Zálohy na správu a fond oprav

Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Červenec 2018 - 12:27 ::

Pro ty, které už nebaví koukat tu na různé hlouposti, nabízím trochu osvěty. Sice už po x-té, ale jak je vidět, stále to nestačí. https://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AsiTak, 31. Červenec 2018 - 12:18

  Jaké argumenty můžete uvést pro tvrzení, že průběžně vykonaná správa domu, financovaná průběžně příspěvky je zálohové financování?

  Vložil AsiTak, 1. Srpen 2018 - 9:37

  Dle zrušeného předpisu 72/94
  § 15 (1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).
  (2) K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník. Není-li výbor nebo pověřený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši částek podle odstavce 1 nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v domě. Ustanovení § 11 odst. 6 platí obdobně.

  Dle NOZ a dalších předpisů…

  NOZ § 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  366/2013
  § 16 (1) Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku…

  § 15 Rozpočet na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených ve stanovách, schvaluje shromáždění vlastníků jednotek, které také schvaluje výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků jednotek.

  Dle NOZ a dalších předpisů nyní…

  Příspěvky správy domu a pozemku:

  = Celkový výdaj stanoví rozpočet, který schválí shromáždění
  = podíl vlastníka je dán majetkovým podílem (není-li určeno jinak)
  = celkový výdaj nemusí být v relaci s očekávaným výdajem dalšího roku
  = příspěvek není zálohovou platbou a tvoří příjem společenství.

  Vložil Lanthan (bez ověření), 15. Červenec 2018 - 17:40

  Tuto příručku doporučuji. Na rozdíl od placených „Rad pro výbory“ stejné autorky je totiž srozumitelná. Doporučuji ji přikládat k různým podáním s žádostí o dodržování terminologie.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 9:35

  "…Do stanov je třeba dát možnost přispívat na správu do účelového fondu,

  Více zde: https://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/…"

  paní Klainová, do stanov se, alespoň u nás, vkládají většinou hlupců schválené POVINNOSTI. Možná, se ve Vašem SVJ se vkládají do stanov „možnosti“, to tedy nevím. Ale pokud radíte vkládat „možnosti“, asi jste to myslela nějak jinak, než jsem to pochopil. …můžete mi to objasnit?


  "…Používání pojmu „Fond oprav“ na označení záloh na správu je tedy hrubou chybou, která by nebyla tolerována studentům 2. ročníku obchodní akademie, zatímco soudcům a bankéřům musí být tolerována?

  Více zde: https://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/…"

  Pokládáte li otázku čtenáři, pak já míním, že články by neměly předkládat otázky bez odpovědi nebo alespoň kvalifikovaného názoru. Hm.
  Já se vždy snažil svůj názor na věci prezentovat tak, jak bych je já očekával, rozumem průměrného člověka. To děláte i Vy, rozumem specialistky v oblasti SVJ-účtování. Takže za mne: mně je jasné

  • proč to dělají soudci: aby si práci usnadnili. Byl jsem na několika soudních jednáních, a jediné co soudce vyzařoval, je arogance moci. A jednal tak i se stranami (nemluvím o konkrétním soudci, protože jsem vystřídal už většinu u jednoho okresního soudu, kteří se nezbývají pouze SVJ) – hlavně ale se stranou domněklého dlužníka (logicky žalovaného vlastníka)
  • proč to dělají banky: podnikat s dluhy byla kdysi doména Židů, ještě před 28 lety vyhradně lichvářů, a dnes je Banka „podnikatel“. A temto „podnikatel“ by musel být neschopný blázen, pokud by odmítal příležitosti (hod úvěrovým lasem a utažení smyčky), pokud mu zdejší banánový-zákon zajišťuje jeho pohledávky. Banánový byl 72/94 a 89/12 v oblasti ručení není jiný (teď nějaká ta novelička udělala, že dluhy již konečně mají „nožičky“ a neskáčou už po těch co dluhy způsobili ale po bytech ve kterých dlužitelé bydleli). Jen ty banánové (právní) šlupky hází jinam a na jiná místa…

  "…co všechno si různí lidé představují pod pojmem „fond oprav“,

  Více zde: https://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/…"

  Nějak mi v článku chybí alespoň objasnění, zda pojem „fond“ je vůbec pojmem, se kterým by se měl zabývat vlastník-neofce. Já mám jen pocit (nikoli speciální dovednost, jako Vy), že „fond“ je pojem týkající se praktik vedení účetnictví a že samotné „příspěvky na údržbu a správu domu“ (tedy povinnost uložená zákonem přímo (§) nebo přeneseně (stanovy), nebo smluvně) by s ní něměly být zaměňovány. To svýho času vyčetl zdejším účetním expertům, Lake. Bez úspěchu.


  "…Ve stanovách by asi měla být uvedena možnost, rozdělit ve výjimečných případech nevyčerpaný zůstatek fondu mezi vlastníky jednotek.

  Více zde: https://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/"

  Souhlasím, že je poněkud nepraktické, pokud se rady praktické nemohou podložit radami právně releantními a jsou změkčujícími formulacemi.

  Už 72/94 uváděl v §15/1 pro mne srozumitelně, že takový „nevyčerpaný zůstatek“ nemá důvod vznikat, pokud by příspěvky byly sestaveny TAK JAK BÝT MĚLY. Jenže to by o jejich správnosti a výkladové puritě, nesměli rozhodovat choroby (bankéři, kteří stanovují ofco-blbečkům výši „do fondu oprav“, a soudci, kteří pak slovní guláš potvrdí porcí „spravedlnosti“ navrch)


  "…Jaké právní předpisy umožňují předepisovat příspěvky na správu formou příspěvků do fondů

  Více zde: https://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/.."

  Je pěkné, že je uvedeno, že nebude rozporné s vedením účetnictví, jak se „příspěvky na správu domu“ rozdělí do „fondů“/hrnečků, ale chybí zde alespoň zmíněno na margo, a to zda se alespoň Vy domníváte zda je stanovami možné „předepisovat příspěvky na správu formou příspěvků do fondů“. Zastáváte li, že „zálohy na správu jsou nesprávným označením „Fond oprav“, který uvádějí návštěvníci Portálu SVJ“, pak já z „příspěvků na správu formou příspěvků do fondů“ jsem zmaten neméně).
  já doposud „přispívám“ částku v odbučené výši formou převodu z účtu na účet. Jak vypadá forma „příspěvků do fondů“ tedy prozatím nevím a opravdu doufám, že mi to objasníte. Děkuji

  Čmuchal

  Vložil Čip (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 15:51

  „jediné co soudce vyzařoval, je arogance moci. A jednal tak i se stranami (nemluvím o konkrétním soudci, protože jsem vystřídal už většinu u jednoho okresního soudu, kteří se nezbývají pouze SVJ) – hlavně ale se stranou domněklého dlužníka (logicky žalovaného vlastníka)“

  Náš okresní soud, pokud dostane žalobu proti doměklému vlastníkovi jednotky, automaticky píše: žaloba o nedoplatek do fondu služeb

  O fondu služeb paní Ing. Klainová nepíše nic ve svém článku – který je jinak bomba, rozešlu ho svým soudcům se žádostí, ať používají řádně terminologii.

  Vložil anon1234 (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 7:57

  připojuji se k osvětě a připomínám, že výraz „fond oprav“, resp. „fond provozu, oprav a údržby“ byl zakotven ve zrušeném § 18 zák. 52/1966 Sb., zákon o osobním vlastnictví bytů, který byl nahrazen v roce 1994 ZOVB, (1) Spoluvlastníci jsou povinni přispívat na náklady spojené s udržováním, opravami, popřípadě zlepšováním společných částí domu a pozemku. Pokud dohoda nebo právní předpis nestanoví jinak, nesou náklady podle poměru stanoveného v § 17 odst. 2.(2) K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci bytů zálohově předem určené částky na fond provozu, oprav a údržby společných částí domu a pozemku. Úhrn příspěvků na fond si určí vlastníci bytů zpravidla vždy na rok dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, pokud přicházejí v úvahu, a to náklady na provoz, údržbu, běžné opravy, pojištění, vedlejší platby (za vodu, odvoz smetí, kominický poplatek apod.), náklady spojené s ústředním topením a dodávkou teplé vody a jiné, a aby se vytvářela rezerva na generální opravy.

  Smutné na našich soudcích je, že tento zákon byl zrušen v roce 1994 a dodnes po 24 letech od zrušení tohoto zákona čteme standardně v rozsudcích (i v rozsudcích Nejvyššího a Ústavního soudu) o „fondu oprav“… zoufalé.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 13:40

  Děkuji Vám za doplnění informací. Na účetnictví SVJ se specializuji až od roku 2002, když už byla SVJ upravena zákonem č. 74/1994 (ZoVB) ve znění zákona 451/2001 Sb.

  Ve svém příspěvku, uvedeném výše, jsem napsala, že takový nesmysl, jako jsou zálohy, které jsou současně fondem, nemůže být právně upraven. Jak je vidět, tehdy to bylo možné.

  V ZoVB jehož návrhy změn jsem pro MMR připomínkovala od roku 2004, se už tento nesmysl nevyskytuje, a pokud vím, ani v jiné právní normě, ale jak jsem napsala, v předpisech záloh, přehledech o nich, rozsudcích a smlouvách o úvěru ta hloupost pořád přetrvává.

  Možná jsem naivní, ale poslala jsem svůj příspěvek i na MSP. Třeba si jej přečte někdo, kdo bude ochoten se poučit. Poslala jsem tam současně i odkaz na tuhle diskusi.

  Vložil V_S (bez ověření), 14. Červenec 2018 - 7:58

  MSP minite prosim min.spravedlnosti?

  Vložil osveta justice (bez ověření), 13. Červenec 2018 - 15:04

  Pani Klainová je jedna z mala osob ktera se konstruktivne snazi o napravu. Dokud ale takovi skutecni odbornici nebudou pritomni jako napr. podpurci na techto soudnich jednanich, tak se pristup soudcu nijak nezmeni. Je to jejich pohodlnost zbavit se zalob co nejsnazsim spusobem a udelat si carku.

  Pak za takoveto trvale tristni situace musi radovy clen SVJ jit jinou pravni cestu jak se domoci svych zakonnych prav…

  Vložil ITák (bez ověření), 13. Červenec 2018 - 17:12

  Jak to myslíte? Podpůrce vystupuje (může vystupovat) při duševní poruše strany. Takovou situaci zde neřešíme.

  Vložil ' (bez ověření), 13. Červenec 2018 - 17:23

  „Podpůrce vystupuje … při duševní poruše“

  V daném případě při duševní poruše soudců (zejména Nejvyššího soudu). Výluku pro tento případ o.s.ř. neobsahuje.

  Vložil ### (bez ověření), 14. Červenec 2018 - 10:34

  Dusevni porucha aneb nepochopeni souzene problematiky soudcem…

  Vložil anon1234 (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 14:11

  plně s Vámi souhlasím, že fond a zálohy mají úplně jinou podstatu. takže říkat zálohám fond je úplný nesmysl.

  naivní nejste, jen víc takových co připomínkují a upozorňují na nesmysly a co své znalosti poskytují ostatním!

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 9. Červenec 2018 - 13:19

  Paní Ing.,

  smím Vás navrhnout soudu jako svědka? Soudkyně i znalkyně matlá dohromady fondy, správu, služby, krátkodobé zálohy, dlouhodobé zálohy a můj rozum průměrného člověka ji přesvědčit nedokáže.

  Zdá se, že máte v pojmech pořádek.

  Vložil Čip (bez ověření), 9. Červenec 2018 - 21:19

  Stejně míchá pojmy i můj advokát. Rád bych mu doporučil vhodnou literaturu.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Červenec 2018 - 14:49

  Podepsaný dotaz mi můžete zopakovat na klaiex@seznam­.cz. O tom, že mám pořádek v pojmech, nepochybujte. Ale jen v těch, které se týkají mé profese, tj. v účetnictví SVJ. Nepatřím mezi ty, kteří se vyznají úplně ve všem.

  Vložil AsiTak, 28. Červenec 2018 - 1:43

  Ten „ekonom“ který pro financování vlastní SV poskytující výkony správy pro cca 10 účely zavedl formy financování zálohové, příspěvkové, (zálohové/nezá­lohové) a ještě výnosové něco vyúčtované něco nevyúčtované, něco z toho služba něco ne ale možná bude. A vše lze účtovat podle metodiky Ing. Kainové, podle naší účtárny, podle vaší účtárny a dalších 50 účtáren které mají také jinak. Lze se divit, že laik se v tom nevyzná?

  Vložil Mrzout, 9. Červenec 2018 - 12:35

  Zdravím,

  díky za osvětu.

  Mrzout

  Vložil zBD (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 2:16

  „provoz“ nepoužíváte?

  Vložil Čip (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 4:26

  Máme fond služeb, fond oprav, fond údržby, rezervní fond…

  Určitě nejsme sami, je to podle nějaké předlohy.

  Fondy nehradím, jsem žalován, soudce argumentaci nerozumí.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 15:57

  že jinak velmi formalističtí soudci zde fandí „správci“ a neplatiče uzemní tím, že nějaká terminologie jej nezajímá. Prostě dlužíte a basta. To že to „správce“ špatně nazval je pro něj banalita.

  Vložil ITák (bez ověření), 13. Červenec 2018 - 17:40

  „Většinou pohoříte na skutečnosti, že jinak velmi formalističtí soudci zde fandí „správci““

  Správcem je kdo?
  A. Osoba odpovědná za správu domu = společenství vlastníků?
  B. Osoba, která pro osobu odpovědnou za správu domu (= pro společenství vlastníků) zajišťuje (zcela nebo částečně) správu domu?
  C. Osoba jiná? Jaká?

  Vložil Dudekk (bez ověření), 20. Červenec 2018 - 18:22

  Málokdo si skutečně uvědomuje, kdo je vlastně tím správcem. Že si to neuvědomují vlastníci, to bych ještě pochopil, ale že to neví ani statutáři, to je opravdu smutné. A že to neví právníci, soudci? To je k pláči.
  Jinak tady je o tom něco napsáno Kdo je správce?

  Vložil Vlastik (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 9:07

  Ale i pani Klainová připustila platby do fondu, minimálně na
  „(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně“ viz § 1180/2.

  Vložil Čip (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 11:12

  „Ale i pani Klainová připustila platby do fondu, minimálně na „(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně“ viz § 1180/2.“

  Kde je zmíněna platba do fondu?

  Vložil Vlastik (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 10:38

  V úvodním příspěvku p. Klainová odkazuje na svůj web, kde mimo jiné uvádí:

  "SVJ mohou kombinovat všechny možnosti, např. mnou doporučované:

  Na finančně náročné opravy a technické zhodnocení společných částí, plánované v následujících letech, vytvářet dlouhodobé zálohy na správu v účtové skupině 95 – Dlouhodobé úvěry a závazky.

  Na běžné provozní náklady, tj. na materiál na drobné opravy a údržbu, čistící prostředky, revize, pojištění apod. vytvářet krátkodobé zálohy na správu v účtové skupině 32 – Závazky.

  Na náklady vlastní správy (odměny orgánů SVJ, vedení účetnictví, kancelářské potřeby apod.) vytvářet účelový fond na vlastní správu v účtové skupině 91 – Fondy.

  Náklady na vlastní správu jsou poměrně stálé, nevyčerpané zůstatky je možné převádět do dalších let a je-li nevyčerpaný zůstatek vyšší, je možné situaci řešit snížením měsíčních příspěvků do fondu.

  V takovém účetnictví by se podle mého názoru vyznali i laici, bylo by přehledné a průkazné."

  Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 11:20

  Není žádný důvod zavádět fondové hospodaření zrovna výhradně pro náklady vlastní správní činnosti (i pokud by nějaká taková existovala).

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 12:46

  K fondovému hospodaření:

  Části textu popisující možnosti zřizování fondů na krytí určitých nákladů nejsou obecným doporučením zřizovat nějaké fondy na správu. Pokud si účetní vystačí s dlouhodobou zálohou na správu, je to jeho (její) věc.

  Ve svém článku jsem reagovala hlavně na nesprávný pojem „Fond oprav“ používaný v předpisech záloh, v přehledech o nich, v úvěrových smlouvách a v rozsudcích.

  Pro pokročilé jsem připojila i odpovědi na dotazy účetních, kteří se dozvěděli o možnosti hradit některé náklady z fondů SVJ, protože se mne na to ptali a ptají.

  K vlastní správní činnosti:

  OZ pojednává o nákladech vlastní správní činnosti v § 1180 odst. 2.

  Vím, že má být tento odstavec podle návrhu novely OZ zrušen, ale vím i to, že si celá řada SVJ zavedla samostatné účtování o vlastní správní činnosti (zkráceně o vlastní správě), kde rozděluje náklady na každou jednotku stejně.

  Některým účetním (a není jich málo) se takové účtování moc nepodařilo, protože příspěvky na vlastní správu odlišili tím, že je účtovali do výnosů. Byly-li nižší, než skutečné náklady, nevěděli si rady se ztrátou.

  Právě jim by pomohlo zavést příspěvky do fondu na vlastní správní činnosti.

  Proč nedoporučuji tvořit fond oprav, ani fond na technické zhodnocení a další akce, na které je třeba šetřit, vysvětluji jinde.

  Vložil účetní (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 11:54

  Souhlasím. Fondové hospodaření je nepraktické. Přebytek ve fondu lze vrátit pouze zatížený daní z příjmů nebo snížit platby do fondu v příštím roce. Za platnosti ZoVB jsme si vystačili se zálohami a nyní bychom měli kombinovat zálohy, příspěvky a fondy? To by bylo velmi nepřehledné.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 16:02

  kde se jednalo o vlastní jmění BD. To u SVJ ovšem neplatí. Všechny peníze přijaté od vlastníků jim stále patří a SVJ ani koruna. To jen hospodaří s cizími svěřenými prostředky a to bez ohledu na to zda jsou vyúčtovatelné (zálohy) nebo nevratné (příspěvky). I o použití přebytků na příspěvcích mají rozhodovat vlastníci.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 14. Červenec 2018 - 6:29

  Spamer Pavel II jako obvykle píše nepravdy. Peníze na účtu SVJ patří SVJ. Člen SVJ má sice za SVJ pohledávku, ale peníze na účtu SVJ mu nepatří. Je to stejné jako v bance. Peníze na účtu patří bance a vkladatel má za bankou pouze pohledávku. Pochopitelné je to v případě bankrotu subjektu. Peníze jsou fuč, i když si někteří spameři myslí, že jsou jejich. U bank naštěstí existuje pojištění vkladů. To u SVJ neexistuje. V případě bankrotu SVJ zůstane členu SVJ pohledávka, ale peníze jsou fuč. Už se řešilo.

  Vložil ITák (bez ověření), 14. Červenec 2018 - 8:44

  „Peníze na účtu SVJ patří SVJ. … Peníze na účtu patří bance“

  Tak komu?

  Vložil H-C (bez ověření), 14. Červenec 2018 - 7:52

  Muzete zde v ramci osvety uvest prispevky, pripady na tema bankrot SVJ kt.se zde resily..?

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 14. Červenec 2018 - 6:29

  Spamer Pavel II jako obvykle píše nepravdy. Peníze na účtu SVJ patří SVJ. Člen SVJ má sice za SVJ pohledávku, ale peníze na účtu SVJ mu nepatří. Je to stejné jako v bance. Peníze na účtu patří bance a vkladatel má za bankou pouze pohledávku. Pochopitelné je to v případě bankrotu subjektu. Peníze jsou fuč, i když si někteří spameři myslí, že jsou jejich. U bank naštěstí existuje pojištění vkladů. To u SVJ neexistuje. V případě bankrotu SVJ zůstane členu SVJ pohledávka, ale peníze jsou fuč. Už se řešilo.

  Vložil ITák (bez ověření), 14. Červenec 2018 - 9:51

  „V případě bankrotu SVJ zůstane členu SVJ pohledávka, ale peníze jsou fuč. Už se řešilo.“

  SVJ neslouží kolektivnímu spoření. Už se řešilo.

  Vložil osveta justice (bez ověření), 13. Červenec 2018 - 20:31

  Zde Vas usmernim. V pripade dluhu SVJ – exekuce vykonatel zastavi spolecny ucet SVJ ktery zridil predseda vyboru. Takze penize na nem je dle nazoru napr.exekutora majetkem dluznika SVJ. Bohuzel kvantum clenu SVJ netusi o pravu nic… Na tomto portalu se kvalita diskuteru snizuje, cest vyjimkam.

  Vložil abx (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 11:27

  Otázkou je, zda nějaká vlastní správní činnost vůbec existuje ve skutečnosti.

  Vložil tázající (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 2:35

  V našem svj máme také ten „FO“. Z tohoto „FO“ jsou hrazeny i pravidelné revize, dokonce i hadr s koštětem na podlahu nebo sekáním trávy. Ovšem nejzajímavější je fakt, že poslední roky ve vyúčtování nám je sdělen jen počáteční a konečný stav financí na „FO“ se zdůvodněním, že „FO“ se nevyúčtovává a proto ve vyúčtování nemáme nárok na doložení, na co bylo čerpání z „FO“ použito. To se dozvídáme až cca za rok a to při schvalování hospodaření.

  Vložil AsiTak, 11. Červenec 2018 - 7:37

  Pokud vím, nepředepisuje žádný předpis. Předpis předepisuje platební povinnosti vlastníků jako zálohy na služby, příspěvky na správy domu a pozemku. Jaké “hromádky“ SVJ vytvoří a jak je pojmenuje je jeho věc. Pokud položky budou uvedeny ve schvalovacím usnesení o rozpočtu nebo v jiném závazném dokumentu (stanovy, PV) budou závazné pro člena a vymahatelné soudem. Slovo „fond“ nemá jen účetní význam fondu, ale též synonymem pro označení finančního zdroje. Takže fond oprav může mít význam pro tvorbu finančního zdroje na opravy.

  Vložil AsiTak, 12. Červenec 2018 - 9:47

  €€ – předpis o službách 67/2013 obsahuje „§ 3 Vymezení a rozsah služeb (1) Službami jsou zejména dodávka tepla a … a odvoz komunálního odpadu.“ Je to neúplný výčtový typ druhu „například“. Nemyslím si, že budu mít méně závazný předpis budeme-li mít místo uvedené varianty pro odpad něco z následujících variant „směsný domácí odpad“, „likvidace odpadu“, „odpad“, a další.

  „A banán může znamenat autobus.“ – každá svoboda je automaticky spjata s odpovědnosti použití. To že můžeme pojmenovat syna libovolně nepředpokládáme, že někdo vybere jméno“ Pitomec“

  „Vlastnické hnutí“. Předpis rozděluje pouze povinnost na dílčí celky. Rozdělením povinnost nezaniká, ani se nestává variantou nad rámec předepsaného zákonem.

  JaVa – nechápu souvislosti názvy položek plateb a ZoU.

  „nulové hodnocení příspěvku“ – nevím, jak vyložit výsledek, zda uvedený platí nebo ne. Přesvědčivé protiargumenty zde uvedeny nejsou. Jen v diskuzi lze dopracovat k pravdě. Člověk nemůže ke všemu rozumět, ale může mít ke všemu názor. Pokud se nepletu, je to diskuzní portál, měl by být vítán každý názor, je-li věcný, výstižný a veden s úctou k ostatním. Nelze předpokládat, že dotazující obdrží odborný názor, lze jen předpokládat, že jeho problém bude diskutován. Co dotazující z diskuze uzná a akceptuje je jeho věc a odpovědnost. Požadavek, aby byl uveden pouze odborný názor, nelze zajistit. Na druhé straně někdy i názor nanotechnologa na účetnictví může být přínosem.

  Vložil ITák (bez ověření), 12. Červenec 2018 - 10:26

  „Vložil AsiTak, 12. Červenec 2018 – 9:47 Nemyslím si, že budu mít méně závazný předpis budeme-li mít místo uvedené varianty pro odpad … „odpad““

  Pod položkou odpad by se z demonstrativního výčtu služeb uvedených v zákoně mohl skrývat:
  dodávka vody a odvádění odpadních vod,
  odvoz odpadních vod a čištění jímek,
  odvoz komunálního odpadu.

  Pak taky třeaba
  vynášení odpadu z obydlí paní předsedkyně.

  Už chápete? Máte maturitu?

  Předvádíte anarchii a diskuse tak nemá smysl.

  Službami může být např. domovní prádelna, domovní mandlovna – přečtěte si předchozí předpis, kde tyto služby byly uvedeny.

  Nechat si změnit příjmení na Pitomec Vás bude stát pouhých několik €, případně 0 € (to pokud Vaše předchozí příjmení je vulgární či hanlivé), nevím ovšem, proč to sem píšete. Je to Vaše vůle, s bytovým vlastnictvím to nemá nic společného.

  Vložil AsiTak, 12. Červenec 2018 - 12:45

  Samozřejmě pouze slovo „odpad“ bych nepoužil, existuji-li Vámi uvedené další varianty významu. I v předpisu zákona může být význam slova nejednoznačný pak přečtu metodicky pokyn k tomu a buď tam naleznu vysvětlení nebo mám smůlu. Stejně tak na úrovni SVJ pokud název položky předpisu pro vlastníka není srozumitelný může získat vysvětlení. Pokud zavedu službu, která není v zákoně uvedena např. „vrátnice s ostrahou“ použití vlastního rozumu třeba i bez maturity se nevyhneme. Já nepodporuji anarchii, upřednostňuji pouze svobodné rozhodování SVJ všude tam, kde zásah státu není potřebný. Anarchie vzniká zneužitím svobody nebo nerespektováním přirozených mantinel.

  Vložil ITák (bez ověření), 12. Červenec 2018 - 17:43

  „použití vlastního rozumu třeba i bez maturity“

  Zákon hovoří o rozumu průměrného člověka. Takovým rozumem člověk bez maturity nedisponuje.

  Vložil € (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 17:32

  „Názvy položek předpisu měsíčních plateb … nepředepisuje žádný předpis.“

  Přečtěte si občanský zákoník a zákon o službách.

  Vložil Chipper (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 17:27

  A banán může znamenat autobus.

  Vložil JaVa, 11. Červenec 2018 - 12:24

  "Názvy položek předpisu měsíčních plateb

  Pokud vím, nepředepisuje žádný předpis",ale v

  § 8/563/1991 Sb., se píše něco jiného

  (1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

  (2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.

  atd…

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 8:04

  „Předpis předepisuje platební povinnosti vlastníků jako zálohy na služby, příspěvky na správy domu a pozemku. Jaké “hromádky“ SVJ vytvoří a jak je pojmenuje je jeho věc.“

  Pojmenovat si jistě může kdokoli cokoli jakkoli.

  Pokud se ovšem bavíme o povinnostech člena SVJ, pak má přesně ty povinnosti, které jste uvedla: hradit zálohy na služby, příspěvky na správy domu a pozemku a k tomu dodám: případné nedoplatky z vyúčtování služeb.

  Soud nemůže ukládat povinnosti nad rámec zákona.

  Vložil AsiTak, 11. Červenec 2018 - 15:03

  Bude-li dokladována vazba platebního titulu předpisu plateb a platební povinnosti jako dále uvedeném příkladu, pak v případě neplacení a vymáhání placení soudem evidentně se nejedná o požadavek placení nad rámec zákona ale v rámci platnosti zákona.
  Příklad:
  Položky služeb: T, TUV, SV, odpad, osvětlení, provoz výtahu.
  Položky správy domu a pozemků: Vlastní správa (VS): odměny externího správce, odměny členům orgánů SVJ, ostatní služby VS, ostatní materiál VS.
  Správa domu a pozemků (SDP): běžné opravy a údržba, pojištění domu, dlouhodobá investice, ostatní služby SDP, ostatní materiál SDP.
  Pokud někdo chce zavést fondové hospodaření pro platební titul pak do stanov se uvede: název fondu, z jakých příjmu se uskuteční tvorba a na jaký účel lze čerpat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".