Nesmysly z Českého metrologického institutu

Vložil Justitianus, 1. Červen 2020 - 8:04 ::


Úvodem:
Spoléhat se na názor „odborníka“ se nevyplatí, ani když je to právník. Tím spíše to platí, pokud nejde o právníka.


V jiné diskusi s názvem K vyúčtování TUV lze používat vodoměry 18 let bez ověření vlastník jednotky popsal svou anabázi se soudy od městského až po Ústavní. (Šlo o vyúčtování vody, prováděné po dobu asi 15 let na základě náměrů neověřených vodoměrů.) Nás budou v této diskusi zajímat jen stanoviska „odborníků“, kvůli kterým vlastník jednotky prohrál svou při u všech soudů, včetně Nejvyššího a Ústavního soudu.

A prosím lakavé čtenáře, aby zde nerozvíjeli diskusi k tomu případu s vodoměry; rozsáhlá diskuse probíhá na adrese, kterou jsem uvedl výše. Zde mi jde výhradně o to, abych varoval před zdánlivě správnými „radami“ osob, které se považují za „odborníky“ a mohou vlastníka jednotky zavést na zcestí.


Rozumí právník právu?

Začněme oznámením o porušování zákona o metrologii, které za vlastníka jednotky podal jeho právník. Odpověď úřadu je k dispozici zde: http://www.portalsvj.cz/…s/unmz0.jpg
Směšné je, že právník „nabonzoval“ úřadu nesprávnou osobu: poskytovatelem služby totiž je SVJ, nikoliv jakýsi externí správce. Míníte, že toto by právník přece měl vědět? Jistěže by to měl vědět. Ale už jste narazili na právníka, který by se vyznal v otázkách bytového vlastnictví?


Rozumí odborný ředitel ČMI právu?

Pojďme dál. Stejnou neznalost projevují většinou i osoby, které jsou v čele státních orgánů a institucí zřizovaných státem. Budete-li se spoléhat na jejich „stanoviska“, můžete u soudu ošklivě pohořet. Vlastník jednotky si vyžádal stanovisko Českého metrologického institutu ohledně použití neověřených vodoměrů při rozúčtování. Stanovisko ČMI (č.j. CMI-1687/2019/0311, ze dne 3. 3. 2019) je k nahlédnutí zde: http://www.portalsvj.cz/…20stan0.jpg.

A právě toto stanovisko mne zaujalo: Je totiž zcela chybné a v rozporu s právem. Ten nesmysl podepsal Ing. František Staněk, PhD., odborný ředitel pro legální metrologii. Jak je ovšem vidět: ač odborný ředitel pro legální metrologii, není odborníkem ve věcech obyčejného práva. Podívejme se blíže na to v čem udělal Ing. František Staněk, PhD., chybu. Cituji ze stanoviska ČMI:

Jsou-li bytové vodoměry, resp. odečty naměřených hodnot používány k výpočtu ceny za dodávku vody, je naplněna podmínka použití k účelu dle § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb. , o metrologii, (dále také jen „zákon o metrologii“). Jejich uživatel je v souladu s ustanoveními tohoto zákona povinen používat měřidla (vodoměry) schváleného typu (§6) v době platnosti ověření (§ 11). Neplní-li tuto povinnost, dopouští se přestupku ve smyslu § 23 odst. 1 písm. b) zákona.

Zároveň naměřené hodnoty z neověřených měřidel nemohou být použity s významem pro závazkový vztah a vyúčtování provedené takovým způsobem je nezákonné

Jistě vám neušlo, že tučně vyznačená část textu je naprostým nesmyslem. Jde o fantazii autora, která ovšem nemá oporu v platném právu.

První odstavec je ještě v pořádku: v závazkových vztazích zákon předepisuje použít pouze ověřená měřidla. Při porušení zákona hrozí sankce. Druhý odstavec je ovšem pouze ničím nepodložená fantazie Ing. Františka Staňka, PhD. Jeho závěr je zcela mimo rámec zákona o metrologii: snaží se dovodit to, co zákon nikde neobsahuje. Je totiž třeba rozlišovat tři různé případy:

 1. veřejnoprávní povinnost, která je uložena zákonem č. 505/1990 o metrologii (a při nedodržení může být uložena pokuta za přestupek)
 2. soukromoprávní vztah, který je regulovaný zákonem č. 67/2013 Sb. (poskytování služby a povinnost rozúčtovat náklady) a při nedodržení vzniká povinnost uhradit druhé straně pokutu za každý den prodlení
 3. soukromoprávní ujednání, které je sjednáno mezi stranami podle občanského zákoníku (rozhodnutí SVJ o pravidlech rozúčtování nákladů na službu mezi příjemce služby)

Pan Ing. František Staněk, PhD., to všechno popletl dohromady jako když pejsek s kočičkou pekli dort. Porušení veřejnoprávní povinnosti stanovené jedním zákonem neznamená ještě, že by bylo „nezákonné“ splnění zcela jiné povinnosti, uložené jiným zákonem, nebo dokonce založené soukromoprávním ujednáním stran (v tomto případě většinové rozhodnutí společenství o způsobu rozúčtování služby). Zákon o metrologii nemůže zneplatňovat existující smluvní vztahy!


A nakonec tu máme pár příkladů …

Dávám příklad z jiné oblasti, abyste si lépe uvědomili o co jde.

Příklad č. 1
Řekněme, že pan Novák si nechal opravit auto v autoservisu. Když si vyzvedává zakázku, všimne si, že v autoservisu je pozdvižení: došla kontrola z Inspektorátu bezpečnosti práce a zjistilo se, že zvedák na dílně nemá zákonem požadované revize a neprováděly se ani předepsané periodické kontroly. Pan Novák ví, že jeho auto bylo opravováno na zvedáku, a z toho důvodu odmítne zaplatit za provedenou opravu – s tím, že oprava auta byla „nezákonná“ a faktura je tedy taky „nezákonná“.

Myslíte, že by u soudu byl pan Novák úspěšný? Kdepak! Ani náhodou. Soud by s ním zametl jako s neplatičem. Nepodložený názor pana Ing. Staňka, PhD. tedy neobstojí. Je vždy třeba rozlišovat jaké jsou následky porušení veřejnoprávní povinnosti a jaké jsou následky porušení soukromoprávního ujednání.


Ale pozor: abychom náš příklad ještě věrněji přiblížili onomu případu s neověřenými vodoměry, musel by náš příběh vypadat ve skutečnosti trochu jinak. Jestliže jste si přečetli diskusi K vyúčtování TUV lze používat vodoměry 18 let bez ověření, pak víte, že vlastník jednotky byl buď vlastníkem neověřeného vodoměru ve svém bytě, nebo byl spoluvlastníkem všech neověřených vodoměrů v domě. Nelze tedy brát vážně námitku, kterou uplatnil – že o neověřených vodoměrech nic netušil. Musíme tedy příběh pana Nováka upravit takto:

Příklad č. 2
Pan Novák je vlastníkem starého vyřazeného zvedáku, který neodpovídá předpisům (bez typového štítku, nez atestu, bez povinné revize) a tento nepoužitelný zvedák zapůjčí panu Kutilovi do jeho autoservisu. V tom autoservisu si pak nechává po dobu 18 let opravovat své auto. Poslední oprava se mu však zdá předražená, a tak si najednou vzpomene, že zvedák neodpovídá předpisům. A vzápětí odmítne zaplatit – s tím, že oprava auta byla „nezákonná“ a faktura je tedy taky „nezákonná“.

Tak co? Myslíte si, že pan Novák bude u soudu úspěšný jen kvůli chybějící revizi jeho vlastního zvedáku, nebo jej budou soudy považovat za neplatiče? Tipněte si …

 • vodoměry

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Ctibor (bez ověření), 1. Červen 2020 - 8:39

Pane Justitiane,

opomněl jste napsat, jaký vliv má technický stav zvedáku na výši částky fakturované za opravu automobilu. Podle Vás zvedák zjevně něco měří nebo počítá.

Když už zůstaneme u autoservisu: Porovnatelným případem by byla porucha pokladního systému, která by sčítala fakturované položky chybně. Podle Vás by takováto fakturace byla v pořádku a splatná. Nebo porucha měřícího zařízení, které zjišťuje objem vyměněného oleje/doplněného paliva. Podle Vás by faktura s chybně uvedeným objemem provozní tekutiny byla v pořádku a splatná.

Proč tedy benzinové čerpací stanice nechávají výdejní stojany metrologicky ověřovat, když to podle Vás není třeba?

Proč každý prodejce nechává své váhy metrologicky ověřovat, když to podle Vás není třeba?

Proč se vyměňují bytové vodoměry, když to podle Vás není třeba?

Vadné vyúčtování nemá právní důsledky a není splatné, podle konstatní judikatury Nejvyššího soudu.

Tazatel zapomněl uvést podstatnou věc: Zda nechal ověřit správnost vodoměru, nebo ještě lépe, všech vodoměrů v domě. Bez tohoto zjištění sotva může úspěšně namítat nesprávnost měření.

Vložil tomas 22, 1. Červen 2020 - 9:02

nenechali jsme ověřit náš vodoměr, protože dle zákona o metrologii můžete požádat přezkoušení „ověřeného měřidla“, navíc jak bylo uvedeno, měřil „stále stejně“

Není v našich možnostech ověřovat 45 vodoměrů. Vyhláška jasně říká, že uživatel bytu musí umožnit přístup a ověření vodoměru ZÚČTOVATELI, tedy nikoli sousedovi, který reklamuje vadné rozdělení nákladů.

Myslíte, že správná cesta když nejsou v domě ověřené vodoměry zaplatit ověření z vlastní kapsy, protože sousedé nechtějí? Jak to budete řešit ve zúčtovací jednotce se 100 vodoměry?

Vložil Justitianus, 1. Červen 2020 - 9:47

Pane tomas 22, a toto je přesně ten důvod, proč zákon nařizuje ověření každých 5 let. To není uzákoněno jen tak pro srandu. Už to tedy chápete v čem je Vaše pochybení?

Byl jste nepochybně buď vlastníkem vodoměru ve vašem bytě, nebo spoluvlastníkem všech vodoměrů v celém domě. Kdo jiný než vlastník/spolu­vlastník by si měl hlídat lhůty ověření? Vždyť to bylo ve Vašem vlastním zájmu, aby ty vodoměry byly ověřené! Na vodoměrech záviselo vyúčtování nákladů na teplou vodu. Nechoval jste se s péčí řádného hospodáře.

Pokud byste podle zákona č. 67/2013 Sb. namítal nesprávné měření vodoměrů a požadoval jejich přeměření (což jste neučinil), pak by mohl být proveden důkaz buď orientační zkouškou bez demontáže, nebo demontáží a následným přeměřením v autorizované zkušebně. To vše na Vaše vlastní náklady, samozřejmě. Pokud byste byl s Vaší námitkou úspěšný, SVJ by bylo povinno proplatit Vám tyto náklady.

Ostatně při reklamaci zboží v obchodě to probíhá naprosto shodně. Netuším proč se tomu divíte. Je-li reklamace zamítnuta, zaplatí si zákazník znalecký posudek a s ním jde k soudu. Soud mu pak přizná jak právo na reklamaci, tak i náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. Vám se ale nechtělo platit pár tisíc za orientační zkoušku vodoměrů bez demontáže, tak jste zaplatil 200000 za prohrané soudní spory. Bylo to Vaše rozhodnutí.

Justitianus

A znovu prosím: Nepokušejte se sem rozšířit diskusi o neověřených vodoměrech a Vašem soudním sporu; ta probíhá jinde. Zde se diskutuje výhradně k nesprávným „radám“, které vlastníkovi jednotky poskytl jeho neznalý právník a neznalý odpovědný pracovník Českého metrologického institutu. Děkuji. 

Vložil tomas 22, 2. Červen 2020 - 19:52

přečetl jsem si znovu vaše názory a myslím, že máte zásadní problém v chápání právních identit jak se s nimi v pojmech SVJ a člen SVJ setkáváme.

Uvědomte si, že SVJ a člen SVJ jsou dvě zcela jiné právní kategorie, tedy občan a spolek. Spolek vně reprezentuje a je za jeho chod zodpovědný statutární orgán. To je předseda SVJ. Ten se dělí o rozhodovaci pravomoci do jisté míry s výborem SVJ a podléhá rozhodování nejvyššímu orgánu – shromáždění vlastníků.

přitom žádný jednotlivý člen SVJ není a nereprezentuje SVJ.

proto psát, že člen SVJ používal přestárlý měřič, nebo měl vědět, že se má měnit i ten nesmysl se souhlasem, protože jste neprotestoval.. je nesmysl.

člen SVJ nuceně ze zákona svěřil správu svého majetku spolku a jeho základní právo je, aby jeho majetek byl spravován v souladu se zákonem a opravdu není … NENÍ … povinen vědět kdy se mění vodoměry, kdy se provádí revize a dokonce ani jak se zákonným způsobem provádí vyúčtovní a naopak je základní povinností správce (tedy předsedy) se s těmi povinnostmi seznámit, nebo je delegovat (se souhlasem) dál. A pokud zákon poruší a způsobí škodu, je vystaven trestněprávnímu postihu.

Takovému trestně právnímu postihu není naopak NIKDY vystaven člen SVJ a to dokonce ani když odhlasuje, že se bude podvádět na daních. Odpovědnost stejně zústává na statutárním orgánu – předsedovi (případně tom spolupodepisuje, pokud jsou dva podpisy nezbytné).

udělejte si jasno v podstatě, jinak jsou vaše „vývody“ nezbytně zcela špatně

Vložil Justitianus, 5. Červen 2020 - 10:38

Pane tomas 22, jsem velice rád, že jste napsal toto – cituji:

 • „Uvědomte si, že SVJ a člen SVJ jsou dvě zcela jiné právní kategorie, tedy občan a spolek. Spolek vně reprezentuje a je za jeho chod zodpovědný statutární orgán. To je předseda SVJ. Ten (…) podléhá rozhodování nejvyššímu orgánu – shromáždění vlastníků.“

Takže snad jste nakonec porozuměl tomu, že když shromáždění řádně rozhodlo o použití vodoměrů k rozúčtování, pak toto rozhodnutí bylo závazné jak pro předsedu SVJ, tak i pro SVJ – právnickou osobu. Bylo závazné i pro Vás.

Jsem rád, že konečně víte proč jste byl v tom soudním sporu neúspěšný, a proč Vás soudy označily za neplatiče.

Justitianus

Vložil tomas 22, 5. Červen 2020 - 17:13

Tuhle vaši hloupost nejvyšší soud odmítl už v prvním kole běžte si laskavě přečíst rozsudek. Stojí v něm že hlasování společenství vlastníků nemůže způsobit že se vyúčtování stane zákonným.

Vložil Justitianus, 5. Červen 2020 - 20:08

Pane tomas 22, opět ukazujete, že nerozumíte jednoduchému textu v českém jazyce. To je u Vás typické.

Nikdy jsem nenapsal nic o žádném hlasování o zákonnosti vyúčtování. Nevymýšlejte si. Napsal jsem o rozhodnutí společenství používat při rozúčtování nákladů nainstalované (neověřené) vodoměry. Tomuto rozhodnutí jste byl povinen podřídit se i Vy.

Nevím kdy bylo rozhodnutí společenství přijato (zřejmě při vzniku SVJ), ale opětovně bylo potvrzeno dne 28. 6. 2016. To je zřejmé z citace rozsudku Nejvyššího soudu 26 Cdo 356/2018 ze dne 28. 11. 2018:

Na shromáždění dne 28. 6. 2016 se většina přítomných vlastníků jednotek shodla na tom, že byť platnost ověření vodoměrů instalovaných v jednotlivých bytech skončila, považuje „vyúčtování podle stavu vodoměrů za morálnější a spravedlivější“ a přijala usnesení, že „členové respektují vyúčtování za roky 2012, 2013, 2014 zpracované podle jejich bytových vodoměrů".
Žalovaná byla na shromáždění přítomna, hlasování se zdržela a přijaté rozhodnutí žalobou na určení neplatnosti nenapadla. 

Pane tomas 22, požádejte některou osobu ve Vašem okolí, aby Vám vysvětlovala česky psané texty. Mne už nebaví procházet to s Vámi jako s malým dítětem. Máte s tím permanentně problémy. Nebo jste troll.


Abychom se vrátili zpět k tématu tohoto vlákna:

Používal jste při Vašich sporech právně vadné stanovisko ČMI, kterému jste nekriticky uvěřil. To jsem podrobně rozebral v úvodním dotazu. Je to zřejmé z citace z druhého judikátu Nejvyššího soudu 26 Cdo 3090/2019–326 ze dne 22. 1. 2020:

Dovolatelka právní posouzení věci učiněné odvolacím soudem zpochybňuje prostřednictvím skutkových námitek, nesouhlasí s jeho hodnocením provedeného dokazování (zejména stanovisek Českého metrologického úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).

Justitianus

Vložil tomas 22, 6. Červen 2020 - 7:35

Zbytečná diskuze.

Je zřetelně, že nás rozhodnutí soudu nechalo v naprostém chaosu.

NS uvedl, že hlasování nemůže změnit nezákonný stav a způsobit splatnost.

Uvedl také ve druhém rozhodnutí, že ověřování vodoměrů není jediný způsob jak prokazovat, že měří správně. Neuvedl ovšem jaký jiný způsob lze použít. V našem případě čistou úvahu že když měří stejně jako loni tak měří správně.

Nu a Ústavní soud uvedl, že jsme dostatečně neprokázali, že když nám se přerozdělí neoprávněně větší náklady ostatní členové SVJ z toho profitují.

Což mimochodem bylo přesně to hlasování. Ti spokojeni co platili málo přikazovali nespokojenému co náhle platil 2× víc, že to musí strpět a budou tak pokračovat jak dlouho budou chtít.

Ani jeden soud v šesti rozsudcích nikdy ani neuvedl zákony na věc dopadající. Vedeme 4 roky soudy a ty se tváří, že zákony neexistují.

UNMZ je ze zákona oprávněn určit jaké měřidla lze použít za jakým účelem a jeho stanoviska jsou závazná

CMI je oprávněn určit jaká měřidla splňují technické požadavky a jen on a jeho autorizovaná pracoviště tedy žádný znalec.

MMR jako autor je oprávněn komentovat vyhlášku. Neslyšel jsem o případu kdy by soudce bez oponentury prostě odmítl výklad autora vyhlášky. Nicméně ani zde ho nikdo neodmítl. Prostě v odůvodnění rozsudku nenaleznete zmínku o jeho existenci.

Podstatné je že my jsme si vyžádaly stanoviska úřadů a chovali se v souladu s nimi.

Podle mého názoru je naprostým základem právního státu a následně spravedlivých rozsudků to že úřady nadané oprávněním vydávat stanoviska a zároveň udělovat pokuty při jejich nesplnění jednají v souladu s právem. A pokud tedy s takovými stanovisky řídíte nemůžete porušit zákon.

Mmě jako občana skutečně nezajímá kompetenční dohadováníse mezi soudem a úřadem o tom kdo rozhoduje o způsobu jakým má být vyúčtování provedeno aby bylo co nejpřesnější.

a v právním státu nepovažuji za možné aby soudce nahradil stanoviska odborníků svým osobním laickým názorem. Protože o nic jiného nejde Ani jeden z těch soudců zcela evidentně vůbec netušil jak se to vyúčtování provádí a domníval se že jde v podstatě o dodání teplé vody s pevnou cenou přes vodoměr.

Vložil Justitianus, 6. Červen 2020 - 10:55

Pane tomas 22, opět prokazujete, že nerozumíte jednoduchému textu v českém jazyce. Je totiž zjevné, že nerozumíte ani znění zákona, ani rozsudkům a nálezům soudů. To je u Vás typické.

Celá soudní anabáze byla o tom, že jste byl po více let neplatičem, a SVJ žalovalo na úhradu splatných doplatků za poskytnuté služby. O ničem jiném ty soudní spory nebyly.

Vy ovšem neustále fantazírujete o levé zadní noze chrousta, o přesnosti vodoměrů a o ověření/neověření vodoměrů. Ničím z toho se soudy vážně nezabývaly, protože toto nebylo předmětem žaloby. Nejste zřejmě schopen si konečně uvědomit, že žádné z Vámi předkládaných „odborných“ stanovisek se nijak netýkalo skutečnosti, že jste vůči SVJ hnusným neplatičem. (Navíc to stanovisko ČMI bylo vadné, jak jsem už napsal v úvodním příspěvku.)

Měl jste kdykoliv během těch let (v souladu se zákonem) možnost napadnout vyúčtování teplé vody. Pokud by byla Vaše námitka zamítnuta, měl jste možnost (v souladu se zákonem) podat žalobu, navrhnout provedení důkazů a domáhat se spravedlnosti u soudu. Nic z toho jste nikdy neudělal.

Netuším proč neustále kňučíte. Nehájil jste Vaše práva. Přestal jste hradit, stal jste se hnusným neplatičem, nechal jste se od SVJ zažalovat. Dopadlo to přesně tak, jak to muselo dopadnout.

Justitianus

Vložil tomas 22, 6. Červen 2020 - 11:35

Hm no děkuji za další sérii urážek, zřetelně si v tom libujete.

Odmítl jsem zaplatit dvojnásobne navýšení ceny za službu. Běžnou cenu jsem uhradil v zálohách.

Měl jsem žalovat SVJ? Že používá vadné vodoměry? Tohle je úplně mimo, co by bylo předmětem zaloby můžete to laskavě napsat?

Jediné co je mohli bylo naše podání UNMZ doplnit adresou, SVJ by pak dostalo pokutu a my bychom ji museli také hradit.

Fantazírování o tom, že členové SVJ souhlasí s něčím o čem nejsou informováni … nechám bez komentáře.

Přečtěte si co až dosud platilo. Není li vyúčtování ve shodě se všemi zákony a předpisy jej upravujícími není zde vyúčtování a nemohla nastat jeho splatnost (NS).

Proč to náhle v našem případě neplatí je skutečnou záhadou, kterou ovšem nikdo neodůvodnil.

Vy jste samozřejmě nejchytřejší.....

Tak uvidíme jestli padlo poslední slovo.

Vložil Kobra (bez ověření), 5. Červen 2020 - 20:08

Takže zde opakujete, Justitiane, že shromáždění může odhlasovat protizákonný postup.

V právu se tomu říká právní názor.

V jiné oblasti se tomu říká blud.

Vložil Justitianus, 6. Červen 2020 - 1:53
 • Kobra napsal(a): „Takže zde opakujete, Justitiane, že shromáždění může odhlasovat protizákonný postup.“

Jistěže to zde opakuji! Seznamte se s obsahem § 1 odst. 2 NOZ. I soudy tak judikují zcela běžně. Možná jen Vy se tomu divíte. Seznam šesti judikátů jsem Vám k tomu už poskytl. Přidám ještě jeden.

Přečtěte si prosím sedmý judikát, který se týkal odlišné věci – nepovolené stavby kotelny na společné chodbě uvnitř domu. Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 287/2018, ze dne 30. 10. 2018, dostupné na https://www.profipravo.cz/index.php….

Šlo o porušení veřejnoprávního předpisu (stavební zákon) i o porušení stanov SVJ (ke změně vnitřního uspořádní domu nebyl dán souhlas potřebné většiny vlastníků jednotek). K tomu došlo v roce 2011. O čtyři roky později – v roce 2015, kdy již probíhal soud – se shromáždění usneslo, že ke stavbě dává dodatečný souhlas. Nejvyšší soud to vzal na vědomí jako hotovou věc a rozhodl v roce 2018 ve prospěch stavebníka. Soud tedy bez pochybností učinil závěr, že dodatečný souhlas s protiprávním jednáním je stejně dobrý, jako souhlas získaný předem.

„… Jak dále vyplývá ze skutkových zjištění odvolacího soudu, v průběhu odvolacího řízení došlo k podstatné změně skutkového stavu, neboť dne 17. 3. 2015 shromáždění vlastníků přijalo usnesení, kterým s umístěním kotelny žalované vyslovilo souhlas.
Byť je z důvodu právní jistoty žádoucí, aby byl souhlas se stavebními úpravami udělen před jejich realizací, nelze vyloučit, že bude dán dodatečně a že tím bude neoprávněnost zásahu do společných částí domu zhojena.

rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 287/2018, ze dne 30. 10. 2018

Justitianus

Vložil Justitianus, 6. Červen 2020 - 1:43

Vážená Kobro, mohu se jen usmát nad Vaším příspěvkem. Označujete za „Justitianův blud“ to, co jednotně potvrdily tři desítky soudců v šesti judikátech (včetně Ústavního soudu). Zde je výčet těch judikátů:

 1. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 25.4.2017 č.j. 6C 256/2016–181
 2. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19.10.2017 č.j. 17 Co 231/2017–226
 3. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2018 č.j. 26 Cdo 356/2018–266
 4. rozsudek Městského soudu ze dne 11.4.2019 č.j. 17 Co 231/2017–300
 5. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.1.2020 č.j. 26 Cdo 3090/2019–326
 6. usnesení Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 č.j. IV. ÚS 1252/20

Věřte, že Justitianus ty soudy nijak neovlivňoval a žádné „bludy“ jim nenašeptával. Domnívám se, že soudy zcela správně rozlišily dvě nesouvisející otázky:

 • zda vodoměr je či není metrologicky ověřený
 • zda vodoměr měří či neměří správně (s povolenou odchylkou)

Tyto dvě skutečnosti nejsou synallagmatické (to jest nejsou spolu svázané, není mezi nimi přímá kauzální souvislost). I ověřený vodoměr může měřit nesprávně. I neověřený vodoměr může měřit správně. Odlišné stanovisko ČMI, které nebylo ničím podloženo, nevzaly soudy vůbec v úvahu. A žádný přímý důkaz o chybném měření nebyl během sporu předložen.

Porušení veřejnoprávního předpisu nemá přímý dopad do soukromoprávní sféry. Co je na tom k nepochopení?

Justitianus

Vložil tomas 22, 6. Červen 2020 - 7:59

No vidíte i tohle je možné. Nicméně znovu opakuji rozsudek soudu prvního stupně zněl že jsme povinní zaplatit protože jsi to společenství odhlasovalo a tím se stalo vyúčtování řádné. Rozsudek Městského soudu to potvrdil. Rozsudek nejvyššího soudu zrušil rozsudek Městského soudu s tím že společenství nemůže svým hlasováním způsobit splatnost vyúčtování.

Protože jsme mezitím samozřejmě museli pohledávku zaplatit a svj jí po zrušení rozsudku nevrátilo. postupovali tak že vzali žalobu zpět s tím že pohledávka byla uhrazena.

Rozsudek Městského soudu konstatoval že pohledávka existovala i bez soudního rozhodnutí žalobu zamítl a uložil nám úhradit náklady řízení.

Nejvyšší soud rozhodl že v takovém případě není dovolání přípustné. No a Ústavní soud za tři dny rozhodl že nebyly porušeny naše Ústavní práva.

nikdo se nezabýval žádnými námitkami které jsme předložili v žádném rozsudku není odůvodněno proč jsou námitky neúčinné nikdo ne projednával žádný zákon o metrologii ani nakládání s energiemi nikoho nezajímaly žádná stanoviska úřadů a já jenom podotknu že neexistovalo žádné stanovisko odborné Tedy žádný znalec, žádný úřad, nikdo kdo by potvrdil že vyúčtování dodávek tepla lze provádět i s vodoměry 18 let bezplatného ověření.

Můžete mi psát co chcete já to považuji za situaci kdy neexistují žádná pravidla.

Naštěstí jsme v Evropské unii a tam platí nařízení které říká, že jednotliví členové Evropské unie jsou povinni zajistit aby pro rozdělování nákladů na teplo v domech se společnou dodávkou tepla existoval Jasná pravidla jejich rozdělení.

uvidíme tedy, jak to vidí ve Štrasburku. Pokud nebudeme znovu úspěšní je mi vážení líto neexistuje nic co by vás chránilo před lidmi co ovlivňují vodoměry před těmi co vymýšlí Jak se vyhnout svým povinnostem aby to za ně zaplatil někdo jiný. Bohužel nemůže to skončit nijak jinak než katastrofou pokud vás zajímá jak to myslím vysvětlím vám to.

Vložil Nemám rád eurohujery (bez ověření), 6. Červen 2020 - 10:45

Pokud někdo napíše „Naštěstí jsme v Evropské unii“, tak se jedná o eurohujera, který neví co píše. Navíc si plete směrnici s nařízením. Nedivím se, že takový právní analfabet prohrává soudy.

Vložil tomas 22, 6. Červen 2020 - 11:46

Ano spletl jsem si směrnici s nařízením obojí je závazné opravdu netuším proč můj případ vyvolává takovou smršť nenávisti to by mne zajímalo. Je jistě vaší věc že nemáte rád Evropskou unii já jí mám rád A je to moje věc

Vložil Ctibor (bez ověření), 1. Červen 2020 - 9:48

„Kdo jiný než vlastník/spolu­vlastník by si měl hlídat lhůty ověření?“

Jasnou odpověď poskytuje právní předpis (vlastník vodoměru to není).

Vložil Justitianus, 1. Červen 2020 - 10:01

Pane Ctibore, jasná odpověď v zákoně není, píšete tedy nesmysly z neznalosti. Příště si na to dejte pozor. Žádný právní předpis se nezmiňuje o nějakém „hlídání lhůt“. To jste si vymyslel.

Zákon o metrologii pouze zakazuje používat neověřená měřidla v závazkových vztazích. Závazkovým vztahem je i dvoustranný vztah mezi poskytovatelem služby (SVJ) a příjemcem služby podle zákona č. 67/2013 Sb. V tomto případě tedy vlastník či spoluvlastník vodoměru (tomas 22) opakovaně použil svůj neověřený vodoměr v závazkovém vztahu.

Záleželo by na uvážení ČMI, zda by pokutu uložil jedné straně závazkového vztahu, nebo druhé straně závazkového vztahu, nebo oběma stranám závazkového vztahu. Zeptejte se na to Ing. Staňka, PhD., když Vás to zajímá.

Justitianus

Vložil tomas 22, 1. Červen 2020 - 10:33

§ 11

Používání měřidel
(1) Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření. Novému ověření však tato měřidla již nepodléhají, pokud prokazatelně přestala být užívána k účelům, pro které byla vyhlášena jako stanovená.

(2) Český metrologický institut je oprávněn zjišťovat u UŽIVATELŮ plnění povinností předkládat stanovená měřidla k ověření. Zjistí-li, že je používáno stanovené měřidlo bez platného ověření, měřidlo zaplombuje nebo zruší úřední značku.

(5) Jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich UŽIVATEL kalibrací, není-li pro dané měřidlo vhodnější jiný způsob či metoda.

ČMI pokuty neuděluje, uděluje je UNMZ.

Vložil Justitianus, 1. Červen 2020 - 9:05

Pane Ctibore, vaše poslední věta říká vše:
„Tazatel zapomněl uvést podstatnou věc: Zda nechal ověřit správnost vodoměru, nebo ještě lépe, všech vodoměrů v domě. Bez tohoto zjištění sotva může úspěšně namítat nesprávnost měření.“

Pan Novák z mého příkladu také nemůže uvést žádný důkaz, že by použití neověřeného zvedáku samo o sobě poškodilo jeho auto, či nějak způsobovalo „nezákonnost“ opravy jeho auta. Proto je pan Novák neplatičem, a právě proto prohraje všechny soudní spory.

Přesně z toho důvodu prohrál všechny spory i tazatel z oné diskuse o vodoměrech: neprokázal, že by chybějící ověření vodoměrů samo o sobě způsobovalo chyby v měření vody či nějak způsobovalo „nezákonnost“ rozúčtování. Ani soudům nenavrhl provedení takového důkazu. Nechal SVJ, aby zametlo veškeré stopy kompletní výměnou vodoměrů za nové, ověřené.

Justitianus

Připomínám znovu, že nechci aby tato diskuse opakovala to, co je už rozsáhle probíráno v původní diskusi o neověřených vodoměrech. Děkuji. 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".