GDPR a zveřejňování jmen dlužníků

Vložil Pavel, 1. Prosinec 2019 - 9:28 ::

Na adrese:

https://okolobytu.cz/…poradna-svj/

je uveden názor právníka, že se jména dlužníků nemohou vyvěšovat na nástěnku. S tím souhlasím.

Právník ale dále tvrdí, že dlužníka nesmí výbor sdělit ani na přímý dotaz jiného člena SVJ, kdo dluží. S tím nesouhlasím a dlužníky samozřejmě jiným členům SVJ netajíme. Právník pro svůj názor žádný argument neuvedl.

Možná vychází ze stanoviska, které se týká bytových družstev:

https://www.uoou.cz/…mneho/d-1729

U nás vycházíme z § 1179 NOZ a ze stanoviska ÚOOÚ:

https://www.uoou.cz/…udaju/d-1734

Na webu se tento právník prezentuje jako odborník na SVJ.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 4. Prosinec 2019 - 15:21

  se musí především řídit stanovami. Poskytovat veškeré informace týkající se hospodaření SVJ omezenému okruhu oprávněných t.j. vlastníkům je např. v našich přímo povinnost. Ovšem my je poskytujeme buď na vyžádání nebo automaticky (na shromáždění a v elektronické podobě mailem) vždy jednou ročně po uzavření účetnictví daného roku. Jsou tam pochopitelně uvedeny i dluhy po splatnosti včetně identifikace, protože zasíláme evidenci plateb záloh vč. vyúčtování. Tyto informace ovšem neposkytneme třetím osobám, které nemají vlastnický vztah b.j. Z hlediska zde diskutovaného nebezpečí osočení domělých dlužníků musím říct, že než účetní a evidenční doklady poskytneme jsou důkladně prověřeny a dlužníci byli i upomínáni. Určitě bychom neoznačili za dlužníka vlastníka, který by reklamoval vyúčtování. Zde by bylo uvedeno, že částka je rozporována a je v řešení bez uvedení jména, přestože to v našem malém 15-členném kolektivu neutajíte. Ovšem takový případ za 20 let co dům stojí nenastal a jinak movitý dlužník přinesl hotovost na shromáždění a všem se omluvil za liknavost. Vyvěšovat seznamy dlužníků na nástěnku je ovšem hloupost. Do domu mají přístup i cizí osoby a ty nemají k podobným informacím mít přístup.

  Vložil TN. (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 18:17

  U odvolacího soudu leží několik mých žalob ohledně nahlížení. Bojuji za širší výklad § 1179 (nalézací soud zamítl část jedné mé žaloby, kterou jsem požadoval umožnit nahlížení i do technické dokumentace, resp. projektové dokumentace a úvěrové nabídky, výklad soudu byl, že § 1179 toto neumožňuje). Jiný samosoudce (měl jsem podaných více žalob) zase zamítl část žaloby požadující předložit podklady k dlužníkům a právní spisy k proběhlým i aktuálně vedeným žalobám, se stejným (užším) výkladem § 1179 a kupodivu rovněž s odvoláním na advokátní tajemství (tím argumentoval výbor, který ale do právních spisů nahlížet může, tak jsem protiargumentoval zase já, že když výbor může a já nemůžu, nelze se opírat o advokátní tajemství, jelikož členové výboru nejsou advokáti, navíc to celé nedává smysl, protože podkladem k podaným žalobám jsou zápisy ze schůzí a účetní knihy). Soud také nedovolil nahlédnout do zápisů z jednání výboru, jelikož opět § 1179 toto nepředpokládá.

  Soudím, že § 1179 je pouze nešťastně formulovaný. Kdyby formulace byla jasná, jako např. § 107 ZOK, výkladové problémy by nevznikaly. Bohužel současná novela NOZ zlepšení nenabízí, kromě dílčího vítězství vlastnického hnutí ohledně možnosti kopírovat, kteréžto právo je konečně výslovně do zákona zakotveno. (Je to šokující, ale někteří soudci OS zamítají žaloby o umožnění pořídit kopie.)

  Záleží tedy na výkladu § 1179 u toho kterého soudu. Nejvyšší soud se zatím k tomuto paragrafu vyjádřil jen jednou a to nejednoznačně (pouze přehodil odpovědnost za výklad na nalézací soud tak, že zrušil jeho rozsudek).

  Výklad okresních soudů § 1179 zatím bývá příliš úzký (formalistický), doslovný k jeho znění. Soudy nižších instancí zatím pouze nařizují SVJ, bay umožnilo nahlížet do smluv „uzavřených ve věcech správy“ (tedy do jiných smluv podle OS nahlížet nelze) a do „účetních dokladů“ (=faktur) – ač se v § 1179 hovoří obecně o „dokladech“ (synonymum pro dokument či listinu). Dle mého názoru lze tedy nahlížet v zásadě do veškerých listin SVJ, takový je účel první věty § 1179, kdežto druhá věta nabízí jen demonstrativní vý­čet.

  Co se týče uvádění dlužníků, je třeba dávat pozor, aby se nejednalo o pomluvu, tedy dotyčný musí opravdu dlužit – po splatnosti, a SVJ musí být schopno prokázat, že závazek existuje (tedy že shromáždění schválilo konkrétní výši příspěvků na správu domu a pozemku, v souladu se stanovami popř. prohlášením vlastníka). Setkávám se totiž s chybou, že SVJ (výbor, externí správce) vystaví předpis úhrad, určitá platba ale je v rozporu s prohlášením vlastníka (např. jsem viděl předpis, kde jsou některé platby rozvrženy pevnou částkou na byt, ale stanovy i prohlášení vlastníka shodně stanovují, že příspěvky se mají rozvrhnout podle výše spoluvlastnického podílu). Pokud by některý vlastník měl platit víc, než musí, SVJ by u soudu část žalované částky prohrálo, resp. soud by část žaloby zamítl, či částečně zastavil řízení.

  Vložil Šárka Jahodová (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 12:38

  Pane Pavle,

  kdo je podle Vás dlužník? Ten, koho za dlužníka označí Váš soused?

  Vložil Pavel, 2. Prosinec 2019 - 13:40

  Šárko,

  dlužníkem je ten, kdo dluží.

  Jako předsedu výboru mne stíhá § 159 NOZ a tak dluhy jako výbor vymáháme. Upomínkama, předžalobníma upomínkama, soudně. Což jsme dělali již před účinností NOZ a nespatřuji v tom nic divného.

  Informaci o tom, kdo je dlužník našemu výboru poskytuje účetní, nikoliv nějaký soused bez informací.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Šárka Jahodová (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 14:38

  Pane Pavle,

  děkuji za Vaše sdělení, že o tom, kdo je dlužník, rozhoduje Váš účetní.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 14:47

  kdo dluží, je přece vidět jedině z účetnictví. a to většinou vede účetní. tak kdo na základě výpisů z účtu, předpisů, atd… může jiný vědět, kdo neplatí služby a platí je tak za něho ostatní? soused? domovní důvěrník? nebo proboha kdo??

  Vložil Člen SVBJ (bez ověření), 3. Prosinec 2019 - 9:10

  To,že ty dluhy zachytí až účetní,ještě neznamená,že příchozí platby na účet SVJ, pečlivě zkontroloval ten,kdo má k účtu přístup.A to je v menších SVJ většinou právě výbor nebo předseda SVJ.Navíc běžný člen SVJ nemá s účetní nic společného.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Prosinec 2019 - 9:46

  nevím, čemu říkáte „menší“ svj, ale myslím si, že u „průměrného“ SVJ požadovat po výboru, aby měsíčně odškrtával platby všech jednotlivých vlastníků, když si SVJ platí účetní, která zajisté průběžně účtuje, je nesmysl. Pokud má dům šest jednotek, ano, jednotlivé platby může výbor každý měsíc zkontrolovat, ale pamatuje si také, zda nemá vlastník z dřívějška třeba přeplatek? to, že běžný člen SVJ nemá s účetní nic společného je snad každému jasné, ale ta účetní to oznámí bezodkladně výboru, když někdo neplatí (alespoň u nás se tak děje), a ten pak koná. Takže ano,

  Vložil a (bez ověření), 3. Prosinec 2019 - 10:00

  Jak jste na to přišla? Jak se můžete domnívat, že můžete požadovat po výboru, tedy jeho členech, nějaké odškrtávání čehokoliv??? Členové výboru mají zákonem dané povinnosti a odškrtávání tam určitě není. Proč by měli něco odškrtávat?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Prosinec 2019 - 11:19

  si nejdřív můj komentář v klidu přečíst, klidně i dvakrát. potom možná zjistíte, že právě píšu, že je to kravina, požadovat takovou kontrolu po výboru, jak píše člen:-)

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 15:25

  otázka:

  " tak kdo na základě výpisů z účtu, předpisů, atd… může jiný vědět, kdo neplatí služby a platí je tak za něho ostatní?"

  odpověď:

  No přece právnická osoba SVJ a její výkonný „orgán“

  Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 16:59

  a tomu to sdělí kdo? jedině účetní.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 1:38

  Mám za to, že není důvodné aktivně seznamovat členy SVJ s konkrétními identifikacemi osob, které SVJ označuje za dlužníky.

  K čemu je dobré vědět, že vztah mého souseda k SVJ, označuje zástupce SVJ za „dlužnický“? Že na něj začnu koukat přes prsty? Že ho začnu nenávidět? Mám za to, že právě zástupci SVJ jsou zde od toho, aby s tím nejen mohli něco dělat a hlavně aby s tím něco dělali. Což se ale zhusta neděje.

  Samotné zveřejnění jména údajného dlužníka by nemělo mít podstatné konsekvence, ale má: má to danou osobu ostrakizovat (!), zvýšit na ni tlak (!), přinutit ji zvažovat vystěhování (!) aby se jejich děti bály chodit po společných prostorech domu (!) ale i prodej bytu ve prospěch jiných by se hodil (!), …

  Umožní znalost jmen konkrétních osob, které SVJ označuje za dlužníky vlastníkovi/členu SVJ domáhat se práva ukojení své alikvótní části SVJ proti „dlužníkovi“ tvrzeného dluhu, pokud je tento člen SVJ netrpělivý a nespokojen s tím, jaké úkony ve věci podniká většinou hlasů zvolení zástupci SVJ? Já míním, že nikoliv. Člen SVJ nemůže vymáhat alikvótní část, většinou jen virtuálního dluhu.

  Označení za „dlužníka“ je zařazení do kategorie, kterou provádí zástupce SVJ bez ohledu na faktický stav věci. Klidně se pak může ukázat u soudu, že šlo výhradně a pouze o šikanu právně nezodpovědných zástupců SVJ, instalovaných mlčící a šklebící se a většinou tupé většiny. Prokáže li se u soudu, že ten či onen skutečně je „dlužníkem“ pak nepochybně soud rozhodne a dlužník zaplatí. Jinak jde o pomluvu. Pomluva je trestný čin, ať je šířen veřejným prohlášením „na nástěnce“, „na shromáždění“ nebo soukromě „mezi zástupcem SVJ a možná budoucím lynčovatelem“.

  Mám za to, že je třeba se na otázku „dlužníků“ dívat nejen optikou šikanátorů z SVJ hledající jen způsob ochrany vlastní zadnice (o čemž je filipika Mgr. Eisenreicha), ale také z hlediska údajných dlužníků.

  Čmuchal

  PS: „Komu dlužník dluží? Přece vám členům SVJ!“:

  nikoli: „dlužník dluží SVJ!“ a členové SVJ se budou toliko podílet na úhradě dluhů dlužníka pokud zanedbají kontrolu členů SVJ, které pověřili řízením svých SVJ. Tedy kontrolou, že tito zástupci dělají to, za co si je halekátoři (třeba „25Malý“) odměňují. Je ale samozřejmě jednodušší rozebírat způsoby, jak se dostat ke zcela zbytečným informacím, které k žádnému prospěchu samy o sobě nepovedou.

  Vložil . (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 17:21

  Dlužníci se ve SVJ uvádět musejí. Udržuje se tím vzorec chování. V opačném případě by se toto chování mohlo stát normou a protože SVJ peníze neukládá do prasátka (pro noční tripy u klávesnice), ale minimálně každý měsíc otáčí, více dlužníků by pro ostatní mohlo mít fatální následky.

  V čí prospěch? Ve prospěch nedlužníků.

  Vložil nechci bejt ofce (bez ověření), 4. Prosinec 2019 - 7:44

  A ten „prospěch“ se projeví jak?

  Třeba já. Jsem „dlužník“. Ne proto, že bych dlužil, ale nebylo mi dáno splatné vyúčtování a nebylo mi předloženo rozúčtování. Kamarádi výborové kliky neplatí za vodu ve svých bytech – rozpočítává se mezi ostatní. Mně se to nelíbí a požaduji řádné rozúčtování.

  Jsem ale ocejchovaný „dlužník“. Jako děvka, které bylo vypáleno znamení. Takže jsem to já. Pokud mne chceš napadnout nebo udeřit nebo po mně hodit melounem, tak si posluž – třeba se trefiš do hlavy a bude z toho 1. cena.

  Nebaví se se mnou ani dlužníci (ti mají dost sami se sebou) ani nedlužníci (ti jsou jen tupí anebo nechtějí aby se z nich taky nestali „dlužníci“).

  Tví věrní NEDLUŽNÍKU (kamaráde výborové kliky) mne ocejchovali – tedy mají pravdu. Že?

  Vložil . (bez ověření), 4. Prosinec 2019 - 11:28

  Rozúčtování vody se provádí dle vodoměru (v bytech), podlahové plochy bytu, nebo počtu osob?

  Vložil AnonymousQwerty (bez ověření), 1. Prosinec 2019 - 13:43

  Je zřejmé jak se právník jmenuje? Služby jednoho takového právníka užívá i jiný server, kde ho také považuji za specialistu. Možná by bylo dobré vědět o koho jde.

  Vložil . (bez ověření), 1. Prosinec 2019 - 14:06

  Na začátku videa máte jeho jméno.

  Vložil ay (bez ověření), 1. Prosinec 2019 - 10:26

  Takové blbiny vůbec neřešíme. Když někdo dluží, tak se řekne, kolik dluží majitel bytu xy a je to každému jasné. A jméno klidně taky řekneme. Bodejť by s tím právník, „odborník na svj“ souhlasil. Vždyť je to pro něj kšeft. Co by pro takový kšeft netvrdil. A vůbec, dnes si krafe každý co chce, tak proč by nějaký právník netvrdil, že pouze ty jeho pravdy jsou nejpravdovitější.

  Vložil . (bez ověření), 1. Prosinec 2019 - 14:08

  Ve videu se uvádí:
  „Využití (vlastníkem) zákonného práva, nahlížet do podkladů pro rozúčtování, ze kterých lze vyčíst, kdo a kolik dluží.“
  „Rada pro předsedy: nic nezveřejňovat, ale vyřešit to shora uvedeným způsobem.“

  V čem je problém? Poradil předsedům, jak postupovat dle zákona.

  Vložil Pavel, 1. Prosinec 2019 - 18:22

  .,

  pan Mgr. nezdůvodnil, proč by výbor v rozporu s § 1179 NOZ měl odepřít nahlížení do účetních knih, kde jsou dlužníci uvedeni.

  Místo toho uvádí, že existuje: „Zákonné právo nahlížet do podkladů pro ROZÚČTOVÁNÍ“. Neuvádí jaký zákon má na mysli. NOZ to nebude. Asi myslel zákon 67/2013 Sb. o službách. V tomto zákoně je stanoven postup pouze pro služby, nikoliv pro příspěvky na správu.

  Ale ani z podkladů pro ROZÚČTOVÁNÍ se nikdo nedozví, kdo je dlužník. To by se muselo jednat o podklady pro VYÚČTOVÁNÍ. Rozúčtování je upraveno v § 5 a § 6 ZoSl, vyúčtování je upraveno v § 7 a § 8 ZoSl.

  Navíc pan Mgr. uvádí: „V podkladech pro rozúčtování potom je velmi často vidět, který majitel okolních jednotek je oním dlužníkem.“

  Takže, když pominu, že je zaměněno rozúčtování a vyúčtování, rada je:

  • pouze na služby
  • pouze u některých vyúčtování (jen „velmi často“, nikoliv vždy)
  • pouze na dlužníky u okolních jednotek

  Takže v tom vidím problém.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil . (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 15:40

  Doslovný přepis části videa:
  „…ale často, nebo poměrně jednoduchou cestou jak se daný vlastník může dozvědět o tom, kdo dluží SVJčku, tak je pokud využije svého zákonného práva nahlížet do podkladů pro rozúčtování. V těch podkladech pro rozúčtování potom je velmi často vidět, který z vlastníků, který majitel okolních jednotek je oním dlužníkem.
  Čili rada pro předsedy je poměrně jednoduchá. Nezveřejňovat nic, ani jméno, ani číslo jednotky, na základě které by mohl být identifikován daný vlastník, ale vyřešit to tímto způsobem.

  Pan Mgr. ani slovem nerozporuje právo nahlížet do účetních knih. Viz. slova: „často, nebo poměrně jednoduchou cestou“
  Pan Mgr. nehovoří pouze o dlužnících okolních jednotek. Viz. slova: „který z vlastníků, který majitel okolních jednotek“

  Radí předsedům: na shromáždění (mohou se účastnit nájemníci, správcovská firma atd.), ani na nástěnku (přístupná nájemníkům, návštěvám atd.) nic nezveřejňovat a vlastníky informovat o dlužnících postupem dle §1179 NOZ (viz. slova: „zákonného práva nahlížet do podkladů“) a stanov.

  V odkazu ÚOOU se také hovoří o fondu oprav, takže jestli je zaměněno rozúčtování a vyúčtování, nebo spíše namísto slov smlouva, účetní kniha, doklady použito slovo rozúčtování, je na každém předsedovi, aby tuto velmi obecnou radu přizpůsobil praxi.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 1. Prosinec 2019 - 22:00

  Položte si základní otázku:

  Komu dlužník dluží? Přece vám členům SVJ!

  Na jeho identitu pak máte zcela legitimní nárok a žádné GPRD vám v tom nemůže bránit. Ani statutární orgán, ani externí správce, účetní atd. Jinak jste zkráceni na svých právech!

  Identitu dlužníka ale můžete zveřejnit pouze na půdě SVJ, nikoliv na veřejně přístupném místě.

  Vložil Pavel, 1. Prosinec 2019 - 23:06

  25Malý,

  jako předseda výboru SVJ nemám problém sdělit členovi SVJ, kdo dluží.

  Když si pustíte úvodní video, tak uvidíte, že pan Mgr. nechce sdělovat identitu dlužníka. Vymýšlí kontrukci, že by poskytl dílčí údaje o dlužnících na základě ročního vyúčtování sousední bytů.

  Proto o tom píšu.

  GDPR v sobě zákaz informovat o dlužnících členy SVJ neobsahuje, informování o dlužnících připouští ÚOOÚ a zejména § 1179 NOZ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AnonymousQwerty (bez ověření), 1. Prosinec 2019 - 23:54

  No buď moje přesný mluví o rozúčtování jak jste správně uváděl Bohužel ani zákon o službách uvedené paragraf 7 a 8 nic neříkají o tom kolik dluží na záloha za služby jiní vlastníci. Já jsem měla problém získat informaci od výboru, vlastník bytu dlužil veškeré platby za 5 let. Myslím že se výbor radil s uvedeným právníkem, , podepsal se i pod návrh našich nových stanov. Musela jsem si vyžádat stanovisko úooú, pak se dostavit do kanceláře, abych si přečetla elektronický platební rozkaz zpracování dalším odborníkem za cca 30.000 Kč kdy veškeré podklady zpracovala účetní. Pan doktor jak jsi zapomněl na příslušenství dluhu. bohužel pan magistr je hlavním dodavatelem právních rád proserver rádce SVJ. Zdá se že šíří pěkné bludy.

  Vložil Petr, 2. Prosinec 2019 - 14:42

  Na toto théma se zde pochopitelně diskuotovalo

  Např.

  www.portalsvj.cz/…dluzniku-svj

  Pokud se nepletu, tak se k tomu „vyjádřil“i ÚOOÚ. Zkuste zde hledat

  Vložil Zdeno (bez ověření), 3. Prosinec 2019 - 9:39

  Aby to bylo i zde (protože ohledem GDPR se vesele argumentuje a téměř nikdo ho ani nečetl):

  ÚOOÚ ve svých aktuálních sděleních dovodil, že vlastník jednotky má právo na informaci o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost vyplývající ze zákona, tedy např. povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. V takovém případě se nejedná o zpřístupnění údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas, každý vlastník je totiž subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění povinností stanovených zákonem přichází do styku s osobními údaji a je povinna zachovávat mlčenlivost.

  Tedy: jinému členu SVJ sdělit jména dlužníků SVJ lze. Ale tento člen nemůže dále tuto informaci šířit „mimo SVJ“…

  Vložil Petr, 3. Prosinec 2019 - 12:21

  Jak víte, že ho „téměř nikdo nečetl“ ?

  Doplňuji, že si od úřadů zpřístupněné informace může každý najít sám a krom toho, dotaz není nijak nový a leda že by od poslední diskuse došlo k nějaké změně v legislativě nebo že „stanovisko není konečné“.

  1/ www.uoou.cz/…1729/p1=1099

  2/ www.uoou.cz/…1352/p1=1099

  Zveřejňování seznamů dlužníků

  3/ www.uoou.cz/…1352/p1=1099

  Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)

  Stránka byla naposledy editována 4. 7. 2016 v 07:37.

  4/ www.portalsvj.cz/…zniku-uoou-0

  5/ www.svj-pohledavky.cz/…bg6R3hRbNe4/?… 30.5.2016, Uveřejňování dlužníků

  Jednou z častých otázek, která se objevují v každodenní praxi fungování SV, je oprávněnost uveřejňování jmen dlužníků, a to

  • jak na nástěnkách ve společných prostorách domu,
  • na internetu
  • či jejich uvedením v rámci schůze shromáždění vlastníků jednotek.

  Nejprve je nutné si uvědomit, že jakékoliv nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či s jinými jejími údaji, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat, podléhá přísné regulaci na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákon o ochraně osobních údajů přísně omezuje jakékoli nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či s jinými…

  /Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer/

  6/ www.portalsvj.cz/…ni-vlastniku

  7/ www.praha-9.eu/…tnici-pravo/

  Stanovisko ÚOOÚ: na údaje o dlužnících mají vlastníci právo

  Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko ke zveřejňování citlivých údajů o dlužnících, dlužných částkách a obecně o platební morálce členů SVJ. Informaci zveřejnil server Klaiex*. Toto stanovisko úřadu vydané na dotaz jistého SVJ v Milovicích nabízíme ke stažení (www.praha-9.eu/…dlužníci.pdf).

  Shrnuto v bodech:

  na informace o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku a služby související s bydlením, mají vlastníci právo.
  údaje o dlužnících, o dluhu či o platební morálce vlastníků nelze bez jejich souhlasu zpřístupnit jiným osobám než oprávněným (ostatním vlastníkům). Není tedy možné je vyvěsit na domovní vývěsce nebo na veřejně přístupné internetové stránce.
  Lze je zpřístupnit nebo zveřejnit prostřednictvím zabezpečeného internetu (stránky se zaheslovaným přístupem) nebo na schůzi shromáždění SVJ, příp. v uzavřené obálce na jméno a příjmení konkrétního vlastníka vhozené do jeho poštovní schránky.

  *https://klai­ex.webnode.cz/ruz­ne/perly-z-portalu-svj/zverejneni-citlivych-dat-o-dluznicich-na-webu-vyjadreni-uoou/

  **www.praha-9.eu/reposito­ry/2010/11/úo­oú-SVJ-dlužníci.pdf Dobrý den, jsme Společenství vlastníků bytů v Milovicích a vytvořili jsme pro vlastníky nové webové stránky, na kterých mají jednotliví vlastníci možnost se přihlásit do speciální chráněné sekce, kde jim budeme zpřístupňovat údaje o jejich platební morálce, vyúčtování, případných dluzích a jejich splácení apod.

  … Náš dotaz zní, jestli je možné v takto chráněné sekci (do které mají přístup pouze registrovaní vlastníci našeho domu, a ve které každý vlastník uvidí pouze své vlastní osobní údaje – nikoli osobní údaje ostatních vlastníků) všem registrovaným uživatelům zpřístupnit (tj. zobrazit) informace o dlužnících, konkrétně čísla bytů jednotlivých dlužníků a jejich dlužné částky + informace o tom, co výbor SVJ v jednotlivých případech podniká za účelem jejich vymožení (např. infromace o tom, na jaké dlužníky už byla podána žaloba apod.), aby měli ostatní vlastníci možnost se dozvědět, jak je na tom naše společenství v oblasti dluhů. Domníváme se, že Společenství vlastníků bytů je tvořeno všemi jednotlivými vlastníky, tudíž že každý vlastník je součástí subjektu SVJ. Z toho podle nás vyplývá, že zpřístupňování údajů o platební morálce jednotlivých vlastníků je v podstatězpřís­tupňováním údajů o platební morálce subjektu SVJ. Nejedná se o tedy v podstatě o zpřístupňování osobních údajů třetí osobě, ale o zpřístupňování osobních údajů jednotlivým vlastníkům, kteří jsou součástí daného subjektu. Dohledali jsme také jedno Vaše kladné vyjádření z roku 2006, které se této problematiky týká. Budeme rádi, když nám na náš dotaz odpovíte. S pozdravem, XY xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxx

  ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444 email: posta@uoou.cz, www.uoou.czUOOUX002URE4 Zn. VER-6309/10–2/SEM Vyřizuje: Ing. Milan Ševčík Praha 5. října 2010

  Vážený pan Marcel Goliaš [topolova909@sez­nam.cz] Vážený pane, k Vašim dotazům obdrženým dne 4. října 2010 Vám sdělujeme:

  … a) Podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů … , je správce povinen přijmout taková opatření, aby … Podle odst. 4 tohoto paragrafu je správce v oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů …

  1. Podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

  Podle § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., … je společenství právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popř. … . V dané souvislosti je společenství správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Aby mohl každý vlastník jednotky uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti vyplývající z tohoto zákona má právo na informaci o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku (podle § 15 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. … V tomto případě se nejedná o předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas. Každý vlastník je subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji a je povinna podle § 15 zákona zachovávat mlčenlivost.

  Tomu musí odpovídat i zvolený způsob informování spoluvlastníků. Údaje o dlužné finanční částce na společných nákladech v souvislosti s konkrétní fyzickou osobou jsou osobními údaji ve smyslu zákona.

  Pokud tyto budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám (vlastníkům jednotek), jedná se o postup v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zveřejnit nebo zpřístupnit tyto údaje i osobám jiným než oprávněným, např. jejich vyvěšením na domovní vývěsce, ke které mají přístup i osoby jiné než oprávněné, lze pouze se souhlasem subjektů údajů (dlužníků). V praxi bývají předmětné údaje sděleny např. na shromáždění vlastníků jednotek, osobně vlastníkům jednotek, případně vhozením v uzavřené obálce na jméno a příjmení vlastníka jednotky do jeho poštovní schránky.

  Jsou-li splněny povinnosti podle § 13 zákona, lze tyto údaje sdělovat vlastníkům jednotek i prostřednictvím zabezpečeného internetu. S pozdravem

  Mgr. Ladislav Hejlík v. r. vedoucí oddělení stížností a konzultací

  Vložil Zdeno (bez ověření), 3. Prosinec 2019 - 16:36

  Jak víte, že ho „téměř nikdo nečetl“ ? – z praxe, mnoho lidí argumentuje „protože GDPR“ (doufám, že část z nich pouze o tom vtipkuje), přitom to co tvrdí s GDPR často nemá nic společného, ale dá se na to dobře vymluvit.

  K obsahové části: vždyť souhlasím, já uvedl pouze to „podstatné“ o postavení „člena – dlužníka“ a jiného člena SVJ vzhledem k nařízení GDPR. To opravdu důležité je, že každý člen SVJ může být informován (typicky výborem) o dlužnících – pouze to musí být takovou formou, aby informace nebyla poskytnuta jiné osobě (mimo SVJ). Tedy vyvěšením na nástěnku opravdu ne, ani zveřejněním na veřejně dostupné stránce na Internetu. A zároveň platí, že když se informaci o dlužníkovi dozví jakýkoliv člen SVJ, musí rovněž dodržovat zásady ochrany informací, tedy nemůže tuto info dále šířit mimo členy SVJ (ale pokud by tak učinil, není již za toto odpovědný výbor, ale tento člen, kdo zásady ochrany informací porušil). Ad absurdum: jestli v bytě bydlí dvojice, ale byt vlastní (a je členem SVJ) pouze jeden z partnerů, tak nesmí tuto informaci o dlužníkovi SVJ říct tomu druhému…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".