Vložil lake, 11. Květen 2013 - 7:49

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) judikoval, že právo, které umožňuje navrhovateli předložení jeho civilního návrhu soudci, (tj. zásada, které odpovídá principu zákazu denegatio iustitiae), má speciální postavení mezi základními právy a patří i mezi základní principy mezinárodního práva. (Viz rozsudek Golder v. Spojené království ze dne 21. 02. 1975, stížnost č. 4451/70)

Právo na spravedlivý proces je zakotveno v mezinárodních dokumentech. Mezi ně patří Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který právo na spravedlivý proces zakotvuje v článku 14. V evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod se práva na spravedlivý proces dotýkají články 5, 6, 7, 13 a také i články 2, 3 a 4 Dodatkového protokolu č. 7, který je součástí Úmluvy.

Podle článku 6 odst. 1 Úmluvy se každému přiznává právo na projednání věci před nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu.

Základem pro zakotvení práva na spravedlivý proces v českém právu je Listina základních práv a svobod, článek 36. Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech i u jiného orgánu.

Soudím, že žalovaný se nedomohl svého práva u Ústavního soudu a mohl by se obrátit na Evropský soud pro lidská práva se slušnou nadějí na úspěch ve své věci. Mohlo by jít o řízení o předběžnéotázce, nebo o žalobu na nečinnost. Aby bylo jasno: ESLP se nebude zabývat tím čí jsou okna. Bude výhradně řešit odmítnutí spravedlnosti Ústavním soudem.

Je absurdní, že zde uvažujeme o tom, jak by takovou jednoduchou prkotinu řešil až Evropský soudní dvůr. Což neumí tento stát poskytnout svým občanům právní ochranu?

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.