Daňové přiznání - SVJ

Vložil Anonymous, 6. Listopad 2007 - 14:26 ::

Prosím o radu.Kdy podává SVJ daňové přiznání. Naše SVJ má stavební spoření a překlenovací úvěr. Také mají úroky z termínovaného účtu. Úroky jsou příjmem SVJ?Podává se daňové přiznání? Děkuji Zdenka S.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan Břuska, 18. Leden 2012 - 10:28

  Dobrý den,

  mám dotaz k výnosu SVJ za pronájem (umístění switche pro internet) ve výši 1000,– dále k tomu přeúčtová´váme spotřebovanou el. Jedná celkem o částku asi 3000,– za rok vlastníků v SVJ je 16.

  Náš správce doporučuje : Položka nájmu bude pro SVJ výnosem. Výnos pro SVJ je nutno rozdělit v poměru spoluvlastnických podílů na jednotlivé majitele jednotek, kteří toto uvedou jako příjem ve svém daňovém příznání.

  Dotaz zní nemůžeme příjem za pronájem a el. jako právnická osoba uplatnit vůči nákladům s valstníky se dohodnout na zůstatku těchto částek ve FO a vyhnout se tak potvrzení o zdanitelných příjmech pro danové přiznání. Nebo máme tento úkon podstoupit a jako příjem nižší než 6000,– Kč nepodléhá zdanění u fyzické osoby?

  Děkuji Jan Břuska

  Vložil Petr Král (bez ověření), 19. Leden 2013 - 16:40

  Elektřinu byste neměl mít zahrnutou ve zdanitelných příjmech,protože elekřina za 3000 Kč byla spotřebovaná a šla do nákladů SVJ a tyto náklady Vám nájemce pouze uhradil. Jediným Vaším příjmem je 1000 Kč za pronájem, který se rozpočte na vlastníky. Agenda spojená s tisícovým příjmem je neúměrná a raději bych za pronájem nic nevyžadoval. Náš správce nám rozesílá oznámení o zdanitelných příjmech z pronájmu s tím, že tento příjem zahrneme do daňového přiznání. Náš příjem je však násobně vyšší. Petr

  Vložil lake, 19. Leden 2013 - 19:53

  Pan Petr Král se mýlí. Ostatně snaží se odpovídat na rok starý dotaz.

  Skutečnost je taková, že SVJ je oprávněno být pronajímatelem společného prostoru domu a samozřejmě má pak příjem z tohoto pronájmu, který vchází do účetnictví SVJ – právnické osoby.

  Neexistuje žádný právní důvod, aby SVJ tento svůj legální příjem převádělo na vlastníky jednotek. A samozřejmě neexistuje naprosto žádný důvod, aby vlastníci jednotek uváděli ve svém daňovém přiznání příjmy jiné osoby.

  lake

  Vložil Petr Král (bez ověření), 19. Leden 2013 - 22:54

  SVJ je právnická osoba vzniklá podle zákona č. 72/1994 Sb. Jedná se o právnickou osobu, která zejména zajišťuje správu, provoz a opravy společných částí domu. Převážná většina příjmů jsou příjmy jednotlivých vlastníků jednotek, nikoliv SVJ. Tyto příjmy jsou mezi jednotlivé vlastníky jednotek rozděleny podle jejich spoluvlastnických podílů. Příjmy z pronájmu nemovitostí jednotlivých vlastníků jednotek vstupují do dílčího základu daně podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Toto je také mj. rozebíráno na http://www.ucetnikavarna.cz/…ku-jednotek/?… Petr

  Vložil lake, 20. Leden 2013 - 11:24

  Vážený pane Petře Králi,
  co zde píšete nelze jemněji označit než jako nepravda, která nemá oporu v platném právu. Příjem SVJ je příjmem právnické osoby a samozřejmě vchází do jejího účetnictví. Viz zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

  Co píše jistý pan ing. Zdeněk Morávek na jistém webu je bezvýznamné. Je to textový plevel, ničím nepodložená tvrzení. Právní předpisy říkají něco jiného, viz § 663 a násl. ObčZ. Pronajímatelem může být osoba odlišná od vlastníka věci. Příjem z pronájmu je příjmem pronajímatele, nikoliv příjmem vlastníka.

  Nejvyšší soud to vyjádřil jednoznačně v rozsudku ze dne 21.2.2006, sp.zn. 32 Odo 359/2005, cituji: „[V] teorii i soudní praxi je přijímán názor, že pronajímatelem může být i osoba odlišná od vlastníka, má-li právo tímto způsobem předmětem nájmu disponovat z jiného důvodu.“ A touto osobou odlišnou od vlastníka je SVJ. Výslovné zákonné zmocnění SVJ (k pronajímání cizí věci svým jménem) najdete v § 9a odst.  1 ZoVB.

  Je tedy nesprávné Vaše nepodložené tvrzení, že se bude (vždycky) jednat o příjem fyzických osob podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Není to pravda. Může se jednat o příjem právnické osoby, který je osvobozen od zdanění (při splnění zákonných podmínek, které jistě znáte).

  Vlastníci jednotek by od daně osvobozeni nebyli. Navíc by SVJ bylo nuceno provést zbytečné papírování (vystavování potvrzení o zdanitelném příjmu). Vlastníkovi by vznikla nutnost uvést tento dílčí základ daně v daňovém přiznání i v případě, že by jinak DP nebyl povinen podat.

  Rada aby se jednalo o příjem jednotlivých vlastníků je tedy nerozumná a nepraktická. Vede ke zbytečnému odvodu daně do státní pokladny, čemuž je možno se vyhnout. Pan Kalousek by z Vás měl radost…

  lake

  Vložil Petr Pakosta (bez ověření), 7. Červenec 2013 - 23:04

  Argumentujete zajímavě, ale jak se vypořádáte s námitkou, že SVJ pronajímané prostory nevlastní, ani je nemá v nájmu ? Nemůže tedy být pronajímatelem, neboť platí obecná zásada, že nikdo nemůže přenést dále více práva, než sám má.

  V případě pronájmu tedy vystupuje jako pouhý zmocněnec vlastníků jednotek a příjem z pronájmu, který vybírá, je příjmem vlastníků. Lhostejno, jak se dále s těmi prostředky nakládá.

  Vložil lake, 8. Červenec 2013 - 6:24

  Pane Pakosto,
  děkuji za Vaši připomínku. Nikdy a nikde jsem ale nenapsal, že SVJ by se mohlo stát pronajímatelem bez právního důvodu. Oprávnění disponovat s cizí věcí lze podle českého práva získat od vlastníka věci. O tom přece není sporu.

  I o Vašem tvrzení lze dumat stejným způsobem. Napsal jste bez bližších podrobností, že SVJ v případě pronájmu „vystupuje jako pouhý zmocněnec vlastníků jednotek“. Ale nenapsal jste, že aby se SVJ stalo zmocněncem kohokoliv, musí napřed získat od zmocnitele plnou moc. Jinak zmocněncem není.

  Závěr: Ať už SVJ pronajímá společnou část domu vlastním jménem, nebo pouze zastupuje vlastníka, na počátku musel být projev vůle vlastníka věci k takovému nakládání s jeho majetkem. SVJ nemůže postupovat svévolně – to se v právním státě rozumí samo sebou. Nezmínil jsem tento předběžný krok ve svém příspěvku, stejně tak, jako jste jej nezmínil ani Vy.

  lake

  Vložil Anonymous, 6. Listopad 2007 - 15:04

  V době, kdy píšu odpověď, je sice přihlášen expert na daně, pan Pavel, takže riskuji, že mi opraví nějakou chybu, ale snad to nebude tak zlé.

  SVJ podává daňové přiznání, pokud se na ně, jako na právnickou, vztahuje nějaká daň.

  Vás bude určitě zajímat daňové přiznání k dani z příjmů, protože ostatní daně se u SVJ mohou vyskytnout, ale spíše ojediněle (dań z nemovitostí, daň silniční, daň darovací..).

  Rozumy k dani z příjmů je možné hledat hlavně v ZDP v § 18 a v § 20.

  Úroky z běžného účtu nejsou předmětem daně viz § 18 odst. 4 písm. c). Naopak úroky z termínových vkladů jsou předmětem daně. SVJ je uvede v daňovém přiznání, ale stejnou částku si může podle § 20 odst. 7 od základu daně odečíst. Ušetřenou daň však musí SVJ vynaložit na náklady související se správou domu.

  Příjmy související se stavebním spořením, í připisované na účet SVJ, patří v našem SVJ vlastníkům jednotek, protože si smlouvy s StSp uzavírali oni, ne SVJ jako právnická osoba.

  V některých SVJ to chodí jinak, smlouvu uzavře SVJ jako právnická osoba, částky připisované stavební spořitelnou jsou považovány za příjem SVJ. Další postup je stejný jako u úroků z termínových vkladů. Tento způsob se mně osobně nelíbí, ale v mnoha SVJ je běžně používán, takže u mne jde asi o subjektivní pocit, že se stavební spoření váže k lidem a ne k právnickým osobám.

  Z dalších příjmů, které by se měly objevit v daňovém přiznání, můžeme zatím jmenovat např. sankce za opožděné platby vlastníků jednotek.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 12. Březen 2008 - 13:08

  Dobrý den paní Klainová, ráda bych Vás požádala o radu týkající se účtování úroků z poskytnutého úvěru SVJ na regeneraci. Jde mi o to, jakým způsobem naúčtovat do nákladů příštích období výši úroku, když není od začátku 100% jasné, jaká výše úroků ve skutečnosti bude uhrazena. Naše SVJ má úvěr na 15 let, nicméně úrok máme fixovaný pouze na 10 let. Z toho vyplývá, že na účet 381 mohu naúčtovat pouze jistou částku pro prvních 10 let, ale co s tím zbytkem? Máme sice od banky splátkový kalendář na celé období 15 let, ale dle výše uvedeného je konečná částka uhrazená bance vyčíslená ve splátkovém kalendáři čistě hypotetická…

  Děkuji za odpověď Renata z Rakovníka

  Vložil Anonymous, 12. Březen 2008 - 13:45

  Bohužel Vám nemohu dát konkrétní odpověď. Účet nákladů příštích období bych vynechala – tam jsou náklady příštích období účtovány, pokud už byl uskutečněn výdaj a vy ty úroky teprve budete platit. Lepší je soustředit celou pohledávku včetně úroků (ve výši, kterou znáte) na analytickém účtu k účtu 315 – Pohledávky SVJ z úvěrů a úroků. ALE! SVJ může zvolit různé způsoby účtování o úrocích z úvěrů. Zvolený způsob by v každém případě mělo popsat ve vnitřní směrnici pro účtování SVJ, aby zůstal stejný po celou dobu splácení i v případě změny účetní (ho). Na způsob účtování má vliv např. skutečnost, jestli jsou splátky úroků kryty samostatnými zálohami nebo jsou hrazeny ze zálohových příspěvků na správu. Záleží na tom, jak byla zaúčtována celková pohledávka za vlastníky jednotek a jak byl zaúčtován celkový závazek z úvěru. Právě proto, že je více variant účtování a že portály SVJ nedávají prostor pro vysvětlení, popsala jsem problematiku v časopise Účetnictví č. 2/2008. Na straně 25 je část 3.3 Předpisy a úhrady splátek půjček, úvěrů a úroků z nich. Vysvětlení zabírá 2 strany A4 a to jsou uvedeny jen dvě kombinace různých vlivů na účtování. N. Klainová

  Vložil Anonymous, 7. Březen 2008 - 16:35

  Vážená paní Klainová. Prosím, můžete nám poradit. Naše SVJ mělo v roce 2007 příjem z penále za opožděné platby ve výši cca 8000 Kč. Akceptujeme, že bychom měli podat daňové přiznání, jen jestli snad existuje nějaký limit, do kterého není nutno příjem danit? Nebo se musí zdanit jakákoliv částka z penále? Děkujeme Vám velice za odpověď a za Vaši laskavost. Marie Smutná

  Vložil Anonymous, 7. Březen 2008 - 17:20

  Paní Smutná, já nejsem daňová poradkyně, ale na podobný dotaz jsem odpovídala hned nad Vaším dotazem, takže připomenu: Jde-li o úroky z prodlení vlastníků jednotek, musí Vaše SVJ podat daňové přiznání, ale může si snížit základ daně podle § 20 odst. 7 a v příštím roce umět prokázat, že ušetřené prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů na správu domu.

  O žádném limitu, do kterého by právnické osoby nemusely podávat daňové přiznání, nevím. Divila bych se, kdyby existoval, protože naopak vím o § 38m ZDP, který hned v prvním odstavci říká: Daňové přiznání se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta.

  Tohle ustanovení však pro SVJ platí jen omezeně viz § 38m odst. 7. ZDP. Podle něj SVJ nemusí podávat daňové přiznání, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně nebo má pouze příjmy, které jsou od daně osvobozeny.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 8. Březen 2008 - 8:55

  Nelze se příjmů, které by byly předmětem daně, zbavit tak, že prohlásí (na základě dohody společenství a jeho členů), že se jedná o příjmy členů společenství, kteří si je sami zdaní?

  Děkuji za názor.

  PetrF

  Vložil Pavel, 8. Březen 2008 - 10:09

  Pro Vámi navržený postup nevidím oporu v ZDP.

  To je podobné jako by jste se rozhodl, že příjmy s.r.o., na základě dohody, zdaní společníci. SVJ a jeho členové jsou rozdílné subjekty, právně a tedy i daňově.

  Navíc využití § 20/7 ZDP prakticky SVJ osvobodí od daně z těchto příjmů. Nedomnívám se, že je nutné hledat krkolomnou cestu, když se jedna cesta přímo nabízí.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 7. Březen 2008 - 17:48

  Paní Klainová, děkuji Vám za odpověď. Smutná

  Vložil Anonymous, 6. Listopad 2007 - 15:09

  Spořící účet je z pohledu daní běžným účtem, nebo termínovaným? Jo­sefK

  Vložil Anonymous, 6. Listopad 2007 - 15:42

  Běžné účty jsou určeny pro provádění běžných plateb (přijímání záloh, úhrady faktur apod.). Část finančních prostředků, které SVJ nutně nepotřebuje, si ukládá na vkladové (spořící) účty kvůli vyšším úrokům.

  Smlouvu o běžném účtu upravuje § 708 ObchZ a smlouvu o vkladovém účtu § 716 ObchZ.

  Základní rozdíly jsou uvedeny v odstavcích 1 obou paragrafů.

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".