Povinnost společenství vlastníků ukládát účetní závěrku u rejstříkového soudu

Podle § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vzniká společenství vlastníků jednotek povinnost zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin na příslušném rejstříkovém soudu.

Zdroje:

POZOR: Přečtěte si komentáře – informace nemusí být pravdivá.

  Vložil webDOMU (bez ověření), 14. Říjen 2015 - 19:54

  Dovolujeme si Vás informovat, že 1.1.2016 vstoupí v účinnost zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází mimo jiné ke změně povinnosti ve zveřejňování účetní závěrky společenstvím vlastníků jednotek ve sbírce listin. Do 31.12.2015 platí povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin pro osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku (SVJ se do obchodního rejstříku nezapisuje), od 1.1.2016 zveřejňují účetní závěrku ty osoby, které se zapisují do veřejného rejstříku, účetní závěrku tedy budou ukládat ve sbírce listin také společenství vlastníků jednotek (SVJ), neboť rejstřík společenství vlastníků jednotek je dle zákona o veřejných rejstřících definován jako veřejný rejstřík.

  Podle přechodných ustanovení novely zákona o účetnictví je potřeba zveřejnit také účetní závěrku společenství vlastníků jednotek za rok 2014 a 2015, a to nejpozději do 31.3.2016 účetní závěrku za rok 2014 a do 30.11.2017 účetní závěrku za rok 2015. Pro ostatní účetní závěrky vždy nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne (podle zákona o veřejných rejstřících bez zbytečného odkladu).

  Při nesplnění povinnosti účetní závěrku zveřejnit hrozí pořádková pokuta 100 000 Kč. Pokud se jedná o opakované porušení této povinnosti, soud vyzve k nápravě a může dokonce přistoupit k zahájení řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. V případě společenství vlastníků jednotek si však nedovedeme takový krok ze strany soudu představit.

  Novela zákona o účetnictví pro rok 2016 nově umožňuje pro vybrané účetní jednotky, mezi které patří také společenství vlastníků jednotek, aby neukládali do sbírky listin výkaz zisků a ztrát (výsledovku). Povinnost sestavit účetní závěrku pro společenství vlastníků jednotek však tímto není dotčena, pouze není povinnost ji zveřejňovat. To platí také pro další osoby zapsané ve veřejném rejstříku, tedy i obchodním rejstříku, pokud splňují kritéria malé a mikro účetní jednotky, a které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Zdůvodněním je, aby tyto údaje nebyly využívány zejména konkurencí.

  více také na https://webdomu.cz/s/aktuality

  Vložil Lenka Hanzelková (bez ověření), 18. Březen 2016 - 14:40

  SVJ má podat do 31.3.2016 závěrku elektronicky, ale jak? Má si zřídit datovou schránku, nebo jak jinak?

  Vložil martV, 10. Listopad 2015 - 10:12

  Tak snad tím utichnou neustálé dohady zda zveřejňovat či nikoliv. Teď už se píše o „veřejných rejstřících“, nikoliv jen obchodním – takže asi už nikoho nenapadne, že by se to netýkalo SVJ. Bohužel ten první termín – zveřejnit závěrku za 2014 do 31.3.2016 – je asi kritický pro každého, kdo účetnictví zatím „vynechával“. Dodělat či opravit účto 2 roky staré může být trabl.

  Vložil lake, 31. Říjen 2010 - 19:10

  Zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin rejstříkového soudu je pro společenství jistě vhodné, ašak žádný právní předpis takovou povinnost pro SVJ nestanoví.

  Některé rejstříkové soudy obesílají SVJ s výzvou, aby společenství vložilo do sbírky listin rejstříkového soudu účetní závěrku. Je vyhrožováno zahájením správního řízení (a pokutou) při neuposlechnutí. SVJ ovšem takovou povinnost nemá.

  Pozoruhodná je argumentace, kterou konkrétní Krajský soud svůj krok odůvodnil:
  "Povinnost zveřejnit účetní závěrku vzniká na základě § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb. Tato povinnost vzniká všem účetním jednotkám, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (§27a obchodního zákoníku). SVJ se zapisuje do rejstříku SVJ, který je součástí obchodního rejstříku, tedy pro SVJ plyne povinnost zveřejnit účetní závěrku, tzn. uložit ji do sbírky listin příslušného rejstříku."
  [citát z výzvy Krajského soudu, vložil anaj (bez ověření), 13. Červen 2010 - 13:41]

  Tento krajský soud se tedy domnívá, že rejstřík SVJ je pouze jakýmsi "podrejstříkem" obchodního rejstříku. Podívejme se, jak je tomu ve skutečnosti.
  Pojem "rejstřík společenství vlastníků jednotek" se v legislativě ČR objevil poprvé v zákonu č. 451/2001 Sb., který měnil a doplňoval zákon č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů). Dnem účinnosti zákona č. 451/2001 Sb. se všechna SVJ, registrovaná dosud v obchodním rejstříku, převedla do nově zřízeného rejstříku společenství. Zákon vylučuje, aby SVJ bylo vedeno v obou rejstřících zároveň. Cituji:

  Článek II odst. 4 zákona č. 451/2001 Sb. zní:
  "Bylo-li společenství zapsáno do obchodního rejstříku podle § 10 zákona o vlastnictví bytů ve znění platném před účinností tohoto zákona, považuje se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za společenství zapsané v rejstříku společenství podle § 10 tohoto zákona. Soud provede výmaz z obchodního rejstříku a zápis do rejstříku společenství i bez návrhu a bez řízení nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona s právními účinky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Společenství tím nezaniká ani nepřechází jeho jmění na právního nástupce, pouze se mění jeho vnitřní poměry."

  Článek II odst. 5 zákona č. 451/2001 Sb. zní:
  "Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu společenství do obchodního rejstříku, považuje se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis společenství do obchodního rejstříku za návrh na zápis do rejstříku společenství podle tohoto zákona a v řízení se pokračuje podle tohoto zákona."

  Z uvedeného plyne, že rejstřík společenství vlastníků jednotek NENÍ součástí obchodního rejstříku, nýbrž je samostatným rejstříkem, zřízeným zákonem č. 451/2001 Sb.. Nemá spojitost s OR (kromě toho, že oba rejstříky jsou spolu s dalšími součástí jedné databáze vedené Ministerstvem spravedlnosti).

  SVJ - jako právnická osoba nezapsaná v OR - nemá povinnosti uložené v § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb. a není povinno vkládat účetní závěrku do sbírky listin. Výzvy některých krajských soudů jsou tedy v rozporu se zákonem.

  lake

  Vložil Honza.G (bez ověření), 16. Březen 2016 - 16:14

  Pane lake,

  Vaše argumentace je jako vždy balzámem na mou logicky uvažující mysl, tak týranou demagogy profesionálními i přirozenými. Nicméně pojmoprávní oddělení rejstříku společenství vlastníků jednotek od OR má tak významné důsledky, že bych si přece jen rád přečetl odůvodnění, proč zde nemůže hrát roli §10 zák.72/1994 Sb.:

  (4) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku.

  Předem velice děkuji.

  Honza G

  Vložil Pavel, 16. Březen 2016 - 17:24

  Honzo,

  reagujete na příspěvek z roku 2010.

  V dnešní turbulentní době je to prehistorie.

  SVJ musí uložit ÚZ za rok 2014 do 31.3.2016 (čl. II/2 zákona č. 221/2015 Sb.).

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Natali001 (bez ověření), 12. Duben 2017 - 15:48

  Mám dotaz prosím,bylo mi řečeno od účetní , že pokud nepodáváme na finanční úřad daňové přiznání ani výkazy, že nemusíme zveřejňovat účetní závěrku.Má účtní pravdu nebo musíme do rejstříku podávat i my, co nepodáváme daňové přiznání, z důvodu že nemáme žádné příjmy z pronájmua ni jiné, mimo příspěvků vlastníků. Děkuji

  Vložil Pavel, 12. Duben 2017 - 16:37

  Natali,

  Vaše účetní asi nikdy neslyšela o § 21a/1 zákona č. 563/1991 Sb.. Sankce za neuložení ÚZ jsou mj. podle zákona o účetnictví, zákona o veřejných rejstřících, trestního zákona.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil bača, 17. Duben 2017 - 22:06

  Převzal jsem SVJ, které 16 let účetnictví nevede a kde si statutární orgán proplácel soukromé telefonní účty, za ty léta to je asi 40 tisíc korun. Abych udělal účetní závěrku, musím účetnictví rekonstruovat. Stačí mi to dát do pořádku za 3 roky zpět ? Kdo to má zaplatit ? Shromáždění mi to neschválí, Ti to přece nepotřebují… A statutární orgán ? Ten se nechal za 2 litry zbavit veškeré odpovědnosti a z rejstříku vymazat. Ponechal si jen přístup k bance. Banka výmaz z rejstříku neakceptuje (ČSOB).

  Pěkný den přeje Bača

  Vložil xxxx (bez ověření), 17. Duben 2017 - 23:32

  Vážení přátelé, členové společenství nejsou schopni schválit v dnešní době ani takovou elementární věc, jako je telefon pro účely společenství. Prý by člen výboru vedl na tomto služebním telefonu soukromé hovory. Členové společenství se domnívají, že člen výboru má povinnost používat pro účely společenství svůj vlastní telefon a ještě hovory platit ze svého. Vždyť sám píšete, že vám společenství neschváli ani rekonstrukci účetnictví. Tak co tedy budete dělat, zaplatíto to ze svého? Napište udání a je to. A nezapomeňte, že o vás budou vykládat to stejné, co říkáte vy.

  Vložil bača, 18. Duben 2017 - 17:16

  o nikom nic neříkáme, nikoho nepotřebujeme udávat. Jsme malé SVJ a potřebujeme co nejlevněji dát věci do pořádku. Nechápu tu nevraživost.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 17. Duben 2017 - 22:53

  Je v pořádku, že banka automaticky neruší oprávnění k nakládání s účtem, když se mění statutární orgán. Pokud se dostaví nový statutární orgán s výpisem z OR, že je nově zapsaný, tak banka změní osoby oprávněné nakládat s účtem podle rozhodnutí tohoto nového statutárního orgánu. To je normální a nevěřím, že by banka postupovala jinak.

  Vložil ???? (bez ověření), 17. Duben 2017 - 22:40

  Doporučuji velkou opatrnost – mimochodem, kdo Vám řekl, že banka výmaz neakceptuje?

  To je nesmysl, banka ho akceptovat musí, bývalí členové výboru by už přístup na účet neměli mít, Vy od momentu zapsání v rejstříku totiž máte zodpovědnost za hospodaření!

  Vložil Anonymous, 28. Leden 2008 - 10:04

  Ze všech příspěvků v této diskuzi je jasné, že příslušné zákony jsou nejasné a že závisí na libovůli soudu, zda bude uložení uzávěrky do sbírky listin v rejstříku společenství vyžadovat nebo ne. Na podporu toho, že to pravděpodobně nutné není a v budoucnosti nebude uvádím, že v návrhu nového zákona o vlastnictví bytů v § 31, odstavec (5) je uvedeno jmenovitě, že se uzávěrka neukládá. Samozřejmě – návrh zatím nebyl schválen, ale nevypovídá to něco?

  Vložil Anonymous, 28. Leden 2008 - 10:25

  To, že v návrhu ZoVB je už jednoznačeně stanoveno, že SVJ účetní závěrku do sbírky listin neukládají, neznamená, že do doby schválení nového zákona nemůžete být za neuložení účetní závěrky pokutováni. Ne všude, ale někde ano. Už před rokem jsem zde uvedla, že Krajský soud v Ostravě účetní závěrku vyžaduje a v případě jejího nezaslání vyhrožuje sankcí. Takže moje rada zní – nepaušalizovat, ale ověřit si požadavky Vašeho Krajského soudu.

  N. Klainová

  Vložil pochylyz, 28. Leden 2008 - 20:13

  Paní Klainová, To není otázka jak co který soud vykládá. Žádný soud v tomto státě nemůže SVJ vzniklému podle ZoVB pravomocně uložit jakoukoliv sankci za to, že soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek, nebyla předložena roční účetní závěrka SVJ.
  Povinnost zveřejnit roční účetní závěrku je dána zákonem o účetnictví, který uvádí, že povinnost zveřejňovat mají subjekty zapsané v obchodním rejstříku, nikoliv subjekty zapsané v jiných rejstřících či podobných evidencích. Když už v ničem, tak v tomto ustanovení je podle mého názoru zákon naprosto jednoznačný.
  Nemaťte proto, prosím, národ SVJ, už tak má těch různých zmatečných povinností až nad hlavu.

  Vložil Anonymous, 29. Leden 2008 - 1:16

  Pane Pochylý, nedovolila bych si tvrdit něco, co nemám podloženo.

  Samozřejmě mě zajímalo, jak je možné, že různé rejstříkové soudy mají různé požadavky. Napsala jsem proto na ministerstvo spravedlnosti.

  Cituji: Vážený pane ministře,

  obracím se na Vás se žádostí, abyste se pokusil sjednotit požadavky rejstříkových soudů na zveřejňování účetní závěrky společenství vlastníků jednotek (SVJ).

  § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vyžaduje zveřejňování účetních závěrek u účetních jednotek, které se zapisují do OR.

  SVJ se zapisují do zvláštního rejstříku SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (§ 10 odst. 2).
  V odst. 4 § 10 je uvedeno "Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku…

  Zatímco některé rejstříky SVJ o zasílání účetních závěrek nestojí (např. Brno), jiné je tvrdě vyžadují – i pod pokutou 20 000 Kč (např. Ostrava).

  Pokud nejsou schopni sjednotit se pracovníci justice, chtělo by to pokyn shora.

  Děkuji Vám, že se na tento problém podíváte a že s tím něco provedete. Vlastníci jednotek o něm mohou diskutovat, přít se, ale sami jej nevyřeší.

  S mnoha pozdravy N. Klainová

  Odpověď z MS:

  Vážená paní inženýrko,

  z pověření náměstka ministra spravedlnosti pana Mgr. Františka Korbela, Ph. D. Vám zasílám následující odpověď na Váš dotaz ohledně zveřejňování účetních závěrek SVJ doručený našemu ministerstvu e-mailem.

  K Vašemu podnětu Vám musím bohužel sdělit, že sjednocování rozporné judikatury soudů nepatří do kompetence Ministerstva spravedlnosti. Ke sjednocování judikatury dochází cestou přezkumu rozhodnutí soudů nižších instancí soudy instancí vyšších, popřípadě cestou stanovisek nejvyšších soudů. Jakýkoli zásah Ministerstva spravedlnosti do tohoto procesu by bylo možno považovat za neoprávněné vměšování do nezávislé rozhodovací činnosti soudů.

  Co se týče věcného řešení Vašeho problému, jsme toho názoru, že § 10 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů předepisuje z ustanovení obchodním rejstříku obdobné použití na rejstřík společenství vlastníků jednotek jen těch ustanovení, jež jsou obsažena v obchodním zákoníku a občanském soudním řádu. Jelikož povinnost zveřejňovat účetní závěrku je obsažena v § 21a zákona o účetnictví, domníváme se, že se na společenství vlastníků jednotek nevztahuje.

  Toto naše stanovisko však není pro soudy žádným způsobem zavazující.

  S pozdravem

  Doris Antonyová

  Pane Pochylý, stačí Vám to? Podle mého názoru by Vám to stačit mohlo.

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 28. Leden 2008 - 22:14

  S tím údajným matením bych byl velmi opatrný.

  Nevím jaké máte zkušenosti se soudy, ale je zcela běžné, že obdobnou kauzu řeší různé soudy jinak, i pravomocně. Dokonce různé senáty stejného soudu řeší stejné kauzy opačně a musí se sejít rozšířené senáty, aby si to vysvětlily (např. na NSS uplatňování daňové ztráty při kontrole).

  Upozornění paní Klainové tedy beru tak, že pro někoho, kdo se nechce soudit, chce mít „jistotu“, doporučuje kontaktovat soud. Neberu to jako matení, ale jako opatrnost.

  Že se nejedná o jednoznačnou záležitost je zřejmé z rozdílných stanovisek MF, MMR a MS.

  Já sám s ohledem na mj. ÚS 666/02 neukládám, ale abych to někomu doporučil jako 100% variantu, to bych si nedovolil.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 22. Leden 2008 - 15:08

  Podle § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnicví vzniká společenství vlastníků jednotek povinnost zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin na příslušném rejstříkovém soudu. Tento odstavec zní: (4) Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu,^17) přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy. Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů podle tohoto zákona účetní jednotka splnila okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu; v případech podle věty druhé předáním České národní bance. Uvedením poznámky ^17) se však uložení uzávěrky do sbírky listin obchodního rejstříku ocitá jaksi na vodě. Poznámka totiž zní:

  1. § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

  § 27a totiž v obchodním zákoníku není. Byl zaveden změnou obchodního zákoníku zákonem 370/2000 Sb., ale byl zrušen zákonem 216/2005 Sb., který uvádí nové znění hlavy III., ve které § 27a není. Je tedy zřejmé, že zákonodárci opět udělali botu a poznámka 17) je nesmysl. Co ale z toho plyne pro SVJ – má se uzávěrka dát do sbírky listin u rejstříkového soudu, nebo ne. Podle zákona o účetnictví by se to mělo dělat, ale obchodní zákoník rejstříkovému soudu uložení uzávěrky neukládá. Tak co teď? Podle mě je nejlepší se u místně příslušného soudu zeptat, jestli uzávěrku chtějí nebo ne a podle toho se zařídit.

  Vložil pochylyz, 22. Leden 2008 - 18:26

  SVJ se podle § 10 odst. 1 ZoVB zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek, takže mu povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve smyslu ustanovení § 21a odst. 4 zákona o účetnictví nevzniká. Rejstřík společenství vlastníků jednotek není totéž co obchodní rejstřík, byť je veden stejným soudem a za stejných procesních předpisů.

  Vložil Pavel, 22. Leden 2008 - 23:39

  Stanoviska MF, MS, MMR a jednotlivých soudů se liší.

  Pokud je zákon nejasný, neměl by za neschopnost autorů zákona být trestám jeho uživatel (viz judikatura ÚS).

  Podle nového zákona o bytech by se ÚZ výslovně nekládala.

  Na základě výše uvedeného neukládám.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Helena, 22. Leden 2008 - 16:05

  Poznámka je jen poznámka a pomáhá výkladu. Pokud tam odkazované ustanovení není, znamená to jen, že musíte onen zvláštní právní předpis najít sami ;-) § 27a ObchZ už sice neexistuje, ale § 38i odst. 1 písm. c) ano a v něm je totéž, co bylo v původním ustanovení.

  Vložil Anonymous, 6. Únor 2007 - 11:04

  Nevím, jak si vykládat tento odstavec § 10 ZoVB. Tedy zda povinnost zveřejňovat účetní závarku patří mezi „vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku“.

  (4) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku.

  Každopádně toto téma začne být brzy zase aktuální.

  Vložil Anonymous, 27. Listopad 2007 - 23:20

  Vedení účetnictví opravdu není otázka dobré vůle. Zákon o účetnictví je neúprosný a i pro nejmenší SVJ předepisuje vedení podvojného účetnictví.

  Není však pravda, že si účetní jednotka nemůže vytvořit pro podvojné účetnictví program v excelu. Právě na tom pracuji.

  Malá SVJ mohou vést účetnictví (podvojné) ve zjednodušeném rozsahu v tzv. „americkém deníku“, ve kterém spojí chronologické účetní zápisy v deníku s věcnými zápisy v hlavní knize.

  Účtování v „americkém deníku“ je možné provádět ručně – potom se ovšem musí počítat se ztrátou času při práci s kalkulačkou.

  Ti, kdo znají základy práce s excelem, si mohou ušetřit poměrně dost času.

  Samozřejmě, že je účtování v „americkém deníku“ pracnější, než účtování s využitím účetního softwaru. Ale delší dobu se tu ozývají hlasy, že je vedení účetnictví s využitím profi programů finančně náročné – obzvlášť pro malá SVJ s pár byty.

  Protože nikdo nemá čas na tvorbu speciálního programu pro SVJ, zkouším něco pro ta nejmenší SVJ vytvořit. Až to bude hotovo, ozvu se.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 2. Srpen 2006 - 15:41

  Podle § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb. zveřejňují účetní závěrky subjekty, které se zapisují do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že společenství je zapisováno do zvláštního rejstříku (nikoliv do obchodního rejstříku!!!), tato povinnost se jich netýká, nedejte se zviklat klotovými rukávy !!!

  Vložil Anonymous, 22. Leden 2008 - 15:03

  Citovaný § 21a zákona 563/1991 Sb. byl zrušen zákonem 216/2005 Sb., kde se uvádí nové znění hlavy III. obchodního zákoníku a v tomto novém znění už § 21a neexistuje. Nelze se tedy na tento § odvolávat.

  Vložil pochylyz, 27. Listopad 2007 - 20:37

  SVJ se podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění platném k dnešnímu dni, zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek (tento rejstřík vede ten soud, který vede také obchodní rejstřík). Příslušná ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném také k dnešnímu dni, vyžadují zveřejnění účetní závěrky u těch účetních jednotek, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Proto SVJ podle obecně závazných právních předpisů platných k dnešnímu dni nejsou povinny předkládat soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek svou účetní závěrku.

  Vložil admin, 2. Srpen 2006 - 18:15

  Společenství se jistě zapisuje do rejstříku společenství vlastníků. Otázka pouze je, zda se tento rejstřík považuje za součást obchodního rejstříku. Podle důvodové zpravy k dosud nepřijaté novele zákona o vlastniství bytů to vypadá, že tomu tak není a povinnost zveřejňovat účetní závěrku tedy není:

  Společenství se podle první novely zapisovalo do obchodního rejstříku; zápis neměl konstitutivní účinky.

  Na základě dalších poznatků z aplikace zákona v praxi vyplynula nutnost dopracovat některá ustanovení zákona zejména týkající se společenství jako právnické osoby. Zápis společenství do obchodního rejstříku měl nechtěný a neočekávaný dopad – společenství, byť nebylo založeno za účelem podnikání (jeho účelem je správa, provoz a opravy společných částí domu), zápisem do obchodního rejstříku získalo povahu podnikatele podle § 2 odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku. Z toho vyplývaly pro společenství i další povinnosti zejména v oblasti daňově a v oblasti účetnictv.

  Proto byla přijata další novela zákonem č. 451/2001 Sb. (dále jen “druhá novela”).

  Touto druhou novelou zůstaly zachovány základní principy vzniku a úpravy právních poměrů společenství, byly však provedeny zásadní změny především v tom smyslu, že namísto zápisu společenství do obchodního rejstříku byl vytvořen samostatný rejstřík společenství vlastníků jednotek, vedený týmiž soudy, které vedou obchodní rejstřík; tím bylo společenství vyřazeno z režimu podnikatele ve smyslu obchodního zákoníku, což se mj. projevilo také v záležitostech povinnosti registrovat se u příslušného správce daně a ve vedení účetnictví.

  Druhá novela stanovila, že nadále se společenství zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného soudem určeným zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku. S účinností od 31. prosince 2001 byl založen zvláštní rejstřík společenství vlastníků jednotek, který vedou krajské soudy (§ 9 odst. 3 písm. a) občanského soudního řádu). Na to navázaly i změny související s účtováním společenství (možnost volby soustavy účetnictví) a povinnosti registrace společenství u místně příslušného správce daně (daně z příjmů).

  Zdroj: http://www.mmr.cz/…vazprava.pdf

  Je ale zajímavé, že přinejmenším dva (doufám) nezávislí právnící usoudili, že je tomu jinak. Ale logicky máte asi pravdu.

  Vložil Anonymous, 23. Září 2007 - 12:40

  Myslím, že zákon o účetnictví a vyhláška o účetnictví podnikatelů zcela jasně řeší otázku, zda a jaké účetnictví musí SVJ vést.
  No a když se vede účetnictví, každý slušný účetní program vyprodukuje uzávěrku, která se předkládá s daňovým přiznáním na FÚ. No a jeden výtisk této závěrky se převede do .pdf a pošle na obchodní rejstřík – proč to řešit?
  Prográmek na převod do pdf: „pdfcreator.exe“.

  Vložil Pavel, 23. Září 2007 - 14:28

  Jen na okraj, SVJ se neřídí vyhláškou 500 (pro podnikatele) ale 504.

  Podle mého názoru je to třeba řešit, alespoň do konce 2008, návrh nového zákona již výslovně uvádí, že účetní závěrky SVJ nepředkládá na soud.

  Jednak nerad dělám zcela zbytečné věci, jako např. poslouchat nekompetentní úředníky, kteří si libovolně (tj. v rozporu s čl. 2/2 LZPS)stanovují co člověk musí, a jednak nedodání účetní závěrky, pokud je tato povinnost stanovena, je značně sankcionováno.

  Navíc Vaše rada, převádět výstupy z programu přímo do pdf nezajistí podpisy pod účetní závěrku, což je podle mne v rozporu se ZoÚ. Abych měl podpisy musím skenovat. Elektronické předávání listin do sbírky listin je také výmysl úředníků z MS, aby část své velmi dobře placené práce přehodily zdarma na občany.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 8. Srpen 2006 - 19:16

  Na toto téma jsem četla opravdu hodně názorů jak na internetu tak v odborných knihách, takže jsem vyzkoušela reakci přímo našeho krajského soudu a závěrku jsem jim tam zaslala. Nijak nereagovali, ale závěrky všech zaslaných SVJ zveřejnili, dokonce i v digitalizované podobě. Můžete se mrknout www.obchodnirejstrik.cz stačí zadat IČO např. 25462091 – jedno z mých SVJ a kliknout na sbírku listin. Zdravím Zdenka (www.zk.webzdarma.cz)

  Vložil Anonymous, 9. Srpen 2006 - 21:14

  Obchodní soud samozřejmě závěrku zveřejní, když ji pošlete. Problém je v pochopení podstaty výrazu „obchodní rejstřík“. Častým opakováním (jdu na obchodní rejstřík.. atd.)mnoho lidí žije v tom, že se jedná o instituci. Obchodní rejstřík je přitom databází právnických osob, evidovaných Krajským soudem. V okamžiku, kdy pochopím prostý fakt že jde o databázi, musím se podívat na zákon, který říká, že společenství se zapisuje do rejstříku společenství vlastníku, vedenému soudem, určeným k vedení obchodního rejstříku. Přeloženo : soud, který je pověřen vedením (databáze) obchodního rejstříku, vede také rejstřík společenství vlastníků. Ti, kdo byli zapsáni před rokem 2001 také velmi dobře vědí, že krajský soud je vyřadil z evidence obchodního rejstříku, kde byli v roce 2000 vedeni a zapsal je do rejstříku společenství vlastníků. To, že krajský soud neprotestoval proti zveřejnění roční závěrky nezakládá žádný důkaz o tom, že ji v y ž a d u j e.

  Vložil Anonymous, 3. Leden 2007 - 22:07

  Dneska jsem volal na Krajský soud v Brně, mluvil jsem s nějakou paní co má na starosti rejstřík SVJ a řekla mi, že účetní závěrku posílat nemusím, že ji po mě vyžadovat nebude, stačí jí zápis ze shromáždění(pří­padně návrh na nějakou změnu). Jirka

  Vložil NKlainová, 16. Březen 2007 - 14:30

  To, že v Brně nepožadují účetní závěrku SVJ ke zveřejnění, nic neznamená. Zkuste si zavolat třeba do Ostravy. Tam ji vyžadují, od roku 2007 ji přijímají v digitalizované podobě. Za nezaslání účetní závěrky můžete být pokutováni.

  Takže není podstatné ustanovení zákona, ale místo bydliště ! Chcete-li se vyhnout zveřejňování účetní závěrky, hlavně se nestěhujte, protože, kdo ví, jak to kde mají zařízeno.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".