Jak se hradí služby v SVJ?

Vložil Karel (bez ověření), 12. Květen 2012 - 14:27 ::

Dobrý den,
a ještě tento dotaz: v našem SVJ proběhlo Shromáždění a jedno z usnesení zní:

Shromáždění rozhodlo že náklad na úklid společných prostor v domě se stanovuje tak, že základní sazba je za 1.vní osobu v bytě 100-Kč za druhou a další 100-Kč x 1.75
Z přítomných Proti: 10 (Y%); Zdržel se: nikdo (0%); Pro 20(XX%) – usnesení bylo schváleno


V katastru nemovitostí jsem já a manželka a bytě nás je celkem 5. Nevím jak to mají ostatní – v odpovědi na můj dotaz mi bylo řečeno, že jde o údaj, který abych mohl vědět, že bych musel doložit písemný souhlas toho koho se týká – ale já tedy neplatím za 4-osoby ale za 8-osob (1+ 4×1.75). Když jsem argumentoval že na příspěvky na správu je na změnu placení podílu je také třeba 100%-dohoda (vím samozřejmě, že příspěvky na správu nejsou příspěvkama na služby ale uvedel jsem to v argumentaci k výboru jen jako analogii „spravedlivého rozdělení nákladů“) řekl mi zástupce výboru že:

1. písemně existuje pouze „usnesení“ formou zápisu ze Shromáždění a že bude zveřejněno až po půl roce a že žádné další písemné vyjádření k čemukoliv nedostanu

2. a že ve smyslu § 9a odst.2 zákona o bytech má Shromáždění pravomoc rozhodnout o všech službách mimo tepla a teplé vody a že obdobné hlasování výbor připravuje na další shromáždění pro rozpočet za provoz výtahů

Uvedené „usnesení“ nepovažuji za spravedlivé – ale poradí mi někdo co proti tomu mohu podniknout? Formálně je prý spůsob hlasování v pořádku a o službách také se může rozhodovat.. tak prý mám zachovat „klid v domě“ a platit co bylo usneseno.

děkuji za názory, Karel

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Sv. Pankrác (bez ověření), 13. Květen 2012 - 14:01

  „Vámi uvedené „usnesené“ pravidlo se NEpoužije PRO TY vlastníky, kteří hlasovali VÝSLOVNĚ PROTI. Na ostatní – co se zdrželi nebo se nezúčastnili – na TY platí a bude na ně aplikováno co bylo „usneseno“.“

  Nevěřte tomu. Rozhodnutí je buď platné, nebo neplatné. Nevěřte tomu, že Vaším nesouhlasem se rozhodnutím lze docílit toho, že rozhodnutí nebude platit pro Vás, zatímco pro ostatní platit bude.

  Sv. Pankrác

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 13. Květen 2012 - 16:45

  pane „Sv. Pankrác“ přisuzujete mi nějaké svoje myšlenkové pochody.
  Uveďte link na příspěvek, kde bych si mohl Vámi tvrzené znova „prosvištět“.
  Jinak Vám asi pomůže jen studená sprcha.

  N. :))

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 13. Květen 2012 - 14:24

  …Nevěřte tomu. Rozhodnutí je buď platné, nebo neplatné…

  • pokud tvrdíte že jsem uvedl jen „bajku o víře“ pak to budete muset napadnout „sofistikovaněji“ než jen svým „vypovídajícím“ podpisem.
  • pokud chcete diskutovat „o něčem“ tak uveďte Váš KONKRÉTNÍ náhled na meritum věci a nejen zcela nekonkrétní, nic nevypovídající napadající „výkřik z davu“.
  • uveďte co se Vy domníváte, co lze rozhodnout podle §9a/2…

  Neználek

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 13. Květen 2012 - 7:50

  …Proti: 10 (Y%); Zdržel se: nikdo (0%); Pro 20(XX%) – usnesení bylo schváleno

  • ano zde máte šanci zvrátit to konkrétně již přijaté „usnesení“
  • dle §11/4 ZoVB by PROTI muselo být pouze 7 nikoliv jak tvrdíte 10
  • to ale neřeší problém do budoucna – jakmile na to poukážete může se stát (za předpokladu, že je u Vás více než 30 BJ) že se problém bude opakovat

  …ale uvedel jsem to v argumentaci k výboru jen jako analogii …

  • to jste uvedl správně. Ono jde jen o správný výklad.
  • pokud jde o tvrzení o rozporu s čl.11/1 LZPS pak jde nepochybně o „kanón na vrabce“ a neřkuli o poněkud neprokazatelné porušení zákona a tedy NEPOUŽITELNÉ. Poukazem na čl.11/1 LZPS by jste se mohl domáhat zrušení §9a/2 ZoVB ale šance, že Vy „jako jeden“ by jste uspěl je víceméně nulová.
  • pokud jde o tvrzení o rozporu s „dobrými mravy“ – zde by již bylo možné argumentovat ale stále by asi byl problém porušení prokázat
   1. neboť nejste poškozen sám ale všichni spoluvlastníci mající v bytě více než jednu osobu z čehož soud zase tak jednoznačně nedovodí „zlý úmysl“ tj. „rozpor s dobrými mravy“
   2. definici „dobrých mravů“ jsem nikde v zákoně nenašel – záleží jen na subjektivním rozhodování soudů. A jak známo soudy v českém kosourkově zásadně preferují potrestat slušné a osvobodit lumpy dle čl.2/4 zák.1/1993

  Neználek

  Vložil Krobot (bez ověření), 12. Květen 2012 - 18:07

  určil v zák. 72/1994 sb. §13 odst.1 , že vlastník se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech není li dohodnuto jinak. Je zřejmé, že tento způsob považuje za správný a připouští DOHODU o jiném řešení. Za pojem „dohoda“ nepovažuji přehlasování byť 1/4 vlastníků. Se stejnou logikou by jste mohl požadovat rozúčtování podle počtu oken v bytě s tím, že precedens se kdysi v Anglii udál (jednalo se o daň podle oken). Také u výtahů by šlo argumentovat o „tunoosobokilo­metrech“. Takže si myslím, že názor LAKE je správný.

  Vložil lake, 12. Květen 2012 - 15:34

  Usnesení o rozúčtování služeb musí být schváleno tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů (§ 11 odst. 4 ZoVB). Předpokládám, že toho bylo dosaženo.

  Mimochodem, dokud je Vám odmítáno zveřejnění zápisu nebo nahlédnutí do zápisu, můžete všechna usnesení ignorovat: jako by nebyly.

  Způsob hrazení úklidu je naprosto nestandardní. Z mého (možná nesprávného) pohledu to vypadá jako libovůle a zneužití vlastnického práva. Nebudou-li to schopni nějak rozumně odůvodnit, pak bych vyšel z toho, že přijaté usnesení je v rozporu s dobrými mravy a v rozporu s čl. 11 odst. 1 LZPS, a tedy je absolutně neplatné.

  Je-li Vám odmítáno nahlédnutí do podkladů pro stanovení záloh (počty osob po bytech), pak reklamujte výši zálohy a tyto podklady si výslovně vyžádejte. Nebude-li Vám vyhověno, je rozpis záloh nadále nepřezkoumatelný a reklamace nebyla vyřešena. Do vyřešení hraďte zálohu ve výši kterou uznáte za vhodné.

  Pokud se ta táž výmluva bude opakovat při vyúčtování, reklamujte a nehraďte doplatek. Po uplynutí lhůty pro vypořádání záloh můžete celou zálohu požadovat nazpět, neboť nebyla řádně vyúčtována a SVJ není oprávněno ji dále zadržovat.

  lake

  Vložil Sv. Pankrác (bez ověření), 12. Květen 2012 - 22:33

  „Mimochodem, dokud je Vám odmítáno zveřejnění zápisu nebo nahlédnutí do zápisu, můžete všechna usnesení ignorovat: jako by nebyly.“

  Tomu nevěřte: Zápis má důsledky, i když nebyl zveřejněn, dokonce i když o něm nebo o jeho obsahu vůbec nevíte. 6měsíční lhůta (brzy pouze 3měsíční) pro napadení rozhodnutí běží bez ohledu na to, zda máte k disposici zápis, nebo nemáte, dokonce bez ohledu na to, zda o zápisu víte, či nevíte, a to ode dne schůze. Pozor na to.

  Jak napadnout rozhodnutí, o němž nevím, Vám jistě rád poradí někdo ze zdejších zběhlejších diskutérů. Patrně nezbývá než každých 6 měsíců podávat nesouhlas, právě pro případ, že o nějakém zápisu nevím či se ke mě nedostal.

  Sv. Pankrác

  Vložil ZoVB: bianco žaloba - lhůta 6 měsíců (bez ověření), 13. Květen 2012 - 5:44

  Vyjádření k příspěvku:

  „Vložil Sv. Pankrác (bez ověření), 12. Květen 2012 – 22:33“


  Vážený pane Sv.Pankrác,

  dle názoru ZoVB není třeba podávat žalobu každých šest měsíců. Dle názoru ZoVB bude postačující, pokud vyzvete společenství, každé tři měsíce, aby Vám sdělilo, zda proběhlo „shromáždění“.

  Určete lhůtu pro odpověď (jako u plat. rozkazu, 15 dnů od doručení).

  Pokud žádnou (nebo pouze vágní) odpověď dostanete/nedos­tanete,

  podejte „bianco-žalobu“ u příslušného soudu.

  Společenství tento spor prohraje a ponese náklady řízení.

  Leda, že Tvůj advokát bude padlý na hlavu.


  Pokud bude v budoucnu prezentován „podvrh“ – usnesení vlastníků, odvolávej se na „dobré mravy“ (odporovalo by dobrým mravům, pokud by jsi neměl žádnou možnost

  bránit se „podvrhům“).

  Pokud nebude možné uspět s touto argumentací u obecných soudů,

  můžeš jít cestou Michaela Douglase (Volný pád / Falling Down).

  Uhněte mi z cesty, … sráči … , jdu domů.

  V Praze, dne 13.5.2012

  ZoVB

  Vložil Sv. Pankrác (bez ověření), 13. Květen 2012 - 13:32

  „dle názoru ZoVB není třeba podávat žalobu každých šest měsíců. Dle názoru ZoVB bude postačující, pokud vyzvete společenství, každé tři měsíce, aby Vám sdělilo, zda proběhlo „shromáždění“.“

  Vážený pane „ZoVB“,

  nejedná se o to, zda SV sděluje členovi SV každé tři měsíce, zda proběhlo shormáždění, nýbrž o to, jak se člen SV může bránit proti rozhodnutí SV, o němž neví, přičemž SV spoléhá na marné uplynutí propadné 6měsíční lhůty pro napadení rozhodnutí. Člen SV může přitom vědět, každé tři měsíce, zda proběhlo shromáždění.

  Zatím zde nikdo nic účinnějšího nenavrhl než podávat 1× každých 6 měsíců bianko žalobu proti SV na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, které mohlo být přijato a o němž žalobce neví, ač vědět mohl a měl (totiž za předpokladu, že by SV svá rozhodnutí svým členům sdělovalo).

  Povinnost sdělovat svá rozhodnutí svým členům písemně zakotvená v ObčZ2014 na tom nic nemění, neboť jednak nestanoví SV žádnou lhůtu a jednak nestanoví SV žádnou sankci. Shrnuto: Nebude-li SV chtít sdělovat svá rozhodnutí svým členům, nebude tak činit ani podle ObčZ2014, případně tak bude činit po 3 měsících (stejně jako podle tazatele SV nyní svá rozhodnutí tají 6 měsíců).

  Sv. Pankrác

  Vložil Sv. Servác (bez ověření), 13. Květen 2012 - 0:28

  Pankráci, pravdu máš.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".