Stávající SVJ se budou řídit podle NOZ, tvrdí JUDr. Čech

Vložil Pavel, 31. Srpen 2013 - 23:34 ::

V Právním rádci 7/2013 uvádí JUDr. Petr Čech z PF UK:

„Prakticky všechna existující společenství tak budou muset své stanovy doplnit. Zákon jim na to stanoví lhůtu tří let od své účinnosti, tj. do 2. ledna 2017 (§ 3041 odst. 2 NOZ, § 607 NOZ).“

„Lze shrnout, že nový občanský zákoník se dotkne každého existujícího společenství. Je třeba počítat s náklady na doplnění stanov o nové náležitosti, notářský zápis o jejich schválení, často i zápis do rejstříku.“

Svým názorem, že stávající SVJ se budou řídit podle NOZ, se připojil k ostatním právníkům, kteří k této problematice něco uveřejnili, např.:

http://www.portalsvj.cz/…rdi-judr-cap

http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias

http://www.portalsvj.cz/…-judr-melzer

http://www.portalsvj.cz/…di-mgr-holub

O JUDr. Čechovi je známo, že má velmi kritický názor na nepovedený NOZ. Tento svůj názor dává veřejně najevo na svých přednáškách a v tisku. Pokud by měl pochybnost o tom, zda stávající SVJ se mají řídit oddílem NOZ Bytové spoluvlastnictví, jistě by to v článku sdělil.

Dosud jsem se nesetkal s názorem právníka, který by tvrdil, že stávající SVJ se nebudou řídit NOZ, myšleno oddílem Bytové spoluvlastnictví.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 1. Září 2013 - 2:52

  Pane Pavle,
  mnohem více bych ocenil, kdybyste namísto subjektivních názorů pana Čecha a dalších právníků citoval alespoň jediný jejich právně podložený výklad.

  Jde o jednoznačný případ nepravé retroaktivity. Všechna SVJ(2000) se budou řídit podle zákona č. 89/2012 Sb. pouze v právních vztazích, které vzniknou dne 1. ledna 2014 a později. Vyplývá to přímo z přechodových ustanovení NOZ. Nebudou se však NIKDY řídit částí NOZ pojednávající o bytovém vlastnictví. Tato část pro ně není určena, netýká se jich, ani se jich po nabytí účinnosti NOZ týkat nebude.

  Pan JUDr. Čech nijak nereflektuje zcela zjevný fakt, že SVJ(2000) není „právnickou osobou upravenou tímto zákonem“. Není to SVJ(2012). Není to spolek. Nepatří tedy do kategorie právnických osob, o kterých se zmiňuje § 3041 NOZ. Pouze osoby upravené „tímto zákonem“ mají povinnost přizpůsobit svůj zakladatelský dokument novému Občanskému zákoníku.

  Pro právnickou osobu, o které se NOZ nezmiňuje, tato povinnost samozřejmě neplatí. To je základem pro ústavně konformní výklad. Pokud to některý právník nedokáže pochopit, měl by vrátit diplom. Jde o tak triviální skutečnost, že je nutno začít pochybovat o zdravém rozumu těch, kdo tento fakt dlouhodobě ignorují.

  Já jsem se podrobně zabýval ústavnim rozměrem této věci. Označil jsem a citoval příslušné nálezy Ústavního soudu:
  http://www.portalsvj.cz/…j-podle-zovb#…
  http://www.portalsvj.cz/…j-podle-zovb#….
  Právní postavení SVJ(2000) po nabytí účinnosti NOZ jsem popsal zde:
  http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias#….
  Navrhl jsem k tomu ústavně konformní novelizaci § 3041 NOZ:
  http://www.portalsvj.cz/…dodelej-doma.

  Mnou výše citované nálezy ÚS (vydané ve Sbírce zákonů jako celostátně platné předpisy) tvoří ucelený a konstantní výklad práva. Jednoznačně a opakovaně uložil Ústavní soud orgánům státní moci, aby v případě nepravé retroaktivity byla dotčená práva a povinnosti stanoveny pomocí jednoznačné právní úpravy.

  Toto v NOZ uvedeno není. (To bylo pro JUDr.Čápa)
  Není. (To bylo pro JUDr. Eliáše, který to ostatně sám potvrdil)
  Není. (To bylo pro JUDr. Melzera)
  Není. (To bylo pro Mgr. Holuba)

  A mohu toto klidně zopakovat pro všechny právní neználky, jejichž nepodložené subjektivní názory zde budou zveřejňovány. Od kdy o právu rozhodují jednotliví právníci, uklízečky a traktoristé? Dokud neocitujete alespoň jeden právně podložený výklad namísto subjektivních tvrzení, budou to jen další shluky písmenek. Nikoliv výklady práva.

  lake

  Vložil RV (bez ověření), 28. Listopad 2013 - 10:31

  Včera jsem se zúčastnil workshopu DMS pořádaného k problematice NOZ.

  Řešili se tam kroky vyplývající z NOZ, tak jak by dopadaly na jednotlivé kategorie, tj. vlastníci, společenství atd.

  Na závěr jsem přednášejícímu JUDr. M. Novotnému položil zde prezentovaný, a dle mého selského rozumu správný názor, že SVJ vzniklé dle zákona č. 72/1994 Sb. se nemohou řídit NOZ protože se rozcházejí v definici „atomického“ pojmu jednotka. Jeho odpověď, doplněná vyjádření p. Kroha, předsedou představenstva SBD Praha, byla, že jsou si tohoto výkladu vědomi, ale že je minoritní mezi právnickou obcí.

  Dovětkem jsme se dozvěděli, že při přípravě znění NOZ ohledně bytového spoluvlastnictví upozornili odpovědné lidi na nesoulad s definicí „jednotky“ dle NOZ, že je v rozporu s definicí jednotky dle ZoVB. Odpověď ministerských úředníků je až strašidelná: my jsme to takto nadefinovali a není možné to již jakkoliv změnit. Tečka.

  Můžete si tedy udělat představu o tom, jaká sorta lidí tvoří zákony, které budou následně zmatečně řešit desetitisíce lidí, o nákladech s celým zmatkem okolo ani nemluvě.

  Vložil Apos (bez ověření), 28. Listopad 2013 - 12:44

  Nemám obavu, všichni vlastníci nejsou ovce. On se někdo obrátí k ústavnímu soudu. Pak ten paskvil smetou se stolu. Budou muset.

  Vložil jkl (bez ověření), 28. Listopad 2013 - 11:12

  Musím se zastat ministerských úředníků.

  Hlavními tvůrci paskvilů NOZ a ZOK jsou pánové Eliáš a Havel z právnické fakulty z Plzně. Jsou patrně jedninými, kdo netušili, že se v Plzni dá získat právnický titul za pár dní.

  Z ministerské pozice tyto paskvily tlačil Pospíšil, který jako děkan PF Plzeň zametal její problém s turbo studiem.

  U poslanců byl pověřen protlačením paskvilů Mareček Bendů, věčný poslanec, který také na PF Plzeň studoval na JUDra.

  Jak Pospíšil tak Mareček jsou členy zanikající strany, do nedávna řízené jednou kantýnskou, která se vypracovala až na sekretářku.

  Úředníci v tom v tomto případě mají vinu zdaleka nejmenší. Je to pouze hnusná politika, kdy si určité skupiny prolobovaly paskvily, které je budou desítky let živit.

  Vložil Anonymous. (bez ověření), 28. Listopad 2013 - 10:47

  platí.To se jenom všichi darmožrouti chtějí na nás nabalit. Proto hlásají co hlásají.

  Vložil Dotaz (bez ověření), 1. Září 2013 - 6:39
  1. kdo je JUDr. Melzer, Mgr. Holub; a JUDr.Čáp… (Jiří, Petr, Aleš, Michal, Uďa… nebo který vlastně) ?
  2. obávám se, že „shluky písmenek“ jsou i rozsudky a že se jimi budou řídit „všichni“. Všichni neználci. Všichni – až na Vás neboť Vy jediný jste znalý třeskutého práva. Nalejme si pravdu: pokud je jakýkoliv názor v opozici s Vaším, pak neobstojí kdyby čert na koze jezdil. Štěstí že jste pouze „anonym z WEBu“ a že Vaše bezzubé výkřiky nejsou skoro slyšet. Ale fandím – jen se nedejte :)
  Vložil lake, 1. Září 2013 - 9:24

  Pane Dotaze,
  není pravda, že rozsudky jsou „shluky písmenek“. K (ne)závaznosti judikatury obecně doporučuji prostudovat (příkladmo) nálezy Ústavního soudu II. ÚS 287/96, III. ÚS 252/04, judikáty Nejvyššího správního soudu 5 Afs 3/2010, 1 Aps 2/2006, 5 Afs 1/2010, 5 Afs 9/2011, rozsudek Nejvyššího soudu 30 Cdo 2811/2007.

  Uvedl jsem k věci nálezy Ústavního soudu Pl.ÚS 78/92, IV.ÚS 215/94, Pl.ÚS 21/96, I.ÚS 344/04, Pl.ÚS 17/11. Nálezy ÚS se zveřejňují ve Sbírce zákonů jako celostátně platné právní předpisy. To zajisté nejsou „shluky písmenek“.

  Nejde o to, zda nějaký „názor“ je v rozporu s mým. Každý může mít svůj názor – právník, uklízečka i traktorista. K tomu, aby se pouhý názor stal výkladem práva, by ovšem musel být nějak podložen. To jest: nositel názoru by měl zároveň uvést z jakého nosného důvodu se domnívá, že jeho názor je souladný s právem. Já tak průběžně činím, zdůvodňuji, dávám odkazy, cituji.

  Autoři jiných odlišných názorů nepodali žádný právní výklad, ze kterého by vyplývala pravdivost jejich „názoru“. Až takový výklad podá JUDr. Eliáš, JUDr. Čech, JUDr. Melzer, Mgr Holub, pan Pavel nebo kdokoliv jiný, rád porovnám jejich výklad práva s výkladem, který podávám já a Ústavní soud. Zatím ale nemám co porovnat. To je problém těchto pánů, nikoliv můj.

  „Došlo-li v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikatornímu ustálení právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento judikatorní posun ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi pečlivě vyložené argumentace (kriticky) konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého (jakých) nosného (nosných) důvodu (důvodů) nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit.“
  (Rozsudek Nejvyššího soudu 30 Cdo 2811/2007, ze dne 3.12.2009)

  lake

  Vložil ŠárkaN (bez ověření), 31. Srpen 2013 - 23:41

  Můžete prosím stručně popsat, které změny bude nutné ve stanovách udělat. Děkuji

  Vložil Pavel, 1. Září 2013 - 0:38

  Šárko,

  jednak asi budete upozorněna, že na stávající SVJ se Bytové spoluvlastnictví nevztahuje.

  Pokud ale budete chtít respektovat názor právníků, tak se do tří let musí stanovy změnit.

  Problém je v tom, že stávající NOZ obsahuje řadu chyb a nejasností.

  Výše uvedený Petr Čech doporučuje s úpravou stanov nespěchat. Optimisticky věří, že sněmovna „kodex výrazně zlidští a odstraní nedostatky, chyby i zbytečnosti. U nejzávažnějších by tak mohla učinit i dříve než do tří let od účinnosti.“

  Já s ním souhlasím. Už jsem zažil, jak nějaký pošuk navrhl a schválil, že všechna občanská sdružení musí mít v názvu slova „občanské sdružení“. Týkalo se to asi 80 tisíc o.s.. Pak to asi za rok zrušili. Je naděje, že by se to mohlo stát i v případě SVJ. Nechci naše SVJ zbytečně přejmenovávat a hlásit to na všechny obchodní partnery, FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, měnit razítka etc. To ti neumětelové, kteří si z rozmaru usmysleli, že SVJ musí mít v názvu „společenství vlastníků“, nedomysleli ani nezdůvodnili v důvodové zprávě.

  NOZ obsahuje i další záhady např., že do stanov musíte uvést první členy statutárního orgánu (§ 1200/2/e). To je možná vhodné u nově vzniklých SVJ, ale u SVJ např. z roku 2000 je stupiditou doplňovat jména prvních členů výboru.

  Místo stanov by bylo vhodně zajistit, jak budete aplikovat:

  § 1177 – oznamování nabytí jednotky

  § 1178 – informování o vlastnících a
  nájemcích

  § 1179 – nahlížení do dokladů

  § 1180/2 – rozúčtování na byt

  § 1186/2 – vystavování potvrzení

  To jsou ustanovení, která na Vás spadnou od 1.1.2014.

  Doporučuji si i projít prováděcí nařízení vlády k § 1222. Tam je také řada zajímavých ustanovení.

  Teprve potom bych přemýšlel o stanovách.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ŠárkaN (bez ověření), 1. Září 2013 - 1:40

  Pavle, první členové našeho statutárního orgánu byli členy pouze rok a to už je dlohá doba, co tak bylo. Postrádám smysl, k čemu je to vlastně dobré. v6dyž je o nich záznam v rejstříku. Taky by tam mohlo být, že jim máme postavit pomník,třeba u alabastru, ne. Jak budeme aplikovat oznamování nabytí jednotky si neumím představit. Neumím si představit, jak někoho donutíme, aby nám oznámil, že nabyl jednotku. Máme to ve stanovách i dnes a nikdo nám nic nehlásí. Některé vlastníky jsme nikdy neviděli. To stejné platí i o nájemnících vlastníků. Nového vlastníka si zjistíte v katastru, nájemníka nezjistíte nijak. Co si budeme namlouvat, lidi na takové zákony kašlou, takové zákony je vůbec nezajímají.

  § 1186/2 – taky si neumím zatím představit, jaké dluhy související se správou domu a pozemku by měli přecházet na nabyvatele jednotky. Mohlo by to být splácení nějakého úvěru?

  Vložil Pavel, 1. Září 2013 - 13:43

  Šárko,

  1)zapisovat do stanov jména prvních členů výboru, kteří třeba již ani nejsou členy SVJ a výboru, nechápu a se mnou ani jiní (např. JUDr. Čech, Právní rádce 7/2013, str. 33). Nejspíše jde o pouhý rozmar právních neumětelů, kteří tento nesmysl vytvořili v touze po maximální diskontinuitu. Důvodová zpráva k tomu mlčí. Já to chci pojmout tak, že úmyslně tento bod nesplním. Uvidím co na to notář. Třeba to dá někdo k soudu a vznikne judikatura, která prokáže, co je to za blbost. Ale spíše doufám, že tyto nesmysly budou technickou novelou odstraněny. Proto nebudu s novelou našich stanov spěchat.

  2)v nahlašování nových vlastníků vidím jen jeden problém. Ještě jsem se se správcem nedohodl, zda se bude nahlašovat u něho, nebo zda se bude nahlašovat u výboru. Tuto povinnost pouze sdělím členům SVJ, dám ji do stanov ale nebudu ji vymáhat. I když tu bude možnost nenahlášení sankcionovat. Nechci dělat Velkého bratra jen proto, že si to vymyslel nějaký teoretický právník z Plzně.

  3)k 1186/2 jsem se již vyjadřoval

  http://www.portalsvj.cz/…podle-kanclu

  Doufám, že se podaří sladit postup v SVJ s postupem v bytových družstvech podle § 736/2 ZOK

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 1. Září 2013 - 18:08

  Pan Pavel napsal o uvedení prvních členů výboru ve stanovách: „Nejspíše jde o pouhý rozmar právních neumětelů, kteří tento nesmysl vytvořili v touze po maximální diskontinuit[ě].“

  Pane Pavle, nejde ani o nesmysl, ani o rozmar. Spíše se jeví, že ani pan Čech, ani Vy jste neporozuměli kdo je adresátem právních norem v části o bytovém vlastnictví.

  • Část NOZ o bytovém vlastnictví je určena pouze pro právnické osoby SVJ(2012), které jsou v NOZ nově definovány. Současná SVJ(2000) k této speciální části NOZ nepřihlížejí – netýká se jich. Nemají samozřejmě žádnou povinnost měnit své stanovy.
  • Z toho důvodu je uvedení prvních členů výboru do stanov SVJ(2012) naprosto logické: tato SVJ se zakládají přijetím stanov a jejich součástí je povinně i složení prvního statutárního orgánu.
  • U SVJ(2000) probíhá vše jinak: tato SVJ vznikají ze zákona, bez ohledu na neexistenci statutárního orgánu. Ten je volen dodatečně později na první (či další) schůzi shromáždění a nezapisuje se do stanov.

  Zdánlivý rozpor tedy vůbec rozporem není. Obsah této části NOZ se použije pouze pro nová SVJ a tam přece žádný rozpor nevzniká.

  Pokud se ovšem někdo mylně domnívá, že tato ustanovení se mají nějak násilím použít pro zcela jinou právnickou osobu SVJ(2000), pak samozřejmě dojde k absurdním závěrům, zjevně nerozumným a rozporným s ústavou. Právě toto se přihodilo panu JUDr. Čechovi i Vám. Chyba není v samotném NOZ, nýbrž ve vadném výkladu v rozporu se zněním NOZ.

  lake

  Vložil lake, 1. Září 2013 - 1:41

  Pane Pavle, soudím, že se mýlíte. Pokud pouze citujete vadné názory právníků, budiž. Pokud se pouštíte do protiprávních výkladů, pak zde zbytečně strašíte.

  Není pravda, že by současná SVJ měla povinnost přizpůsobovat své stanovy speciálním ustanovením o bytovém vlastnictví (to je část NOZ od § 1158 do § 1222). Tvrzení v tomto smyslu jsou nepravdivá. Celá tato část NOZ je určena pro jiné právnické osoby, které dnes neexistují. Zato nynějších SVJ, vzniklých na základě zákona č. 72/1994 Sb. je celkem 55000 a může jim být lhostejné, co NOZ praví o právnických osobách, které budou teprve vznikat od 1. ledna 2014.

  Doložte prosím citací z některého celostátně platného právního předpisu, že současná SVJ(2000) mají zákonnou povinnost přebírat ustanovení NOZ, která se týkají úplně jiných jednotek, jiné právnické osoby, vznikající jiným způsobem, a provádějící jinak definovanou správu právně odlišných domů.

  Že současná SVJ si MOHOU do svých stanov přidat podle svého rozhodnutí právní normy z části NOZ o bytovém vlastnictví – to je samozřejmé a nikdo to nepopírá. Tvrzení, že současná SVJ tak MUSÍ učinit (dokonce prý do určitého data!) je nepravdivé.

  Jiná věc jsou ostatní ustanovení NOZ. Zde určitě jsou záležitosti, které bude SVJ(2000) povinno brát v úvahu a jednat podle nich. Namátkou uvádím:

  • povinnosti právnické osoby vůči státu,
  • povinnosti při zápisech do rejstříku a veřejného seznamu a odlišnosti s tím spojené,
  • smluvní vztahy s dodavateli, zaměstnanci, zdravotními pojišťovnami atd.
  • nově konstituovaná (dnes neexistující) odpovědnost členů statutárního orgánu za škodu způsobenou při výkonu funkce,
  • atd.

  Nemá však smysl zabývat se speciální částí NOZ o bytovém vlastnictví. S tím nemají současná SVJ vůbec nic společného. A nikdy nebudou mít, pokud se sama netransformují na právnickou osobu SVJ(2012) podle NOZ.

  lake

  Vložil Martin Bakura (bez ověření), 19. Listopad 2013 - 19:09

  Cituji NOZ Právnické osoby § 3041 (1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona. (2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci

  Já jako laik a právně nevzdělaný člověk z toho chápu , že naše stávající SVJ neodpovídá právním ustanovením NOZ a tudíž nás změna stanov nemine . Ale můžu se mýlit .

  Vložil lake, 19. Listopad 2013 - 20:12

  Pane Bakuro, samozřejmě že se mýlíte. Hned první věta ustanovení § 3041 zní:

  § 3041 (1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti.

  Jak jistě víte, právní povaha právnické osoby SVJ(2000) je již od roku 2000 upravena zákonem č. 72/1994 Sb.. Nikoliv zákonem č. 89/2012 Sb.. Ustanovení § 3041 se na tato SVJ tedy nevztahuje.

  Právnické osoby upravené „tímto zákonem“ (rozuměj zákonem č. 89/2012 Sb.) teprve začnou vznikat a budou zakládány nejdříve od 1. ledna 2014 podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Už mne poněkud unavuje opakovat tuto triviální skutečnost, která je ze znění NOZ patrná na první pohled.

  lake

  Vložil Martin Bakura (bez ověření), 24. Listopad 2013 - 14:55

  Díl 2 Závěrečná ustanovení § 3080 Zrušuje se:60. Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
  A co mi odpovíte na tohle . Jak může běžet SVJ podle zákona , který byl zrušen.

  Vložil honzaha (bez ověření), 17. Leden 2014 - 11:45

  Zkuste se podívat na § 3063 a zamyslet se…

  Vložil lake, 24. Listopad 2013 - 15:43

  Nu, je vidět, že se v právu nevyznáte. Samozřejmě že se stávající SVJ budou vnitřně řídit podle právní úpravy, podle které vznikly, to jest podle zákona č. 72/1994 Sb. Žádná jiná možnost v českém právu neexistuje, opakuji to asi poosmé. Pouhé zrušení právního předpisu nemá vliv na již vzniklé právní vztahy. To je taková právní abeceda.

  Přečtěte si k tomu NOZ, § 3028 odst. 2 a odst. 3: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89….

  Podobně stále existuje v českých zemích patrové vlastnictví (Stockwerkeigen­tum), i když příslušná ustanovení Obecného zákoníku občanského (ABGB) byla zrušena v roce 1879. Přesto se vztahy patrových vlastníků zabývají soudy, řeší tyto vztahy podle zákoníku ABGB platného před rokem 1879 a patrové vlastnictví je běžně zapisováno do katastru.

  Zajeďte si například do Ivančic, a kupte si tam patro v domě rozděleném podle zákona ABGB z roku 1811. Pak pochopíte, že pouhé zrušení právního předpisu neznamená ještě, že by se rušily vztahy podle tohoto předpisu vzniklé.

  lake

  Vložil honzaha (bez ověření), 17. Leden 2014 - 11:52

  Zdravím, podle § 3068 se budou převádět další jednotky do osobního vlastnictví podle ZOVB. Jak vznikne SVJ při překročení 3/5 hranice vlastníků? Podle NOZ nebo ZOVB?

  Vložil honzaha (bez ověření), 17. Leden 2014 - 11:53

  3063 ne 3068

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".