Jak vynutit plnění povinností.

Vložil Karel (bez ověření), 8. Duben 2016 - 5:10 ::

Dobrý den,

má již někdo zkušenost s aplikací §13 zák. 67/2013 ať již pozitivní (uplatnil ji vůči SVJ) nebo negativní (zaplatil za neohlášení počtu osob).

V mém případě: žádal jsem v dubnu 2015 o podklady k vyúčtování. SVJ samo, mi je doposud neposkytlo respektive poslalo mne za správcem. Účetní od správce mi ukázala na obrazovku počítače a řekla, že to je vše co mi může ukázat (chtěl jsem si ofotit seznam faktur došlých i placených z jakékoli validní sestavy). Nějaké faktury mi nechali zfotit, ale když začali zfocování považovat za moc dlouhé (cca 20 min), tak údajně zavolali předsedovi a pak focení ukončili s tím, že nedostali oprávnění, mi cokoli dalšího zfocovat (samozřejmě, máme ve stanovách oprávnění: nahlížet které se vykládá tak, že mi drží listinu před očima ale nesmím na ni sáhnout a smím ji vidět jen já (už ne můj účetní rádce), ale v §8/1 zákona se jasně píše o poskytnutí kopií podkladů).

Po několika týdnech jsem pak dostal i písemně (od správce), že způsob rozúčtování tepla mi neřeknou, protože to je prý knowhow a že ho spočítá počítač. Takže do dnešního dne jsem si nemohl zjistit v čem je vyúčtování za rok 2014 chybně (a ono chybné je). Nemohl jsem samozřejmě ověřit ani to, zda a jak ostatní platí (máme v účetnictví dluh půl mega, ale nijak moc to nikoho ze spoluvlastníků nebere). Předpokládám, že stejně arogantně se bude SVJ chovat i tento rok.

Situace trvá od 1.6.2015 tzn. 310 dní. Podle §13/1 zákona ve znění před novelou 104/2015, by tedy měla nastat sankce a to v období do 31.12.2015 ve výši 100 Kč/den tj. 310×100Kč =31000 Kč (domnívám se, že nižší sazba – 50Kč – bude platit až pro povinnosti vzniklé po 1.1.2016).

Je tedy zmíněná sankce spočtena správně? A je k dnešnímu dni splatná?
A pokud je splatná, jak byste postupovali? Je nutné se obrátit na soud?
A pokud splatná není, jak byste postupovali k získání těch podkladů?

Jaké máte Vy, praktické zkušenosti s aplikací sankcí podle zákona o službách?

díky za náměty, Karel

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jizni357, 9. Duben 2016 - 15:37

  Dobrý den, za několik dní tomu bude rok, co jsem opakovaně písemně žádal o doložení podkladů k vyúčtování (§ 8) a opakovaně písemně podával námitky (reklamace) ke způsobu a obsahu vyúčtování za rok 2014 dle zákona č. 67/2013 Sb. Postupně jsem podal čtyři námitky a jednu předžalobní výzvu. Žádná z námitek nebyla dodnes písemně vyřízena. Pokuta dle § 13 dosáhla výše cca 31 000,– Kč. Poslední námitku jsem podal 16. 3. 2016 a čekám na další pokračování. Správce se zatím vyjádřil, že opravu vyúčtování za rok 2014 provede při vyúčtování roku 2015.

  Výbor SVJ situaci neřeší a vše nechává na správci. Správcem je bytové družstvo HODOŇAN. Ten považuje SVJ za jedno ze svých středisek, nepřipouští žádné chyby a v „jeho“ účetnictví nemám co pohledávat. Vyúčtování sice není provedeno dle platné legislativy, ale není to tak závažné, aby se tím správce zabýval. Porušování zákonů je běžnou praxí jak výboru SVJ, tak správce.

  V průběhu roku jsem uplatnil předžalobní výzvu a do záležitosti byla zapojena právní kancelář. Zdálo se, že předžalobní výzva zabrala a dostanu k nahlédnutí a pořízení kopií všechny požadované doklady a reklamace se pohne kupředu. Z požadovaných dokladů jsem dostal vždy jenom nějakou část a o zbytek jsem musel znovu žádat a bojovat. Předpokládám, že když budu důsledný a vydržím, mám šanci vyhrát. Dnes mi chybí jen odpověď na způsob stanovení výše záloh za služby. Je to běh na dlouhou trať.

  Pokutu je povinen zaplatit poskytovatel služeb, kterým je SVJ. Prakticky pokutu ale zaplatí všichni vlastníci SVJ, včetně vlastníka, který pokutu požaduje. Je na vlastnících, zda si to nechají líbit, nebo budou uplatňovat náhradu škody na členech výboru SVJ. Právník doporučil v prvním kroku zaslat SVJ písemný požadavek na úhradu pokuty. Když pokuta nebude uhrazena, zaslat SVJ předžalobní výzvu. Pokud i výzva zůstane bez odezvy, není jiné cesty než domáhat se svých práv u soudu.

  Vložil Pub (bez ověření), 9. Duben 2016 - 20:18

  „…Prakticky pokutu ale zaplatí všichni vlastníci SVJ, včetně vlastníka, který pokutu požaduje…“

  pane „jizni357“ jen mně není jasné, proč by pokutu měli zaplatit „…všichni vlastníci SVJ, …“? Jo ledaže byste upustil od kroků ve vymáhání pokuty. K porušení zákona došlo, a nikde ve znění ZoSL nenajdete, že by poté co bude povinnost splněna nárok na pokutu zanikl.

  Váš přístup je zcela nepochopitelný. Přeci za chybu nejsou odpovědní vlastníci, ale Váš výbor který drze ignoruje odpovědnost, která mu plyne z §159 NOZ.

  Já jsem v pozici obdobné, jen podklady doposud nemám žádné. A i když je dostanu, sankci uplatním. Sankci považuji za přímou a zcela oprávněnou satisfakci za zvůli, které se dopouštěly a dopouští konkrétní výboroví vlci. Doposud si myslí, že jsou beztrestní a podoporováni klikou tupých ofcí.

  Nezapomeňte, že sankci lze v důsledku novvely 104/2015 uplatnit pravděpodobně nejvýše 1×.

  Vložil Kubík (bez ověření), 12. Duben 2016 - 20:34

  Odpovědnost podle § 159 je pěkná věc, jenže za prvé, pokud výbor odmítne nahradit SVJ škodu, může soudní vymáhání trvat i léta. Do té doby je pokuta jako náklad správy rozúčtována na všechny vlastníky. Za druhé, uhrazením pokuty vznikne škoda SVJ, tzn., že vymáhat náhradu škody dle § 159 může pravděpodobně jen SVJ (ne jednotlivý vlastník). A jak přesvědčí pan „jizní357“ ostatní vlastníky, aby odhlasovali vymáhání škody po členech výboru, když je dotyčný asi tak trochu považován za kverulanta, a když má výbor za sebou největšího vlastníka družstvo, které by přehlasovali ostatní vlastníci jen při maximální účasti? A jak by asi byli členové výboru zastupující SVJ aktivní, při vedení soudní pře vůči sobě samým?

  Vložil rep (bez ověření), 10. Duben 2016 - 10:31

  Je tam 50 Kč za den, jak přesně myslíte „jednou“?

  Vložil Pub (bez ověření), 3. Červen 2016 - 0:40

  „…jak přesně myslíte „jednou“?…“

  Uvedl jsem „pravděpodobně nejvýše 1×.“. A to proto, že

  §13 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. v důsledku novvely 104/2015 zní:
  Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení
  takže je zjevné, že je možné hlasováním snížit sankci na 0Kč.
  Vložil Pub (bez ověření), 10. Duben 2016 - 17:20

  „rep“ nedáváte pozor. Zde pan Karel35 citoval znění §13 zák.67/2013, jaké bylo v r.2015 a jaké dopadá na jeho případ tj. na výúčtování-2015. Uvedená sankce, je dle tohoto znění §, kogentní.

  Co vy čtete, je aplikovatelné až na vyúčtování-2016, které Vám má být doručeno do dubna-2017 a jde o znění po novele 104/2015, která byla přijata poslaneckou klikou na nátlak družstevní-mega-loby …typu SČMBD a jiných družstevních hyen a menších rozúčtovatelských šakalů (zabývajících se rozúčtováním).

  Důvod je zřejmý: zákon 67/2013 v §13 po 15 letech výsměchu těchto hyen a podnikatelských šakalů, zavedl kogentní sankci za neprovádění vyúčtování srozumitelným a přezkoumatelným způsobem. Způsob jakým ji zavedl, však vyvolal kvílení a řvaní velkých hyen (šakalové jsou odstíneni skrze smlouvy se SVJ, takže ty nijak zvlášť neštěkaly, ale hyeny mají mandátní smlouvy, takže ty nikoliv), které se materializovalo právě v novele 104/2005 a to tak šikovně, že sankce již není kogentní ale dispozitivní.

  Srozumitelněnji řečeno: novela 104/2005 nyní umožňuje v §13/2 hlupáckým ofcím (nebo 2/3 nevolníků), odhlasovat výši sankce ve výši 0 Kč, případně učinit ji stejně „bolestnou“ (směšnou) jakou byla sankce dle §13/2 ZoSL do 31.12.2015.

  Tzn. dává možnost organizovaným skupinám pachatelů (výbor SVJ + rozúčtovatel) strašit hloupé ofce tvrzením, že sankce ZA ČINY páchané těmito skupinami ZA vadné vyúčtování nebo ZA pozdně dodané vyúčtování (§7/1) nebo ZA vůbec nedodané vyúčtování nebo ZA za nevypořádané přeplatky (§7/3) nebo ZA nepředložení podkladů pro vyúčtování (§8/1) nebo ZA neprovedení vyúčtování dle tohoto zákona (§5/1) …atd. „ZAplatí VŠICHNI vlastníci“. A tato skupina pachatelů k tomu např. v případě nicku „Karel35“ bude mít munici: již nyní dluží panu „Karel35“ 31000 Kč. A nick „jizni357“ avizuje totéž.

  Jakmile tedy dojde k uplatnění nároku z výše popsané KOGENTNÍ sankce, svolá se shromáždění blbých a blbějších a odhlasuje se limitní-anulace – nyní již sankce pouze DISPOZITIVNÍ.

  Podle mne je dobré alepoň to, že tento počin (anulace) se nevztahuje na porušení zákona vzniklá do 31.12.2015 tzn. sankce pro nick „Karel35“ i „jizni357“ stále není vyměření sankce ukončeno a se stále zvyšuje. V obou případech ale odhaduji, že na nejbližším shromáždění dojde k té výše popsané anulaci.

  Vložil rep (bez ověření), 10. Duben 2016 - 18:06

  To chápu, ale vy jste napsal „1ד, jako byste napsal, že sankce je jen jednou 50 Kč, já si myslím a v zákoně to čtu, že sankce je 50 Kč za každý den prodlení s nesplněním povinnosti, tedy 18250 Kč ročně. Tuto částku sice zprvu zaplatí SVJ, ale pak ji může v rámci náhrady škody vymáhat po operativním správci, který je odbornou firmou, ale neumí v souladu se zákonem vyhotovit vyúčtování. Nevidím žádný problém.

  Vložil Pub (bez ověření), 11. Duben 2016 - 14:24

  „rep“, já o voze, Vy o koze. Napsal jsem, že „…sankci lze v důsledku novely 104/2015 uplatnit pravděpodobně nejvýše 1×…“, a nikoli „kolikrát“. Stále NEROZUMÍTE.

  • Sankce dle §13/1 ve znění po 1.1.2014 byla KOGENTNÍ.
  • Sankce dle §13/1 ve znění po 1.1.2016 je DISPOZITIVNÍ.

  To je ten rozdíl! To je ten důvod!
  Slovo „pravděpodobně“, pak vyjadřuje časový termín určující vznik právních účinků.

  Pokud se společenství řádně usnese DO 30.4.2016, že sankce dle §13/1 snižuje na 0 Kč, pak nedoručení vyúčtování příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (§7/1) již nebude pro zúčtovací období-2016 sankciono­vatelné.

  Pokud se společenství řádně usnese DO 31.5.2016, že sankce dle §13/1 snižuje na 0 Kč, pak nedodání podkladů dle §8/1 již nebude pro zúčtovací období-2016 sankciono­vatelné.

  Pokud Vám v r.2015 nevzniklo právo k aplikaci §13 za případná porušení zákona poskytovatelem, pak druhá a „pravděpodobně“ poslední Vám plyne z případných pochybění v r.2016.

  Vložil rep (bez ověření), 11. Duben 2016 - 15:54

  Píšete neuvěřitelně šroubovaně, pak se nedivte, že vám lidi nerozumí :)

  Vložil Průměrný člověk (bez ověření), 8. Duben 2016 - 15:03

  Kdo podle Vás bude vlastníkům jednotek platit pokutu?

  Vložil rep (bez ověření), 8. Duben 2016 - 21:10

  Pokuu mi zaplatí SVJ, ale SVJ pak může vymáhat náhradu škody po smluvním správci, který není schopen odborné správy v souladu s právními předpisy.

  Vložil Karel35 (bez ověření), 8. Duben 2016 - 17:32

  Já v §13 čtu, že „…poskytovatel nebo příjemce služeb nesplníli svoji povinnost upravenou tímto zákonem…“. Poskytovatelem je SVJ, tak tedy zjevně SVJ.

  V případě, že bych pochybil já (nenahlásil bych změnu v počtu osob), nepochybně by mi to bylo automaticky strženo z každoročního přeplatku. Velmi pochybuji, že by mne SVJ nově k něčemu vyzývalo a po marném lhůtě ke splátce by šlo k soudu. Doposud vždy když mohlo mi to automaticky a bez debaty z přeplatku strhlo a když nestačil, prostě s tím počkali napřesrok, protože zálohy na služby máme stále tučně nadsazené. A strhli si to pak.

  Vložil svjvmt, 8. Duben 2016 - 10:49

  A ujednali jste si výši pokuty? Konečnou instancí je soud, ale, půjdete k němu? Věříte, že rozhodne ve váš prospěch? I s právem na nahlížení můžete přece k soudu. Zkušenosti? Špatné.

  Vložil Karel35 (bez ověření), 8. Duben 2016 - 17:19

  pane svjvmt, znění §13 zák.67/2013 bylo v r.2015 násle­dující:
  Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení, ledaže by splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé smluvní strany. To neplatí pro případy uvedené v odstavci 2.

  Můžete mi prosím napsat z čeho dovozujete, že sankce „100 Kč/den“, která je v citovaném textu zákona obsažena podléhá jak0mukoliv, Vámi očekávanému, ujednání? Já to tam bohužel nevidím.

  Pokud mi správce napíše, že mi postup rozúčtování nesdělí a basta, a pokud SVJ mi vůbec neodpovídá (musím s nimi komunikovat jen písemně, přestože předseda bydlí v našem vchodu) myslíte si, že vymáhám li na co mám ze zákona právo (podklady k rozúčtování), aplikací pokuty při nesplnění lhůty, je z mé strany „nespravedlivé“ nebo jsem to nějak zavinil?

  Pokud jde o soud ohledně §13 – nevím zda by nestačil – již zde zmiňovaný zápočet. A protože nechci skončit na nějaké procesní chybce, snažím se posbírat zkušenosti s jiných SVJ ještě před tím, než si spálím zadnici (nejprve u advokáta za konzultace a pak i u soudu).

  Píšete, že máte zkušenosti → špatné. OK, ale jak špatné? Co to znamená, jaké konkrétně? Na čem jste pohořel? Napíšete nějaký identifikátor Vašeho rozsudku? Prostě něco analyzovatelného?

  Vložil Emil R. (bez ověření), 10. Duben 2016 - 13:32

  Taxa 100 Kč/den znamená, že při dvouročním prodlení s vyúčtováním se služby zaplatí. Nedostatnu-li řádné vyúčtování služeb ani s dvouročním prodlením, bude mi naopak hrazeno.

  Vložil 100kč (bez ověření), 10. Duben 2016 - 12:24

  Ale je tam také:(4) Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.

  Vložil Průměrný člověk (bez ověření), 8. Duben 2016 - 15:02

  I s právem na nahlížení můžete přece k soudu. Zkušenosti? Špatné.

  Soud Vám nepřiznal právo na nahlížení?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".