Daně z příjmu a SVJ

Vložil poštová (bez ověření), 17. Únor 2013 - 16:05 ::

Shromáždění dalo SVJ souhlas k pronájmu společných prostor/ střechy/ telefonnímu operátorovi,s tím že tento příjem bude použit následně na rekonstrukci střechy.Kdo takovýto příjem daní SVJ nebo musí jednoliví VJ.?POŠTOVÁ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lorer (bez ověření), 9. Březen 2013 - 15:17

  Podle mých dosud zjištěných informací je nutné příjem z pronájmu společných prostor SVJ rozpočítat (podle velikosti vlastnických podílů)mezi jednotlivé vlastníky.Každý vlastník si potom tento příjem daní sám. Nyní hledám nějakou možnost (dle §9 – Příjmy z pronájmu odst. 3)jaké výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení tohoto příjmu by mohl každý vlastník uplatnit. Našel jsem zatím jednu možnost a to je v myslím v souladu s §24 písmeno e) pojistné hrazené poplatníkem pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně. Myslím tím konkrétně pojištění nemovitosti, které každý vlastník svým dílem platí. Nemám to ale dosud nikde konzultováno. Má někdo s tímto praktickou zkušenost?

  Vložil lake, 9. Březen 2013 - 16:08

  Vaše dosud zjištěné informace mají nulovou hodnotu. Je-li pronajímatelem SVJ, jde o příjem právnické osoby, který se nedaní, je-li vzápětí použit na výdaje v souvislosti se správou domu. Je tedy zbytečné hledat nějaké speciální cestičky, když existuje tato cesta, která vede legálně přímo k nulové dani.

  Pokud z nějakého důvodu trváte na tom, že společnou část domu pronajímá pětadvacet vlastníků jednotek, pak příjem z pronájmu samozřejmě zdaní. Dobře jim tak.

  Ohledně uplatnění nákladů: SVJ jim na jejich výzvy je povinno provést každoroční vyúčtování jejich záloh, v němž vyčíslí částky, které byly v daném období vynaloženy na správu domu a pozemku. Alikvotní část z nich (podle spoluvlastnického podílu a podle podlahové plochy pronajímané části) si může vlastník jednotky uplatnit jako výdaj spojený s příjmem z pronájmu.

  lake

  Vložil lorer (bez ověření), 9. Březen 2013 - 18:17

  Přečetl jsem si Vaše komentáře ke stanovisku Ministerstva financí a výsledný dojem potvrzuje vtípek, že pokud se sejdou 2 právníci vymyslí 3 výklady zákona či právní stanoviska.Já se ale potřebuji přidržet něčeho konkrétního. Mám velmi špatnou zkušenost s jednáním v místo-příslušném Finačním úřadě v jiné záležitosti, kde jsem se nakonec domohl konkrétní odpovědi až na Generální správě daní a cel. Učinil jsem nyní tamtéž metodický dotaz a jsem velmi zvědavý na výsledek.

  Vložil lake, 9. Březen 2013 - 19:42

  Pane lorer,
  není mi sice zřejmý smysl Vašeho příspěvku, ale ubezpečuji Vás, že co jsem napsal o zdanění je notoricky známo i úředníkům Vašeho Finančního úřadu. Jak by ne, vždyť to obsahuje zákon o daních z příjmů, § 20 odst. 7. Věru nevím, čeho ještě konkrétnějšího byste se mohl přidržet.

  „Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích; přitom (…) u společenství vlastníků jednotek pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených se správou domu.

  V jiné diskusi líčil pan Pavel jak to bude v budoucnu. To je zase jiný příběh, ještě ne zcela jasný.

  lake

  Vložil Karel, BRNO (bez ověření), 21. Únor 2016 - 12:38

  Nedá mi to abych se nezmínil § 17a odst. 2 písm. e) ZoDP, kde je výslovně uvedeno, že SVJ není veřejně prospěšným poplatníkem. V takovém případě je Vaše teze bezpředmětná, neboť se tento odstavec týká právě veřejně prospěšných poplatníků, čímž SVJ podle zákona není !!!

  Vložil kosir, 18. Únor 2013 - 13:48

  Je otázka formulace smlouvy. Neřešte to „pronájmem“, ale jen souhlasem k umístění za dohodnutou odměnu pravidelně vyplácenou za časový úsek (např. ročně) po dobu trvání instalace Je též možné, aby jednotliví vlastníci uzavřeli se svým správcem=SVJ, mandátní smlouvu, kterou jej pověří k uzavření smlouvy s operátorem. Pak dohodnutá odměna patří vlastníkům. Mimochodem, SVJ nic nevlastní a tudíž nemůže cokoliv pronajímat a proto nemůže mít žádný příjem. Případná odměna patří vlastníkům, nikoliv SVJ.

  Vložil lake, 18. Únor 2013 - 14:10

  Nepište nesmysly, pane kosir. Přečtěte si raději § 9a ZoVB. SVJ samozřejmě je oprávněno pronajímat svým jménem cizí majetek a považuje se to za činnost v rámci zákonné způsobilosti společenství.

  Jediný problém by mohl nastat u innominátní smlouvy, protože naši skvělí zákonodárci s tímto typem smluvního vztahu jaksi nepočítali. Lze podle mého názoru překonat výkladem ZoVB.

  Mimochodem obecně platí, že kdokoliv je oprávněn pronajímat cizí majetek, má-li k tomu oprávnění od vlastníka. Příjem z pronájmu je zásadně příjmem pronajímatele.

  lake

  Vložil kosir, 19. Únor 2013 - 15:22

  Plně vás chápu, protože vaším kredem je vykládat si zákony sice extenzivně ale po svém. §9 se vždy vztahuje k provozu a správě majetku, nikoliv k podnikání s majetkem. kosir

  Vložil lake, 19. Únor 2013 - 15:39

  Pane kosir, právo společenství pronajímat cizí majetek je výslovně uvedeno v ZoVB. Nejde o nějaký můj „extenzivní výklad“. Přečtěte si zákon o vlastnictví bytů. Mimochodem, psal jsem o § 9a ZoVB, nikoliv o § 9.

  lake

  Vložil kosir, 19. Únor 2013 - 15:41

  Omlouvám se, samozřejmě jsem měl na mysli §9a, který ale plně souvisí s §9. Předmětem činnosti SVJ je správa majetku, v žádném případě to není podnikání jakéhokoliv druhu.

  Vložil Anonymouse (bez ověření), 19. Únor 2013 - 15:59

  §9a (1) Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona, zejména k

  1. zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,
  2. pojištění domu,
  3. nájmu v případech nájmu společných částí domu a dále k nájmu

  jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.

  Takze, ackoliv vyse zakon rika, ze predmetem cinnosti je sprava domu, v tomto paragrafu jasne rika, co do toho lze zahrnout.

  Vložil lake, 19. Únor 2013 - 16:12

  Pane kosiri, není jisté kudy bloudí Vaše mysl. Otázka byla zda SVJ je oprávněno pronajímat společné části – odpověď zní ANO. Druhá otázka byla, zda SVJ je oprávněno uzavírat i jiné obdobné smlouvy týkající se společných částí (např. innominátní smlouva o užívání části domu) – má odpověď zní ANO.

  A samozřejmě že SVJ za to inkasuje ty PRACHY. Snad proti tomu nic nemáte. Jak se říká: Non olet (čili peníze nesmrdí). A co teprve ty nezdaňované – ty spíš pěkně voní…

  Mimochodem, SVJ nemá zakázáno podnikat.

  lake

  Vložil lake, 17. Únor 2013 - 18:30

  Nejedná se o „pronájem“. Přečtěte si zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Žádnou střechu nelze podle něj pronajmout, neboť střecha není samostatná věc a není tedy předmětem právních vztahů.

  Ve skutečnosti jde o innominátní smlouvu o udělení práva užívat určitou část domu. To je podstatný rozdíl z hlediska daňového a zejména pokud jste plátci DPH.

  Kdo takový příjem daní musíte vědět Vy. To záleží na tom, kdo je účastníkem smlouvy. Ten má z této smlouvy příjem. Budu dále předpokládat, že stranou smlouvy je SVJ.

  Jestliže příjem SVJ má být použit „na rekonstrukci střechy“, tedy na účel nesouvisející se správou domu, pak máte problém, a to velký. Je totiž vyloučeno osvobození SVJ od daně z příjmu podle § 20 odst. 7 ZDP. Pak platí:

  • SVJ je povinno příjem zdanit jako příjem právnické osoby.
  • Použije-li tento příjem na rekonstrukci cizího majetku, pak je vyloučeno, aby SVJ uplatnilo osvobození od daně z příjmu podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.
  • Po rekonstrukci musí všichni vlastníci jednotek přiznat nepeněžní příjem a odvést z něj daň. Jiná osoba (která není vlastníkem jednotky v domě) totiž zvelebila jejich majetek ze svých prostředků. Tím jim vznikl nepeněžní prospěch. Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. zg ZDP se u nich neuplatní.

  Plánujete tedy dvojí zdanění. Pan Kalousek by z vašeho SVJ měl radost. Nechci vám tuto podporu státní pokladny rozmlouvat, ale přece jen bych postupoval jinak. Příjem prostě společenství použije na své výdaje spojené se správou domu. Tím získá nárok na osvobození od daně podle § 20 odst. 7 ZDP. Vlastníci jednotek nebudou samozřejmě také nic danit, protože nebudou mít příjem.

  lake

  Vložil poštová (bez ověření), 19. Únor 2013 - 17:35

  Co prosím Vy na to, jsem z toho opět jelen, i když Vaše původní sdělení má pro mě logiku. Podívejte se tedy na http://www.mfcr.cz/…ejnosti.html Díky Poštová

  Vložil lake, 20. Únor 2013 - 7:00

  Paní poštová,
  prozradím Vám tajemství: je zbytečné zabývat se tvrzeními ministerských ouředníků z r. 2008. Psal jsem speciálně o všech nepravdách na oné webové stránce MF před časem zde: http://www.portalsvj.cz/…stva-financi.

  Že přijem z pronájmu náleží pronajímateli jsem popsal (včetně odkazu na rozsudek Nejvyššího soudu) v tomto příspěvku: http://www.portalsvj.cz/…iznani-svj-0#….

  Jen pro zajímavost: ve stejném roce 2008 jiný úředník ministerstva napsal v jiné informaci MF totéž – že příjem z pronájmu je příjmem pronajímatele (což – jak víme – může být osoba odlišná od vlastníka). Viz Informace Ministerstva financí č.j. 18/86 193/2008 ze dne 09.12.2008 http://www.scmbd.cz/…uctovani.doc.

  lake

  Vložil kosir, 17. Únor 2013 - 17:26

  Jde o pronájem společných prostor, takže se příjem rozpočte jednotlivým vlastníkům podle poměrné části jejich podílů. Každý vlastník je potom sám odpovědný za to,že tento příjem přizná ve svém daňovém přiznání (bude-li třeba – roční příjem do 15tis. Kč atd.) a zaplatí daň.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".