ZOK § 731 a hlasování o změně stanov

Vložil lake, 28. Červen 2014 - 6:47 ::

Z ustanovení § 731 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích bolí mnohé činovníky družstev hlava. Kupodivu si situaci ještě ztěžují tím, že vykládají zákon tak, jako by na schůzi, která přijímá stanovy, museli být přítomni všichni členové družstva. Tak tomu ovšem není. Zákon pro změnu stanov podle § 731 neklade takovou (prakticky nesplnitelnou) podmínku.

Podívejme se tedy na to, co říká zákon a co z toho plyne.

90/2012 Sb. § 731
(1) Stanovy bytového družstva kromě náležitostí podle § 553 obsahují také
a) podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a
b) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu. Tato práva a povinnosti se stávají dnem jejich vzniku právy a povinnostmi člena plynoucími z členství v bytovém družstvu.
(2) Pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených podle odstavce 1 se vyžaduje souhlas všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

Všimněte si: zákon neříká,že by v okamžiku hlasování o změně stanov museli být přítomni všichni členové družstva. Takový primitivní výklad nijak neplyne ze znění zákona. (Přesto jej zastávají někteří notáři.)

  • Zákon netvrdí, že by souhlas člena družstva se změnou stanov měl být dán přímo na členské schůzi družstva. Ostatně souhlas s rozsahem „práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu“ dal družstvu každý bydlící člen již při podpisu nájemní smlouvy k bytu.
  • Zákon neříká naprosto nic o počtu přítomných při hlasování o změně stanov. Ani to říkat nemůže, protože kvorum pro změnu stanov určují samotné stanovy BD a může tedy být v různých družstvech různé.
  • Zákon říká pouze to, ke změně stanov v části spadající pod § 731 musí družstvo získat souhlas od všech dotčených členů. Tento souhlas může samozřejmě být získán předem, jako podpis člena na listině.
  • Pak, po získání tohoto souhlasu, se sejde členská schůze a změní stanovy hlasováním (za použití kvora pro změnu stanov, které je ve stanovách uvedeno).

Z uvedeného plyne, že notář přítomný na schůzi (či na shromáždění delegátů) není oprávněn zjišťovat zda jsou osobně přítomni všichni členové družstva. Jiný výklad by byl v rozporu se zákonem. Žádný celostátně platný právní předpis přece přítomnost všech družstevníků na členské schůzi nevyžaduje!

Výklad § 731, který vychází z povinné účasti všech členů družstva na schůzi za přítomnosti notáře, je tedy výkladem protiprávním a mylným. Ve skutečnosti je družstvo pouze povinno získat individuální souhlas dotčených členů s navrženou změnou stanov. Pak se sejde členská schůze (či shromáždění delegátů) a odhlasuje změnu stanov běžným postupem.

Zcela obdobně – tedy „dvoukolově“ – je řešena změna prohlášení vlastníka v NOZ (viz část o bytovém spoluvlastnictví). Napřed je získán souhlas (dohoda) dotčených vlastníků se změnou; pak se většinově hlasuje o této změně:

89/2012 Sb. § 1169
(2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.

Domnívám se, že výklad § 731 ZOK, který jsem zde podal, je ústavně konformní: Nevyžaduje nesmyslnou podmínku účasti všech na schůzi a zároveň zachovává všechna práva jednotlivého člena družstva. Jiné názory na tuto věc (včetně stanoviska vedení SČMBD) jsou protiústavní.

Pokud by snad došlo na členské schůzi ke schválení změn spadajících do § 731 ZOK bez souhlasu některého z dotčených členů, má tento člen zachovánu možnost napadnout takové hlasování soudně.

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.