Rozhodování a schvalování služby "dodávka tepla"

Vložil Justitianus, 22. Únor 2020 - 21:21 ::


  V jiné diskusi byl zveřejněn tento zajímavý názor:

 • SVJ nerozhoduje o rozsahu poskytovaných služeb. SVJ pouze schvaluje rozsah poskytovaných služeb (OZ § 1208, odst. e). Slovo schválit má úplně jiný význam než slovo rozhodnout.
  Vložil P. Paluška (bez ověření), 22. Únor 2020 – 10:41

Vezmu to od poslední věty. Autor citovaného výroku se snaží tvrdit, že slovo „schválit“ má úplně jiný význam než slovo „rozhodnout“. Autorovi citátu však ušlo, že ve vztahu k rozhodování shromáždění je jakýkoliv rozdíl těchto dvou slov naprosto bezvýznamný. Shromáždění vždy rozhoduje tím způsobem, že schválí usnesení. Jestliže shromáždění schválilo navržené usnesení k záležitosti X, pak také platí, že shromáždění rozhodlo o záležitosti X. Rozdíl v tom není naprosto žádný.

Nemá tedy žádný smysl pokoušet se u rozhodování spoluvlastníků na shromáždění hledat nějaké odlišnosti mezi pojmy „schválit“ a „rozhodnout“.


Připomínám, že shromáždění je nejvyšším orgánem právnické osoby SVJ. Řádně přijaté rozhodnutí shromáždění je závazné jak pro pro právnickou osobu SVJ (a její statutární orgán), tak i pro všechny vlastníky jednotek v domě. I pro pana Palušku.

Soudy zacházejí s přijatým usnesením stejně jako s jakýmkoliv jiným projevem vůle. Usnesení shromáždění se může stát důkazem v soudním sporu. A naopak: neexistence usnesení o odpojení pana Palušky od centrálního vytápění znamená pro soud jednoznačný důkaz, že pan Paluška nikdy nezískal souhlas vlastníků jednotek k ukončení odběru tepla k vytápění. A samozřejmě nikdy nezískal ani oprávnění odmontovat radiátory, které jsou nedílnou součástí centrálního rozvodu tepla pro dům.

O tom se autor citátu mnohokrát opakovaně přesvědčil ve svých prohraných sporech před soudy všech stupňů.


Na závěr podotknu, že u služeb spojených s užíváním bytu podle zákona č. 67/2013 Sb. je vyloučeno, aby se jednotlivý vlastník svévolně odpojil, či aby jednostrannou „výpovědí“ přestal některou službu odebírat. Takovu pravomoc vlastník jednotky nemá.

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. totiž platí, že „[r]ozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství“. Z uvedeného plyne, že zákon výslovně požaduje dvoustranné ujednání, nebo (většinové) rozhodnutí společenství. Je tedy vyloučeno pokoušet se o jednostrannou výpověď některé služby. Takové svévolné jednání ze strany příjemce služeb nemá právní účinky vůči poskytovateli služeb, kterým je SVJ.

I o tomto se autor citátu mnohokrát opakovaně přesvědčil ve svých prohraných sporech před soudy všech stupňů. Komu není rady, tomu není pomoci …

Justitianus

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 27. Únor 2020 - 17:58

  Justitianusi, dle OZ může SVJ a shromáždění rozhodovat pouze ve věcech které nenáleží vlastníku jednotky. Dále OZ definuje několik věcí, o kterých může rovněž rozhodovat. Služby v tom ale nejsou.

  Připomínám, že shromáždění je nejvyšším orgánem právnické osoby SVJ. Řádně přijaté rozhodnutí shromáždění je závazné jak pro právnickou osobu SVJ (a její statutární orgán), tak i pro všechny vlastníky jednotek v domě. I pro pana Palušku.

  Ano, shromáždění je nejvyšším orgánem, ale zase, pouze ve věcech které nenáleží vlastníku jednotky. Víte co to znamená Justitianusi? Že rozhodnutí o užívaných službách náleží vlastníkům jednotek, nikoli shromáždění!!!!! Souhlas SVJ se změnou služby nebyl v zákonech nikdy zakotven. To je zase takový mýtus který má za úkol házet vidle do těchto procesů.

  Na závěr podotknu, že u služeb spojených s užíváním bytu podle zákona č. 67/2013 Sb. je vyloučeno, aby se jednotlivý vlastník svévolně odpojil, či aby jednostrannou „výpovědí“ přestal některou službu odebírat. Takovu pravomoc vlastník jednotky nemá.

  Justitianusi,Vy zkrátka odmítáte přijmout zákon o službách. V tomto zákoně je zakotveno právo uživatele bytu zajišťovat si službu bez účasti poskytovatele služeb, čímž je SVJ. Pokud máte toto právo, logicky následuje výpověď, bez ohledu na to, jestli je služba poskytována nebo dodávána, jak se tu mnozí snaží bagatelizovat termín poskytovatel. Slova poskytovatel a dodavatel jsou slova jinak znějící, ale stejného významu (synonyma). Dodavateli nebo poskytovateli máte právo službu vypovědět. Justitianusi, vzpamatujte se, výpověď ze služby není svévolné jednání. Na takové jednání má každý právo. Pokud si tedy službu zajišťujete bez účasti SVJ, tedy sami, zákon o službách se na Vás nevztahuje, včetně § 3 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb, jak uvádíte.

  O tom, co jsem u soudu prohrál by se dalo dlouze diskutovat. Už jsem Vám to napsal zde: http://www.portalsvj.cz/…soud-v-moste#…

  Vložil * (bez ověření), 2. Březen 2020 - 3:28

  „dle OZ může SVJ a shromáždění rozhodovat pouze ve věcech, které nenáleží vlastníku jednotky. Dále OZ definuje několik věcí, o kterých může rovněž rozhodovat. Služby v tom ale nejsou.“

  Uvádíte, že podle OZ rozhoduje SVJ vedle věcí, které nenáleží vlastníku jednotky, rovněž o několika dalších věcech. Provoz společných technických zařízení domu i služby jsou ovšem věcí, která nenáleží vlastníku jednotky (takže není třeba se zabývat dalšími věcmi v působnosti SVJ). Co ještě není jasné?

  Další způsob vytápění bytu si pochopitelně zřídit můžete (za dodržení předpisů), a to klidně i vícenásobně (krb, elektrické, naftová kamna, solár, klidně vše dohromady, na každou stěnu místnosti jedno otopné těleso nebo v každé místnosti jinak, jak je libo). Za jistých okolností to může být i vhodné (záložní zdroj tepla na tuhá paliva pro případ výpadku dodávky energií je ovšem vhodnější řešit na úrovni domu, ne bytu).

  K Vašemu tvrzení, že nelze rozlišovat regulérní a neregulérní odpojení otopného tělesa od společné soustavy ústředního vytápění domu asi tolik: pokud míníte odpojení legální a nelegální, tak toto účinný právní řád důsledně rozlišuje (a dovozuje z toho důsledky – na žádost je vypíšu).

  Oceňuji, kolik jste své věci ochotný věnovat energie, životního času a peněz, rovněž oceňuji Vaši podrobnou znalost souvisejících předpisů, zdařile vedenou webovou presentaci a vytrvalost. Mnoha nám jste věc objasnil. Jsem Vám ochoten přispět, pokud vytrváte a dotáhnete svou věc do Štrasburku. Nezapomeňte ani na evropské policejní orgány.

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 2. Březen 2020 - 19:00

  Provoz společných technických zařízení domu i služby jsou ovšem věcí, která nenáleží vlastníku jednotky ….

  Vážený pane, co tím jako naznačujete? Že např. rozhodnutí o službě s dodávkou plynu, nebo el. energie v jednotce vlastníka, náleží shromáždění vlastníků??? Proberte se proboha. Všechny služby v domě, jsou poskytovány prostřednictvím společných částí. To ovšem neznamená, že služba je z nich povinná. Nikde není zakotveno, že výlučným poskytovatelem tepla v domě, je SVJ. Rozhodnutí o užívání nějaké služby náleží vlastníku jednotky, bez ohledu na to jestli je služba dodávána společnou částí, nebo ne!

  Vložil * (bez ověření), 2. Březen 2020 - 19:25

  Pane Paluško,

  zaměňujete služby, které si zajišťuje vlastník jednotky, a služby, které pro vlastníka jednotky zajišťuje osoba odpovědná za správu domu.

  Je třeba rozlišovat, zákonodárce to rozlišuje.

  Vložil Misme, 27. Únor 2020 - 18:50

  Pane Paluško, jak chcete dát výpověď (byť jen služby) někomu, jehož jste součástí? Tj. fakticky výpověď sám sobě. Podle mne existuje jediná forma „výpovědi“ vlastníka jednotky vůči SVJ, a to prodej toho, co v SVJ vlastníte. Proto hovořit o nějaké výpovědi čehokoliv vůči subjektu, jehož jste součástí, mi nedává smysl.

  Co se stane, když postupně jeden vlastník po druhém dáte vašemu SVJ výpověď na dodávku tepelné energie? Případně na další služby? Dodavatel energie pro SVJ sklapne podpadky a přestane fakturovat? Argumentujete zde často EZ, tak určitě víte, že nepřestane. Kdo ty faktury bude hradit? Poté, co vypovíte dodávky vody a elektřiny společných prostor budete vodu nosit v kanystrech a na chodbách si budete svítit baterkou a překračovat odpadky, jejichž svoz rovněž vypovíte? Asi byste se měl smířit s tím, že existuje cosi jako společný/veřejný zájem a ten má vyšší prioritu, než zájem jednotlivce – vlastníka jednotky.

  Slova dodavatel a poskytovatel lze skutečně vnímat jako synonyma, ale jen za určitých okolností. Ale mám-li zákon č. 67/2013 Sb. uvozen titulem „Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty“, tak zrovna pro takovou formulaci mi synonymum dodávka nesedí. Nepřemýšlel jste o tom, proč tak složitá náhrada jednoduchého slova „dodávka“ slovy „poskytování plnění“?

  Obávám se, že jste to vy, kdo odmítá přijmout nejen zákon o službách a další zákony, ale i fakt, že jste jako vlastník součástí něčeho většího, co musíte respektovat. Také velmi neopatrně a sebezničujícím způsobem zacházíte s terminologií jednotlivých zákonů, a to tím, že ji zaměňujete. Mne by akorát zajímalo, co to máte za advokáta, když ani tuto věc, tj. nebezpečí záměny terminologie, vám evidentně neobjasnil.

  Jak už jsem psala dřív jinde, já v tom vašem případu vidím potenciálně slabé místo v tom, že dům není dosud zkolaudován a že projekt stanovil to, co jste realizoval. Případně by se možná dala najít berlička v podmínkách, které byly stanoveny ve smlouvě na tu desetiletou dodávku tepla.

  Vložil Krupp, 27. Únor 2020 - 19:51

  Misme, Justiniane a ostatní. Toto už není případ pro právníky ale pro lékaře. Jirka

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 27. Únor 2020 - 19:30

  Misme Vaše argumentace je zavádějící. Zákon o službách je dodavatelsko odběratelským vztahem. V tomto zákoně se uvádí že se jedná o dodávky služeb. Tento zákon vám dává právo si službu s vytápěním zajišťovat bez účasti SVJ.

  Vy mě tu všichni pranýřujete, ale nikdo z vás se mě nezeptá proč jsem tu službu vypověděl. Já Vám to tedy povím. Služba mi byla deset let poskytována se 190% přirážkou. Každý má právo se takové služby zbavit. Udělal by to každý. O faktury se samozřejmě musí postarat uživatelé kteří tu službu užívají. Já se taky starám o faktury ke službám které užívám. Rozhodně je neposílám sousedům, tak jak to dělají oni mě.

  Máte pravdu, jako vlastník jsem součástí jakési krabice které se říká dům. Tento dům je ale rozdělen vlastnickými právy. A já tu svou část, mám právo spravovat po svém. Co se týče služeb, tak rozhodně.

  To co jste uvedla v posledním odstavci, tak to soudy samozřejmě ví. Mají to ale na háku.

  Vložil Misme, 28. Únor 2020 - 11:35

  Most je ryze dělnické město, a proto má svou nezaměnitelnou filozofii. (Jan Prušinovský, režisér seriálu MOST!)

  Pane Paluško, víte, že za takové rady, jaké vám zde udělujeme, si advokát účtoval už před cca deseti lety cca 2500,– Kč bez DPH za úkon? A nebyl zdaleka tak trpělivý, o detailnosti nemluvě. Máte to ode mne ;-) dnes naposled zdarma. Jsem ale laický vykladač práva a nenesu za své výklady tudíž žádnou garanci, tak mě berte s rezervou (což, jak jsem zaznamenala, činíte). A pokud se mýlím, uvítám opravu toho, kdo ví více a lépe. Jsem ostatně ďoucha z kraju razovitego, tj. taky takového dost dělnického kusu země s :-D nezaměnitelnou filozofií.

  Cituji z vašeho příspěvku: V tomto zákoně se uvádí že se jedná o dodávky služeb.

  Ano, toto se v tomto zákoně, tj. ZoSl, skutečně uvádí. Ale jde o dodávky v oblasti působnosti tohoto zákona, tj. poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, kde za poskytovatele se má vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví. Vy vlastníte jednotku v domě spravovaném společenstvím vlastníků jednotek (SVJ), toto SVJ je proto poskytovatelem služeb, tj. dodávek (srovnej s § 3/1 ZoSl) příjemcům služeb, tj. vlastníkům jednotek (srovnej § 2/b/2 ZoSl) ve vašem případě. A protože jste součástí SVJ, tak nemůžete jen tak vypovídat služby, ale v souladu s § 3/2 ZoSl máte/musíte/měl byste respektovat rozhodnutí společenství, a pokud společenství žádná individuální ujednání o rozsahu poskytovaných služeb nepřipouští, tak mě napadá pro nespokojeného vlastníka jednotky jediné východisko „boje za individuální ujednání ohledně rozsahu poskytovaných služeb“, a to soud.

  Cituji z vašeho příspěvku: O faktury se samozřejmě musí postarat uživatelé kteří tu službu užívají.

  Ale toto je vaše další chybná úvaha. Pokud je dům napojen na dálkový rozvod tepla, tak platí, že i kdyby všichni vlastníci dali SVJ „výpověď“ a topili ve svých „jednotkách“ jakkoliv jinak a nebo netopili vůbec, fakturu dostanete. Nedostali byste ji pouze v případě, že byste byli od CZT regulérně odpojeni, ale pokud jen přestanete topit a neprojdete si celé martýrium odpojení, tak ten skutečný dodavatel tepelné energie bude vašemu SVJ vystavovat faktury (možná dokonce s pokutou za neuskutečněný odběr). Odpojit se od CZT není nemožné, ale není to rozhodně tak jednoduché, jak si patrně představujete. Ani v tomto případě nestačí dát „dodavateli“ výpověď. A jsme zpět u EZ a § 77/5 a zde si dovolím upozornit na „územní energetickou koncepci“. A i toto je pořád jen zlomek problému, viz např. § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., který se týká rovnou celého objektu. Řečeno jinak, jestliže si myslíte, že svým odpojením od ÚT v domě žádného dalšího vlastníka neohrožujete a nezasahujete do jeho práv, hluboce se mýlíte.

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 29. Únor 2020 - 11:20

  Vážená Misme, služby v jednotkách vlastníků vůbec nesouvisí s členstvím v SVJ. S členstvím v SVJ souvisí např. fond oprav, pojištění domu, úklid společných prostor, svícení na chodbě, výtah a pod.

  Službu s vytápěním zajišťuje SVJ proto, protože v domě je pouze jedno fakturační měření. To ale není důvod pro domněnku, že službu s vytápěním je oprávněno poskytovat pouze společenství.

  Vy mě tu procvičujete z §2 ZoSl ale úvodní ustanovení tohoto zákona, přehlížíte. §1 ZoSl (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

  Dle §2 ZoSL, je příjemce služeb, vlastník a člen společenství, jedna a táž osoba. Když v ustanovení ZoSl. §1, odst. 3), zaměníme příjemce služeb za člena společenství, tak se významově nic nemění. Tento zákon se nevztahuje na služby, které si člen společenství zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

  Úvodní ustanovení zákona o službách, dává členu společenství, právo zajišťovat si službu s vytápěním bez účasti poskytovatele a vy mi oponujete, že néé, protože jsem prý členem společenství. Má Vaše úvaha logiku? Já myslím že ne.

  To co Vy považujete za regulérní odpojení je v zásadě nemožné. Žádný poskytovatel vám samozřejmě neumožní odpojení, pokud vám službu poskytuje se 190% přirážkou. V ZoSl, vyhláškách ani OZ, není zakotven princip regulérního nebo neregulérního odpojení. To co v této souvislosti uvádíte jsou pouze vaše domněnky a účelové konstrukce. S územně energetickou koncepcí je naše odpojení v souladu. Mám na to papír. Naším odpojením nikoho neohrožujeme, ani na životě, ani jiným způsobem. Do práv ostatních vlastníků rovněž nezasahuji, pokud tedy nepovažujete za jejich právo, podílet se na přerozdělování 190% přirážky na naší službě.

  Misme, se mnou nemusíte mít svatou trpělivost. Trpělivost musíte mít sama se sebou při čtení zákonů k této problematice.

  Vložil * (bez ověření), 2. Březen 2020 - 19:32

  „V ZoSl, vyhláškách ani OZ, není zakotven princip regulérního nebo neregulérního odpojení.“

  Ale je. OZ jasně stanoví, že nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního jednání nebo omylu, který u druhého vyvolal. Chcete dohledat § ?

  Vložil Krupp, 29. Únor 2020 - 12:28

  Pane Paluško, už jste se několikrát zmínil, že vám byla poskytována služba se 190% přirážkou, ale nikdy jste neupřesnil, co tím myslíte. Rozpočet nákladů musí být proveden tak, že musí být rozpočtena právě celá zaplacená částka. Pokud tomu tak nebylo měl jste se oprávněně ozvat.
  Druhá možnost je ta, že nerespktujete vyhlášku. Ta zakládá povinnost použít polohové koeficienty, aby nebyly znevýhodněny okrajové byty, které se podílejí na tepelné izolaci těch výhodněji umístěných jednotek. Kromě toho vyhláška nařizuje dopočítat náklad na teplo na min. 80% průměrného nákladu na plochu. Váš byt je zřejmě umístěn z energetického hlediska výhodně. To je důvod, proč jste se odpojil. Kdyby váš byt byl umístěn v rohu domu a byl ze všech stran ochlazován, nikdy byste to neudělal. Odpojení vašeho bytu by vám umožnilo, parazitovat na těch ostatních bytech, které jsou umístěny méně výhodně. Tím jste právě narušil jejich práva. Jirka

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 1. Březen 2020 - 18:57

  Pane Kruppe podívejte se sem: http://zmena-vytapeni.cz/…i-nad-labem/ V odkaze najdete odpověď na těch 190%. Naše bytová jednotka je spojena ze dvou bytů. Středního a krajního. Žádné zvýhodnění polohy tu není.

  Vložil Krupp, 1. Březen 2020 - 19:38

  Ale těch 190% tam uvádíte bez jakéhokoliv komentáře. Nezní to právě důvěryhodně. Jirka

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 2. Březen 2020 - 19:02

  Přečtěte si to ještě jednou, snad Vám to dojde.

  Vložil * (bez ověření), 27. Únor 2020 - 20:45

  „zákon vám dává právo si službu s vytápěním zajišťovat bez účasti SVJ.“

  To přece nikdo nezpochybňuje.

  „Služba mi byla deset let poskytována se 190% přirážkou.“

  Protože jste odstranil indikátory. Zkuste odstranit elektroměr nebo plynoměr, kolik Vám bude účtováno. Pomohou Vám a ochrání Vás pomahači a chrániči.

  Vložil * (bez ověření), 27. Únor 2020 - 20:05

  „já tu svou část, mám právo spravovat po svém. Co se týče služeb, tak rozhodně.“

  Co se týče služeb, tak rozhodně ne.

  Vložil * (bez ověření), 27. Únor 2020 - 20:38

  Ano, pane Paluško, můžete si jistě postavit vlastní výtah do svého bytu. I v tomto případě budete i nadále hradit společný výtah.

  Ano, pane Paluško, můžete sám osvětlovat společné prostory. I v tomto případě budete i nadále hradit osvětlení společných prostor.

  U teplé vody už jste sám napsal, že platbu základní složky (tj. za to, že je pro Vás voda připravena k odběru) nerozporujete, i když jste se odpojil.

  Obdobně u vytápění už jste namontoval zpět indikátory RTN, takže jste uznal, že je co indikovat a podle toho rozúčtovávat.

  Stačí, nebo to chcete vypsat podrobněji?

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 29. Únor 2020 - 11:28

  Indikátory jsem nechal namontovat, abych společenství odebral nástroj na výrobu fiktivního dluhu. Tímto jsem rozhodně neuznal, že by bylo co indikovat. V lednu tohoto roku byly v celém domě tyto indikátory měněny za nové. V naší bytové jednotce byl stav indikátorů nulový. Když jsem technikům provádějící výměnu, povyprávěl co se mi děje, chytali se za hlavu. To jen na tomto fóru je skupina konceptuálně slepých fanatiků, kteří neuznávají zákony.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 29. Únor 2020 - 11:41

  Já se Vám divím,že jste si místo stavebního sloučení dvou bytových jednotek v jednu,raději nekoupil nějaký menší domek.Že to byl ten hlavní důvod k odpojení radiátorů a instalaci svého vytápění v bytě?Z Vás musí mít v tom SVJ opravdu radost!

  Vložil purista (bez ověření), 27. Únor 2020 - 18:13

  Já a zřejmě nejen já, bych zde raději četl o tom,co jste u soudu již vyhrál.Tak zmizte a vraťte se na tento portál, až budete mít v ruce nějaký rozsudek,který vám dá za pravdu!!!

  Vložil Oběť SVJ (bez ověření), 23. Únor 2020 - 9:37

  „zákon výslovně požaduje dvoustranné ujednání, nebo (většinové) rozhodnutí společenství.“ (Vložil Justitianus, 22. Únor 2020 – 21:21)

  Většinovým rozhodnutím společenství je možné ukončit poskytování služeb (vytápění, voda, osvětlení, výtah ad.)?

  O jakou většinu se jedná? Prostou? Kvalifikovanou? Z přítomných? Ze všech? Podle podílů? Podle počtu jednotek? Podle vlastníků?

  Vložil Justitianus, 23. Únor 2020 - 10:01

  Pane „Oběť SVJ“, ptáte se jakou většinou je možno ukončit poskytování služeb. Na to si musíte odpovědět sám. My neznáme poměry ve vašem SVJ.

  1. Jestliže odebírání služby je uvedeno v Prohlášení jako povinnost vlastníka jednotky, pak je nutné změnit Prohlášení. K tomu je potřebný souhlas všech dotčených vlastníků jednotek.
  2. Jestliže poskytování/o­debírání služby je uvedeno ve stanovách SVJ, pak je nutné změnit stanovy SVJ. Kvorum pro změnu stanov najdete ve stanovách.
  3. Jestliže poskytování/o­debírání služby bylo schváleno běžným usnesením shromáždění, pak ke změně je nutno přijmout nové usnesení shromáždění. Kvorum najdete ve vašich stanovách.

  Podotýkám, že u některých služeb (např. teplo, voda) by se jejich zrušením mohl byt stát neobyvatelným. Nesouhlasící vlastník se může domáhat zachování služby u Stavebního úřadu, nebo u soudu.

  Justitianus

  Vložil Patricie (bez ověření), 23. Únor 2020 - 10:06

  Napsal jste, že zrušit služby je možné takovým kvorem, jakým se mění prohlášní vlastníka/sta­novy/přijímají usnesení shromáždění, pokud služby byly uvedeny v prohlášení vlastníka/sta­novách/usnese­ní shromáždění.

  Přehlédl jste povinnost SVJ poskytovat služby danou účinnou právní úpravou. Už se zde řešilo.

  Vložil Justitianus, 23. Únor 2020 - 12:10

  Patricie, nic jsem nepřehlédl. Uveďte zde tedy tu Vámi zmíněnou „danou účinnou právní úpravu“. Ať se bavíme o něčem konkrétním.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".