NOZ a změna názvu

Vložil lake, 29. Září 2013 - 9:33 ::

V diskusi NOZ svolávání shromáždění upozornil pan Pavel na text Právního Rádce s článkem JUDr. Petra Vochvesty. Onen článek obsahuje chyby, které ukazují neznalosti autora ohledně bytového vlastnictví a ohledně základů práva všeobecně.

• Autor Petr Vochvesta tvrdí, že SVJ(2000) je povinno upravit svůj název, pokud v něm není obsaženo sousloví „společenství vlastníků“ (např. je-li současný název „Společenství pro dům Dlouhá ul. 24, Rozvadov“).

• Toto tvrzení je nepravdivé. Pan Vochvesta nedává žádné zdůvodnění svého nepodloženého názoru, takže seriózní polemika je nemožná. Nicméně přímo ze znění NOZ plyne, že nynější název společenství není nutno měnit, a nejen to: snaha o změnu by naopak byla nezákonná.

Ustanovení NOZ § 3042 zní:
Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

Zákonným požadavkem NOZ tedy je, aby se název právnické osoby neshodoval svým označením s jinou právnickou osobu. To je srozumitelné: např. spolek se nemůže klamavě pojmenovat „družstvo“. Stávající SVJ nebudou tedy oprávněna přidávat od 1.ledna 2014 do svého názvu slovo „vlastníků“, pokud je ve svém názvu dnes nemají. Výslovně to zakazuje kogentní ustanovení NOZ § 3042 věta první.

Ovšem zákon obsahuje výjimku pro ta SVJ(2000), která mají dnes v názvu uvedeno „společenství vlastníků“: ani tato SVJ nemusí měnit název. K tomu viz zákonná výjimka v NOZ § 3042 věta druhá. JUDr.Vochvesta tedy nemá pravdu.

Důvod, proč současná SVJ(2000) budou mít výslovně zakázáno přejmenovat se po účinnosti NOZ na „společenství vlastníků“, je zřejmý: v NOZ je toto označení vyhrazeno pro právnické osoby, které budou nově vznikat od 1. ledna 2014 v domech, rozdělených na jednotky(2012). Změna označení stávajícího SVJ v době účinnosti nové právní úpravy by byla změnou klamavou, což NOZ zakazuje. Pro zopakování:

 • Název SVJ(2000) obsahuje podle ZoVB povinně pouze slovo „společenství“. To bude platit samozřejmě i po 1.lednu 2014, neboť NOZ neupravuje právnické osoby SVJ(2000) a neklade na jejich název žádné požadavky.
 • Název těch SVJ(2012), která budou nově vznikat od 1.ledna 2014, bude povinně obsahovat označení „společenství vlastníků“ v souladu s NOZ.

Tím jsou rozlišeny dva typy právnických osob: SVJ(2000) vzniklé podle ZoVB a SVJ(2012) vzniklé podle NOZ. Právnická osoba SVJ(2000) má vnitřní právní poměry odlišné od právnické osoby SVJ(2012). Zásadní odlišností je zejména definice jednotky.

JUDr. Vochvesta tedy radí postup, který je výslovně protiprávní. Přitom by stačilo tak málo: neplést si právnickou osobu SVJ(2000) s právnickou osobou SVJ(2012).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Baruna, 30. Září 2013 - 0:00

  MYLNÉ INFORMACE Citace: Stávající společenství vlastníků jednotek (SVJ) mají povinnost upravit své vnitřní předpisy a zejména pak stanovy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem a zejména jeho kogentně určenými pravidly. K tomuto povinnému přizpůsobení stanov stávající SVJ musí přistoupit nejpozději do tří let od 1.1.2014 a nechat stanovy zapsat do příslušného rejstříku. Vzorové stanovy již nebudou podzákonným právním předpisem vydávány.

  § 1200 Založení společenství vlastníků

  (2) Stanovy obsahují alespoň

  a) název obsahující slovo ˙společenství vlastníků˙ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo

  Vaše vyjádření, že: snaha o změnu (názvu) by naopak byla nezákonná, je úplně zcestné

  Všechna společenství, která nemají tato dvě slova v názvu, se budou muset dle nového zákoníku přejmenovat a upravit stanovy, a i tak zákon nemůže bránit přejmenování společenství (např. Veselé společenství vlastníků 594, nebo Nefungující společenství vlastníků tunel 896), pokud to schválí shromáždění.

  Bar

  Vložil lake, 30. Září 2013 - 1:58

  Baruno, což kdybyste přestala psát zcestné a nepřehledné příspěvky s nesmysly vytaženými z jakési bezejmenné právní žumpy?

  Citujete ustanovení § 1200 „Založení společenství vlastníků“. Jaksi Vám nedošlo, že žádné z nynějších 55 tisíc SVJ nebylo založeno, ani nemohlo být. Vylučuje to zákon č. 72/1994 Sb.,podle něhož tytoprávnické osoby vznikly a podle něhož se řídí. Takže se jich samozřejmě netýká ustanovení § 1200 jiného zákona, který ještě ani nenabyl účinnosti.

  Zkuste myslet hlavou,pomáhá to. A jestliže můžete, napište prosím srozumitelně o co Vám jde. Například takto:

  Praví Baruna:
  Lake napsal: [citát z textu pana lake]. Toto tvrzení považuji za rozporné s celostátně platným právním předpisem [číslo ve Sbírce zákonů], který ve svém ustanovení [číslo] stanoví: [citát]. Rozpor spatřuji v tom, že [zdůvodnění v čem je tvrzení lake v rozporu s právním předpisem].

  lake

  5
  Vložil Baruna, 30. Září 2013 - 2:06

  Jasně, naše společenství nebylo založeno, nebyl tu notář a nejsme zapsaný v Obchodním rejstříku. A nebudeme se řídit novým zákonem, který celkem jasně něco říká všem ostatním kromě Vás. Zaplať pánbu že jsou v novém zákoně i pozitivní úpravy, které zřejmě dělali schopnější lidé než vy. Nesnížím se k tomu, abych Vám napsala nějaký vulgarismus o tom, jak vás já a zřejmě i další v duchu nazýváme… ;o)))) už mi přijdete k smíchu! Bar

  Vložil lake, 30. Září 2013 - 2:13

  Baruno, když napíšete něco, co je k věci a obsahuje argumenty, může se o tom zde diskutovat. Vám ale argumenty zjevně scházejí. Pokud budete produkovat osobní invektivy, budou Vaše příspěvky mazány. Vyberte si. Návod jsem vám dal.

  lake

  Vložil Dotaz (bez ověření), 29. Září 2013 - 15:26

  „…současná SVJ(2000) budou mít výslovně zakázáno přejmenovat se na „společenství vlastníků“, neboť v NOZ je toto označení vyhrazeno pro…“

  Takže naše SVJ které obsahuje v názvu „společenství vlastníků“ je v problímu? Nebo kde je uvedeno že název „společenství vlastníků“ nesmí mít pouze po PŘEJMENOVÁNÍ a nikoliv i jen samotná existence je protizákoná – neboť ja Vy uvádíte je vyhrazena pouze pro SVJ(2012)? …neboť zda je pro naše SVJ dostatečně „.. a je-li pro ni tak příznačný…“ neumíme posouditi.

  Vložil lake, 29. Září 2013 - 20:25

  Uplatní se zákonná výjimka, uvedená v NOZ § 3042. Ohledně posouzení „příznačnosti“ názvu si počkejte na první spor o přejmenování, který se dostane k Ústavnímu soudu.

  Chyba je totiž přímo v NOZ a je za ni odpovědný zákonodárce, který spáchal hrubou legislativní chybu: pro nové právnické osoby podle NOZ určil nesmyslně název, který se kryje s názvem desetitisíců nynějších SVJ(2000), vzniklých podle ZoVB po novele 103/2000 Sb..

  Jestliže zákonodárcům leží na srdci nezaměnitelnost právnických osob, jedinou cestou k tomu je novelizovat nepovedený zákon. Pro společenství vlastníků podle zákona č. 89/2012 Sb. navrhuji povinný název „Domovní společenství“. Pak bude na 100% jistota, že oba druhy právnických osob nemůže nikdo zaměnit.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".