Lze odstavit výtah?

Vložil Michal (bez ověření), 5. Červenec 2011 - 8:18 ::

Dobrý den, máme 4patrový dům(5nadzemních podlaží)z roku 1981, je zde 45 bytů a dva výtahy. 1. července nám vypršela 5 letá lhůta pro odstranění vážných závad na výtazích. Na výměnu obou výtahů nemáme, proto navrhujeme jen jeden,ale SVJ se nemůže dohodnout na tom, který, jak to financovat atd. Mi jako výbor jsme v nelehké situaci,protože pokud se ve výtahu někomu něco stane, tak to odneseme mi. Já se ptám, jako předseda výboru tohoto společenství, lze oba výtahy zablokovat(sa­mozřejmě odbornou firmou), nebo musí alespoň jeden výtah fungovat?A můžem to udělat jen tak z vůle výboru, nebo na to musíme mít souhlas na schůzi? Děkuji za odpověď. Michal

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Praktik Josef (bez ověření), 5. Červenec 2011 - 9:02

  SVJ je povinno prozovat společná technická zařízení domu, leda že byste se dohodli, že si každý vlastník vybuduje vlastní technické zařízení (tj. ve Vašem případě si vybuduje vlastní výtah).

  Vložil lake, 5. Červenec 2011 - 10:42


  SVJ může, avšak nemusí provozovat společná zařízení domu. Zákon mu takovou povinnost neukládá.

  U výtahu je odpovědnost v první řadě na vlastníkovi výtahu, což jsou všichni vlastníci jednotek v domě – nikoliv SVJ. Vlastník samozřejmě může přenést svou odpovědnost na jinou osobu (provozovatele výtahu), ovšem soudím, že k přechodu odpovědnosti musí být jednoznačný právní úkon – uzavřena smlouva o provozování výtahu. Odpovědnost SVJ jako provozovatele se řešila zde: http://www.portalsvj.cz/…st-za-vytahy

  Může nastat úraz ve výtahu (a při tom je bezvýznamné, zda výtah byl či nebyl v pořádku). V této souvislosti je vhodné připomenout rozsudek Nejvyššího soudu, který částku odškodného ve výši 15 milionů Kč za trvalé poškození zdraví jako následek úrazu ve výtahu shledal jako přiměřenou. V tom okamžiku bude soud zjišťovat kdo za škodu odpovídá: zda vlastníci domu, kteří jimi byli v okamžiku vzniku škody, nebo SVJ – právnická osoba.

  Jako základní otázku bude soud řešit kdo je vlastníkem a kdo provozovatelem výtahu. Pokud vlastníci nedoloží písemnou smlouvu, kterou přenesli své zákonné povinnosti a odpovědnost na jiného provozovatele, pak soud nejspíše dojde k závěru, že odpovědni jsou pouze oni jako vlastníci i provozovatelé dopravního prostředku. ZoVB totiž neobsahuje výslovné ustanovení o tom, že by na SVJ automaticky přešla odpovědnost za škody mající původ v provozu.

  Takže k úvodnímu dotazu:
  Vlastník nebo provozovatel výtahu odpovídá za to, že nebude provozováno dopravní zařízení, které nevyhovuje celostátně platným předpisům. Jediným způsobem, jak zamezit používání závadného výtahu, je vyřadit jej z provozu. Pokud vlastník nebo provozovatel toto neučiní, půjde o trestný čin obecného ohrožení bez ohledu na to, že nedošlo k úrazu.

  lake

  Vložil lolek, 14. Prosinec 2011 - 5:44
  • cit.(Lake (12. Srpen 2010 – 6:32))„…SVJ nese tuto odpovědnost vždy, bez ohledu na to, zda zajistilo odstranění rizik či nikoliv. Společenství jako provozovatel výtahu nese vždy odpovědnost za škodu způsobenou tímto provozem podle § 427 a násl. ObčZ…“

  • cit.(Lake (5. Červenec 2011 – 10:42))„…U výtahu je odpovědnost v první řadě na vlastníkovi výtahu, což jsou všichni vlastníci jednotek v domě – nikoliv SVJ…“
    
   • kontrolní otázka.1: „kde udělali soudruzi z NDR chybu?“
   • kontrolní otázka.2: „kdo patří mezi zmíněné soudruhy?“
   • kontrolní otázka.3: „kdo uzavře zmíněnou smlouvu se SVJ?“

   já mám za to, že SVJ je PO, která vzniká právě za účelem správy společných částí domu a nevidím důvod ani možnost jak jako samostatný Vlastník uzavírat se SVJ (potažmo sám se sebou) smlouvu o přenesení odpovědnosti za provozování výtahu.

  lolek

  Vložil Deleted2 (bez ověření), 14. Prosinec 2011 - 9:21

  "Odpovědnost za výtahy 13 Vložil lolek, 14. Prosinec 2011 – 5:44

  cit.(Lake (12. Srpen 2010 – 6:32))„…SVJ nese tuto odpovědnost vždy, bez ohledu na to, zda zajistilo odstranění rizik či nikoliv. Společenství jako provozovatel výtahu nese vždy odpovědnost za škodu způsobenou tímto provozem podle § 427 a násl. ObčZ…“

  cit.(Lake (5. Červenec 2011 – 10:42))„…U výtahu je odpovědnost v první řadě na vlastníkovi výtahu, což jsou všichni vlastníci jednotek v domě – nikoliv SVJ…“"

  Děkuji panu lolkovi za vyhledání shora zmíněných stanovisek řešících to, kdo je odpovědný za provoz technických zařízení. Jsou tam dva problémy:

  Problém, kdo je odpovědný, tj. zda podle ZoVB přechází odpovědnost z vlastníka věci na společenství.

  Žádnou oporu pro takovýto názor nenacházím, ale to neznamená, že tomu tak nemůže být. Naopak nacházím oporu pro tvrzení, že odpovědný je vlastník věci.

  Související problém, kdo je provozovatelem věci, tj. zda je podle ZoVB společenství provozovatelem věci ve vlastnictví členů společenství.

  Ani zde žádnou oporu pro takovýto názor nenacházím, naopak nacházím oporu pro tvrzení, že provozovatelem věci je zpravidla vlastník věci.

  Vložil lolek, 14. Prosinec 2011 - 11:36
  • cit.„… …“
   • uvedené citace jen ukazují jistou na nekonzistentnost se kterou si nevím rady, …hm

  • cit.„…Naopak nacházím oporu pro tvrzení, …“
   • …že „…je odpovědný je vlastník věci…“ o tom nepochybuji. Avšak ve věcech správy domu je oprávněno SVJ a to dle ZoVB. Bazální otázka zněla
    „zda lze a jak zastavit chod výtahu který nesplňuje normy“ a kdo ponese odpovědnost za příčinnou škodu při porušení uvedeného (tj. při dalším provozování bez opatření jak technických tak právních → TrČ obecného ohrožení tedy páchá KDO? – Výbor který to nenechá zablokovat nebo sami Vlastníci?)

  lolek

  Vložil Deleted2 (bez ověření), 14. Prosinec 2011 - 15:45

  „zda lze a jak zastavit chod výtahu, který nesplňuje normy“

  Tohle je poněkud jednodušší otázka, než jaká zde byla rovněž shora řešena panem lolkem a panem Lakem:

  Za určitých okolností má povinnost odvrátit hrozící nebezpečí každý (bez ohledu na majetkové vztahy k věci). A protože ne každý je schopen vyhodnotit míru nebezpečí, bude na místě jistá opatrnost, než se věci vyjasní.

  Vložil lolek, 14. Prosinec 2011 - 16:06
  • cit.„…bude na místě jistá opatrnost, než se věci vyjasní…“
   • pane „Deleted2“ – jestli se za Vaším příspěvkem skrývá nějaký super-návod – pak jsem ho neprohlédl. Jasně uveďte budete li ve stejné situaci – co uděláte. Vezmete svou osobní svářečku a zavaříte dveře do výtahu nebo co uděláte ???

  lolek

  Vložil lake, 14. Prosinec 2011 - 13:02

  V mých citacích není žádná nekonzistentnost. V prvním případě šlo o dům, v němž již předtím existoval provozovatel výtahu – osoba odlišná od vlastníka. Šlo pokud si vzpomínám o správce – družstvo. SVJ vešlo v kontakt s tímto provozovatelem výtahu, dobrovolně od něj převzalo veškerou dokumentaci výtahu a začalo jej provozovat samo.

  Druhý případ je obecný, kdy vlastník je ze zákona rovněž provozovatelem. Práva a povinnosti původního vlastníka přecházejí zásadně na nabyvatele – vlastníky jednotek v domě. ZoVB neobsahuje ani slovo o automatickém přechodu povinností provozovatele na SVJ.

  Přechod na SVJ by byl možný dodatečně, na základě smlouvy, uzavřené všemi spoluvlastníky výtahu na straně jedné a SVJ na straně druhé. Ostatně totéž platí i pro smlouvy o dodávce vody a tepla: z původního vlastníka přecházejí vždy na nového vlastníka, jímž jsou všichni spoluvlastníci domu. Nepřecházejí na SVJ.

  lake

  Vložil Deleted2 (bez ověření), 14. Prosinec 2011 - 15:51

  „Ostatně totéž platí i pro smlouvy o dodávce vody a tepla: z původního vlastníka přecházejí vždy na nového vlastníka, jímž jsou všichni spoluvlastníci domu. Nepřecházejí na SVJ.“

  Důsledkem zákona o vodovodech je nově něco poněkud jiného.

  Zákon o dodávce tepla jsem nyní nestudoval.

  Vložil lolek, 14. Prosinec 2011 - 15:07
  • cit.„…provozovatel výtahu – osoba odlišná od vlastníka…“
   • Takže pokud jsou „provozovatelem“ Vlastníci jednotek tak ručí. Pokud je provozovatelem SVJ tak za závazky SVJ opět dle §13/7 Vlastníci ručí taky. Takže v tom není rozdíl – pořád to jsou tedy Vlastníci jednotek co za provozování výtahu ručí… připadám si jak na kolotoči :) Já v tom nevidím rozdíl

  • cit.„…SVJ vešlo v kontakt s tímto provozovatelem výtahu, dobrovolně od něj převzalo…“
   • v předmětném příspěvku pí.Tereza uvedla že původním Vlastníkem bylo SBD které oznámilo SVJ že jeho vznikem je nyní provozovatelem SVJ. Provozovatelem nebylo SVJ – jak ostatně tvrdíte nyní – ale Vlastníci kteří měli jaksi samo sebou za to, že uvedenou činnost zajišťuje SVJ (tedy Výbor SVJ).
  • cit.„…Přechod na SVJ by byl možný dodatečně, na základě smlouvy, uzavřené všemi spoluvlastníky výtahu na straně jedné a SVJ na straně druhé…“
   • takže smlouva podepsaná všemi Vlastníky na straně jedné a 2-ma zástupci statutárního orgánu na straně druhé. Tzn. k čemu taková smlouva je dobrá? K čemu je takové přenesení odpovědnosti dobré – pokud jak uvádíte ZDE v obou případech ručí Vlastníci ???

  lolek

  Vložil lake, 14. Prosinec 2011 - 16:06

  Pane Lolku, SVJ není plný pytel vlastníků.

  Řekněme, že ve Vašem domě dojde k těžkému úrazu ve výtahu s trvalými následky. Mimochodem Nejvyšší soud judikoval, že odškodnění ve výši 15 milionů Kč za úraz s trvalými následky je přiměřené. Takže nebavíme se zde o nějakých drobných částkách.

  • Případ č. 1: SVJ je provozovatelem výtahu

  Částku 15 milionů bude hradit SVJ. Pan Lolek před právní mocí rozsudku rychle prodá svou jednotku a tím se zbaví povinnosti ručit za závazky společenství. Jak a z čeho to SVJ zaplatí jej už nebude zajímat.

  • Případ č. 2: vlastníci výtahu nepředali nikomu prokazatelně provozování výtahu a nesou tedy odpovědnost

  O placení částky 15 milionů se podělí všichni, kdo byli vlastníky jednotky v domě v okamžiku úrazu. Prodejem jednotky se žádný z nich své odpovědnosti nezbaví. To platí i pro pana Lolka. Zaplatí milion, i kdyby svou jednotku rychle prodal ihned po tom, co k úrazu došlo.

  Takže rozdíl mezi odpovědností vlastníků a odpovědností SVJ existuje, a jde o rozdíl podstatný.

  lake

  Vložil vlastník, který není v pytli (bez ověření), 14. Prosinec 2011 - 19:10

  Pane lake, vaše rady (ne příspěvky, rady) si velice vážím. Řada SVJ ale skutečně je plný pytel vlastníků, taková je i moje osobní zkušenost. Na tom ani svojí osvětou nemůžete nic změnit. Stačí pozorně číst tento portál.

  Vložil Josef Josef (bez ověření), 14. Prosinec 2011 - 19:30

  „Řada SVJ ale skutečně je plný pytel vlastníků“

  SVJ jsou spíše vlastníci v pytli.

  Vložil lolek, 14. Prosinec 2011 - 16:33
  • cit.„…15 milionů Kč za úraz s trvalými následky je přiměřené…“
   • ano jsem za. Ať je to i více bych – kdo zanedbává povinnosti ať platí.

   • ale rád bych aby jste to domyslel trošku dále. Pokud v SVJ o 16-cti BJ „BUDE smlouva“ a po „škodné události“ dokáže 6-Vlastníků „utéct“ Vámi zmíněným způsobem, znamená to že zbylých 10 zaplatí celou náhradu nebo se třeba uplatní §13/7 ZoVB nebo §20/3 ZoVB a tak jako tak „neuteče žádná BJ“?
    Jen aby bylo jasno – samozřejmě vím, že „tomu nerozumí JEN Lolek“

   • lze tedy dovodit že pokud smlouva není – „z lopaty neuteče ŽÁDNÝ Vlastník který byl Vlastníkem v okamžiku škodné události“. A pokud smlouva JE, pak jich pár „z lopaty“ utéct může. K tomu je ta smlouva o přenesení odpovědnosti na SVJ ??

  • cit.„…Řekněme, že ve Vašem domě dojde k těžkému úrazu ve výtahu s trvalými následky…“
   • k tomu mám jediné: Jasně uveďte co si myslíte, že má tazatel udělát? Jak zastaví chod těch dvou výtahů, které jemu osobně při Vámi deklarovaném odškodném 15-milionů hrozí jemu aktuálně ve výši ~335.000 ?

  lolek

  Vložil rivr, 5. Červenec 2011 - 18:38
  cit.(): „…Může nastat úraz ve výtahu (a při tom je bezvýznamné, zda výtah byl či nebyl v pořádku). …“
  je nutné (resp. reálné!) „provozování“ tohoto dopravního prostředku extra pojistit nebo postačuje stávající pojištění (tím míním „…těch 15 milionů Kč za trvalé poškození zdraví…“)
  děkuji rivr

  PS: který rozsudek NS zmiňuje těch 15 melounů? 
  Vložil rivr, 5. Červenec 2011 - 17:50
  cit.(): „…Pokud vlastník nebo provozovatel toto neučiní, půjde o trestný čin …“
  pokud tedy neexituje smlouva o přenesení zákonné odpovědnosti – lze individuelně snížit odpovědnost Vlastníků, kteří dlouhodobě poukazovali na stav nutnosti zastavení výtahu – avšak 90% Vlastníků svým usnesením situaci blokuje a ignoruje jakékoli pokusy o řešení a přes již neplatnou tech. prohlídku výtah provozuje?

  Je v uvedeném případě možné využít k uzavření nějak třeba ČOI (§8/1 zák.64/1986) ?
  rivr
  Vložil lolek, 14. Prosinec 2011 - 5:17
  • cit.„…uvedeném případě možné využít k uzavření nějak třeba ČOI…“
   • rozhodně se o to stížností na ČOI pokuste a pokud možno dejte vědět jak uvedené dopadlo :)
   • protože jen tlachat o tom, že odpovědnost nemá SVJ ale přímo Vlastníci – je v konečném důsledku zcela jedno. Vlastníci jsou členy SVJ a SVJ bez Vlastníků neexistuje.

  • cit.„… …“
   • na každé dveře výtahu zavěste ceduli (neodstranitelným způsobem) na které uvedete ( fontem velikosti alespoň 110), že
    • výtah je mimo provoz z těch a těch důvodů
    • a každý kdo doň vleze jedná na svou odpovědnost s vědomím, že překročil jasně sdělený zákaz užití a byl poučen o důsledcích tohoto porušení PER ANALOGIAM . Výtah nechte v provozu.
   • písemně poučte každého jednoho Vlastníka o důsledcích jeho jednání (tj. strkání hlavy do písku ohledně tohoto obecného ohrožení)

  lolek

  Vložil Ing. (bez ověření), 5. Červenec 2011 - 17:13

  „Jediným způsobem, jak zamezit používání závadného výtahu, je vyřadit jej z provozu.“

  Jediný způsob znaměná, že neexistuje žádný jiný způsob, jak zamezit používání závadného výtahu. Takže je zcela bezvýznamné, že bych viděl i jinou možnost, jak zamezit používání závadného výtahu, a to závady odstranit.

  Ing.

  Vložil Deleted2 (bez ověření), 14. Prosinec 2011 - 15:56

  „Takže je zcela bezvýznamné, že bych viděl i jinou možnost, jak zamezit používání závadného výtahu, a to závady odstranit.“

  A právě tuto povinnost, tj. povinnost odstranit závady společného technického vybavení domu, má ze zákona společenství, neboť jsou zahrnuty v povinnosti řádně vykonávat správu společných částí domu.

  Už zde bylo řečeno, že společenství není oprávněno ničit/vyřazovat z činnosti společná technická zařízení domu (snad pokud se tak všichni nedohodnou, ale ani tady si nejsem jistý, neboť povinnost mít v bytovém domě výtah plyne ze zákona – pro některé domy).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".