, že to za nějaký ten více jak rok vyřeší judikatura. Nicméně, kde není žalobce, není ani soudce. A právníci jistě řeknou, tak ať to rozdělení dá dotyčný k soudu.Nežli se to za ty 2–3 roky vyřeší,pokud to soud nevrátí jako právně nelegitimní podání (nedůležitá událost, nepřehlasovanost žalobce), tak to může být pro žalobce i třeba k ničemu, i když by měl pravdu, neboť nastoupí třeba zásada proporcionality a chudák žalobce ještě zaplatí náklady řízení. Dát žalobu není jednoduché a mnohdy se to nevyplatí i když má člověk pravdu. Soud totiž zasáhne do rozhodnutí SVJ jen v nejnutnějších případech a to je mnohdy z hlediska prodlevy již nevhodné a nadělalo by to SVJ jako celku více škody, nežli užitku = laicky řečená zásada proporcionality.
Vložil Diskutující lakem často mazaný (bez ověření), 5. Březen 2016 - 20:53

Pane rys,

na rozdíl od Vás považuji § 1180 NOZ za kogentní. I JUDr. Josef Holejšovský předseda senátu Vrchního soudu v Praze je názoru, „že se směřuje k tomu, že u běžných jednání mám volnou dispozici; pokud mi zákon nic nezakazuje a mlčí, pak si mohu dělat co chci; ale u právnických osob půjde spíš o kogentní ustanovení, od kterých není možné se odchýlit“.

To by znamenalo, že ustanovení § 1180 NOZ a ustanovení NV č. 366/2013, (která přesně vymezují, které náklady se mají rozúčtovat ve stejné výši na jednotku) se měla uplatnit ve všech SVJ už od 1.1.2014, i když ještě nedošlo k přizpůsobení stanov dle NOZ. Ustanovení dosavadních stanov v rozporu s NOZ tj. i v rozporu s ustanovením § 1180 a NZ č. 366/2013 pozbyla podle NOZ k uvedenému datu platnost, a sám jste uvedl, že nezpochybňujete NOZ a NV č. 366/2013.

Nesouhlasím dále s Vaším názorem, že je na každém SVJ, co si zahrne do nákladů vlastní správní činnosti. To přesně vymezuje odst. 2 § 1180 NOZ a § 17 NV č. 366/2013.

Dále s Vámi nesouhlasím v tom, že se nemusejí rozúčtovat stejně na jednotku odměny smluvnímu správci vykonávající správní činnosti uvedené v § 8 NV č. 366/2013. Můj názor potvrzuje DZ k NV č. 366/2013 k § 17:

„Náklady, jejichž výše nesouvisí s velikostí jednotky, resp. s velikostí spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech (účtování o platbách vlastníků jednotek, správní činnost prováděná členy výboru SVJ, zaměstnanci SVJ nebo smluvním správcem, vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek) jsou činnosti stejně pracné a nákladné ve vztahu k malé i velké jednotce, tedy jsou v podstatě shodné pro každou jednotku. Proto se tyto náklady, blíže specifikované v návrhu nařízení rozvrhnou na každou jednotku ve stejné výši. Ustanovení návrhu nařízení vlády navazuje na § 1180 odst. 2 NOZ.“

JUDr. Petra Mirovská, která publikovala 12dílný seriál o SVJ na Patria.cz http://www.patria.cz/…irovska.html k příspěvkové povinnosti vlastníků jednotek uvedla:

„NOZ pochopitelně pamatuje i na základní povinnost vlastníků jednotek přispívat na úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku. Zatímco vlastník svobodně spravuje svou jednotku, a tedy i na vlastní náklad udržuje a opravuje svůj byt nebo nebytový prostor, náklady spojené se správou domu a pozemku hradí vlastníci poměrně. NOZ dělí tyto náklady na dva základní druhy a dle vymezených druhu pak stanovuje pravidla jejich rozúčtování mezi vlastníky. NOZ na jedné straně rozlišuje příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a na straně druhé příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti.“

„U první skupiny NOZ stanoví, že vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak. NOZ tak v případě této skupiny umožňuje, aby rozúčtování těchto nákladů mezi vlastníky jednotek určovala pravidla schválená ve stanovách SVJ dle vlastního klíče. Za situace, že některá ze společných částí slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, by pravidla měla zohledňovat výši příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“

U druhé skupiny NOZ žádnou odchylnou úpravu ve stanovách SVJ nepřipouští, když striktně stanoví, že příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně. Odchylné ujednání přitom nebude možné, jak plyne z výše uvedeného důvodu. Je nutno konstatovat, že rozvržení nákladů na vlastní správní činnosti rovným dílem na každou bytovou jednotku reflektuje v řadě případů již současná praxe. Ta vychází z logiky, že tyto náklady s velikostí užívané plochy nesouvisí. NOZ tak nepříjemně zaskočí vlastníky menších jednotek v těch SVJ, která dnes rozúčtovávají náklady na vlastní správní činnost dle velikosti jednotky, neboť výše příspěvků takových vlastníků se od příštího roku může i několikanásobně zvýšit.“

Vložil rys, 5. Březen 2016 - 23:18

Respektuji Váš názor pane „Diskutující a Lakem často mazaný“, nicméně nesouhlasím, to je zase můj názor. Neohánějte se JUDr. Holejšovským nějakým zobecňováním, k tomuto se předseda senátu VS Praha pokud vím zatím nevyjadřoval. Osobně si pana JUDr. Holejšovského totiž nesmírmně vážím, měl jsem u něho jednání nedávno k mé plné spokojenosti. Reakci Lakeho na Váš názor ke kogentnosti § 1180 NOZ totiž plně sdílím, a domnívám se, že zcela přesně vystihl co je a není podobnými náklady vlastní správní činnosti v návaznosti na § 17 NV č. 366/2013. Snad jen maličkost v tom, že náklady na právní služby bych striktně nedával mimo vladtní správní činnost, některé asi bude možno pod vlastní správní činnost podřadit. Souhlasím s Vámi plně pouze v posledních třech závěrečných větách Vašeho příspěvku z 20,53 hod dne 5.3.2016.

Vložil Diskutující lakem často mazaný (bez ověření), 6. Březen 2016 - 11:11

Napsal jste: :Neohánějte se JUDr. Holejšovským nějakým zobecňováním, k tomuto se předseda senátu VS Praha pokud vím zatím nevyjadřoval."

Pane rys, pokud nevíte, tak se mě snad můžete nejdříve dotázat na zdroj mé informace, předtím než mě vyzvete k „k neohánění se JUDr. Holejšovským“. Názor JUDr. Holejšovského zde uvedla paní Magda3, která se účasnila jeho semináře a je uveden v jejím příspěvku http://www.portalsvj.cz/…at-do-stanov

Vložil rys, 6. Březen 2016 - 20:38

. Ano, pane diskutující, myslím, že jsem to vyjádřil správně tím, že „…k tomuto se předseda senátu VS Praha pokud vím zatím nevyjadřoval.“ Nebyl jsem sice na tom semináři 20.1.2016 (nemohl jsem být), ale z informace Magdy3 i mých kolegů, kteří tam byli neplyne, že by se k § 1180 pan předseda senátu konkrétně vyjadřoval. Z jeho obecného vyjádření k oddílu 5 (bytové spoluvlastnictví) a k větší možnosti kogentnosti u ustanoveních o právnických osobách (jak také jinak, vždyť je to přeci soudce v těchto oblastech, takže zde musí být přeci obecný), nelze zobecňovat, že § 1180 je ustanovení kogentní. Ani já netvrdím tak či onak, proto jsem se ptal na stanoviska a vidím, že jsou různá a snad to jen někdy určí judikatura. Zatím je to 50.50 a tak se člověk musí rozhodnout sám. A já se rozhoduji tak, jak jsem uvedl. A je vidět a jsem rád, že nejsem sám.

Vložil Petr. (bez ověření), 6. Březen 2016 - 11:35

Pane Rys,

klíčovou otázkou, od které se odvíjí uplatnění § 1180 i celé částí „bytové spoluvlastnictví“ NOZ pro všechna SVJ, je, zda „bytové spoluvlastnictví“ platí i pro „stará“ SVJ.

Pokud jste s JUDr. Holejšovským vedl jednání, můžete prosím sdělit, jaký názor zastává v případě jmenované klíčové otázky?

Vložil lake, 7. Březen 2016 - 17:41

Pane Petře, o údajném názoru JUDr. Holejšovského jsem už napsal zde: http://www.portalsvj.cz/…nov-svj-2000#….

Názor JUDr. Holejšovského je jako sněžný muž yetti: všichni o něm mluví, nikdo jej neslyšel, nikdo jej neviděl. Musíme si počkat na některý jeho judikát k věci.

lake

Vložil rys, 6. Březen 2016 - 20:52

Pane Petr. Na Vaši otázku říkám nevím. Domnívám se však a dle toho se i chovám, že i stará SVJ se musí chovat podle NOZ a tedy i podle oddílu 5 = bytové spoluvlastnictví. Od kdy a jak, to dle mého řeší přechodná ustanovení pro období 1.1.2014 – 31.12.2016. S JUDr. Holejšovským jsem nejednal k věcem, které řešíme zde, to jste mě špatně pochopil. JUdr. Holejšovský jako předseda senátu rozhodoval nedávno spor, kde jsem byl účastníkem řízení, jak jsem uvedl k mé spokojenosti.Takže tím jednáním jsem myslel to soudní řízení.

Vložil Diskutující lakem často mazaný (bez ověření), 7. Březen 2016 - 11:29

JUDr. Holejšovský, stejně jako naprostá většina odborné veřejnosti zastává názor, že se i stará SVJ řídí „bytovým spoluvlastnic­tvím“ NOZ.

O názoru JUDr. Holejšovského se psalo např. zde http://www.portalsvj.cz/…-holejsovsky

nebo zde http://www.portalsvj.cz/…nov-svj-2000#…

Vložil lake, 6. Březen 2016 - 0:00

Pane rys, o nákladech na právní služby jsem zde už psal více než před rokem: http://www.portalsvj.cz/…avni-cinnost#….

Jak je vidět, diskuse se točí v kruzích vinou různých blbů, kteří nerozumějí tomu, co obsahuje § 1180 NOZ a proč vůbec v NOZ toto ustanovení je. Přitom § 1414 NOZ říká jasně a jednoznačně:

89/2012 Sb. § 1414
Správce vede spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou.

Toto je ten důvod, proč NOZ oddělil u SVJ(2012) náklady na správu domu od nákladů na správu právnické osoby samotné.

K blbům, o kterých jsem se zmínil, je nutno přiřadit i ouředníky ministerstva pro místní rozvoj, kteří spáchali vadné nařízení vlády č. 366/2013 Sb.. (Ona to totiž vláda nesepisovala sama, víte? Ministři to lejstro viděli poprvé pět minut před tím, než to odhlasovali.)

Do této skupiny musím zařadit i právnici Petru Mirovskou, kterou zde citoval pan Diskutující. Vždyť ta dáma neumí rozeznat ani to, že § 1180 není kogentní! Že netuší dokonce ani to jaký je rozdíl mezi správou cizího majetku a správou sebe sama – to mne už ani nepřekvapuje.

O tom, že JUDr. Mirovská nerozumí právu, jsem podrobně psal už dne 17. října 2013 v této starší diskusi: http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-penize.

lake

Vložil rys, 6. Březen 2016 - 0:19

OK pane Lake, Vašemu názoru na náklady na právní služby rozumím. Je jasné, že diskuse se točí v kruzích, že tomu mnozí moc nerozumějí a nevidí souvislost (např. § 1414 NOZ), to je však normální a od toho tento portál v podstatě je. Že NV 366/2013 je slušně řečeno nedokonalé je faktem, s tím se však musíme zatím obecně smířit, dokud to nezmění sám zákonodárce nebo judikatura.Jak si to však to, co se domníváme že kogentní není, upravíme ve vlastních stanovách je naše věc.

Vložil lake, 5. Březen 2016 - 21:31

Pane Diskutující,

jste popleta, který nedokáže rozpoznat zmatečnost a nesmyslnost obsahu nařízení vlády č. 366/2013 Sb.. Jste zjevně osoba, která se nechá lehce manipulovat. Kdyby Vám nařízení vlády přikázalo skočit z mostu, určitě byste skočil – s výkřikem „Je to kogentní ustanoveníííí­ííííí .....“

Rozeberu nyní obsah § 17 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., abych ukázal, jaké pitomosti Vy bezmezně věříte. Ustanovení tvrdí:

366/2013 Sb. § 17
Podobnými náklady vlastní správní činnosti uvedenými v § 1180 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí zejména
a) náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek,
b) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,
c) náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,
d) náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné, a
e) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

Skutečnost je ovšem jiná.

a) Náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství lze zařadit pod podobné náklady vlastní správní činnosti. 

b) Náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot NEJSOU náklady vlastní správní činnosti, protože se samozřejmě jedná o náklady na poskytování služeb spojených s užíváním jednotek podle zákona č. 67/2013 Sb.. 

c) Náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy: to jsou alespoň částečně náklady na správu domu, nikoliv jen náklady na vlastní správu právnické osoby samotné. Záleží na využití tohoto majetku. Zpravidla nelze celý náklad podřadit pod vlastní správu. 

d) Náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné: Opět je třeba rozlišit nakolik jde o náklady na správu domu, a nakolik o náklady právnické osoby samotné. Zpravidla nelze celý náklad podřadit pod vlastní správu. 

e) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku: To je naprostý nesmysl. Veškeré tyto náklady na právní služby ke správě domu a pozemku jsou samozřejmě přímé náklady na správu domu a pozemku.

Takže z pěti bodů je v nařízení vlády správně pouze jeden jediný, ten první.

Ale chcete-li, pane Diskutující, běžte a skočte z toho mostu. Stát má rád takové ovčany, kteří nemyslí a slepě dělají co se jim řekne.

lake

Vložil Diskutující lakem často mazaný (bez ověření), 5. Březen 2016 - 22:03

Vaše „Zpravidla nelze celý náklad podřadit pod vlastní správu.“ by znamenalo u vyjmenovaných nákladů v NV sledovat a rozdělovat každý konkrétní náklad do dvou skupin, což je holý nesmysl, stejně tak, jako stanovovat nějaké paušální dělení takových nákladů např. odhadem. Bezpochyby by byl tento odhad jádrem sporů mezi vlastníky menších a větších bytů.

NV určilo to, co jí stanovil NOZ. Váš výklad je v rozporu se smyslem ustanovení § 1180 NOZ a NV č. 366/2013.

Vložil rys, 5. Březen 2016 - 23:38

Určitě při zaúčtování nákladú do vlastní správní čřinnosti nebo do obecných nákladů na správu domu a pozemku to bude menší problém oproti tomu, že musíme tyto náklady vůbec dělit. No a kdo to nebude chtít řešit, tak prosím, je to jeho věc jak to dá do stanov. Pochybuji, že by to někdo žaloval. To by musel být jen přehlasovaný vlastník, těžko by to bylo také asi důležité tak, aby soud zasahoval do vlastníky schválených stanov a podobně, jak jsem již uváděl.

Vložil lake, 5. Březen 2016 - 23:30
 • Pane Diskutující, napsal jste tento nesmysl: „NV určilo to, co jí stanovil NOZ.“

To není pravda. Naopak: nařízení vlády je v naprostém rozporu s tím, co stanovil NOZ.

Stále nerozumíte? Takže Vy jste skutečně jako ovce… Nedokážete rozeznat, že nařízení vlády je v § 17 celé vadné.

 • Náklady na poskytování služeb zařazuje pod náklady na vlastní správu. Nesmysl.
 • Náklady na počítač a software, které se používají ke správě domu, zařazuje pod náklady na vlastní správu. Nesmysl.
 • Náklady na kancelář a spotřební materiál ke správě domu zařazuje pod náklady na vlastní správu. Nesmysl.
 • Náklady na právní služby ke správě domu zařazuje pod náklady na vlastní správu. Nesmysl.

Pane Diskutující, běžte už prosím skočit z toho mostu. Velký Bratr si to od Vás žádá, tak neváhejte. Udělejte co se Vám nařizuje, jste přece robot bez vlastního mozku, nemáte schopnost vlastního myšlení ani vlastního úsudku, a jste na to hrdý.

Jste dokonalý ovčan!

lake

Vložil Diskutující lakem často mazaný (bez ověření), 6. Březen 2016 - 11:17

Pane lake,

vy zpochybňujete nejen NV č. 366/2013, ale popíráte i ustanovení § 1180/2 NOZ, které říká:

„(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.“

Klidně ingorujete znění tohoto ustanovení a vymýšlíte zavádějící tvrzení, podle kterého by se měla jen část příspěvků na odměňování správce či členů jeho orgánu rozvhrhnout na každou jednotku stejně. Matete čtenáře fóra radami, aby ignorovali zákonné znění ustanovení §1180/2, a řídili se vaším vymyšleným tvrzením. To je čirá demagogie.

Ustanovení kteréholi zákona může zrušit jedině příslušná soudní instituce, případně sám zákonodárce, nikoli lakeho tvrzení. To co předvádíte je anarchie.

Vložil Evženie (bez ověření), 5. Březen 2016 - 21:32

Laku,

máte vyvinutou obrazotvornost, to je dobře.

Vložil anonxyz (bez ověření), 5. Březen 2016 - 21:36

Neblábolte a zdůvodňujte. Vás patrně taky někdo donutil platit to, co platit nemusíte, tak z toho blouzníte.

Vložil lake, 5. Březen 2016 - 19:47
 • Rys napsal: „Nemíním diskutovat o tom, zda pro SVJ vzniklé podle zákona 72/1994 Sb. řešit nově či nikoliv platby v návaznosti na § 1180/2. (…) To dle mého názoru plně závisí na kogentnosti ano či ne § 1180 …“

Pane rys, co píšete je právně nesmysl.

Uvědomte si, že každá právní norma mí své adresáty. V první řadě platí, že § 1180 NOZ nedopadá na SVJ(2000), ani na vlastníky jednotek(1994). Je tedy zbytečné uvažovat o tom, zda § 1180 je kogentní či dispozitivní. Úvahy vedené tímto směrem jsou tedy zcela zbytečné a žádnou odpověď nedávají.

Pokud by se jednalo o SVJ(2012), pro které je § 1180 NOZ určen, pak Vás ujišťuji, že jde o ustanovení dispozitivní, které může být zneplatněno podle § 1 odst. 2 NOZ (osoby si mohou ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona). O tom jak rozpoznat kogentní ustanovení se již podrobně psalo jinde, viz důvodová zpráva k § 1 nového Občanského zákoníku.

Vaši slepou víru v platnost nařízení vlády č. 366/2013 Sb. musím poněkud mírnit: Tento právní předpis obsahuje zjevné chyby, například právě v určení toho, co je „vlastní správní činnost“. Navíc ani toto nařízení vlády není kogentním právním předpisem.

lake

Vložil rys, 5. Březen 2016 - 23:54

Může být. Já se však domnívám, že pokud je § 1180 kogentní, tak i v době přechodné = do doby novelizace stanov SVJ (2000) podle NOZ, má toto na účtování nákladů správy domu a pozemku do jednotlivých částí těchto nákladů vliv. S ostatním uvedeným v dalších dvou odstavcích nemám problém.

Vložil lake, 6. Březen 2016 - 0:14

Pane rys,

soudím, že nesprávný je Vámi vyslovený předpoklad, že by snad § 1180 byl kogentní. Neprokázal jste to ničím, ani to neprokážete. Tedy se držme principu, na kterém stojí nový Občanský zákoník: že jde o ustanovení dispozitivní.

Opakuji co jsem Vám už napsal: Ke kogentnosti právní normy viz Důvodová zpráva k § 1 odst. 2 NOZ. Pročpak jste si ji ještě nepřečetl? Takto jen ztrácíme čas.

Druhý odstavec navrženého ustanovení vymezuje kritérium pro odlišení ustanovení, která nebrání, aby si osoby uspořádaly soukromá práva a povinnosti odchylně od zákonné úpravy (dispozitivní právní normy) od ustanovení donucující povahy (kogentní právní normy), od nichž se odchýlit nelze. Důraz se klade na dispozitivitu ustanovení soukromého práva jako na zásadu, zatímco kogentní ustanovení jsou výjimečná. (…) 

Tam, kde není výslovný zákonný zákaz, je ujednání odchylky od zákona přípustné, ledaže se tím poruší dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Zákonný zákaz je formulován buď výslovně slovy „zakazuje se“, nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že se k závadnému ujednání nepřihlíží.

lake

Vložil rys, 6. Březen 2016 - 21:09

Co je kogentní a co je dispozitivní normou jsem se učil již v prvním ročníku práva. I DZ k NOZ jsem samozřejmě četl. Sám však na diskusi vidíte, že v tomto u § 1180 zrovna zcela jasno není. A nejen v diskusi, stýkám se a diskutuji s mnoha právníky advokátních kanceláří a věřte, není zde jednoznačný názor. Nicméně vidíte, že osobně se domnívám, že se jedná o dispozitivní ustanovení, takže jsme v tomto zajedno a nemusíme se přeci vzájemně poučovat.

Vložil § (bez ověření), 6. Březen 2016 - 9:56
Vložil Pojt (bez ověření), 5. Březen 2016 - 17:55

„nežli novelizujeme své stanovy podle NOZ, což je u nás až k 1.1.2017“

Co Vás vede k takovémuto názoru?

Vložil rys, 5. Březen 2016 - 19:23

Vážený pane, kdyby jste se o SVJ podle NOZ jen trochu zajímal, tak by jste snad takovou otázku nevznášel. Stanovy by měla SVJ (obecně právnické osoby své statuty a společenské smlouvy)upravit podle § 3041/2 NOZ do tří let od účinnosti NOZ. A do tří snad umí již dnes počítat i dítě předškolního věku. Dokonce i když je špatný název SVJ, tak není třeba to upravit do dvou let = do 1.1.2016, podle § 3042 NOZ, pokud ten název nedělá problém, to se vše dá totiž zdůvodnit a stačí tedy i ten název upravit do 1.1.2017 spolu se stanovami. Proto také kvůli např. úpravě názvu v souladu s NOZ zatím soudy nic proti SVJ neřeší. A v podstatě lze očekávat, že se nebude nic moc dít vúči SVJ (pokuty, atp.)ani po 1.1.2017, pokud dané SVJ nebude mít ještě upravené stanovy. Je třeba zachovat klid a nebláznit.

Vložil lake, 5. Březen 2016 - 19:55

Pane rys, zcela se mýlíte ohledně údajné povinnosti právnických osob SVJ(2000) měnit svůj název.

Jste přece dospělý, tak proč se necháváte strašit vodníkem, polednicí, čertem a změnou názvu SVJ(2000)? Cožpak Vy ještě nevíte, že jde o pohádky, smyšlenky a fabulace bez jakéhokoliv reálného podkladu?

Žádná z právnických osob SVJ(2000) není povinna upravit svůj název. Jak jste došel k takovému nesmyslnému závěru? Vždyť část NOZ o bytovém spoluvlastnictví na tyto osoby nedopadá. Dopadá na ně pouze část NOZ o právnických osobách (§ 118 až 209), a tam žádnou změnu názvu nenajdete.

lake

Vložil rys, 5. Březen 2016 - 22:35

Ale, ale pane Lake. Nebuďte jízlivý, já nemám rád žádné pohádky. Buďme věcní a respektujme i odlišné názory. Vždyť rčení „co právník, to jiný názor“, není až tak daleko od skutečnosti. Ale beru to, já jsem taky někdy jízlivý. Třeba v té odpověďi před dvěmi hodinami panu Poitovi jsem si to mohl taky odpustit, omlouvám se mu. Ale k věci. Vím, že se diskutovalo a diskutuje o § 1200 NOZ z hlediska veřejné listiny a tím hlavně o nezbytnosti přítomnosti či nikoliv notáře u schvalování (úpravě)stanov na podmínky NOZ u SVJ založených podle zákona č. 72/1994 Sb. Vím též o judikatuře Vrchního soudu Praha 7 Cmo 229/2015 i o odlišném závěru VS Olomouc v této věci. To vše se však týká pouze účasti či neúčasti notáře , tedy § 1200/3. Nevidím důvod ani logiku, jakož i ani problém pro SVJ při úpravě stanov na NOZ, upravit název tak, aby odpovídal § 1200/2a NOZ (tak, jak to dělal i ten žalobce v 7 Cmo 229/2015) a tedy zpochybňovat § 1200/2a v součinnosti s § 3042 NOZ. SVJ je právnická osoba, která se řídí NOZ a to jak obecnými ustanoveními o právnické osobě (§ 118–209), tak částmi o bytovém spoluvlastnictví (sui generis).

Vložil asi tak (bez ověření), 1. Březen 2016 - 20:02

(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně. Nevidíte v tomto paragrafu schizofrenii? Já ano. Pokud má vlastník povinnost přispívat na správu ve výši odpovídající jeho podílu na společnách částech domu, tak nemůže platit (2), protože uvedné ve (2) patří taky pod správu domu. Tak to někdo vysvětlete, já tomu nerozumím.

Vložil Volný (bez ověření), 2. Březen 2016 - 11:42

To je přece úplně normální a obvyklé, že odst. 2 stanovuje výjimku pro odst. 1.

Čemu na tom nerozumíte?

Vložil lake, 2. Březen 2016 - 12:55

Pane Volný, pletete se. Nepodařilo se Vám vyložit právní normu jednoduchého prá­va.

Ustanovení § 1180 odst. 2 není v žádném případě výjimkou z § 1180 odst. 1. Oba odstavce se zabývají dvěma odlišnými právními skutečnostmi, popisují dva různé vztahy vzniklé ze dvou různých právních důvodů a nemají spolu nic společného.

 • Odstavec č. 1 se zabývá pouze přispíváním na správu společného majetku, a stanovením vzájemných platebních povinností spoluvlastníků tohoto majetku.
 • Odstavec č. 2 se zabývá pouze vlastní správou právnické osoby samotné a stanovením platebních povinností členů této právnické osoby vůči právnické osobě.

lake

Vložil rys, 5. Březen 2016 - 22:40

Ano, tady plně souhlasím s Lake, že § 1180/1 řeší jiný právní důvod nežli § 1180/2. To nejsou žádné související výjimky jak se domnívá pan Volný.

Vložil Volný (bez ověření), 3. Březen 2016 - 12:07

Pane lake,

to jsou další Vaše nesmyslné fabulace. Odst. 1 § 1180 se týká obecně všech příspěvků na správu, která je upravena § 1189 NOZ http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…

Odst. 2 § 1180 stanovuje výjimku z odst. 1 a vyjmenovává část příspěvků na správu, pro které stanovuje jiný způsob výpočtu příspěvků než odst. 1.

Vaše tvrzení jsou pomýlená, vč. příspěvků, na které se odkazujete.

Vložil lake, 3. Březen 2016 - 15:48

Pane Volný, nejste schopen uvést ani jednen důvod, proč by má tvrzení měla být označena za „nesmyslné fabulace“. To o něčem svědčí: nedokážete Vaše tvrzení ničím zdůvodnit. Je zřejmé, že nejste seznámen se zněním § 1180. Neumíte-li číst, pak ovšem nemůžete k věci ani diskutovat.

Připomínám známý výrok Ústavního soudu, že východiskem pro výklad právního předpisu je jeho doslovné znění. Vy to doslovné znění neznáte, takže nejste schopen k věci sdělit nic relevantního.

Mohu to prokázat, a také to prokáži. Ustanovení § 1180 neobsahuje co tvrdíte.

Tvrdil jste zde, že odstavec č. 1 obsahuje „určení příspěvků na správu“ a odstavec č. 2 obsahuje „určení příspěvků na správu“. Mýlíte se, neboť text zákona rozlišuje dva druhy příspěvků. Postačuje porovnat Vaše tvrzení s textem NOZ. Ustanovení § 1180 obsahuje něco jiného, cituji:

89/2012 Sb. § 1180
(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.
(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Je tedy zcela zjevné, že zákonodárce rozlišuje příspěvky na dva různé účely. V odstavci č. 1 zmiňuje příspěvky vlastníků jednotek na správu cizího majetku (domu a pozemku). V odstavci č. 2 jsou zmíněny příspěvky členů právnické osoby na správu právnické osoby samotné (vlastní správní činnost).

Pane Volný, činím tento závěr: Vaše zjevně nepravdivá tvrzení Vás zavedla na scestí. Vaše chyby, které jsem zde prokázal, jsou: nevíte co obsahuje § 1180 a § 1414 NOZ, necitujete znění zákona, a na základě Vašeho zjevného omylu činíte právně pochybné závěry.

lake

Vložil Volný (bez ověření), 3. Březen 2016 - 18:25

Pane lake,

napsal jste:

„nedokážete Vaše tvrzení ničím zdůvodnit“

„nejste seznámen se zněním § 1180“

„Vy to doslovné znění neznáte, takže nejste schopen k věci sdělit nic relevantního“

„nevíte co obsahuje § 1180 a § 1414 NOZ“

Pane lake, svá tvrzení jsem zdůvodnil naprosto jasně a je v souladu se zněním § 1180. Že nejsem seznámen se zněním § 1180 a neznám jeho doslovné znění jsou pouze vaše nepravdivé výkřiky zoufalce, které nemají naprosto nic společného z rozumnými agrumenty.

Ustanovení § 1414 „Správce vede spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou.“ nemá nic společného s tím, jestli jsou některé náklady na správu vyúčtovány podle spoluvlastnického podílu, nebo ve stejné výši na každou jednotku.

DZ k NV č. 366/2013 k § 17 vysvětluje, že se vyjmenované náklady na správu rozúčtují na každou jednotku ve stejné výši proto, protože se týkají činností stejně pracných a nákladných ve vztahu k malé i velké jednotce, tedy jsou v podstatě shodné pro každou jednotku.

Vložil esvéjé (bez ověření), 2. Březen 2016 - 15:02

Posunuli jsme se malinko dál.Tak co tedy patří, pane lake, pod vlastní správu právnícké osoby samotné, kde je nějaký výklad? Odměňování členů orgánů právnické osoby, a co dál? Některá svj neplatí vedení účetnictví jako samostatnou položku. Je to sučást dejme tomu nějakého balíčku, dalších služeb. Ty služby můžou být např. zajišťování oprav majetku vlastníků. To je ale správa společného majetku, to nesjou náklady vlastní správy právnické osoby. Má to vůbec pro nás co, jsme vznikli před rokem 2014 smysl takto dělit? Můžeme to účtovat, ale nic jiného mě nenapadá. A co dál by mělo být nákladem na správu právnické osoby? Třeba náklady na papíry, počítač nemáme. Co to jsou náklady podobné? Kdo to víte, prosím pište.

Vložil lake, 3. Březen 2016 - 0:44

Pane esvéjé, ptáte se na vlastní správu právnické osoby samotné. Už jsem to zde vysvětloval, například zde:
http://www.portalsvj.cz/…u-u-svj-2012
http://www.portalsvj.cz/…dum-spravuje
Co praví NOZ o vlastní správní činnosti je shrnuto zde: http://www.portalsvj.cz/…u-u-svj-2012#…
Ke správě vlastního majetku viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 152/2007, ze dne 21.5.2008.

Mimochodem: nikdy a nikde jsem netvrdil ten nesmysl, že mezi náklady vlastní správy podle § 1180 odst. 2 by se měly zahrnovat veškeré náklady na odměňování členů orgánů právnické osoby.

lake

Vložil ik (bez ověření), 17. Prosinec 2014 - 8:56

Arture, překopíruji Vám zde, co nám sdělil náš správce :

Konkrétní činnosti, které spadají pod správu domu a pozemku, jakož i pod vlastní správní činnost, vymezuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Náklady na vlastní správní činnosti, které se podle NOZ rozvrhují na každou jednotku stejně, jsou např.: • Náklady na správu • Náklady na rozúčtování a vyúčtování, SIPO, odečty měřidel • Odměny výboru • Bankovní poplatky • Kancelářské potřeby • Poštovné • Vybavení kanceláře pro činnost výboru (počítač, nábytek, software apod.) a odpisy tohoto vybavení • Právní služby týkající se správní činnosti

Z toho plyne doporučení pro společenství, že se mají rozdělit dosavadní příspěvky do „fondu oprav“ na:
1)příspěvek na správu domu a pozemku (rekonstrukce, opravy, údržba) – rozvrhují se dle podílu na společných částech domu,

 1. příspěvek na náklady vlastní správní činnosti (administrativa,
režie) – rozvrhují se na každou jednotku stejně.

Na základě toho bude v účetnictví společenství provedeno rozdělení příspěvků na samostatné účty.

Vložil § (bez ověření), 17. Prosinec 2014 - 17:27

Paní ik,

je bez diskuse, že z diskutovaného ustanovení se dovodí, že příspěvky na správu je třeba rozdělit na příspěvky na správu (jinou než vlastní) a příspěvky na vlastní správu. Problém je v tom, že není odnikud zřejmé, co patří do kterého šuplíku, a tak tato nejasnost bude předmětem zbytečných, neřešitelných a nekončících potíží. Sama uvádíte, že podle Vašeho správce (v domech se SVJ je ze zákona správcem SVJ)

„Náklady na vlastní správní činnost … jsou … náklady na správu …“

Rozumíte tomu? Pokud ano, jak? Na jedné straně píšete, že je třeba příspěvky na správu dělit do dvou šuplíků, na druhé píšete, že vše přijde do šuplíku jednoho.

Vložil ik (bez ověření), 17. Prosinec 2014 - 22:48

Já zde nepíšu svůj názor na věc, pouze jsem nakopírovala to, co nám rozesílal náš správce. Vezmu to selským rozumem, a zřejmě se dohodneme, že do příspěvků na náklady vlastní správní činnosti zahrneme většinu věcí, co uvádí náš správce, kromě odečtů měřidel, ty se dosud platí každý vlastník při vyúčtování záloh na služby(jsou zahrnuty ve vyúčtování) a tak to zůstane. A pak nebudeme souhlasit s rozvrhnutím na jednotku u právních služeb při vymáhání pohledávek, zde souhlasím s vyjádřením p.Lakeho níže (vlastník za dluhy ručí podle svého podílu, takže i tak to budeme požadovat i u právních služeb). Jinak zřejmě v návrhu našeho správce nevidím problém. Příspěvky na správu domu a pozemku (rekonstrukce, opravy, údržba) pak dle podílu na společných částech domu jako dosud.

Vložil lake, 16. Prosinec 2014 - 16:59

Také soudím, že pojem „vlastní správa“ je třeba vykládat restriktivně. Cokoliv SVJ činí pro jiné osoby, případně za jiné osoby při správě jejich majetku, nepatří nákladově do vlastní správy SVJ.

Pojem „vlastní správa“ označuje nepochybně činnosti a náklady sloužící výhradně ke správě právnické osoby samotné. Naprosto shodně je tento pojem použit v NOZ i na jiných místech:

89/2012 Sb. § 338
(1) Nadace používá svůj majetek v souladu s účelem uvedeným v nadační listině i ve statutu a za podmínek tam určených k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní správu.
89/2012 Sb. § 403
Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Všimněmě si, že NOZ striktně rozlišuje mezi činností k naplnění účelu nadace a vlastní správou nadace. Taktéž přesně zákonodárce rozlišuje mezi hlavní + vedlejší činností ústavu a vlastní správou ústavu.

Totéž je nutno rozlišovat, jde-li o hlavní a vedlejší činnosti SVJ na straně jedné a vlastní správu SVJ na straně druhé.

Ani nepovedený NOZ, ani nepovedené nařízení vlády na tom nemohou nic změnit. Bohužel – popletená a nesmyslná ustanovení pouize kalí vodu a dávají vzniknout různým fantaziím.

lake

Vložil G.X, 16. Prosinec 2014 - 19:48

Dobrý den,

Domnívám se, že se zde snažíte najít exaktnost v příliš nedokonalém zákonném předpisu. Co se týká uvedených dvou příkladů ohledně jiných právnických osob, je otázkou, zda autoři části bytové spoluvlastnictví si jich vůbec byli vědomi, abychom mohli předpokládat nějakou snahu o jednotnost terminologie.

Nechci nadměrně filozofovat, avšak bych rád upozornil na to, že v našem kontextu může mít pojem „vlastní“ dva významy:

 • vlastní ve smyslu „sebe(sama)“ – to přisvědčuje restriktivnímu výkladu a
 • vlastní ve smyslu „jsoucí podstatou něčeho“. Při takové aplikaci pojmu vlastní správa dává výklad podstatně jiný ráz – extenzivní.

G.X.

Vložil § (bez ověření), 17. Prosinec 2014 - 18:03

Jazykový (nepřesně „gramatický“) výklad slova „vlastní“ jako „hlavní“, „podstatný“, „jsoucí podstatou něčeho“ (jak uvádí pan G.X.) dává význam zcela odlišný, do značné míry opačný. Hlavní (vlastní) činností správce domu je totiž právě správa domu. Naopak hrazení bankovních poplatků, náklady na odečty pseudoměřidel ad. jsou činnosti z hlediska správy domu vedlejší, netvoří náplň vlastní (v tomto významu) správní činnosti.

(Správa = správní činnost, alespoň tu nikdo v tomto smyslu žádný rozdíl zatím neuvedl.)

Vložil Zdenek 22, 16. Prosinec 2014 - 12:13

Někdy je užitečné, seznámit se s důvodovou zprávou k právnímu předpisu. Z důvodovky k NV 366/2013 Sb. vyjímám:

„V § 7 jsou uvedeny podrobnosti týkající se činností při správě domu a pozemku z hlediska provozního a technického, v § 8 z hlediska správního.“

Slovem „vlastní“ se chtělo zdůraznit, že to jsou náklady na administraci provozních a technických činností správy domu a pozemku. Pokud v tom má stále někdo nejasnost, nechť si za slova „vlastní správní“ dosadí slovo „administrativní“.

Vložil lake, 16. Prosinec 2014 - 16:51

Zdenku,
ani § 7, ani § 8 nařízení vlády se netýká vlastní správní činnosti. Obě ustanovení se týkají správy domu – a to spadá pod § 1180 odst. 1 (rozúčtováno podle spoluvlastnických podílů).

Jediné, co v n.v. č.366/2013 Sb. je uvedeno k vlastní správní činnosti, je obsaženo v § 12:

366/2013 Sb. § 12
Pro účely rozvržení příspěvků ve stejné výši na každou jednotku podle § 1180 odst. 2 občanského zákoníku se odměnami osoby, která dům spravuje, rozumí odměna správce v domě, kde nevzniklo společenství vlastníků jednotek; odměnami členů orgánů osoby, která dům spravuje, se rozumí odměny členů volených orgánů společenství vlastníků jednotek.

Toto ustanovení je samozřejmě nesmyslné a protizákonné: Odměna správce je (z větší části) za správu domu a pozemku, takže vždy půjde o náklady správy domu podle § 1180 odst. 1 NOZ.

Odměny členů volených orgánů by spadaly pod § 1180 odst. 2 částečně, a to pouze v tom rozsahu, který není nijak spojen se správou cizího majetku právnickou osobou.

lake

Vložil Rosťa (bez ověření), 19. Prosinec 2014 - 15:02

§ 1180(2) „Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.“

Toto ustanovení občanského zákoníku jasně stanovuje tři pravidla:

 1. Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů se rozvrhnou na každou jednotku stejně.
 2. Příspěvky na vedení účetnictví se rozvrhnou na každou jednotku stejně.
 3. Příspěvky na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

První dvě pravidla určují, že se příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů a příspěvky na vedení účetnictví rozvrhnou na každou jednotku stejně bez jakýchkoliv podmínek. Tzn. celé bez nějakého dělení na vlastní či nevlastní správní činnost. Podmínka nákladů vlastní správní činosti se vztahuje pouze na náklady uvedné v bodě 3.

Pane lake, i když se Vám toto ustanovení nelíbí, nelze ho Vaším výkladem změnit tak, že se příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů a příspěvky na vedení účetnictví nerozvrhnou na každou jednotku stejně (jak vyžaduje § 1180 odst.2), a naopak tvrdit, že se vlastně příspěvky na uvedené náklady rozvrhnou z větší části podle podílů na společných částech.

Sám opakovaně tvrdíte, že JUDr. Eliáš a další nemohou změnit zákonná ustanovení občanského zákoníku žádným dodatečným výkladem, přesto se snažíte o totéž.

Vložil lake, 19. Prosinec 2014 - 19:38

Rosťo, obávám se, že nerozumíte ani doslovnému obsahu předpisu jednoduchého práva. Pak ani Váš výklad nemůže být správný. Ustanovení § 1180 je třeba číst jako celek.

Zákonodárce v § 1180 odst. 2 uvedl, že se zde jedná pouze o „náklady vlastní správní činnosti“. K tomu podal příkladmý výčet některých takových nákladů.

Takže celá výše odměny právnické osobě či členům jejího stautárního orgánu by se rozvrhla podle § 1180 odst. 2 za předpokladu, že tato odměna (celá bez výjimek) je odměnou pouze za činnost pro právnickou osobu samotnou (nikoliv za služby pro vlastníky jednotek, nikoliv za správu cizího majetku).

To by ovšem v typickém SVJ byl případ velmi výjimečný. Bohužel profesor Eliáš se nevyzná v problematice SVJ, jinak by takovou podivnost do zákona nenapsal.

Pokud některá část odměn je za činnost pro správu domu, či za poskytování služeb, pak tato část odměny nespadá pod „náklady vlastní správní činnosti“ a nepatří tedy vůbec pod § 1180 odst. 2. Tyto náklady se v souladu se zákonem rozvrhují podle § 1180 odst. 1 (podle spoluvlastnických podílů), nebo podle pravidel pro rozúčtování služeb.

Protože obě části § 1180 si protiřečí, nemůže zároveň platit § 1180/1 a § 1180/2. Je to právně vyloučeno. Proto je třeba opustit doslovné znění zákona a provést výklad ustanovení § 1180 tak, jak jsem to provedl já.

Pane Rosťo, přečtěte si k tomu laskavě § 2 odst. 1 NOZ, abyste tento postup pochopil: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2.

lake

Vložil § (bez ověření), 19. Prosinec 2014 - 17:37

Zákonodárce bohužel ani tady neumí psát srozumitelně (nezvládá uzávorkování). Toto ustanovení občanského zákoníku stanovuje:

Na každou jednotku stejně se rozvrhnou příspěvky určené na náklady vlastní správní činnosti, a to příspěvky určené na:
 • odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů,
 • vedení účetnictví,
 • podobné náklady vlastní správní činnosti.

Výkladové potíže představuje bod poslední.

Vložil neregistrovaný anonym (bez ověření), 19. Prosinec 2014 - 15:31

Rozvrhovat si můžete co chcete. Člen společenství má povinnost přispívat podle podílu na spol. částech domu. K čemu vám tedy bude dobré to rozvhování. Člen společenství, který není oslem vám to hodí na hlavu a právem.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".