Rozúčtování nákladů na vytápění je možno také kontrolovat.

Vložil FrantaF, 15. Prosinec 2010 - 15:20 ::

V poslední části článku o nespolehlivosti rozúčtování nákladů se Ing. Klokočník vyjádřil, že jeho článek má pomoci vlastníkům, orientovat se v rozúčtování, případně se účinně bránit. Obsah článku mi připomínal spíše reklamu na denostupňovou metodu, ale cíl je ušlechtilý. Napadlo mě, že bych mohl také přispět malým podílem k orientaci vlastníků. Všichni víme o jisté nespolehlivosti měření a víme také, že její nebezpečí se snižuje tím, že se pro zainteresovanost spotřebitelů, využívá pouze část nákladů na vytápění. Článek chce vyvolat dojem, že jsme postiženi téměř všichni nulovými náměry a jen doporučovaná metoda měření nás může účinně ochránit. Před nedávnem podobně pan Kulhánek posuzoval úroveň rozúčtovatelů, kteří nechtějí akceptovat jeho specielní využití koeficientu výkonu tělesa.

Nesetkal jsem se s příspěvkem, který by zde zvyšoval orientaci vlastníků radou, jak se přesvědčit o věrohodnosti rozúčtování vlastního domu „vlastními silami“. Takovou kontrolu dělám již několik let a ne zbytečně. Přivedla mě k tomu chyba, která způsobila značné odchylky od správných hodnot nákladů u řady bytů, hned na počátku měření. Svůj výpočet v jednoduché formě sešitu programu Excel, který jsem si pro účel kontroly vytvořil, může zájemcům posloužit k inspiraci, případně využití. Výpočet má čtyři propojené listy, které mohou být použity také samostatně. Výpočty jsou pro názornost doplněny grafy.

První list počítá orientační hodnoty redukcí pro skupiny bytů znevýhodněných polohou. Orientační hodnoty proto, že výpočet redukce je založen na předpokladu, že průměrný spotřebitel tepla se s velkou pravděpodobností chová správně. Redukce proto neplatí u domů s malým počtem bytů. Neplatí ani při velkém počtu bytů u skupin s malým počtem místností, například nárožní byty. Pro tyto malé skupiny je však možno korekce upřesnit na základě hodnot skupin s blízkými vlastnostmi a větším počtem místností. Potřebné vstupní hodnoty: počet dílků každé místnosti a přiřazení místnosti ke skupině znevýhodněných. Pokud požadujeme redukce za severní stranu, označení místností na severní stěně a velikost redukce v % (předpokládám jednotnou redukci). Výstupem jsou redukce skupin místností a počty přepočtených dílků každého bytu.

Druhý list na základě uvedených výstupů, zadaného poměru základní a spotřební složky nákladů a velikosti plochy každého bytu, ověří dodržení limitů pro velikost odchylky od průměru a v případě překročení hranice stanoví velikost dodatečné redukce a upraví počet dílků. Pokud uvedeme skutečnou výši celkových nákladů, stanoví pro každý byt obě složky nákladů ve skutečné výši. Pokud ji neznáme, zadáme libovolnou náhradní hodnotu, které pak budou náklady odpovídat.

Další dva listy přebírají buď hodnoty dílků odečtených a výsledných (list „Dílky“), nebo hodnoty spotřební složky nákladů (list „Náklady“). Mimo to samozřejmě velikost plochy bytů a podíl jednotlivých složek nákladů. Počítá se s tím, že použijeme ten list, pro který máme data. Odkazy na list „Rozdělení“ nahradíme vlastními hodnotami. Výsledkem jsou skutečné redukce dílků a velikost odchylek od průměrných nákladů. Změnou podílu nákladů můžeme zjistit, jak by se asi změnilo rozložení odchylek od průměru. Pro kontrolu správnosti výpočtu tento orientační výsledek stačí. Zásadní kriteria podle vyhlášky jsou dvě, odchylka od průměru nákladů na m2 nesmí být větší než 40% a všechny byty stejné skupiny znevýhodnění musí mít srovnatelnou velikost redukce (mimo byty, kde byla provedena dodatečná redukce, poznáme je podle toho, že jsou při správném výpočtu na hranici povoleného limitu ±40%).

Pro zajímavost uvádím, že jsem srovnal výsledky tohoto jednoduchého výpočtu redukcí pro náš dům s hodnotami našeho dodavatele výpočtu a také s hodnotami redukcí našeho domu (96 bytů) stanovenými na základě úniků přes „obálky bytů“, které jsou specifické často pro jednotlivé byty. V našem případě je to 21 různých skupin bytů. Redukce se u jednotlivých bytů samozřejmě liší, ale odchylky nejsou významné, s výjimkou již dříve zmiňovaných skupin bytů na štítech.

Svůj původní sešit jsem musel značně změnit, protože jsem chtěl odstranit makra, která zjednodušovala výpočet a manipulaci s grafy. Nahradil jsem také třídění a kontingenční tabulky, abych omezil manipulaci pouze na vložení vstupních dat. Mohou se tedy objevit nějaké chyby. Stručné pokyny jsou uvedeny přímo v sešitu. Příliš jsem je nerozváděl, protože neočekávám velký zájem. Měl bych asi prozradit, že nejsem kvalifikovaný na teplo, ale snažil jsem se do této problematiky nahlédnout hlouběji.

Pod následujícím odkazem je složka na Internetu, ve které jsou tři soubory: „RozuctovaniN“ prázdný sešit verze 2007 (xlsx), „Rozuctovani“ prázdný a „Rozuctovani96“ příklad domu s 96 byty, oba verze 97–2003 (xls).

http://cid-57ae87edc9dfe38f.office.live.com/…aspx/.Public?…

Nový odkaz na OneDrive je http://1drv.ms/1lMD1BT

FrantaF

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil OK (bez ověření), 2. Květen 2014 - 11:11

  V naprosté většině bytových domů se k rozdělování spotřební složky nákladů (50% nebo 60 % z celkových nákladů na vytápění) používají poměrové indikátory připevněné do středu otopného tělesa; na tomto jediném místě registrují povrchovou teplotu obou sousedních článků, která je pak považována za střední teplotu celého tělesa.

  Samo MMR připouští, že uplatnění radiátorových indikátorů je pod vlivem systémových chyb. Nejčastěji je kritizováno to, že indikátory ve vytápěných bytech zaznamenávají veškeré teplo odebrané jednotlivými tělesy (a spotřebiteli je později vyúčtováno), přestože jeho část je díky prostupům tepla vnitřními stěnami objektu odsávána a zdarma spotřebována v bytech s uzavřenými nebo téměř uzavřenými termostatickými ventily.

  Specialisté, kteří připravovali vyhlášku MPO č. 85/1998 Sb., si byli těchto problémů v rozdělování nákladů na provoz otopných těles dobře vědomi, a proto do ní zabudovali ustanovení, které zavazovalo správce objektu, aby se spotřební složka rozdělovala s použitím výpočtové metody, která umožní rozdělovat tuto složku podle dosahované průměrné vnitřní teploty jednotlivých místností s otopným tělesem.

  Realizace tohoto ustanovení narážela v praxi na velmi složité problémy. Platná vyhláška č. 372/2001 Sb. proto tuto dikci nepřevzala, nicméně v průvodních dokumentech MMR prohlašuje, že vyhláška nadále vychází ze zásady, že se rozdělují náklady na tepelnou energii na vytápění, nikoliv množství tepla, které bylo dodáno jako ekvivalent tepelných ztrát bytu a celého objektu, tj. spotřebovalo se, aby byla zajištěna požadovaná tepelná pohoda v jednotlivých bytech. Jinak řečeno, hradí se náklady za úroveň poskytované služby, za dosahovanou tepelnou pohodu.

  V zájmu uplatnění této zásady byl do vyhlášky vložen § 4 (4), podle kterého nesmí rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

  Uvedené ustanovení stanoví pouze nepřekročitelné hodnoty měrných nákladů. V rámci těchto mezních hodnot je ponecháno na správcích, aby stanovili takové hodnoty, které co nejlépe vystihují místní tepelné poměry. V metodickém pokynu sami autoři vyhlášky upozornili, že spodní limit –40 % průměru objektu (odpovídá cca 13,5°C) může být použit jen výjimečně, například u dlouhodobě neobsazených nebytových prostor. V normálních případech musí být nastaven tak, aby minimálně odpovídal tepelné stabilitě objektu, za kterou je v praxi (nepřesně) považován tepelný bod, při kterém termostatické ventily standardně obnovují přívod topné vody do tělesa (16 nebo 18 °C). Horní limit +40 % průměru objektu pak odpovídá bodu, při kterém ventily uzavírají přívod topné vody (27 °C).

  V návrhu novely vyhlášky autoři vycházeli z poznatku, že v bytových domech existuje určitá průměrná teplota; na té se podílí i byty s trvale uzavřenými ventily, které díky tomu neplatí za spotřební složku, a „profitují tak na úkor ostatních nájemníků v domě, kteří tento teplotní deficit musí vyrovnávat zvýšeným výkonem svých otopných těles včetně jeho úhrady.“

  Za tuto průměrnou teplotu považují cca 17 °C (v řadě objektů se podobné i vyšší teploty vyskytují na nevytápěných společných chodbách), čemuž odpovídají měrné náklady ve výši 80 % průměru objektu (= – 20 % odchylka od průměru). Tato hodnota víceméně odpovídá dosavadní praxi.

  Novela vyhlášky dále doporučovala snížit podíl základní složky nákladů na 30 % celkových nákladů. To znamená, že v bytech s trvale uzavřenými náklady, které neplatí náklady za provoz otopných těles, by měrné náklady poklesly na pouhých 30 % průměru objektu. V souladu s uvedeným spodním limitem by musely být v dalším kroku zvýšeny o 266 % (80/30).

  Problém je v tom, že se k těmto krajním případům druží další byty s nízkými náměry indikátorů. Ve mně známých případech by se proto korekce týkaly 40–50 % bytových jednotek. Po této úpravě by pak všechny dotčené byty vykazovaly stejné měrné náklady ve výši 80 % průměru objektu. Operace tak bezpečně zlikviduje individuální příspěvky spotřebitelů k úsporám nebo plýtvání teplem. Navíc postup, při kterém se upravují pouze všechny vyšší a nižší měrné náklady než odpovídá povolenému intervalu odchylky a ostatní měrné náklady by se ponechaly beze změny, není možno považovat za objektivní.

  Z uvedeného vyplývá, že se korekce spodním limitem mohou někdy týkat až poloviny bytových jednotek; stranou ponechávám skutečnost, že dosud platným horním limitem neproleze možná až 15 % dalších bytů. Podle mého názoru, podobné výsledky nelze považovat za věrohodné a tedy ani platné.

  Až na poslední tři odstavce jsou informace striktně založeny na pramenech MMR; domnívám se, že je interpretuji co nejpřesněji. Diskutující by si měli nejprve ověřit, zda za výše uvedených podmínek (limity –20 %/+40 % průměru objektu), platí mé předchozí poznatky i pro jejich dům. Diskuse, která se utápí v subjektivních dojmech, nemá z tohoto hlediska žádný význam.

  Vložil tomassovak, 24. Duben 2014 - 17:49

  mohl by jste zpřístupnit dokument, který zde popisujete?

  Děkuji s pozdravem Tomáš

  Vložil FrantaF, 25. Duben 2014 - 8:00

  Doplnil jsem nový odkaz do úvodního příspěvku. FrantaF

  Vložil tomassovak, 1. Květen 2014 - 17:11

  pane Franto děkuji, ale mám ještě dotázek. Zjistil jsem že otec si uložil vaši stránky z driver do oblibených ale bylo tam více položek. Nevím co teny soubory vystihovaly. Ista SkyDrive Ista-limity Ista-závěr n_Příklad k Přepočtu doplněný Novela-372-kontrola Novela-372-poznámky Novela-372-Srovnání Příklad k Přepočtu doplněný Velikost redukce Grafy

  Vložil FrantaF, 2. Květen 2014 - 8:04

  Pane omassovak, položky Ista..... obsahovaly výpočet a rozbor jediného konkrétního případu a proto jsem ponechal pouze Ista-závěr, který jsem tam vrátil, stejně jako ostatní soubory. Myslím, že prohlížený soubor si můžete uložit. Domnívám se však, že je vhodnější, abyste napsal jaký problém chcete řešit a jaké máte údaje pro jeho posouzení. FrantaF

  Vložil tomassovak, 2. Květen 2014 - 15:42

  No jste zlatý člověk, měl by jste být po zásluze odměnen!

  Konkrétně. Uložím na stejné místo svoje soubory co mám k dispozici. Bude to konkrátní problém.

  veřejný odkaz:

  http://1drv.ms/1i0TRxp

  Musím mít pádný důkaz pro hájení před soudem stejně tak společenstvím a výborem SVJ!

  Podotýkám že to zpřístupním jenom panu Frantovy!

  sdílet s hanspeterge­erdes@hotmail­.com. Když mi pošlete pane Franto F nebo nastave sdílení na driveone. Já jak získal info hodím dokumnety co potřebujete k opravě újmy netopísm a Ista-limity s pozdravem Tomáš

  Vložil FrantaF, 4. Leden 2011 - 10:36

  Uvádím svoji reakci na dosavadní příspěvky poznámkou za úvodním příspěvkem (mimo pořadí). Moje téma se odchýlilo od původního záměru, tedy ukázat, že rozúčtování nákladů je možno kontrolovat na dodržení vyhlášky. Chtěl jsem k tomu přispět pomůckou, protože se vyskytly názory, že je pro předsedy nemožné výpočet kontrolovat. Nyní zjišťuji, že předsedové umí výpočet kontrolovat, ale nejsou schopni prosadit nápravu. Tato možnost mě nenapadla.

  Naši první reklamaci podanou přímo postiženou osobou firma také odmítla. Chodil jsem proto se zástupcem družstva přímo za vedoucím oddělení, které výpočty provádělo. Předem jsem zúčastněným poslal přes email konkrétní připomínky a zdůvodnění. Nikdy mé zdůvodnění nevyvrátili. Firma nehrozila, ale naopak měla obavy ze soudních sporů. Některé menší chyby, na které jsem později pouze upozorňoval, byly způsobeny tím, že z obavy před soudním sporem „nedotahovali“ úpravy překročení limitů až na hranici 40%, protože neměli ještě spolehlivý algoritmus úpravy. Naší výhodou je několik konkurenčních firem v oblasti.

  Stejně se domnívám, že předseda, který cítí povinnost hájit oprávněné zájmy každého vlastníka, musí být schopen zabránit prokázanému nedodržování vyhlášky. Cesta nápravy přes soud proti společenství pravděpodobně poškodí všechny členy společenství. FrantaF

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 16. Prosinec 2010 - 17:29

  Pane Franto naprosto před Vaší tabulkou smekám. Když odečítám teplo v bytech (máme indikátory tepla odečitatelné přes infraport) tak zjišťuji, že některé domácnosti si (s pomocí rozúčtovací firmy) vymyslely různé vzorce a jsou schopni si náměr indikátorů převést na přepočtenou spotřebu poměrně přesně. Občas se divím jak pravidelně sledují spotřebu a mají srovnání s předchozími roky. Já se zmůžu akorát na to, že tu přepočtenou spotřebu přepočtu na běžný metr a započitatelný metr, tedy lidé mají alespoň nějakou představu jak si stojí oproti sousedům. Mohu se jen zeptat, kde berete podklady pro svoji tabulku? Posílá Vám je rozúčtovací firma? Co se denostupňů týče to je opravdu naprostá hloupost, která nemůže postihnout to co naopak každé měření postihnout má a to nadměrnou spotřebu a plýtvání. Každopádně chtěl jsem se zeptat viděl jste již nulový náměr. Všichni se tu s tímto pojmem ohání, ale já jsem naprosto nulový náměr v naše domě za uplynulých asi šest let ještě neviděl.

  Vložil FrantaF, 16. Prosinec 2010 - 19:19

  Pane „Syslus“. Byl jsem předsedou výboru (družstevního domu), když jsem prokázal chybu ve výpočtu. Dodavatel souhlasil s poskytováním vstupních i výsledných dat (přes email). Jinak by vyvolal podezření, že se kontroly bojí. Naše družstvo bylo velké a proto důležitý zákazník. Společenství ovšem má na tyto údaje také nárok. Dostává je vlastně každý uživatel při vyúčtování. Jedinec ovšem má pouze data jednoho bytu. Společenství může mít vše.

  Nulový náměr se vyskytl také ale úplně mimořádně. Pro takový případ jsem uvedl do počtu dílků hodnotu 0,01 dílku. Úplně jsem na to zapomněl. Nulová hodnota totiž vyvolá v mé tabulce výpočet sankce za „neodečet“. Zapomněl jsem se o tom zmínit ve svém stručném popisu.FrantaF

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 16. Prosinec 2010 - 19:41

  Děkuji moc za odpověď, já samozřejmě všechny údaje mám (máme indikátory Metra s infraportem, bohužel v té době nebyly s odečtem přes 868 MHz) všechny údaje od rozúčtovatele dostávám a zveřejňuji na nástěnce domu (nevidím důvod proč to tajit). Doposud jsem dělal jen to že jsem tu přepočtenou spotřebu převedl na velikost bytu a udělal grafíky, aby lidé mohli porovnat, kdo jak topí (tedy přepočítávám to jak na skutečnou tak na započitatelnou plochu, nevím co má lepší výpovědní hodnotu). Docela mě láká představa, že bych měl ty indikátory 868 MHz a nezávazné rozúčtování si udělal třeba každý měsíc v tom případě by mě Vaše tabulka moc pomohla. Zkusím si jí v klidu promyslet a opravit pro náš dům, když tak bych se ozval. Každopádně děkuji moc, je to velmi užitečná věc v té změti balastu tady. Ještě mě láká jedna věc, ty indikátory Metra si pamatují za každý měsíc maximální, průměrnou a minimální teplotu radiátoru a v místnosti. Párkrát jsem to použil při reklamaci, ale jinak je to změť čísel, která je nepřehledná. Bylo by zajímavé nějak zpracovat i toto. Naopak by to byla odpověď na denostupňovou metodu, protože např. tím že radiátor jel na plný výkon jsem odhalil že jedna paní odjela z bytu a zapomněla zavřít okno. Indikátory jí napočítaly (zcela správně) velkou spotřebu.

  Vložil rivr, 21. Prosinec 2010 - 11:12

  mohu se zeptat – u Vás zřejmě není obava z zák.101/2000 – ale obecně není problém zveřejnit „…převedl na velikost bytu a udělal grafíky, aby lidé mohli porovnat, kdo jak topí“. Není to totéž jako zveřejnit „kdo jak platí“ a „zda platí včas“ nebo „zda platí vůbec“?

  děkuji rivr

  Vložil FrantaF, 22. Prosinec 2010 - 19:04

  Dovolím si poznámku. Údaje o úrovni vytápění nemohou být uvnitř společenství předmětem utajení. Námitka může být proti formě, tedy nástěnce. Informace, které dostávají jednotliví vlastníci při vyúčtování, neposkytují možnost srovnání vlastní spotřeby s ostatními bydlícími. Úměrnost vlastní spotřeby tepla se nedá posoudit jinak než porovnáním s průměrem těch, kteří bydlí ve stejném domě. Dodávka tepla je služba a nikdo nemusí být omezován, pokud jeho nároky nepřekračují technické podmínky. Také jsem poskytoval na nástěnce údaje o měrné spotřebě (na m2) bytů v rámci účetní jednotky (čtyři vstupy tepla), průměr za účetní, jednotku a celý blok, hranice limitů odchylky od průměru. Spotřeba bytu byla uvedena pro běžný a předchozí rok, takže mohl každý posoudit „kam směřuje“. Hodnoty byly vyjádřeny grafem. Odpadly stížnosti, proč soused, který má stejný byt, dostal zpět větší částku zálohy. FrantaF

  Vložil svjvmt, 22. Prosinec 2010 - 22:11

  já to netutlám a zveřejnil.
  Co mě stálo teplo v letech:
  1999 15 226 2000 12 464
  2001 14 947 2002 14 697
  2003 15 805 2004 16 336
  2005 15 942 2006 15 790
  2007 17 803 2008 15 956
  2O09 18 628 Kč

  Vložil Anonymous123 (bez ověření), 3. Leden 2011 - 17:05

  Dovolím si trochu oponovat. Sice si krásně spočítám své náklady na vytápění podle tabulky i podle vyhlášky 372, ale co potom dělat v případě, když vyúčtování tomuto neodpovídá? Již 2 roky po sobě jsme obdrželi vyúčtování, kde není dodržen právě limit± 40%. Tedy u několika bytů, mezi nimi i náš byt, jsou platby velmi vysoké, a bohužel některé byty jsou hluboko pod touto hranicí (netopící šetřící sousedé či prázdné byty, na které my ostatní potom doplácíme). Na reklamaci v tomto smyslu (nedodržení vyhlášky) firma nereaguje, hrozí žalobou. Je šance soudní řízení vyhrát? Nebo i přes řádnou platnou právní normu obyčejný člověk musí doplácet na ostatní ???

  Vložil lake, 3. Leden 2011 - 17:56

  Anonymous123,
  vadné vyúčtování nemá právní účinky. Postačuje tedy reklamovat ve stanovené lhůtě a neplatit žádný doplatek, dokud nedostanete vyúčtování řádné. Neoprávněně zadržovaný přeplatek požadujte pak po SVJ nazpět včetně úroku z prodlení. Pohledávku můžete započíst proti jiným Vašim platebním povinnostem vůči SVJ.

  Nicméně k tomu, abyste si sám mohl vyčíslit správnou částku nákladů na vytápění Vašeho bytu, musíte znát nejen podklady (na což máte podle vyhlášky 372/2001 Sb. nárok), ale rovněž Vám musí být sdělen způsob (postup), jakým se ve vašem SVJ mají korigovat skutečné náměry s cílem snížit rozptyl úhrad jednotlivých jednotek na +-40% od průměru. SVJ má mít tuto metodiku zpracovanou písemně, jinak je vyúčtování nevěrohodné a nepřezkoumatelné.

  lake

  Vložil rivr, 4. Leden 2011 - 4:55

  cit.: …abyste si sám mohl vyčíslit správnou částku nákladů na vytápění Vašeho bytu, musíte znát nejen podklady…

  A k uvedenému (tedy donucení vypracování správného Vyúčtování a předání podkladů pro případná posuzování) lze Výbor donutit jak? Pouze žalobou na vrácení nevyúčtovaných „záloh na služby“?
  V našem kocourkově:

  • Výbor věří Správci bezvýhradně bez ohledu na fakta od ČOI,ERÚ,ARTAV a­pod.
  • Výbor tvrdi na základě právní analýzy Správce že „VŠE JE OK“ což byl agrument pro Shromáždění
  • Výbor reklamaci zamítl oznámením „k uvedenému nemáme více co sdělit“ a nadále odmítá komunikovat
  • Shromáždění NECHCE problém vůbec řešit, protože údajně dle Výboru neexistuje
  • zálohy jsou v SVJ průměrně 60–70% (takže přeplatky jsou ~20.000) což je zřejmě dobré pro – to ale nikomu nevadí (údajně je „příjemné“ dostat vysoký přeplatek)
  • na rozúčtování ST nemáme žádné usnesení (ani odkaz na analogii účtování TUV,TEP (v372/2001)), ani rozhodnutí dle ZoVB §9a/2 – bylo by tedy možné

  Lze se domnívat, že rozhodování dle ZoVB §9a/2 musí být podřazeno ZoVB §13/7 nebo je zcela v pravomoci a na libovůli Výboru jaká kritéria zvolí? U nás třeba ztráta na ST (fakturace-nápočty) se některým Vlastníkům dle počtu osob (jak je obdobně uvedeno zde: odst.3) – uvedené ale nelze zjistit jinak než získáním a porovnáním všech Vyúčtování… jejichž získání mi § z v372/2001 v případě ST-vody nepomohou.

   rivr

  Vložil Monika123 (bez ověření), 3. Leden 2011 - 18:18

  Ono to je právě naopak – my nemáme přeplatek, ale nedoplatek. S podivem máme velké náměry, v bytě teplotu 20 stupňů když topíme, když netopíme 18. Ostatní sousedé mají náměry podstatně nižší, zálohy stejné, tedy mají samozřejmě vratky. V bytě jsme třetím rokem, původně jsme chtěli pátrat po příčině, bohužel to nikoho nezajímalo. Tedy jsme se v reklamaci odvolali na dvě věci : poměr nákladů byl 80:20 ( ve vyhlášce stanoveno 60:40) – to bylo po 2 !! letech změněno na 60:40 (ale pouze u našeho bytu, nevím jakým prapodivným způsobem to potom může fungovat). Další věc na kterou jsme se odvolali byl právě povolený rozptyl ± 40%. Již vzhledem k tomu, že náklady na vytápění našeho bytu 2+1 byly v celkových nákladech na dům 1/6 – je to zarážející, ale asi jen pro mě jako vlastníka bytu. Přičinu nikdo nehledá a nikoho nezajímá. Pátrala jsem a bohužel tato praxe nerespektovat rozptyl ±40 % je běžná nejen v našem městě ale i ve 2 okolních městech, kde vyúčtování provádí stejná firma. Zásadní otázkou pro mě je – pokud se stále odvolávám na respektování a dodržování vyhlášky a již zmíněného odst.4 § 4 – mohu vůbec uspět? Nebo opravdu celá záležitost skončí u soudu? A je tam nějaká šance na úspěch? Zejména když vím, že praxe je taková, že lidé buď dostanou vratku nebo uhradí nedoplatek, ale víc je nezajímá?

  Vložil lake, 3. Leden 2011 - 18:38

  Vyhláška 372/2001 Sb. je celostátně platným právním předpisem. Je stejně závazná jako zákon č. 458/2000 Sb., k jehož provedení byla vydána. Obraťte se na Českou obchodní inspekci.

  lake

  Vložil Monika123 (bez ověření), 3. Leden 2011 - 18:47

  Ono to buhužel není tak jednoduché. Na Českou obchodní inspekci jsem se obrátila již při prvním vyúčtování, tedy před 2,5 lety. Tam mě odkázali na tuším Státní energetický úřad, ti mě zase „přehodili“ jinam, nakonec to dopadlo tak, že mám 2 reklamace (žádná kontrola se nekonala – myslím tím kontrola měřáků atd. – i když 3 měsíce slibovali že kontrola a přeměření bude), na které nikdo 2 roky nereagoval a nyní si korespondujeme s firmou přes právníky, kteří vyhrožují soudem. Již ustoupili právě v poměrech 40:60 (původně bylo 80:20). Ale jak dopadne zbytek netuším.

  Vložil rivr, 21. Červen 2011 - 16:46

  máte pravdu ČOI Vám opravdu NEPOMŮŽE (asi ani podle Lakem uvedených §§)
   

  cit. zák.634/1992 §23/1:
  Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce 16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2, 3, 4 a 8 až 11
  cit. zák.634/1992 §3/1:
  prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů


  Uvádí li Lake, že pomůže ČOI dle zák.634/1992 pak se bohužel mýlí. Jím zmíněný §23/1 vylučuje ČOI z dozoru nad §2,§3,§4,§8,§­9,§10,§11 – tedy právě ty §§ které by se měly použít na předmětný problém. ČOI dle svého tvrzení maximálně udělí sankci pokud zjistí porušení dle §19/3 zák.634/1992 (=doba na vyřízení reklamace). Zmiňovaný zá.64/1986 §9/1 asi nepomůže Vám jako spotřebiteli ale popisují sankce hrozící při správním řízení.
  Uvedené nepíšu proto abych šel do sporu s nějakým „názorem“ zde ho uvádím jako reálnou zkušenost starou týden.

   rivr
  Vložil lake, 3. Leden 2011 - 19:49

  Moniko,
  vytápění je službou. Vy jste spotřebitelem této služby. Je-li Vám služba účtována v rozporu s celostátně platným předpisem (předražena) a Vaše reklamace nejsou vyřizovány, je to jednoznačně záležitost pro ČOI. Ta může vašemu SVJ uložit pokutu do 1000000 Kč.

  Nerozumím, proč se obracíte na jakousi firmu, se kterou nejste v žádném právním vztahu. Pouze ztrácíte čas a právníci mají výdělek. Odpovědným za řádné vyúčtování a rozúčtování služeb je vaše SVJ, nikdo jiný.

  lake

  Vložil Monika123 (bez ověření), 4. Leden 2011 - 11:09

  Já ale dostávám vyúčtování právě od té „firmy“, s tou firmou mám smlovu o úhradách záloh, firma mi vystaví vyúčtování, kde je výslovně uvedeno, že jim do určitého datumu mám případně podat reklamaci atd. Tedy z toho vyvozuji, že smluvní vztah já i ostatní majitelé domu mám právě k této firmě, ne k SVJ. Ta to firma také nyní po mě žádá doplacení nedoplatku a s ní pravděpodobně budu vést i soudní spor, pokud k nějakému dojde. A na ČOI jsem dopadla úplně stejně jako již uvedl rivr. I když pokud by opravdu asi k soudnímu sporu mělo dojít, nenechala bych se odbýt po telefonu..... Stále si myslím, že jsem v právu, když vyhláška není dodržována.

  Vložil rivr, 4. Leden 2011 - 4:12

  bezpochyby. Můžete ale nějak uvést, že opravdu ČOI je tím arbitrem/klackem ? ČOI nám verbálně telefonicky sdělila, že se problémy chybných Vyúčtování NEZABÝVÁ (30.7.2010). A dále nám nic relevantního již neposkytla (údajně se tím zabývá SEI).SEI nám zase sdělila její pravomoc končí na patě domu. A že se máme obrátit na privátní právníky.
  Mohl by jste tedy uvést kde se lze dočíst o uvedeném …uložit pokutu do 1000000 Kč…?
   rivr

  Vložil lake, 4. Leden 2011 - 6:12

  Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, § 23:
  "Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce (...)."

  Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, § 3 písm. (c) a § 12.

  Zákon č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, § 9 odst. 1 písm. (d) a § 12.

  Pokud se s ouředníky bavíte jen nezávazně po telefonu, samozřejmě ničeho nedosáhnete.

  lake

  Vložil rivr, 4. Prosinec 2011 - 8:05
  cit.(): „…Pokud se s ouředníky bavíte jen nezávazně po telefonu…“
  samozřejmě se s nimi nebavím jen po telefonu. Z jednání s ČOI:

  Q:(rivr):
  proč nebylo provedeno správní řízení se SVJ jako Vlastníkem dle §2/g Vyhl-372 pro nedodržení §19/3 zák.632/1992? (včasné vyřízení reklamace)
  A:(COI):
  bylo provedeno se Správcem (se kterým jste jako konečný spotřebitel uvedl, že má Vaše SVJ smlouvu o správě), protože SVJ pro nás (jako ČOI) není „podnikatelem“ dle §2/1b zák.634/1992 a nesplňuje tedy ani zařazení dle §2 ObchZ. SVJ dále nenalňuje §2/1 ObchZ, protože není podnikatelem jež by Vámi uvedené činnosti (§9/1 ZoVB) prováděl za účelem zisku

  Na základě výše uvedeného zdůvodnění – ČOI odmítla provést šetření dle §2/2c a §2/2d zá.64/1986 takže je jaksi použití Vámi zmíněných sankčních §§ (§9/1d) neproveditelné

  Jediné co ČOI uvedla, že může provést je
  • jeli dodavatelem externí firma (ne SVJ) provede kontrolu dle §19/3 zák.634/1992 a to je vše
  • jinak se údajně máme obrátit na soud

  rivr

  Vložil rivr, 17. Březen 2011 - 5:43
  reálná zkušenost:
  reklamaci podal Vlastník písemně na ČOI.

  ČOI napsala 4-řádky:
  …na základě věcné příslušnosti bylo Vaše podání postoupeno na SEI, která Vás o výsledku šetření bude informovat…
  SEI napsala 4-strany:
  …3 strany doslovných opisů § z Vyhlášky 372
  1/2 strany kde sdělila, že není kompetentní věc řešit a že se má Vlastník obrátit na soud (dle ObčZ).

  takže …s ouředníky nebavíme jen nezávazně po telefonu…

   rivr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".