SVJ(2012) versus SVJ(2014)

Vložil Josef Soukup, 21. Červenec 2014 - 13:12 ::

Na tomto portále se pod označením SVJ(2012) rozumí staré společenství vlastníků jednotek, která vzniklo před účinností NOZ. Pod označením SVJ(2014) se potom rozumí nové společenství, která vzniklo po účinnosti NOZ.

Spor se vede o to, jestli staré společenství je právnickou osobu, upravenou novým občanským zákoníkem (viz § 3041 odst. 1 NOZ). Někteří právníci jsou toho názoru, že v NOZ je chyba, která způsobila, že stará SVJ nejsou právnickými osobami upravenými tímto zákonem a tudíž že jejich právní povaha se neřídí jeho ustanoveními.

Podle mne má tento spor pouze teoretický význam. Z praktického hlediska je to jen bouře ve sklenici vody, protože z logiky věci vyplývá, že všechna SVJ, tj. jak stará tak i nová, jsou upravena NOZ. Problém tudíž může být vyřešen drobnou změnou v textu zákona, nebo přilepením nového paragrafu. Jinak se nic nezmění, vše zůstane při starém.

Další úskalí,které nám teoretici připravili, je nový pojem donucující ustanovení (viz § 3041 odst. 2 NOZ). Totéž se ale dá vyjádřit i jinými slovy, asi takto: Pokud jste staré SVJ, potom vše, co máte ve svých stanovách a co není v rozporu s NOZ, platí dál a je jenom na vás (tj. na shromáždění vlastníků) jestli to budete chtít měnit, nebo ne.

Něco jiného by bylo, kdyby některá ustanovení ve vašich stanovách byla v rozporu s ustanoveními NOZ. Taková ustanovení by pozbyla závaznosti. Z logiky věci vyplývá, že závaznými by se stala příslušná ustanovení NOZ.

Příklad: § 1180 odst. 2: „Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.“ Pokud máte ve vašich stanovách něco jiného, např. že se uvedené náklady rozvrhnou na každou jednotku podle jejího podílu na společných částech, ustanovení ve vašich stanovách by pozbylo na závaznosti a museli byste se řídit ustanovením NOZ. Na změnu tohoto bodu ve stanovách máte čas do konce roku 2016.

Zvláštním případem je název vašeho SVJ (§ 3042 NOZ). Na změnu názvu máte čas do konce roku 2015.

Poznámka Tento příspěvek do diskuse jsem napsal při nejlepším vědomí a svědomí při studiu NOZ. Nejsem však právník. Některé mé závěry proto nemusí být zcela bezchybné. Přivítám proto kladné i záporné reakce a případné opravy mých tvrzení.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 22. Červenec 2014 - 5:45

  Pan Soukup napsal: „… z logiky věci vyplývá, že …“
  Nu, je okamžitě vidět, že nejste právník a v právu se nevyznáte. Je úplně jedno, co si myslíte Vy a co podle Vaší soukromé logiky by mělo být obsaženo v zákonu. Rozhodující je pouze to, co v zákonu SKUTEČNĚ je obsaženo.

  Teprve pokud snad zákon je neurčitý, je možno provést jeho výklad (různými metodami, s tím Vás nebudu zatěžovat). Pokud však zákon určitou povinnost výslovně neukládá, nelze ji do zákona „narvat“ jakýmkoliv rozšiřujícím výkladem. Platí totiž Listina základních práv a svobod: jako svobodný člověk můžete činit cokoliv, není-li to výslovně zapovězeno. A povinnosti může stát uložit toliko zákonem. Viz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2…

  Neuvědomujete si, že zde jde o retroaktivitu právního předpisu: SVJ(2000), která vznikla před účinností NOZ a jsou upravena zákonem č.72/1964 Sb.o vlastnictví bytů, jsou odlišné právnické osoby od SVJ(2012), které vznikají od 1.1.2014 a jsou upraveny zákonem č.89/2012 Sb.

  Kdyby zákonodárce chtěl, aby se stávající SVJ(2000) změnily na SVJ(2012), musel by k tomu v NOZ uvést výslovně a jednoznačně formulované přechodové ustanovení. Což neučinil. O nepravé retroaktivitě jsem zde psal vícekrát, s odkazy na příslušné nálezy Ustavního soudu (které mají sílu zákona a byly také z toho důvodu vydány ve Sbírce zákonů). Nebudu to opakovat, hledejte.

  Takže Vaše nepodložené fantazie o povinné změně stanov a o povinné změně názvu SVJ(2000) jsou bláboly. Mějte se pěkně.

  lake

  Vložil mostecak, 22. Červenec 2014 - 5:51

  Škoda energie vkládané do vašeho sporu, škoda popsaného „papíru“. Snad se po novele vše vyjasní, stačí drobná změna v zákoně.

  Vložil mostecak, 21. Červenec 2014 - 14:27

  Jestli vás správně chápu, tak zastáváte názor, že ustanovení stanov stávajících SVJ, která jsou v rozporu s NOZ, jsou od 1.1.2014 neplatná? Ustanovení stanov se ignoruje a uplatní se NOZ? A aby v tom nebyl zmatek, je nutné do 31.12.2016 stanovy změnit a uvést do souladu s NOZ? Kdežto Lake zastává opačný názor, že tomu tak není, jelikož podle něho se stará SVJ neřídí NOZ, ale stále ZoVB a také svými stanovami? A to příštích 200 let, dokud panelák nespadne a SVJ zanikne?

  Vložil Josef Soukup, 21. Červenec 2014 - 14:51

  Ano, ta a jenom ta ustanovení ve vašich stanovách, která odporují donucovacím ustanovením nového občanského zákoníku, pozbývají závaznosti. Co tedy uplatnit místo nich jiného, když ZoVB byl zrušen? Co jiného mohl chtít zákonodárce říci slovy "Ustanovení … statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona (rozuměj: NOZ), pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti;(§ 3041 NOZ)

  Vložil X (bez ověření), 21. Červenec 2014 - 13:33

  Na tomto portálu se užívají zkratky SVJ(2000) a SVJ(2012) podle roku vzniku normy nebo zásadní novely.

  Donucující (kogentní) ustanovení není nový pojem. Je to ustanovení, které nelze změnit ani dohodou stran.

  Třetí odstavec o bouři ve sklenici vody vám lake rozcupuje tak, že se budete stydět vyjít na ulici.

  Vložil Josef Soukup, 21. Červenec 2014 - 14:31

  Díky za brilantní vysvětlení pojmu „donucující (kogentní) ustanovení.“ Jistě nejsem sám, komu toto vysvětlení pomůže. Co se týče té bouře ve sklenici vody: „Keine Angst von großen Tieren!“

  Vložil Pavel, 21. Červenec 2014 - 15:06

  Josefe,

  prosím dávejte svým příspěvkům nějaké názvy, děkuji.

  Jednou z mnoha závad paskvilů NOZ a ZOK je, že není jasné, co jsou kogentní ustanovení. Resp. vedou se o tom spory. Něco říká důvodová zpráva obou paskvilů, ale pouze v obecné rovině. Podle autorů paskvilů se úmyslně nestanovilo, co je kogentní a má to být velkou předností obou paskvilů. Možná v teoretické rovině.

  S nostalgií vzpomínám na § 263 ObchZ, který stanovoval kogentní ustanovení. Sice se musel měnit, ale pro praktiky to bylo pohodlnější.

  K ostatnímu se nevyjadřuji, je to již obehraná písnička, stačí si najít příslušné štítky.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".