Jak založit energetické společenství?

Vložil Pavel, 7. Květen 2023 - 23:20 ::

Jedním z řešení současné energetické krize je vyšší energetická soběstačnost. Obojího lze dosáhnout vlastní výrobou elektřiny především za využití obnovitelných zdrojů a jejím sdílením s dalšími zájemci. Toho lze snadno docílit v energetickém společenství, které nabízí nižší ceny energie, vyšší nezávislost, úspory, prevenci energetické chudoby, a zapojení veřejnosti do projektů i vznik lokálních pracovních míst.

V českém prostředí však stále neexistuje jasné ukotvení energetického společenství v zákoně, což má napravit další novela energetického zákona, tzv. Lex OZE II. Přesto je o založení energetického společenství už nyní řada zájemců. Experti Frank Bold proto za využití svých zkušeností a expertízy v energetickém právu připravili přehledný návod na jeho založení.

Krok 1: Výběr vhodné právní formy

Zásadním prvním krokem je výběr vhodné právní formy pro vznik budoucího energetického společenství. Na základě svých očekávání a konkrétní situace je vhodné porovnat jednotlivé právní formy, které přichází v úvahu. Ty musí splňovat požadavky evropského práva, kterými jsou otevřenost a dobrovolnost členství, jiný primární účel než tvorba zisku, výkon účinné kontroly malými podniky, fyzickými osobami a územními samosprávnými celky v občanském energetickém společenství, respektive u společenství pro obnovitelné zdroje kontrolu členy v blízkosti projektu.

Aktuálně projednávaná novela energetického zákona, která upravuje komunitní energetiku (Lex OZE II) zatím nechává právní formu pro energetická společenství volnou, pouze navrhuje omezení nakládání se ziskem na 33 %. Definici podle evropské legislativy může splňovat spolek, družstvo a společnost s ručením omezeným (s.r.o.).

Při výběru formy je nutné zohlednit především záměr projektu, počet a typy účastníků (zda jde o podnikatele, domácnosti nebo třeba veřejné instituce), informace o plánovaných zdrojích energie (typy, počty, instalovaný výkon), energetickou spotřebu účastníků a potenciál pro výrobu energie.

Krok 2: Výběr vlastnické struktury energetického společenství

Pro správné nastavení vztahů uvnitř společenství je nutné mít správně nastavenou vlastnickou strukturu. Tomu významně pomůže zmapování vlastnictví zapojených fotovoltaických elektráren (FVE), střech, odběrných míst a dalšího. Současně je nutné určit, kdo bude vlastníkem, správcem nebo provozovatelem jednotlivých prvků infrastruktury pro výrobu a distribuci elektřiny (a tepla) a jaké z toho vyplynou důsledky. Je možné se dohodnout také na tom, jestli se budu některé z výrobních zdrojů či součástí infrastruktury pronajímat.

Zvlášť důležité jsou potom právní vztahy při sdílení elektrické energie – při vyúčtování, fakturaci, spoluzodpovědnosti za chyby nebo při řešení sporů a dluhů. Vhodným řešením je vypracování a schválení smlouvy o sdílení elektrické energie, která může stanovit například alokační klíč (podle něj se následně bude rozdělovat vyrobená elektřina) nebo způsob určení výše plateb členů společenství za sdílenou energii.

Krok 3: Stanovy nebo jiné zakladatelské právní jednání

Po zvolení právní formy společenství a nastavení vlastnické struktury, je z právního pohledu nutné přijmout zakladatelské právní jednání. Tím jsou typicky stanovy, které definují povahu společenství, základní organizační strukturu, práva a povinnosti členů, postavení členů a další. Jejich přijetí je klíčový krok pro založení energetického společenství.

Ve srovnání se standardními právnickými osobami je u energetického společenství nutné zakotvit ve stanovách požadavky plynoucí z energetického zákona (respektive z evropského práva) a také koncept nastavení vnitřních vztahů z hlediska vypořádání užitků z výroby a sdílení elektřiny.

V případě zakládání společenství v bytovém domě může být nutná také změna prohlášení vlastníka kvůli novému určení a popisu společných částí budovy.

Krok 4: Plán majetkové účasti členů ve společenství, financování zdrojů a dalších nákladů

Posledním základním krokem při vzniku energetického společenství je konkrétní plán toho, jak se na jeho provozu a nákladech budou podílet členové či externí subjekty. Pokud se jedná o členy, můžou z jejich podílu na financování nákladů plynou také důsledky pro jejich postavení ve společenství. Typicky čím víc člen investuje, tím větší bude mít ve společenství podíl a tím bude také větší jeho prospěch z činnosti společenství.

Pro správné fungování energetického společenství je nezbytné, aby byli do jeho fungování majetkově zapojeni všichni jeho členové spravedlivě a transparentně. S tím souvisí i to, že případné nerovnosti mezi členy je třeba zohlednit a předejít tak možným konfliktům.

Frank Bold Advokáti, s.r.o. Údolní 33 602 00 Brno

Tel.: +420 545 213 975 e-mail: info@frankbol­d.org

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Zdroj:

https://www.epravo.cz/…-116304.html

5.5.2023

  • FVE

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.