Doprovodný zákon k NObčZ

Vložil Pavel, 26. Září 2012 - 22:13 ::

Uvádím link na návrh doprovodného zákona k NObčZ.

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf

Navrhovaný zákon je jen technickou změnou navazující na rekodifikaci civilního práva hmotného a připravený za účelem, aby základní normy rekodifikace civilního práva hmotného mohly být aplikovatelné od 1.1.2014.

Tento návrh je možné připomínkovat do 31.10.2012 na jga­no@msp.justice­.cz

Zajímavější budou prováděcí předpisy k NObčZ, ale ty zatím nejsou k dispozici.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 28. Září 2012 - 16:04

  Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do připomínkového řízení podstatnou část doprovodné legislativy k rekodifikaci soukromého práva hmotného

  Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo tento týden do mezirezortního připomínkového řízení podstatnou část doprovodné legislativy k rekodifikaci soukromého práva hmotného. Konkrétně se jedná o návrh doprovodného zákona, rejstříkového zákona, zákona o zvláštních řízeních soudních a novelu občanského soudního řádu. Navrhované právní úpravy, na jejichž přípravě se podíleli přední odborníci na soukromé právo, reagují na hmotněprávní změny spojené s platností nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Připomínkové řízení končí 31. října 2012.

  Doprovodný zákon se koncentruje především na věcné změny, které je nutné provést v návaznosti na nové instituty soukromého práva. Obsahuje velké množství úprav ryze technického rázu, včetně promítnutí terminologie nového občanského zákoníku do dalších právních předpisů. Doprovodný zákon nicméně nezahrnuje veškeré předpisy, které je nutné přijmout, nebo změnit. Součástí předkládaného doprovodného zákona není proto například novelizace daňových předpisů nebo novela insolvenčního zákona, kterou ministerstvo připravuje samostatně v rámci harmonizačních a koncepčních úprav.

  Nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (rejstříkový zákon) upravuje hmotnou i procesní stránku problematiky zápisu do obchodního a nadačního rejstříku, dále pak do rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku ústavů a doplňuje rekodifikační zákony, zejména pak zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník. Návrh zákona mj. sjednocuje hmotné a procesní právní úpravy obchodního rejstříku a rejstříků přidružených do jednoho předpisu, přispěje ke zrychlení zápisu osoby do obchodního rejstříku a rejstříků přidružených a to tím, že na základě splnění přesných podmínek umožňuje kromě standardního zápisu do rejstříku prostřednictvím rejstříkových soudů také zápis do rejstříku provedený notáři. Nová právní úprava dále počítá s vytvořením jednotné platformy pro zobrazení informací o podnikajících fyzických osobách a podnikajících i nepodnikajících právnických osobách. Nový rejstříkový zákon se snaží zachovávat v řadě případů stávající stav a vychází zejména z požadavků evropského práva pro zápis právnických osob a z již platných právních předpisů.

  Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník zavádí zcela nové hmotněprávní instituty a již zavedené instituty různým způsobem mění, bylo dále nezbytné jej sladit s občanským soudním řádem. Důsledkem této harmonizace je rozdělení úpravy civilních soudních řízení do dvou samostatných zákonů.

  Sporné řízení bude upraveno zcela samostatně v občanském soudním řádu a řízení nesporná a jiná zvláštní řízení budou upravena ve zcela novém zákoně o zvláštních řízeních soudních.

  Podle zákona o zvláštních řízeních soudních se bude postupovat například v opatrovnických věcech, v řízení o pozůstalosti, ve věcech ochrany proti domácímu násilí či ve věcech péče soudu o nezletilé. Tento nový zákon o zvláštních řízeních je rozvržen do pěti částí a jeho rozdělení vychází a zcela kopíruje podobu nového občanského zákoníku.

  Návrhy těchto zákonů jsou vypracovány na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012 a současně i reagují na programové prohlášení vlády, ve kterém se vláda mimo jiné zavázala činit kroky ke zvýšení efektivity justice, podpoře její elektronizace a zamezení průtahů v soudním řízení.

  27. 9. 2012

  Tiskový odbor ministerstva spravedlnosti

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".