MS zveřejnilo pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku

Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 11:15 ::

http://portal.justice.cz/…/soubor.aspx?…

na str. 46 se bude novelizovat nutnost změny názvu SVJ 2000 na společenství vlastníků…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil $$ (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 23:57

  Soubor nepřístupný
  File acces denied

  Při provádění Vašeho požadavku došlo k chybě.

  Možné příčiny:

  • přistupujete k souboru z místa jenž není očekáváno.

   (K souborům není povolen přímý přístup, přístup je povolen pouze z dokumentu, publikovaného na portále justice.cz)

  Vložil Cooly (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 13:55

  takže SVJ nebudou muset měnit názvy…

  Vložil lake, 21. Srpen 2014 - 14:07

  Cooly, to tady píšu už rok a půl.

  lake

  Vložil Popleta (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 13:12

  OK. Myslím, že z návrhu nového přechodného ustanovení NOZ lze dovodit, že v minulých diskusích má pravdu spíše pan Cellar než Lake.

  Vložil lake, 21. Srpen 2014 - 14:11

  Popleto,
  myslet si samozřejmě můžete cokoliv chcete. Nemáte však pravdu. Nové přechodové ustanovení na str. 45 ministerského návrhu je odůvodněno těmito slovy:

  „Společenství vlastníků se týká § 1200 odst. 2 písm. a), který vyžaduje, aby název společenství obsahoval slova „společenství vlastníků“ – v praxi tedy musí mnohá společenství, jež tuto podmínku nesplňují, do svého názvu přidat slovo „vlastníků“. (…) Spolky i společenství vlastníků jsou svobodné soukromoprávní útvary. Nutit je, aby změnily stávající název, pokud zde není legitimní veřejný zájem, představuje nepřiměřený zásah do jejich autonomie.“

  Každý, kdo není blb nebo troll, musí připustit, že právnická osoba, které se týká § 1200 odst. 2 písm. a) NOZ, je pouze ta osoba, která vznikla nejdříve dne 1.ledna 2014 a je upravena zákonem č. 89/2012 Sb.. Na tuto osobu se samozřejmě vztahuje ustanovení o povinném názvu bez výjimky.

  Pro SVJ(2000), vzniklá do 31.12.2013 a upravená zákonem č.72/1994 Sb. platí, že § 3042 NOZ se na ně dnes nevztahuje. A nebude se na ně vztahovat ani v budoucnu, bez ohledu na to, zda bude přijata navržená novela, nebo nebude. Pro tyto osoby dnes chybí v NOZ nezbytné přechodové ustanovení, nutné k tomu, aby mohly být považovány za právnické osoby „upravené tímto zákonem“.

  Návrh označený „§ X“ na str.45 je právně vadný a zmatečný v tom, že zmiňuje jakousi „výjimku“, aniž by ovšem pro stávající SVJ(2000) existovalo v NOZ nějaké pravidlo. Bez pravidla ovšem nemůže být výjimka …

  lake

  Vložil Popleta (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 15:36

  Použiji Váš slovník. Každý, kdo není blb nebo troll chápe právo v souvislostech. Podle dalších Vašich reakcí, které zde dnes píšete, jste nám předvedl, že Vaše ego už je tak velké, že ač nemáte právnické vzdělání (lze to poznat z Vašeho výkladu práva), se cítíte chytřejší než odborný tým právníků, který připravuje podklady pro novelu NOZ. To je Váš problém, pokud ovšem při tom zachováte alespoň elementární míru slušnosti.

  Vložil lake, 21. Srpen 2014 - 19:56

  Pane Popleto,
  Vy tedy chápete právo „v souvislostech“? A co to prosím Vás znamená? Umíte to nějak vysvětlit? Já vím, neumíte. To jste jen tak střelil od boku. A můžete tady a teď napsat v jakých „souvislostech“ tedy právo chápete? Konkrétně, prosím. To neumíte, viďte.

  Mně jsou ty souvislosti jasné. Vícekrát jsem zde upozorňoval jaké souvislosti zde jsou: jde o ústavně konformní zavedení nepravé retroaktivity právního předpisu – a k tomu v případě právnické osoby SVJ(2000) nedošlo.

  Protože pořád nevíte o jaké souvislosti jde, prostudujte si laskavě nálezy ústavního soudu k nepravé retroaktivitě, výběr Vám předkládám:
  http://www.portalsvj.cz/…di-judr-cech#…
   http://www.portalsvj.cz/…3%9AS+215/94

  lake

  Vložil tristone, 21. Srpen 2014 - 14:04

  Přihoďte číslo paragrafu, o kterém mluvíte, prosím.

  Vložil laik (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 14:06

  3042

  Vložil tristone, 21. Srpen 2014 - 14:15

  Tak to bohužel musím souhlasit s Lakem, že tohle žádnou změnu nepřináší a současný stav nevyjasňuje.

  Otázka, jestli se NOZ vztahuje na SVJ(2000) nebo ne, je pořád stejná, nic se tímto nezměnilo.

  Vložil Pavel, 21. Srpen 2014 - 14:31

  Tristone,

  nesouhlasím. Po 1.1.2014 by nemělo vzniknout SVJ s názvem „Společenství“. Rejstřík by ho nezapsal pro rozpor s § 1200.

  S argumentem racionálního zákonodárce dospějete k závěru, že jediný možný výklad je ten, že ti co připravují novelu se domnívají, že i stará SVJ se musí řídit NOZ. Právě u starých SVJ často chybí v názvu slovo „vlastníků“.

  Navíc je rozpracováno pouze necelých 700 paragrafů.

  Můžete se zapojit na www.obczan.cz

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  argument racionálního zákonodárce je v ČR úsměvný, když si představím, že tím zákonodárcem je myšlen i zpravodaj NOZ Mareček B. Ale je to výkladové pravidlo a teoretici ho používají.

  Vložil lake, 21. Srpen 2014 - 15:05

  Pane Pavle,
  nesouhlasím se způsobem, jakým používáte argument racionálního zákonodárce k výkladu (či spíše k překroucení) obsahu NOZ. . Argument racionálního zákonodárce lze použít například takto:

  Racionální zákonodárce jistě nezamýšlel dát zákonu takové vyznění,které by vedlo k jeho neurčitosti nebo nesrozumitelnosti. Jistě neměl v úmyslu uvrhnout do zmatku 55000 právnických osob a 1.5 milionu vlastníků jednotek v domech rozdělených na jednotky.

  Racionální zákonodárce pečlivě vypsal v NOZ přechodová ustanovení pro jednotlivé právnické osoby, vzniklé podle dosavadních právních předpisů. Viz § 3045, 3046, 3049, 3050, 3051, 3052. Racionální zákonodárce ponechal část zde vyjmenovaných právnických osob, aby se i nadále řídily právními předpisy, které NOZ zrušil. Neexistuje žádný právní důvod, proč by tomu nemělo být stejně i u SVJ(2000).

  Není žádný důvod domnívat se, že v případě SVJ(2000) měl racionální zákonodárce nějaký zcela jiný, odlišný úmysl. Při absenci výslovného projevu vůle zákonodárce je nutno zákon vykládat podle zádady in dubio pro libertate, tedy dát přednost svobodě. Vždyť jsme v oblasti soukromého práva a stát není Velký Bratr!!!

  Dnes je možno z NOZ dovodit jen to, že stávající SVJ se i nadále řídí svými stanovami (to ostatně dovodili experti KANCLu). Ve svých vnitřních právních poměrech se i nadále řídí podle zákona č. 72/1994 Sb., který je upravuje.

  Racionální zákonodárce zcela shodně upravil právní poměry družstev v § 777 ZoK: buď se mohou přizpůsobit nové právní úpravě, nebo mohou setrvat u své dosavadní právní úpravy. Volba je pouze na nich samotných. A tak to má v právním státě být.

  Nic jiného nemohl mít racionální zákonodárce na mysli, a taky nic jiného v NOZ nenapsal. Kdo tvrdí něco jiného, zneužívá běžné výkladové metody ke znásilnění práva.

  lake

  Vložil lake, 21. Srpen 2014 - 15:48

  Pane Pavle, argument racionálního zákonodárce nelze pro tento případ použít ani k výkladu NOZ, ani k výkladu navržené novely či výkladu úmyslu expertů.

  Ústavní soud opakovaně dovodil, že nepravá retroaktivita může být zavedena pouze pozitivní právní úpravou. Nikdy pouhým opomenutím zákonodárce. K tomu uvádím judikáty Ústavního soudu Pl.ÚS 78/92, IV.ÚS 215/94, Pl.ÚS 21/96, I.ÚS 344/04.

  Vůbec se zde tedy neotevírá prostor pro jakékoliv výklady či spekulace, ať s použitím argumentu racionálního zákonodárce, nebo bez něj. Kdo tvrdí něco jiného, zneužívá běžné výkladové metody ke znásilnění práva v oblasti, kde je výklad nepřípustný. Potvrzeno dvěma nálezy ÚS,které byly pro svou závažnost publikovány jako celostátně platné právní předpisy ve Sbírce zákonů.

  Bude jen dobře, pokud toto novela NOZ upraví jednoznačně. Ale přes nějaké výklady se k tomu cíli nelze dobrat. Buď to tam bude výslovně, nebo platí, že SVJ(2000) nejsou v NOZ upraveny.

  lake

  Vložil Pavel, 21. Srpen 2014 - 15:52

  Pane lake,

  souhlasím s Vámi, že výslovná úprava přechodných ustanovení bude vhodná.

  Do důvodové zprávy se napíše něco v tomto duchu:

  „I když skutečnost, že NOZ se ne/vztahuje i na stará SVJ jasně z textu NOZ vyplývá, tak pro právní jistotu uživatelů NOZ se tato skutečnost výslovně upravuje.“

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 21. Srpen 2014 - 16:17

  Pane Pavle, ;-)))
  nějak tak to jistě dopadne. Jen bych do důvodové zprávy vložil spíše text v tomto stylu:

  „Ústavní konformitou retroaktivity práva se v minulosti ve své judikatuře zabýval jak Ústavní soud ČSFR, tak Ústavní soud ČR. Přitom bylo opakovaně konstatováno, že principy právního státu vyžadují u každého možného případu retroaktivity jeho výslovné vyjádření v ústavě nebo v zákoně, s cílem vyloučit možnost retroaktivní interpretace zákona, a zároveň vyžadují v zákoně vyřešit s retroaktivitou spjaté důsledky tak, aby nabytá práva byla řádně chráněna.“
  Nález Ústavního soudu ČSFR Pl. ÚS 78/92, citováno v nálezu Ústavního soudu ČR I.ÚS 344/04 ze dne 15.12.2004

  Důležité je, aby ty otravné protiústavní výklady NOZ už přestaly, a aby si experti uvědomili k čemu je při tvorbě právního předpisu zavazuje Ústava a (prostřednictvím svých nálezů) i Ústavní soud.

  Je neuvěřitelné, že na jednoznačnou protiústavnost tvrzení SVJ(2000) = S­VJ(2012) upozorňuji v celém státě zřejmě pouze já. Ztratili snad čeští právníci všechen rozum a soudnost?

  lake

  Vložil Kefír (bez ověření), 25. Srpen 2014 - 9:59

  „na jednoznačnou protiústavnost tvrzení SVJ(2000) = SVJ(2012) upozorňuji v celém státě zřejmě pouze já.“

  Advokát mi sdělil totéž.

  Vložil Pavel, 21. Srpen 2014 - 15:25

  Pane lake,

  já nic nepřekrucuji. Já jsem vůbec nediskutoval k NOZ.

  Já jsem diskutoval k novele NOZ. Z ní jste citoval:

  "Společenství vlastníků se týká § 1200 odst. 2 písm. a), který vyžaduje, aby název společenství obsahoval slova „společenství vlastníků“ – v praxi tedy musí mnohá společenství, jež tuto podmínku nesplňují, do svého názvu přidat slovo „vlastníků“. (…) Spolky i společenství vlastníků jsou svobodné soukromoprávní útvary. Nutit je, aby změnily stávající název, pokud zde není legitimní veřejný zájem, představuje nepřiměřený zásah do jejich autonomie.“

  Pokud použijeme argument racionálního zákonodárce (přesněji racionálního autora), tak

  • není možné aby v roce 2014 vzniklo SVJ s názvem pouze „Společenství“
  • SVJ s názven pouze „Společenství“ vznikala do konce 2013
  • pokud expertní skupina toto považuje za problém, tak se domnívá, že NOZ se vztahuje i na stará SVJ

  Již několikrát jsem psal, že nemá smysl se dohadovat na výkladu NOZ. Že jsou přechodná ustanovení nedokonalá, nikdo nepopírá, včetně autora NOZu.

  Aby se přechodná ustanovení zlepšila je třeba usilovat, aby bylo jednoznačně uzákoněno, že

  • NOZ se na stará SVJ nevztahuje nebo
  • NOZ se na stará SVJ vztahuje

  To je celé.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil laik (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 14:19

  Expertní skupina vzhledem k formulaci § X podlé mého názoru vychází z toho, že NOZ se vztahuje i na SVJ 2000, jinak by tuto novelizaci nepřipravovala.

  Vložil lake, 21. Srpen 2014 - 14:33

  Je bezvýznamné co si myslí „expertní skupina“ a jaké další chyby do NOZ zavádí. Zapamatujme si to.

  Právo se netvoří tím kdy a kde si nějaký expert uprdne, ani tím, z jakého vlastního omylu snad vychází.

  Zatím experti ponechali zcela bez povšimnutí § 3041, ani nepřidali do této části NOZ nezbytné přechodové ustanovení ohledně právního postavení SVJ(2000). Takže experti nic nevyřešili.

  Flikují nepodstatnou drobnost (ohledně § 3042) bez jakékoliv logiky a bez smyslu – a hlavní problém 55 tisíc právnických osob jim stále uniká.

  Oni si ještě vůbec neuvědomili, že ten problém existuje a že je tím hlavním, co je třeba řešit.

  lake

  Vložil rámeček (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 15:03

  stejně tak bezvýznamné je co si myslíte vy, zapamatujete si to.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 24. Srpen 2014 - 10:44

  Vás (a nejen Vás) lake štve tím, že svoje argumenty, narozdíl od jiných, je schopen doložit.

  Vložil Aloha (bez ověření), 24. Srpen 2014 - 11:52

  neblábolte. My bychom rádi použili sofistikovaných argumentů, ale jediný kompetentní pro jejich vyargumentování a pro výklad veškerého práva v Česku i Kalifornii je sám samozvaný grafoman.

  Jediný co mne štve, že nejde v praxi použít byť jen jeden jediný postup, který zde grafoman tak rád rozvádí v objemově rozsáhlých blábolo-zkazkách.,,

  Aloha

  Vložil tristone, 21. Srpen 2014 - 14:25

  Souhlasím, to je v podstatě očividné.

  Ale žádné dodatečné argumenty do dřívější diskuze to nedodává.

  Vložil Pavel, 21. Srpen 2014 - 14:36

  A jaké argumenty chcete?

  NOZ je paskvil a přechodná ustanovení o SVJ se nepovedla.

  Tak bylo ze strany hlavního pachatele řečeno, že NOZ není dokonalý, ale že sporná místa se „překlenou výkladem“.

  Drtivá většina právníků akceptovala výklad, že NOZ se vztahuje i na stará SVJ.

  Nemá smysl diskutovat, zda je to správný výklad či není.

  Mělo by se usilovat o to, aby se novelou zavedlo přechodné ustanovení, jako je u ostatních organizací upravených NOZ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil tristone, 21. Srpen 2014 - 19:48

  Jasný a triviální argument je přesně to, co píšete taky – zavést bezesporné přechodné ustanovení.

  Já osobně například ani nesouhlasím Lakem v názoru SVJ(2000) vs. NOZ, ale to že je možné zákon vykládat jinak a to za použití logických a smysluplných argumentů, je prostě velmi nepříjemná právní nejistota.

  Vložil Popleta (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 17:09

  Pane Pavle, Vaše argumenty jsou věcné a střízlivé, máte i plusové body od návštěvníků. Jste stálým členem tohoto portálu. Pokud byste dokázal ze zdejších diskuzí k NOZ vylovit vše, co způsobilo nejasnosti ať už samotným textem nebo chybějícím ustanovením, pak taková informace z portálu, který řeší tématiku SVJ, by byla pro expertní skupinu nesmírně cená! I právníci mohou trpět profesní slepotou a opomenou něco, co považují za samozřejmé. Jedna chybějící věta způsobí velké problémy.

  Vložil Pavel, 21. Srpen 2014 - 22:48

  Já určitě napíšu připomínky. Ale za sebe, nemohu mluvit za portál, který mi nepatří.

  Bylo by vhodné, aby každý posílal připomínky za svou osobu. Optimisticky doufám, že když více lidí upozorní na stejný problém, tak i ministerským úředníkům dojde, že existuje nějaký problém.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 22. Srpen 2014 - 8:06

  Také doufám, ale nejsem až takový optimista. Problém zatím nerozpoznali a ignorují jej:

  • profesor Karel Eliáš, hlavní tvůrce NOZ
  • členové Legislativní rady vlády
  • členové expertní skupiny KANCLu (34 odborníků)
  • zákonodárci
  • všichni publikující právníci v ČR
  • všichni právníci a právníčci,kteří si vydělávají účastí na seminářích k NOZ
  • členové nynější expertní skupiny pro akutní novelu NOZ

  Nerozumím, jak je možné, že v právním státě je dlouhodobě neupraveno právní postavení 55 tisíc právnických osob, což se bezprostředně týká 1.5 milionu vlastníků jednotek(1994). Jak je možné, že zcela zjevné opomenutí zákonodárce, vedoucí k současnému neústavnímu stavu, je ponecháváno bez povšimnutí.

  Takže i já pošlu (potřetí) svou připomínku, jako už dvakrát předtím. Nejsem bohužel pan Rittig, Janoušek nebo Dalík, to bych na to nemusel upozorňovat třikrát.

  lake

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 22. Srpen 2014 - 11:52

  Pane lake,

  když jsem v dřívějších diskusích psal o většinovém názoru odborné veřejnosti, podle kterého se řídí „stará“ SVJ novým NOZ vč. části „Bytové spoluvlastnictví“, tak jste vyskakoval jak čertík z krabice a toto tvrzení popíral nevybíravými útoky na mou osobu.

  Vyjmenoval jste zástupce odborné veřejnosti, kteří podle Vás „problém nerozpoznali“. Oni ovšem na rozdíl od Vás to za zásadní problém nepovažují a setrvávají, jak vyplývá nejen z této diskuse, u názoru, že podle NOZ se „stará“ SVJ řídí NOZ vč. části „Bytové spoluvlastnictví“. Proto ani zde diskutované přechodné ustanovení zatím nenavrhli.

  Vložil lake, 22. Srpen 2014 - 12:37

  Pane Kolemjdoucí,
  prosím rozlišujte význam slovních spojení: „nerozpoznali problém“ je něco jiného než „vyslovili odborný názor“.

  Víte, když někdo nerozpozná, že v neoznačené lahvi je benzin a lokne si, nikdo pak netvrdí, že „vyslovil odborný názor“, že benzin je dobré pití. Prostě se spletl.

  Žádná ze skupin, ani jednotlivci v těchto skupinách, nevyslovili dodnes žádný „většinový názor odborné veřejnosti“. Na ten jsem se Vás ptal opakovaně, a vyzýval Vás vícekrát k citaci alespoň jediného takového „odborného názoru“ – ale nebyl jste toho schopen a dodnes nejste. Viz starší diskuse: http://www.portalsvj.cz/…j-2000-a-noz#….

  Připomínám, že názor příslušníka odborné veřejnosti by byl pouze takový názor, který je právně podložený a obsahuje právní zdůvodnění. 

  Pouhé kecy staré Blažkové či omyl zákonodárce či mlžení a mlčení prominentních právníků názorem odborné veřejnosti nejsou. Můžeme to nazývat například: opomenutí, omyl, neznalost práva, neznalost Ústavy, pohrdání nálezy Ústavního soudu, nezájem mít názor, neschopnost mít názor, strach mít názor.

  lake

  Vložil Mladý Blažek (bez ověření), 23. Srpen 2014 - 21:54

  „kecy staré Blažkové“

  → Zabanovat pisatele za urážky.

  Mladý Blažek

  Vložil lake, 24. Srpen 2014 - 5:58

  Pane Blažku, po přečtení příspěvku http://www.portalsvj.cz/…ara-blazkova možná zjistíte, že jde jen o shodu jmen a o Vaši příbuznou se nejedná.

  Pokud snad ano, pozdravujte ji ode mne ;-)))

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".