Kamera ve výtahu

Vložil Markéta Petrová (bez ověření), 24. Únor 2021 - 21:49 ::

Dobrý den, jdu si pro radu. Správce panelového domu chce umístit kameru do výtahu. Z důvodu poskrabaneho displeje. Nechce to platit z fondů svj (je v tom více vchodů) , ale chce to zaplatit po majitelich bytů jednoho vchodu. Má na to právo, bez našeho souhlasu a máme povinnost platit? Lze se pro ti tomu bránit? Přijde mi to jako dost velký zásah do soukromí. Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil janopace (bez ověření), 27. Únor 2021 - 14:31

  Jakého máte správce? Jste SVJ? Pak Vy, SVJ jste odpovědni za správu domu a pozemku. Jste samostatní, odpovědní za vaše činy. Vizte § 1194. Pokud nejste SVJ, pak máte správce. OZ je někdy, no zpatlaný

  Vložil Anonymoushjk (bez ověření), 26. Únor 2021 - 20:46

  Správce je SVJ nikdo jiný

  Vložil Justitianus, 27. Únor 2021 - 4:24

  Anonymoushjk (bez ověření), napsal jste nesmysl. Uvědomujete si to vůbec?

  Podle § 1190 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že osobou odpovědnou za správu domu je společenství vlastníků; nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce. Z uvedeného plyne, že „správce“ podle zákona č. 89/2012 existuje pouze v domech kde SVJ nevzniklo jako právnická osoba. Proto SVJ není nikde v zákoně č. 89/2012 Sb. označováno jako „správce“.

  Vaše tvrzení je tedy nepravdivé. Příště pište jen o věcech, o kterých něco víte.

  Justitianus

  Vložil Bydlil (bez ověření), 27. Únor 2021 - 7:57

  Správce domu je SVJ. Terminologie v občanském zákoníku je nesystémová a nelogická. Je třeba vycházet z úpravy a terminologie správy věci (mimo oddíl bytového spoluvlastnictví). Není důvod v oddíle bytové spoluvlastnictví pojmy předefinovávat, tj. zavádět a rozlišovat správce1 (podle občanského zákoníku mimo oddíl bytového spoluvlastnictví) a správce2 (podle občanského zákoníku oddíl bytové spoluvlastnictví). Psal jsem to prof. Eliášovi, je mu to jedno a své dílo pokládá za bezvadné.

  Sama logicky, předvídatelně a pochopitelně soudkyně označuje SVJ jako správce domu a nikdo to nenapadá (ani účastníci řízení, kteří takovéto označení nenavrhli, ani nadřízený soud).

  Vložil Justitianus, 27. Únor 2021 - 11:52

  Vážený Bydlile, SVJ není totéž co „správce“ vedený v zákoně č. 89/2012 Sb.. Už jsem citoval, ale Vám to zjevně nestačí k pochopení.

  Naprosto shodně to vidí soudy. Pokud se kdokoliv pokoušel argumentovat povinnostmi správce (jak jsou uvedeny v části občanského zákoníku o správě cizího majetku od § 1400), pohořel a neměl úspěch. Soudy totiž opakovaně judikují, že na SVJ de nevztahují ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku. Proto se na SVJ nevztahují povinnosti správce cizího majetku podle § 1400 až § 1447 zákona č. 89/2012 Sb.

  Protože SVJ není správcem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., musí tedy být – račte pocopit – speciální právnickou osobou, odlišnou od „správce“.

  • Podle § 1193 platí, že první správce je určen v prohlášení. Z uvedeného plyne, že tímto správcem nemůže být SVJ – to v té době ještě neexistuje. Správcem je tedy osoba odlišná od SVJ. SVJ není správcem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.
  • Podle § 1193 platí, že při volbě nového správce se postupuje podle § 1191 odst. 2. Z uvedeného plyne, že SVJ není správcem, protože -jak každý ví – je ze zákona vyloučeno odvolat SVJ a zvolit si namísto SVJ jiného „správce“. SVJ není správcem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

  Podle § 1193 platí, že správce lze odvolat pouze se současným zvolením nového správce. Z uvedeného plyne, že SVJ není správcem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

  Justitianus

  Vložil Bydlil (bez ověření), 27. Únor 2021 - 12:01

  Pane Justitiane,

  teď jste si docela solidně naběhl. Z vámi uvedeného totiž plyne, že v domě bez SVJ se na správce (podle oddílu bytové spoluvlastnictví) vztahuje úprava správce (mimo oddíl bytové spoluvlastnictví). Nevím, zda jste to takto zamýšlel, ale takto to plyne.

  Vložil Justitianus, 27. Únor 2021 - 15:10

  Bydlile, právě jste si naběhl Vy. Z Vašich slov je zřejmé: Vy jste si ani nepřečetl text zákona. Nevíte co zákon praví o správci domu. Snažíte se zde diskutovat o věci, o které nevíte vůbec nic.

  • Napsal jste: „Z vámi uvedeného totiž plyne, že v domě bez SVJ se na správce (podle oddílu bytové spoluvlastnictví) vztahuje úprava správce (mimo oddíl bytové spoluvlastnic­tví).“

  První Váš omyl:
  To ovšemže neplyne z toho co jsem uvedl já. To plyne přímo z textu zákona, z použití označení „správce“. Ale Vy zákon neznáte, takže co jsem napsal v souladu se zákonem – to je pro Vás naprostá novinka.

  Druhý Váš omyl:
  Nevíte, že v domě bez SVJ se na správce vztahuje obecná právní úprava správy cizího majetku jen velmi zúženě. Je to výslovně stanoveno v ustanovení o správci domu (§ 1191, §1192. § 1193). Opět ukazujete, že neznáte zákon.

  V této speciální části zákona jsou popsána speciální pravidla, kterými se správce domu musí řídit. Tato pravidla samozřejmě mají přednost před obecnou právní úpravou správy cizího majetku (§ 1400 až § 1447). Lex specialis derogat legi generali.

  Protože se ve věci neorientujete, vypíšu zde pro Vás speciální pravidla, podle kterých se řídí správce domu bez vzniku společentví vlastníků jednotek:

  1. Pro správu domu a pozemku se použijí pravidla určená v prohlášení.
  2. Nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách.
  3. Pro rozhodování v záležitostech správy domu a pozemku se použijí ustanovení o shromáždění uvedená v zákoně (v částech o shromáždění SVJ, případně o shromáždění spolku) .
  4. Z právních jednání správce jsou vlastníci jednotek oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně.

  Zejména Vás upozorňuji na bod č. 4. Vykonává-li správu domu správce, může vymáhat celý dluh na kterémkoliv vlastníkovi jednotky (např. na nejbohatším), nebo na skupině vlastníků vybraných podle úvahy správce. Vykonává-li však správu domu SVJ, může vymáhat jedině na všech vlastnících jednotek alikvotně (poměrně podle jejich spoluvlastnických podílů).

  SVJ nerovná se „správce“, pane Bydlile.

  Takže na závěr, pane Bydlile: Napřed si přečtěte co o věci praví zákon. Pak ještě to musíte pochopit. Teprve pak by mělo smysl abyste o tom diskutoval.

  Justitianus

  Vložil Bydlil (bez ověření), 27. Únor 2021 - 17:16

  Pane Justitiane,

  takže tvrdíte, že

  1. v domě bez SVJ se na správu obecná právní úprava správy cizího majetku vztahuje (byť zúženě),

  zatímco

  1. v domě se SVJ se na správu obecná právní úprava správy cizího majetku nevztahuje vůbec.

  Pochopil jsem to správně?

  Vložil taky Člen (bez ověření), 27. Únor 2021 - 19:41

  Chudáčku přestaň si tu už honit triko, na Justiho stejně nemá koule ,běž už hajat a nezapomeň si zase na tu plínu, kdo to má pořád čichat.

  Vložil Justitianus, 27. Únor 2021 - 19:19

  Ano, píšete to správně. Správce, který je „cizí“ osobou se musí chovat podle prohlášení , případně podle stanov a podle ustanovení o shromáždění. V tom ostatním nemá o nic více povinností a práv než jakýkoliv obecný správce cizího majetku.

  Justitianus

  Vložil JaVa, 27. Únor 2021 - 10:19

  Soudkyně si plete pojmy s průjmy a měla by se dovzdělat! Vždyť už v n.v. 371/2004 Sb., je zcela jednoznačně uvedeno:

  "Čl. V

  Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem

  (1) V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen „správce“), anebo v souladu s usnesením shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“) o ustanovení správce, může společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

  (2) Smlouva se správcem obsahuje atd…"

  konec citace

  Proč by členové právnické osoby SVJ museli uzavírat s touto právnickou osobou (SVJ)jejímiž členy ze zákona jsou, ještě nějakou smlouvu o správě domu a pozemku. Sama tato právnická osoba SVJ, je ze zákona „osobou odpovědnou za správu domu a pozemku“ (vznik SVJ dle § 9/72/1994 Sb a založení dle z.č. 89/2012 SB.,) a nikoliv „pouhým správcem“ jak je patrno i z textu z.č. 89/2012 Sb., např.

  Společná ustanovení

  § 1220

  (1) Změní-li se prohlášení, vyhotoví jeho úplné znění „osoba odpovědná za správu domu“ a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc zapsána ve veřejném seznamu; to platí i v případě, že jsou náležitosti prohlášení obsaženy ve smlouvě o výstavbě.

  (2) Je-li „osoba odpovědná za správu domu“ zapsána do veřejného rejstříku, založí bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který vede veřejný rejstřík"

  konec citace

  Já tam vidím opět uvedenu „osobu odpovědnou za správu domu (myšleno právnická osoba SVJ)“ a ne „správce“.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Bydlil (bez ověření), 27. Únor 2021 - 10:23

  „v n.v. 371/2004 Sb., je zcela jednoznačně uvedeno:“ (Vložil JaVa, 27. Únor 2021 – 10:15)

  Za prvé.
  N.v. 371/2004 Sb. bylo účinné do 31.12.2013. O této době se zde nediskutuje. Z neúčinného předpisu nic neplyne. K historii si otevřete vlastní vlákno.

  Za druhé.
  Kromě toho zkratka pro „osobu pověřenou správou domu“ platila pouze v rámci tohoto předpisu, a patrně ani to ne, když byla uvedena pouze ve vzorových stanovách, takže platila pouze v rámci těchto stanov.

  Vložil JaVa, 27. Únor 2021 - 10:46

  Kdyby jste si můj příspěvek přečetl celý, včetně mnou uvedeného příkladu v § 1220 z.č.89/2012 Sb., třeba by Vás pak napadlo vyhledat si v tomto zákoně ještě další stati, ve kterých se píše o „správci“ (např. § 1193) a „osobě odpovědné zá správu domu“ (§ 1194).Možná by jste ten „rozdíl“ mezi pojmy a průjmy, snáze pochopil:-)

  Přeji Vám hezký den ke čtení.JaVa

  Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 - 6:59

  Paní Petrová, na Vaše otázky Vám nikdo neodpověděl. Jak zde bývá zvykem, diskutující mudrují o tom na co jste se neptala. Zmatený abc zde dokonce píše naprosté nesmysly. Takže Vám na položené otázky odpovím já.

  • (1) „Má na to právo, bez našeho souhlasu?“

  Správce nejedná samostatně. O instalaci kamery rozhoduje pouze SVJ. Váš souhlas k tomu ovšem nepotřebuje. SVJ dá pokyn k instalaci v případě, že o instalaci a provozování kamery rozhodlo buď shromáždění, nebo členové statutárního orgánu. Podmínkou je legitimní zájem na ochraně majetku, který převažuje nad zájmem jednotlivců o ochraně jejich osobních údajů. (Shromáždšní přijímá rozhodnutí většinou uvedenou ve stanovách nebo v zákoně. Statutární orgán přijímá rozhodnutí do výše částky uvedené ve stanovách, nebo v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.)

  • (2) „A máme povinnost platit?“

  To závisí na tom, zda o instalaci kamery bylo řádně rozhodnuto, viz bod (1).

  • (3) „Lze se pro ti tomu bránit?“

  Bez vašeho písemného souhlasu není možné účtovat Vám vyšší částku, než tu, která odpovídá Vašemu spoluvlastnickému podílu na společných částech. Vyjdu z toho, že bylo rozhodnuto něco jiného: že náklady na instalaci a provoz kamery mají jít pouze za vlastníky jednotek v jednom „vchodě“. V tom případě jde o rozhodnutí zdánlivé: je sice řádně přijaté, ale s neplatným obsahem. Pokud nevyjádříte souhlas alespoň dodatečně, pak je zde rozpor s prohlášením (vlastníka budovy) a se zákonem (§ 1168, § 1169). Je tedy od samého počátku o „rozhodnutí“ neplatné (nulitní) pro rozpor s prohlášením. Oznámíte to prokazatelně SVJ i vlastníkům jednotek, s tím, že pro Vás nemá toto zdánlivé rozhodnutí žádné právní účinky.

  Justitianus

  Vložil Kryšpín (bez ověření), 25. Únor 2021 - 9:07

  Zákon říká něco jiného než píše Justitianus. K pořizování obrazových a zvukových záznamů a přenosů je třeba souhlasu snímané osoby. Ano, jsou z toho výjimky, ale ty na danou situaci nedopadají.

  Pomůže ÚOOÚ.

  Vložil M. Petrová (bez ověření), 25. Únor 2021 - 9:02

  Dobrý den, děkuji za reakci. Že nemusí mít svj můj souhlas s instalací vím. Ale správce našeho vchodu nechce realizovat instalaci z fondu svj. Protože chce kameru jen do jednoho ze 3 vchodu. A mysli si že mu to svj neodhlasuje. Z toho důvodu mám dojem že jedna jako samostatná osoba. Jako by kterýkoli jiný člověk ze vchodu přišel s tím že si chce nainstalovat kameru. Jde mi o to jestli může obejít svj a tím i hlasovani. Děkuji za odpověď. Hezký den

  Vložil VN (bez ověření), 25. Únor 2021 - 11:33

  jaké vytváříte fondy a jak máte upraveno čerpání z těchto fondů ve stanovách. U nás máme fond oprav definován pouze na údržbu a opravy. Ve stanovách máme jasně napsáno , že tyto peníze nejsou určeny na investice. Takže bych to viděl tak , že SVJ odhlasuje kamerový systém jenom ve vašem výtahu a zaplatíte si jej přímo , nebo z nějakého fondu dle vašich stanov…

  Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 - 10:18

  Paní Petrová, nevím kdo je ten tajemný „správce“. Ale určitě nemá stejná práva jako „kterýkoliv jiný člověk ze vchodu“.

  Jakýsi „správce“ nejspíše z titulu této funkce nic v domě nevlastní, a proto ani nemůže rozhodovat o společných záležitostech. O nich rozhoduje SVJ. Je-li tento „správce“ zároveň i vlastníkem jednotky v domě, má stejná spoluvlastnická práva jako každý jiný vlastník jednotky.

  Jestliže jednotlivý vlastník jednotky začne zasahovat do společných částí bez příkazu, pak toto jednání se posoudí podle ustanovení občanského zákoníku o nepřikázaném jednatelství.

  Podle § 3009 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že ujme-li se někdo záležitosti ve prospěch jiné osoby bez jejího svolení, nahradí mu tato osoba účelně vynaložené náklady, zařídil-li záležitost k jejímu převážnému užitku. Zda byla záležitost provedena k užitku jiného, se neposoudí podle obecných hledisek, ale se zřetelem k jeho pochopitelným zájmům a záměrům.

  Dále platí, že není-li užitek převážný, nemá nepřikázaný jednatel právo na náhradu nákladů. Osoba, jejíž záležitost na sebe vzal, může po nepřikázaném jednateli požadovat, aby vše uvedl do předešlého stavu, a není-li to dobře možné, aby nahradil škodu.

  Osobou která posoudí zda jí bylo nepřikázané jednání k užitku je SVJ. Je to také SVJ, kdo může nařídit nepřikázanému jednateli uvést vše do původního stavu, případně nahradit vzniklou škodu.

  Justitianus

  Poznámka: Místní blbečci minusují správné odpovědi. Netuším, zda to dělají z blbosti, nebo je to schválnost. Tím se nenechte zmást.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 25. Únor 2021 - 7:17

  No jasně, výbor může rozhodnout o opravě (nebo bla, bla) do výše dané stanovami bez souhlasu shromáždění, ale kamery?

  Pro paní Petrovou:
  pokud dveře výtahu „sousedí“ s dveřmi do bytů, nebo jejich blízkého okolí, obrátil bych se na ÚOOÚ, za to nic nedáte.

  Vložil ... (bez ověření), 25. Únor 2021 - 6:26
  Vložil abc (bez ověření), 25. Únor 2021 - 3:46

  Nevím ,kdo je váš správce a proč se vám to vlastně nelíbí? Samožřejmě má pravdu a dokonce mu můžete být vděční, protože to co chce, bude šetřit vaší vlastní kapsu. Od kdy máme kamery ve výtahu, tak se u nás nevyskytlo neustále záměrné vyřazovánía poškozování mechanismu výtahových dveří z činnost, které nás stálo několik tisíc do doby, než jsme dali do výtahu kameru.

  Vložil Kryšpín (bez ověření), 25. Únor 2021 - 2:40

  Rozvod obrazu bude do bytů?

  Vložil Petr, 27. Únor 2021 - 20:39

  Správce panelového domu chce umístit kameru do výtahu. … Nechce to platit z fondů svj (je v tom více vchodů) , ale chce to zaplatit po majitelich bytů jednoho vchodu. Má na to právo, bez našeho souhlasu a máme povinnost platit? … Přijde mi to jako dost velký zásah do soukromí.

  Ale správce našeho vchodu nechce realizovat instalaci z fondu svj. Protože chce kameru jen do jednoho ze 3 vchodu. Z toho důvodu mám dojem že jedna jako samostatná osoba. … Jde mi o to jestli může obejít svj a tím i hlasovani.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  On to nechce platit po vás, ale po majitelích bytů jednoho vchodu. Nepíšete ani v kterém vchodu vchodu bydlíte.

  Chápu to tak ale, že po vás nic nechce.

  Takže jak to vlastně je ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".