Je vyhláška 372/2001 bez výjimek závazná ?

Vložil rentier, 12. Září 2011 - 17:09 ::

Dobrý den Naše SVJ si po instalaci indikátorů tepla v r. 2009 odhlasovalo ( usneslo se ) , že v žádném případě nebude prováděn přepočet nákladů za teplo ( jinými slovy , že se nebude řídit odst. 4, § 4 Vyhlášky 372/2001 ).V tomto roce při rozúčtování nákladů za teplo/2010 minimálně v jednom případě překročení náklad o 90% nad průměr Výbor s odvoláním na výše uvedené usnesení odmítl provést přepočet . Považuji jak usnesení , tak jeho realizaci za zjevné porušení pravidel závazných při správě cizího majetku . Mám pravdu , nebo se mýlím ? Děkuji za odpověď Rentier

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdeno. (bez ověření), 20. Únor 2013 - 17:19

  Není závazná. Od roku 2007 jsme táhli 3 soudní řízení o platnosti jiného vyúčtování, než podle vyhlášky. Cesta vedla přes okresní, nejvyšší až na obchodní soud, který jediný je pro SVBJ příslušný. Jiné vyúčtování nám bylo zrušeno. Odůvodnění: jiné zásady vyúčtování nebyly odsouhlaseny 75 procenty všech vlastníků, pouze nadpoloviční většinou,zásady nebyly zaregistrovány jako doložka stanov SVBJ. První opravdový verdikt věcně příslušného soudu. Cesta je jasná. Odsouhlasit vlastní zásady rozúčtování tepla do ÚT a tepla do TUV 75 procenty všech a zásady zaregistrovat u o.s.jako dodatek stanov. Všechny ostatní zásady lze odsouhlasit nadpoloviční většinou, neboť u žádné jiné služby stát cenu nereguluje.

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 20. Únor 2013 - 19:28

  pane Zdeno – není závazná a bude opravdu přínosné pokud zveřejníte ty rozsudky (klidně je anonymizujte) – nascanované a zveřejněné na nějakém free-ftp serveru. Já jsem také přesvědčen, že vyhláška 372/2001 již od r. 2009 enprovádí ŽÁDNÝ ZÁKON a řízení podle ní, namísto podle schválených pravidel je neplatné. Bohužel jsem žádný praktický příklad v judikátech nenašel – jak řekl známý právník, většina lidí než by se soudila raději zaplatí výboru mafiánů i dovolenou na Havai – jen aby je nežalovali.

  Neználek

  Vložil lake, 20. Únor 2013 - 20:20

  Pane NeznáIku, Vaše přesvědčení o neplatnosti vyhlášky č. 372/2001 Sb. je mylné.

  Prostudujte si nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000: „Vypuštěním zmocňujícího zákonného ustanovení nemůže dojít k automatickému zrušení vyhlášky vydané na základě tohoto zmocnění, není-li tak v zákoně výslovně uvedeno, takže napadená vyhláška zůstává platnou součástí českého právního řádu."

  Prostudujte si rovněž rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 A 75/2002: „(…) není možno dospět k věcně podloženému přesvědčení o neplatnosti tohoto předpisu toliko z důvodů legislativně-technických, tedy jen proto, že původní zákonné zmocnění bylo derogováno a „přesunuto“ do zákona jiného, ačkoliv je bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že zmiňovaná vůle zákonodárce i v tomto případě dostatečně zřetelně projevena byla."

  Takže to shrnu: Ústavní soud odmítl názor, že by se zrušením zákonného zmocnění pozbyla zároveň platnosti i příslušná vyhláška. NSS judikoval, že zákonné zmocnění, které se nově objeví v jiném zákoně (po zrušení původního zmocňovacího zákona), platí nadále na původní vyhlášku.

  Připomenu, že vyhláška č. 372/2001 Sb. byla vydána k provedení zákona č. 458/2000 Sb. na základě zákonného zmocnění. To je v tomto zákoně stále obsaženo. Nikdy nebylo derogováno. Zákon platí stále bez přerušení. Názor o neplatnosti této vyhlášky je v příkrém rozporu s konstantní judikturou soudů.

  lake

  Vložil Votočka, 21. Únor 2013 - 15:43

  Něco jako vsuvka. Lake napsal:

  „s konstantní judikturou soudů.“

  Zábavné. Velmi.

  Konstantní judikatura soudů = uvede se 1 (slovy: jeden) rozsudek ÚS. Zřejmě jako rodilý mluvčí nepoznám rozdíl mezi číslem jednotným a množným. Naprosto nevadí ergo je bez významu, že rozsudek je starší než sama vyhláška. Již z uvedeného textu je patrno, že se ÚS zabýval zcela odlišnou situací.

  A jako již mnohokrát. Od kdy u nás platí judikatorní právo?

  Ptám se i přesto, že to s oblibou troubí do masmedií i mnoho právníků a také rádoby znalců práva.

  Votočka

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 21. Únor 2013 - 16:50

  …Od kdy u nás platí judikatorní právo?…

  • pane Votočko, nesypal jsem si popel na hlavu jen proto, že to „říká“ judikát nebo lakekát. Ale přečetl jsem si Čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. (na základě toho judikátu):
   Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.
   a musel jsem uznat že z uvedeného znění je „zmocnění“ počítačovým žargonem skutečně „atributem“ entity „vydavatel“ (tj. těch uvedených úřadů) a nikoli entity „předpis“.

   Pokud Vám nejde jen o to „být v opozici“, pak uveďte v čem je toto chápání čl.79/3 mylné a nejen to, že zde nemáme precedentní právo – nemáme ale např. judikáty jsou pro soudy nižších stupňů závazné – viz. třeba rozsudek který musel vynést soudce Šott u causy poslance Bárty. Ehm.

  Neználek

  Vložil Votočka, 22. Únor 2013 - 9:59

  Ach, jo. Proto jsou paragrafy tak zakroucené, aby se daly ohýbat dle potřeby.

  Soud nižšího stupně je vázán názorem soudu vyššího.To je psáno v zákoně, hledat konkrétní nebudu.

  Na rozdíl od Lakeho vycházím mimo jiné i z praxe. Jako přísedící u soudu tuto větu slýchávám od soudce každou chvíli. Praxe je trochu odlišná, ale takový je život.

  Příklad:

  Odsoudíte zloděje na 5 let natvrdo. On se odvolá, vyšší soud rozsudek „shodí“ a vrátí k novému projednání s názorem, že 3 roky postačí.

  Co následuje:

  1. Následuje nové projednání v ideální variantě = rozsudek 3 roky natvrdo (nížší soud se ztotožnil s názorem soudu vyššího). Zloděj se znova odvolá. Odvolací soud má konzistentní názor na věc a rozsudek potvrdí.

  nebo

  1. Následuje nové projednání = rozsudek zní znova na 5 let. Zloděj se znova odvolá. Odvolací soud má konzistentní názor na věc a rozsudek zruší a vrátí k novému projednání (jednou již rozhodl) 3 roky stačí.

  a

  Kauza se vrátí na původní soud, případ je danému soudci odebrán a přidělen jinému a vše začíná od počátku.

  ÚLPS (2/1993) stanoví v čl. 4:

  "(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

  (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

  (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

  (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena."

  Čímž po xté konzistentě říkám:

  Ukládat mi povinnosti smí ten, kdo je k tomu oprávněn na základě zákona a ničeho jiného. Nikdy a nikde jsem nenapsal, že popírám právo státního orgánu (to není pouze ministerstvo) vydávat vyhlášky. Ale vymáhat povinnosti na základě vyhlášky, která nesplňuje to, co jí zákon neumožňuje, to u mě narazí, viz čl. 2, odst 3:

  „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

  O vyhláškách ani slovo. A každý nechť činí, co uzná za vhodné.

  Votočka

  Vložil lake, 22. Únor 2013 - 10:35

  Pane Votočko, brojíte nikoliv proti platnosti a právní závaznosti celé vyhlášky, nýbrž tvrdíte, že vyhláška obsahuje podzákonnou úpravu nad rámec zákonného zmocnění.

  Souhlasím s Vámi v tom, že vyhláška obsahuje i části „ultra vires“, tedy nad zákonem dané zmocnění. Příkladem budiž část o stanovení výše záloh na TUV a vytápění. Rovněž části o termínech vypořádání záloh. To jsou peněžní vztahy mezi odběratelem a konečným spotřebilelem nad rámec rozúčtování. Do vyhlášky toto nepatří, neboť je to zcela mimo zmocňující ustanovení zákona. Příslušná část vyhlášky je absolutně neplatná.

  Neplatnost části právního předpisu však neznamená neplatnost celého předpisu. Části týkající se rozúčtování nákladů nelze podle mne zpochybnit.

  lake

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 21. Únor 2013 - 3:56

  …přesvědčení o neplatnosti vyhlášky č. 372/2001 Sb. je mylné…

  • přiznávám. Je mylné. Mea culpa. :(

  N.

  Vložil All -- (bez ověření), 20. Únor 2013 - 22:26

  § 5 Rozúčtování nákladů na služby

  (1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období

  (2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto

  1. dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody1),
  2. provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,
  3. umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,
  4. provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

  § 6 (1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

  (2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele2)..... ( to je ta vyhlaska 372/2001 Sb.)


  zrovna pred chvilkou jsem posilal k ulozeni do sbirky listin … na obchodni rejstrik metodiky, vcetne zapisu ze schuze.

  muzete vyhrat mozna bitvu, ale ne valku.

  Vložil 123456 (bez ověření), 20. Únor 2013 - 17:51

  Zdeno., nevím co je obchodní soud, který by byl nad nejvyšším soudem. Chtěl jste říci Ústavní soud?

  SVJ nemůže rozhodovat o rozúčtování cen služeb (tepla a TUV), protože toto rozúčtování se provádí podle vyhlášky (§ 9a/2).

  Není pravda, že jiné zásady lze schválit nadpoloviční většinou, protože potřebná většina je 3/4 přítomných (§11/4).

  „Doložka stanov“ nabývá účinnosti schválením nikoliv „registrací u o.s.“.

  Těším se, že zde budete publikovat ony judikáty, které Vám dají za pravdu.

  Vložil lake, 20. Únor 2013 - 18:04

  Pan Zdeno je nejspíše členem výboru společenství, které prohrálo už TŘI spory ohledně rozúčtování. Jeho názory je tedy třeba brát s velkou rezervou.

  Vždyť netuší ani to, že vyhláška je součástí práva a je závazná stejně jako zákon, k jehož provedení byla vydána.

  Pokud někdo tvrdí opak, jde o naprostého právního analfabeta. Není divu, že SVJ ty soudní spory „projelo“, když mají ve výboru takového experta.

  lake

  Vložil Orel (bez ověření), 1. Listopad 2012 - 12:09

  Rád bych se zeptal, zda existuje jakákoliv možnost, která by dovolila nedodržet současný rozptyl ±40 %. Bydlím v domě, kde jsou rozdíly naprosto neuvěřitelné. Většina vlastníků se pohybuje někde kolem 80–90 % průměru, pár bytů je pod 30 % a hodně bytů je přes 200 % ale dokonce i přes 300 %.

  Výbor řeší situaci pouze tím, že všechny dorovná do povoleného rozptylu ±40 %, na což ve finále doplatí většina vlastníků, kteří se pohybují v blízkosti průměru. Prokazatelně jde u bytů s extrémně vysokou spotřebou dokázat, že se nejedná o chudáky, kteří by museli vytápět nesvědomité vlastníky. Lze nějak finančně postihnout tyto vlastníky? Samozřejmě nejlépe tak, aby nebyl jejich astronomický účet za topení snížen na 140 %, ale pokud možno zachován v reálné výši, případně snížen ale nikoliv na 140 % průměru, ale třeba na 200 %?

  Důkazy se opírají o grafické znázornění spotřeb u jednotlivých bytů, kde je patrné, že byty s nízkou a vysokou spotřebou mezi sebou nesousedí a to ani v jednom směru (dokonce jsou od sebe vzdáleny i několik bytových jednotek).

  Výbor odmítá pochybení v koeficientech a nabádá k šetření finančních prostředků, které by nové posouzení koeficientů stálo. Dokonce ani po zjištění takto velkých rozdílů neprověřil žádné jiné důvody – vše se svedlo na ty, kteří málo topí.

  Lze se vůbec účinně bránit?

  Také jsem zaregistroval chystanou novelu vyhlášky 372/2001, která by měla vejít v platnost v roce 2014. Očekává se zásah do povoleného rozptylu ±40 %? Pokud ano, jaké budou nové povolené rozptyly?

  Velmi děkuji za jakoukoliv radu.

  Orel

  Vložil Pavel, 1. Listopad 2012 - 12:49

  Orle,

  jen k připravované novele.

  Základní složka se má snížit místo 40–50% na rozpětí na 30–40%.

  Rozptyl ± 40% se má posunout na –20 +80%.

  Příští týden možná budu vědět více.

  Účinnost se ale plánuje až k 1.1.2014.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Orel (bez ověření), 1. Listopad 2012 - 12:58

  Moc děkuji za odpověď.

  Orel

  Vložil midori, 10. Duben 2015 - 22:06

  Orle, přečtěte si něco na TZB -info, například od Ing. Blažíčka. Doporučuji: Tepelné parazitování v číslech......

  Vložil lolek (bez ověření), 22. Říjen 2011 - 6:55

  lolek

  Vložil Petr Patočka, 22. Říjen 2011 - 8:25

  Musíte ovšem přemluvit dodavatele tepla, aby místo jedné smlouvy jich udělal třeba několik desítek. Pak musíte předělat rozvody tak, aby každý byt měl svůj vstup (v novostavbách to již takto je). A následně musíte překousnout to, že okrajové byty mohou zcela vytápět ty středové. Tedy rozdíl v úhradách nebude ±40%, ale někdo nezaplatí vůbec nic a někdo desítky tisíc. Opravdu je to lepší řešení?

  A navíc se nejedná o vyjímku, ale o standardní možnost, jak sám píšete danou zákonem.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil lake, 22. Říjen 2011 - 8:41

  Možnost rozúčtovat teplo jinak nežli podle vyhlášky nejen existuje, ale běžně se využívá. Zejména v domech, které byly postaveny a vyprojektovány za řízení zahraniční developerské společnosti, je zcela běžné, že každý byt má jediný vstup/výstup dodávky tepla osazený kalorimetrem. Takový byt mívá vlastní výměník pro ohřev TUV (za kalorimetrem).

  Je-li v tomto domě kotelna či výměníková stanice provozovaná smluvním dodavatelem tepla (nebo přímo SVJ – právnickou osobou), není problémem uzavřít smlouvy o dodávce přímo s jednotlivými konečnými spotřebiteli. V těchto domech to bývá přímo součástí kupních smluv k jednotkám.

  Vyhláška č. 372/2001 Sb. se v tomto případě neuplatní. Rohové a podstřešní byty musí počítat se zvýšenými náklady na vytápění, což se promítá v jejich nižší tržní ceně. Všichni vlastníci jednotek (nebo SVJ) nesou náklady na pravidelné ověřování bytových kalorimetrů.

  lake

  Vložil Petr Patočka, 22. Říjen 2011 - 8:42

  Ještě doplním cenu tohoto řešení:

  Kalorimetr 7 000 – 10 000 Kč
  Ověření (každé 4 roky) 2 000 – 3 000 Kč

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil rivr, 17. Září 2011 - 1:41


  cit.(): ‚…že se nebude řídit odst. 4, § 4 Vyhlášky…‘
  • to by ste ale měli, jinak je Vyúčtování (§2/j) vadné pro rozpor se zákonem. Já bych radil takto:  Usnesení (75% PŘÍTomných):
  Prováděcí předpis stanovující ‚způsob‘ (§4/3) úhrady nákladů na TEP a TUV přesahujících 50% dle §4/4 Vyhlášky-372 zní takto: náklady nad 50% budou fakturovány k tiži Vlastníka u kterého vznikají a to jako služba dle §3/2 Vyhlášky 372.‘  Zdůvodnění:

  • V §9a/2 ZoVB je uvedeno, že o rozúčtování rozhoduje Společenství (=shromáždění) pokud to není vyhrazeno zvláštním právním předpisům. PROTOŽE nikde v zákoně není ‚způsob‘ požadovaný v §4/3 Vyhlášky-372 stanoven – nelze jinak, než možnost použití ‚způsobu‘ podřadit pod hlasování dle ZoVB (§11/4).
   Stanovený ‚způsob‘ samozřejmě nesmí odporovat dobrým mravům (§39 ObčZ) – dle mého ‚způsob‘ odkazující na §3/2 mravům neodporuje.
  Ve vlastním zájmu (jako SVJ) mějte v pořádku koeficienty zmiňované Vyhláškou. Dle ‚Pokynu MMR‘ při vyregulované soustavě a dobře stanovených koeficientech je vznik extrémů dle §4/4 nepravděpodobný pokud se konečný spotřebitel chová rozumně (str.7) a službu ‚odebírá řádně‘. Z toho lze dovodit že extrémy – třeba ve Vašem případě 90% nelze hodnotit jako ‚řádné odebírání služby‘ a použití §3/2 je tedy obhájitelné.


  pane ‚rentier‘


  Na Vámi položenou otázku ‚Je naše usnesení, tak jeho realizace zjevným porušením pravidel …‘ pak musím přisvědčit. Tak jak to máte odsouhlaseno – to je porušením zákona a minimálně pro rok 2010 je rozúčtování vadné.

  rivr

  PS: Pokyn MMR (vvv.agentura­byt.cz/pravo/vyh­lasky/372_pokyn­.pdf)

  Vložil rentier, 18. Září 2011 - 9:36

  Děkuji zn rivr za odpověď. Jak ale postupovat v případě „zlodějů tepla“ ?

  Vložil manTinel (bez ověření), 18. Září 2011 - 10:31

  o čom to mluvíte ? „bezdomovci“ Vám vykradl výměník nebo co…? Jinak uveďte proti kterým zlodějům brojíte… proti černým děrám nebo sluníčkům?

  Vložil rentier, 18. Září 2011 - 11:48

  Zloději tepla jsou zjednodušeně označováni ti vlastníci , jejichž náklady na teplo jsou pod hranicí 60-ti % průměru nákladů v zůčtov. jednotce

  Vložil rivr, 19. Září 2011 - 1:39

  cit.(): „…jejichž náklady na teplo jsou pod hranicí 60-ti %…“

  ba ne, to se mýlíte.

  V těchto jednotkách je nepřiměřeně malá spotřeba – tedy „černé díry“ jak uvádí „manTinel“ ale tito Vlastníci Vás neokrádají – protože dle §4/4 Vyhlášky budou dopočteni alespoň ke hranici –40% (Vy uvádíte +60% což se může jevit stejné ale je to zavádějící) a někdy i více – některá SVJ stanovují strop níže třeba –25% což odpovídá zateplení a dodržování Vyhlášky 194/2007.

  Kdo Vás „okrádá“ to jsou ti Vlastníci, kteří bez důvodu mají spotřebu >>40% (tedy ne hned ti nad +40% ale záleží na tom jak se dohodnete – návod jsem Vám popsal v předchozím příspěvku.)

  Hlasům tvrdícím, že Vyhláška má pouze dvě hranice a to právě +40% a –40% nenaslouchejte dokud se někde nevyloupne judikát tomuto přisvědčující.

  rivr

  Vložil Petr Patočka, 19. Září 2011 - 11:48

  >>40% je předpokládám spotřeba tepla výrazně nad hranicí 140% od průměru. Otázka zní, jestli se bavíme opravdu o spotřebě tepla nebo jen o náměru. Protože spotřebovat výrazně více tepla než 140% je rozhodně podstatně složitější, než jen vykázat takový náměr.

  Tím chci říci, že náměr nerovná se spotřeba.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil rivr, 19. Září 2011 - 12:47

  cit.(): „…spotřeba tepla výrazně nad…“

  Ano je to tak – výrazně. Ano jde o „spotřebu tepla“ – bohužel „běžný náměr“ (třeba z E-ITN 10.7) je – promiňte mi tu paušalizaci – VĚTŠINOU tím jediným měřítkem vstupujícím do výpočtu dle Vyhlášky-372. Mělo by být v zájmu Vlastníka aby vytvořil účinný tlak na SVJ – pokud by se domníval, že „soustava“ je nevyvážená buď technologicky nebo koeficientově.

  Tím chci říci, že vím že náměr nerovná se spotřeba mea-culpa :|

  rivr

  Vložil stand (bez ověření), 18. Září 2011 - 19:28

  Vysvětlete prosím starým lidem s příjmem menším než průměrným, že jsou zloději tepla. Takový člověk, aby ušetřil, raději si oblékne spodky pod tepláky a ubere otáčky na radiátoru, jenom proto, aby neměl tak velké doplatky za odběr tepla. A vy si dovolíte ho nazvat „zlodějem tepla“. Nestydíte se ani trochu? Jestli ne, tak se styďte, protože si ani nepřipouštíte, že u mnoha starých je to cesta, JAK UŠETŘIT a ne PARAZITOVAT. Jedna rada na závěr: Než vyřknete soud, proberte VŠECHNY varianty. A pak sám uvidíte, že svět není tak černý, jak se na něj díváte a že ne každý se snaží „oškubat“ toho druhého. Nemusíte reagovat, jen se nad tím zamyslete. Děkuji.

  Vložil rentier, 20. Září 2011 - 17:39

  Stand vložil , že jsem trochu ujel…Nemáte pravdu , přečtěte si můj původní příspěvek a uvidíte , že se jedná o zcela jinou podstatu problému . Napadl jsem to , že výbor si nechal odhlasovat naprosté nerespektování §4 odst.4 Vyhlášky .Připravuji upřesnění postupu našeho výboru a to nejen v tomto konkrétním případě ale i v dalších záležitostech , ve kterých výbor porušuje závazná pravidla jako na běžícím pásu .

  Vložil lake, 20. Září 2011 - 17:45

  Pane rentiere,
  O tom kdo jsou skuteční „zloději tepla“ jsem napsal podrobně zde:
   http://www.portalsvj.cz/…lodeji-tepla

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 13. Září 2011 - 6:55
  cit.„Metodický pokyn MMR k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 – 71 ze dne 19. prosince 2002“
  …Vyhláška se vztahuje na domy s ústředním vytápěním, nikoliv s etážovým vytápěním, a na domy, v nichž je teplá užitková voda centrálně připravovaná pro všechny byty a případně… nebytové prostory

  lolek

  Vložil karelh, 12. Září 2011 - 19:32

  Dobrý den, pokud použijete vyhledávání na tomto webu, tak odpověď naleznete zcela jistě, např. http://www.portalsvj.cz/…-na-topeni-0 karelh,

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".