Funkční období výboru

Vložil Urbji (bez ověření), 11. Únor 2011 - 11:52 ::

Dobrý den, dle stanov je funkční období člena výboru 5 let. Členství začíná dnem zvolení a končí uplynutím funkčního období. Budou-li nové volby dříve (byť např. o 14 dnů, měsíc,…) nastává situace ne nepodobná situaci v senátu na podzim 2010. Starému výboru ještě neskončilo funkční období, nový výbor nastupuje dnem zvolení. Aby se tomuto stavu předešlo, je možné do stanov zapracovat ustanovení, že funční období nového člena výboru začíná dnem zvolení, dnem ukončení funkčního období, dnem odstoupení, dnem odvolání nebo dnem zániku členství člena, místo něhož je volen, podle toho, co nastane později? Děkuji za názory. Urbji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil vladan, 11. Únor 2011 - 12:48

  Dobrý den, je zcela bez pochyby, že okamžikem zvolení nového výboru nebo předsedy, mandát bývalého zaniká. Co je na tom nejasného?

  Vložil Martina1 (bez ověření), 11. Únor 2011 - 13:11

  Není tak jednoznačné, že je to „okamžikem“ volby. Může to být např. po skončení volebního shromáždění nebo od 1. následujícího měsíce. Je lépe, když je to předem jasně deklarováno..

  Vložil vladan, 11. Únor 2011 - 15:03

  Nemohou být dva předsedové, zvolením nového zaniká původnímu mandát a ztrácí veškeré pravomoci. Zůstává pouze vlastníkem jednotky. Taktéž předá ihned veškerou agendu domu se všemi doklady co má k dispozici, platební kartu atd. Dále nový předseda bez prodlení zažádá na rejstříku k zapsání změny.

  Vložil Martina1 (bez ověření), 11. Únor 2011 - 15:31

  Pane Vladane, asi jste nečetl můj příspěvek, nebo si vykládáte jinak slovo „ihned, okamžikem“. Volba je obvykle na začátku shromáždění. Po volbě se nejdříve musí sejít nový výbor, aby zvolil předsedu. Pokud by si „ihned“ začali předávat agendu, tak se rozpadne shromáždění, které obvykle starý předseda výboru řídí. Proto jsem navrhovala termín např. funkce členů výboru nastává po skončení shromáždění nebo od 1. následujícího měsíce. V podstatě cokoliv jiného než ihned, okamžitě, okamžikem. Že by neměli být dva předsedové je snad jasné.

  Vložil vladan, 15. Únor 2011 - 10:56

  Hm zajímavé u nás se volil výbor i předseda na jedné schůzi a to všemi vlastníky. Je to tak nejspravedlivější. Vznikl tedy ihned výbor i s předsedou. Platí tedy jeho pravomoci ihned. Co více dodat. Vzhledem k tomu, že to stejně nikdo jiný u nás nechtěl zdarma dělat, je dosavadní výbor i předseda doživotní. Taková je realita vetšiny menších SVJ pánové a dámy. Ostatní problémy vznikají pouze u velkých SVJ, kde přiznejme si jde o ego některých lidí spojené s výhodným kšeftem.

  Vložil lake, 15. Únor 2011 - 11:33

  Pane Vladane,
  vy zde opakovaně uvádíte protiprávní tvrzení, ovšem způsobem, který může uvést v omyl neznalé návštěvníky tohoto portálu ( http://www.portalsvj.cz/…obi-vyboru-0#… ). Zřejmě nečiníte rozdílu mezi subjektivním osobním názorem a právně podloženou skutečností.

  Podobně jste v jiné diskusi tvrdil, že plná moc pro hlasování musí být výhradně písemná s ověřeným podpisem (Vložil vladan, 14. Únor 2011 – 12:18 http://www.portalsvj.cz/…ri-hlasovani#… ).
  Později jste to opravil, že jde pouze o Váš názor, který prosazujete pouze ve Vašem SVJ z pozice předsedy. To je podstatný rozdíl v obsahu informace.

  lake

  Vložil vladan, 15. Únor 2011 - 11:42

  Pane lake,
  máte pravdu, uvádím některé ne přímo právní tvrzení. Bohužel v tomto jsem se sám přesvědčil o nutnosti mít plnou moc ověřenou. Příklad úvěr na revitalizaci domu – banka vyslověně trvá na zápisu ze shromáždění SVJ, kde musí být uvedeno jak který vlastník hlasoval a pokud byl zastoupen vyžadovala ověřenou plnou moc. S tvrzením, že proto není opora v zákoně úvěr nedostanete, to jsem se přesvědčil. Zejména pokud máte rozpočet domu dosti napjatý. Proto v tomto zcela zkušeně radím ověřenou plnou moc. Doufám, že to jako příklad postačí.

  Vložil lake, 15. Únor 2011 - 13:10

  Pane Vladane,
  opět pletete páté přes deváté. Smlouva o úvěru je smlouvou mezi dvěma právnickými osobami - SVJ a bankou. Podmínky diktuje banka podle své úvahy. Nemá to naprosto žádnou spojitost se zákonem danou úpravou hlasování podle ZoVB.

  lake

  Vložil lake, 11. Únor 2011 - 17:03

  Okamžik, kdy je člen výboru zvolen, nemusí být totožný s okamžikem zahájení výkonu funkce.
  Co zde tvrdí pan vladan je pouze jeho subjektivní názor, který nemá oporu v zákoně.

  Naopak ZoVB stanoví jasně, že "Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let.".

  Výbor je tedy volen na období pevné délky, jednoznačně určené stanovami. SVJ není holubník. Funkční období nelze svévolně zkrátit jen proto, že mezitím byl zvolen výbor nový (na další období). Je přece logické, že funkční období nového výboru nemůže nastat dříve, než skončí f.o. výboru starého. Možnost odvolat jednotlivého člena výboru v průběhu funkčního období výboru není vyloučena, avšak musí být obsažena ve stanovách konkrétního SVJ.

  Ani president tohoto státu neodchází z funkce v okamžiku, kdy ve Vladislavském sále poslanci zvedají ruku při volbě jeho nástupce. Stejně platí, že poslanci se nestěhují ze svých kanceláří okamžitě po vyhlášení výsledků parlamentních voleb. Mezi platností volby a její účinností je určitý časový úsek.

  lake

  Vložil Urbji (bez ověření), 11. Únor 2011 - 21:01

  Vážený lake, vážím si Vašich odpovědí, ale nyní si dovolím odcitovat znění bodu 5 článku VI Vzorových stanov, které máme převzaté i do našich stanov: „(5) Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.“ Takže funčkní období „členů“ nikoli „výboru“. A asi si odpovím sám na svoji úvodní otázku: Aby nedocházelo ke sporům po volbě členů nového výboru, bude nutno na volebním shromáždění, pokud se koná před uplynutím funkčního období voleného orgánu společenství (výboru), současně odvolat všechny členy starého výboru. To vše za předpokladu, že se mění složení výboru. Urbji

  Vložil lake, 11. Únor 2011 - 22:27

  Vážení Urbji a Nezmare,

  Přestaňte laskavě argumentovat zněním vzorových stanov, nebo vašich stanov. Pokud jejich obsah je v rozporu se zákonem, pak bychom se měli shodnout, že zákon má přednost. Mimochodem, vzorové stanovy obsahují i další legislativní "hrubky", jejichž popisu se věnovali renomovaní právníci. Nedoporučuji tedy slepou víru v absolutní platnost vzorových stanov.

  Zákon č. 72/1994 o vlastnictví bytů v § 9 odst. 11 praví: "Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let.".

  Zákon přikazuje, aby stanovy určily funkční období výboru. Nikoliv funkční období jednotlivého člena. O tom se zákon ani nezmiňuje, protože by to bylo nadbytečné. Má-li výbor své funkční období, pak nepochybně skončí v jeden okamžik všichni - bez ohledu na to, zda ve výboru byli od počátku nebo byli zvoleni později jako náhradníci. Jakmile se stali členy výboru, počala i pro ně platit lhůta funkčního období tohoto výboru. Tvrdí-li někdo něco jiného, pak je v rozporu se zákonem.

  Pro úplnost uvádím, že počátek funkčního období výboru nemůže nastat dříve, než výbor zvolí svého předsedu. Do té doby netvoří jeho členové statutární orgán, nemají dán způsob jak jednat navenek ani nemohou činit za SVJ právní úkony.

  Mimochodem, argumentace příkladem senátu je zcela mimo: senát totiž má způsob volby po třetinách zakotven přímo V ZÁKONĚ. Zkuste v ZoVB najít, že jeden člen výboru bude nějak (bez řádné volby) "přesluhovat" ve výboru novém. Není to tam. Vždyť je to absurdní představa.

  Pokud pan Nezmar nevidí nutnost "podepisovat smlouvy po dvou", najde to v § 9 odst. 13 ZoVB.

  lake

  Vložil Urbji (bez ověření), 12. Únor 2011 - 11:40

  Díky za vaše odpovědi, ze kterých jsem však nevyčetl odpověď na marginální otázku: Kdy k o n č í funkční období starého výboru, je-li nový výbor zvolen před uplynutím funkčního období starého výboru a není-li starý výbor odvolán, neodstoupí, atd.? Kde je uvedeno, že by starý výbor ukončil svou činnost okamžikem volby nového výboru, resp. volbou předsedy? A to byl ten poukaz na senát, kdy po volbě nových senátorů těm starým ještě neuplynulo funkční období, ale noví se stali senátory okamžikem zvolení. Existuje legální, elegantní a nenapadnutelný způsob, mimo již zmiňované možnosti odvolání starého výboru, jak toto řešit? Urbji

  Vložil lake, 15. Únor 2011 - 10:06

  Pane Urbji,

  Den, kdy začíná funkční období výboru:
  Myslím, že jsem to napsal jasně - výbor se ujme funkce dnem, kdy skončilo funkční období předchozího výboru, avšak nikoliv dříve, než členové výboru zvolí předsedu. Kdy byl nový výbor zvolen je bezvýznamné. Platnost a účinnost volby jsou dvě odlišné věci (podruhé). Volba by samozřejmě měla probíhat v předstihu. Znáte z parlamentních voleb.

  Délka funkčního období výboru:
  Pokud ve stanovách SVJ chybí povinný údaj "délka funkčního období výboru", pak stanovy jsou vadné. Délka funkčního období výboru je pak nedefinovaná, neboť ani vadné vzorové stanovy tento údaj neobsahují (o vztahu mezi stanovami SVJ a vzorovými viz § 9 odst. 10 ZoVB). Pět let je v každém případě nepřekročitelné maximum.

  Den, kdy končí funkční období výboru:
  Je-li známa délka funkčního období výboru a den kdy započalo, pak ke stanovení jeho konce použijete Občanský zákoník, viz část o počítání času:
  § 122 (2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den.
  § 122 (3) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

  O senátu raději nespekulujte, jde o jiný případ a jiný zákon. Navíc nevíte o senátních volbách ničehož nic. Podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, § 80 odst. 4, platí: "V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl."

  lake

  Vložil Pavel, 12. Únor 2011 - 1:06

  Problém s nejasností, zda se jedná o funkční období členů výboru či celého výboru, je způsoben tím, že paskvil ZoVB je rozdílný od ObchZ, který je známější. Podle ObchZ se jedná o funkční období členů představenstva a.s. či družstva. Ale ZoVB jasně hovoří mluví o funkční období celého výboru.

  Že se jedná o funkční období výboru uvádí i literatura, např.

  • Fiala, Novotný, Oehm, Horák, 3. vydání, str. 101
  • Dvořák, str. 341
  • Pražák, 3. vydání, str. 138

  Argumentovat vzorovými stanovami, což je podzákonný předpis s mnoha vadami, není vhodné.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Nezmar, 11. Únor 2011 - 20:43

  Dobrý den, píšete o funkčním období výboru (orgánu/pověřeného vlastníka). Naše stanovy (obdobně i vzorové) však hovoří o funkčním období člena výboru.. (citce):

  „Funkční období členů volených orgánů činí tři roky a počíná dnem jejich zvolení a končí uplynutím funkčního období nebo dnem zvolení nového orgánu. Na svém prvním zasedání zvolený orgán zvolí předsedu. První zasedání voleného orgánu svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy.“

  Domnívám se, že pokud v průběhu času jednotliví členové odstupují a další jsou dovolováni, tak ti „novější“ jsou ve výboru i po skončení funkčního období dříve zvolených členů (funkční období členů, ne orgánu jako celku), čímž stejně jako u senátu je umožněno zachování kontinuity. Z Vašich příspěvků by ale vyplývalo, že toto není možné…

  Opravdu je členovi výboru, zvolenému později než byli zvoleni původní (první) členové výboru kráceno funkční období podle období „služebně nejstaršího“ (tedy nejdříve zvoleného) člena výboru?? Nepřipadá mi to logické a ani to v zákoně stanovách taqkto nevidím (stejně jako jinde diskutovaná „nutnost podepisovat smlouvy po dvou díky množnému číslu“).

  Nezmar

  Vložil Sosík (bez ověření), 11. Únor 2011 - 12:44

  Čemu by se podle vás mělo předcházet?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".