BD jako člen SVJ

Vložil Karel Fröhlich (bez ověření), 8. Květen 2024 - 22:59 ::

Dobrý den. Zajímá mne jak má postupovat zástupce BD v rámci SVJ, kde zastupuje tři družstevníky, při hlasování o potřebách SVJ. Především na základě čeho musí jednat. Selský rozum mi říká že zástup BD si musí nejprve zjist názor družstevníků na danou problematiku tykající se SVJ (u nás například výtah). Otázka v rámci SVJ výtah ANO/NE. Dva družstevníci nemají o výtah zájem a jeden ano. Musí si zástupce BD zjistit jejich názor nebo rozhoduje jen tak podle sebe (v domě kde je SVJ nebydlí a tudíž se ho problém v podstatě netýká. Pokud umíte poradit i na základě čeno se toto řeší nebo neřeší budu rád za fundované odpovědi.

Děkuji velmi pěkně.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 9. Květen 2024 - 5:38
  • „… jak má postupovat zástupce BD v rámci SVJ, kde zastupuje tři družstevníky …“

  Chyba ! Nezastupuje tři družstevníky ! Zastupuje právnickou osobu BD. Dostává tedy instrukce od představenstva BD.

  Řadové členy družstva do toho vůbec nepleťte. Ti se podílejí na chodu družstva způsobem, který je určen stanovami BD. My ovšem stanovy BD neznáme, takže se nás ptáte zbytečně.

  Družstevníci zpravidla rozhodují na členských schůzích, nebo na shromáždění delegátů. Některá větší družstva mají zřízené „domovní samosprávy“ bez výkonných pravomocí – členové samosprávy pouze volí svého delegáta a mohou se obracet s náměty na představenstvo BD. Takže si napřed zjistěte fakta ve stanovách družstva.

  Justitianus

  Vložil Misme, 9. Květen 2024 - 10:02

  njn, když ono ale představenstvo družstva je statutárním orgánem družstva, které plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy

  Karle, úkol na vás tedy je zjistit (je-li má úvaha správná), zda vaše stanovy, které by mohly obsahovat eventualitu, kterou zmiňuje Justitianus, tj. odnětí moci členům samosprávy rozhodovat svém majetku, byly stvořeny zákonným postupem (tzn. jejich vlastním dřívějším rozhodnutím o vzdání se práva rozhodovat o svém majetku), zde viz zejména § 677 ZOK, protože představenstvo nešéfuje družstvu, jeho role a kompetence jsou uvedeny zejména v § 705 až 707 ZOK, tzn. reprezentuje družstvo navenek a přitom plní usnesení členské schůze…

  Vložil Justitianus, 9. Květen 2024 - 10:35

  Misme, dnes není Váš šťastný den. Plácáte zde o záležitostech kterým vůbec nerozumíte.

  • Misme: „… představenstvo družstva je statutárním orgánem družstva, které plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy…“

  Jak jste na takovou pitomost přišla? Člen představenstva (a obecně kterýkoliv statutár) je povinen jednat v zájmu obchodní korporace. Je vázán pouze zákonem a stanovami. Nemá povinnost slepě plnit vše, co si snad odhlasovala členská schůze družstva. To by nebyl statutár, ale robot bez osobní odpovědnosti.

  • Misme: „… stanovy … by mohly obsahovat eventualitu, kterou zmiňuje Justitianus, tj. odnětí moci členům samosprávy rozhodovat [o] svém majetku …“

  Zase totální nesmysl. Člen družstva je pouze nájemcem v cizím bytě. V tom bytě mu nepatří ani klika od záchodu. Jeho majetkem je jenom to, co si do cizího bytu sám dotáhl: nábytek, koberec, televizor, mixer, jeho hrnce, talíře, boty, košile, ponožky a spoďáry.

  Justitianus

  Vložil Misme, 9. Květen 2024 - 10:48

  Justitiane, dnes není Váš šťastný den. Plácáte zde o záležitostech kterým vůbec nerozumíte. 

  Pro Karla dodávám ke dříve již mnou uvedenému, že dle § 575 ZOK odst. 1 písm. b) člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, a že jej proto, podle mého názoru, který není sice názorem právníka, ale laického vykladače práva, nemůže bez jeho vlastního rozhodnutí tohoto jeho zákonného práva nikdo zbavit, tedy ani většinové rozhodnutí členské schůze, potažmo nezákonně vzniklé stanovy. Nicméně jsem připravena se dočíst, že „jménem České republiky“ i tohoto práva lze člena BD zbavit. Prozatím ale takovou indicii nemám k dispozici.

  Vložil Justitianus, 9. Květen 2024 - 12:47

  Misme, žvaníte opět nesmysly.

  Za prvé:
  Člen družstva má pouze právo „účastnit se rozhodování“. Nikoliv rozhodovat. A toto právo uplatňuje pouze uvnitř družstva, v souladu se stanovami družstva. To jest buď hlasováním na schůzi družstva, nebo volbou delegáta, který pak reprezentuje skupinu družstevníků na shromaždění delegátů.

  Za druhé:
  Naprosto Vám ušlo, že této záležitosti se úvodní dotaz vůbec netýkal. V dotazu šlo pouze o zástupčí oprávnění osoby, která je odpovědná družstvu, přijímá pokyny pouze od statutárů družstva, a zastupuje právnickou osobu BD na shromáždění vlastníků jednotek. Nezastupuje řadové družstevníky-nájemce.

  Za třetí:
  Už jsem napsal, že statutár (jak v BD, tak i v SVJ) může – a někdy dokonce musí – kašlat na usnesení členské schůze či shromáždění, protože jenom on nese odpovědnost jako statutár. Jenom on odpovídá celým svým majetkem za případnou škodu. Kdyby jednal podle pokynů, byl by v postavení pouhého zaměstnance. Opak jste mi neprokázala, takže soudím, že to prokázat neumíte a jenom jste zde plácla nějaký vlastní nesmysl.

  Misme, zanechte fantazírování o záležitostech, kterým vůbec nerozummíte.

  Justitianus

  Vložil Misme, 9. Květen 2024 - 12:59

  ale důležitější než náš názorový rozpor je to, se si Karel může udělat vlastní názor.

  Vložil Karel Fröhlich (bez ověření), 9. Květen 2024 - 7:00

  Děkuji velmi pěkně za Vaši odpověď.

  Karel

  Vložil Justitianus, 10. Květen 2024 - 4:54
  • „Pokud umíte poradit i na základě čeno se toto řeší nebo neřeší budu rád za fundované odpovědi.“

  Pane Karle, ještě tedy doplním svou odpověď o podrobnosti, protože Misme se zde pustila do bohapustého fantazírování.

  • „Musí si zástupce BD zjistit jejich názor …“

  Nikoliv, nemusí. K ničemu by mu to nebylo. Jeho povinností je dodržovat pokyny zmocnitele.
  Podle § 441/1 občanského zákoníku platí, že ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec.

  BD je zmocnitelem, Vy jste zmocněncem, a máte povinnost zastupovat BD na shromáždění podle pokynů, které jste dostal od statutárů. Zastupujete tedy pouze BD, nikoliv jakousi bezformální skupinku družstevníků. Jednáte v zájmu zmocnitele, nikoliv v zájmu pár nájemců družstevních bytů.

  • „nebo rozhoduje jen tak podle sebe …“

  Může tomu tak být. Záleží na obsahu plné moci.
  Podle § 441/2 občanského zákoníku platí, že zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci.

  Přečtěte si tedy plnou moc, kterou jste obdržel. Zpravidla dává zmocnitel v plné moci zmocněnci instrukce o tom jakým způsobem má jednat s třetími osobami (například jak máte jako zástupce BD hlasovat o pořízení výtahu). Tímto rozsahem zástupčího oprávnění jste vázán.

  Mohla však nastat situace, že jste v plné moci nedostal jednoznačné instrukce pro tento případ. Tím Vám dal zmocnitel volnou ruku, abyste za něj jednal podle vlastního uvážení. Můžete se zdržet hlasování (nejjistější taktika, tím nic nezkazíte), nebo byste mohl hlasovat jakkoliv – PRO nebo PROTI – podle vlastní úvahy, nebo podle toho jak si hodíte korunou.

  Pro takový případ existuje zákonná pojistka:
  Podle § 446 občanského zákoníku platí, že překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění a nesouhlasí-li s tím zmocnitel, oznámí to osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl; neučiní-li to, platí, že překročení schválil.

  Z uvedeného plyne: Nebyla-li plná moc udělena písemně a jednoznačně, BD může dodatečně (po doručení zápisu ze zasedání shromáždění) oznámit SVJ, že jste překročil zástupčí oprávnění a že BD nesouhlasí s tím jak jste hlasoval. V tom případě by SVJ mělo opravit hlasovací listinu a vyškrtnout hlas, který jste odevzdal jako zástupce BD.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".