Vložil lake, 21. Srpen 2013 - 8:36

Znovu zde shrnu právní skutečnosti, které už jsem psal jinde:

  • Bytové vlastnictví podle zákona č. 72/1994 existuje nadále, protože není v NOZ nijak upraveno.
  • Jednotka(1994) je odlišná od jednotky(2012) podle NOZ.
  • SVJ(2000) je právnická osoba odlišná od SVJ(2012) podle NOZ.

Ty dvě právnické osoby nemají společného nic – pouze jméno je omylem shodné. To způsobili ti, kteří se dodatečně rozhodli k dílu Plzeňského Profesora přidat něco, co sám pan Eliáš vůbec nezamýšlel do NOZ vtělit. A udělali to špatně. Název, který je zažitý a existuje u 59000 SVJ v tomto státě, použili v jiném právním předpisu pro zcela jinou, odlišnou právnickou osobu.

89/2012 Sb. § 2 odst. 2
„Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.“
  • Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov: pojem „bytové vlastnictví“ v NOZ označuje jiný soubor právních vztahů a označení „jednotka“ v NOZ je odlišné od jednotky podle ZoVB a „společenství vlastníků jednotek“ označuje v NOZ jiný druh právnické osoby než je současné SVJ(2000) podle ZoVB.
  • Jasným úmyslem zákonodárce bylo stvořit novou právní konstrukci bytového vlastnictví, naprosto odlišnou od té která existuje dnes. K tomu vytvořili novou jednotku, novou právní úpravu nového bytového vlastnictví a k tomu i novou právnickou osobu, která bude nově vznikat teprve od 1. ledna 2014.
  • Nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu: z toho, že zákonodárce použil označení „jednotka“ a „společenství vlastníků jednotek“ pro nový typ právnické osoby, nelze dovozovat, že by současná SVJ(2000) měla přizpůsobovat své vnitřní právní vztahy podle ustanovení o bytovém vlastnictví, určených pro dnes neexistující SVJ(2012). Pouhá shodnost v názvu neznamená ještě shodnost obsahovou ani právní.
89/2012 Sb. § 2 odst. 1
„Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.“

Pouhé slovní označení nové právnické osoby v novém právním předpisu nemůže měnit ústavou zaručenou kontinuitu v soukromoprávních vztazích. Základním ústavním principem svobody člověka je minimalizovat represivní zásahy státní moci do (již vzniklých a trvajících) soukromoprávních vztahů. Dále platí, že přednost je vždy nutno dát takovému výkladu práva, který nezpůsobuje neplatnost smluvního vztahu před výkladem, který neplatnost způsobuje. Viz konstantní judikatura Ústavního soudu. Proto musí ustoupit výklad práva, založený formalisticky na pouhé shodnosti slovního označení.

Nejvyšší správní soud, 1 As 9/2003
„V souladu s principem právní jistoty má každý adresát právní normy právo očekávat, že řešení, která zákonodárce zvolí, jsou racionální a směřují k funkčnímu uspořádání společenských vztahů, a nikoliv naopak. Jestliže zákonodárce z nejrůznějších – často velmi pochybných a voluntaristických – důvodů zvolí řešení jiné, musí je tím spíše přesně, jasně, určitě a srozumitelně v právních předpisech, jimiž jsou právní normy komunikovány svým adresátům, vyjádřit.
Neučiní-li tak, je zcela na místě dát přednost takovému výkladu, který je rozumný a odpovídá přirozenému smyslu pro spravedlnost.“

Je jednoznačné, že zákonodárce nevtělil do NOZ nic z dosavadní právní úpravy bytového vlastnictví a SVJ(2000). Rozumný výklad, odpovídající přirozenému smyslu pro spravedlnost a šetřící práva milionů členů SVJ(2000) je tento: Všechna SVJ(2000) se budou i nadále řídit podle ZoVB ve všech speciálních věcech, které se týkají bytového vlastnictví a vztahů z toho vzniklých. Zrušení ZoVB nebude mít žádný vliv na právní vztahy, vzniklé podle něj před 1. lednem 2014. Ano, už jsme zase u NOZ § 3028 odst. 2:

89/2012 Sb. § 3028 odst. 2
„Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.“

Ještě s tím má některý pražský, brněnský či plzeňský universitní právník nějaký problém?

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.