Rozsudek č.j. 6 Af 20/2020 Airbnb u NSS

Vložil Pavel, 16. Září 2021 - 12:05 ::

Rozsudek MS v Praze o Airbnb (v příloze) dorazil na NSS jako 5 Afs 273/2021.

Dne 15.9.2021 byla vypravena výzva k odstranění vad.

Hezký den!

PřílohaVelikost
Rozsudek_Městský_soud_6_Af_20_2020_28_Airbnb.pdf191.57 KB
 • Judikáty
 • airbnb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 19. Září 2021 - 4:46
 • Radka2222 napsala: „nájem a ubytování je rozdíl …“
 • Pavel napsal: „Ten rozdíl mezi nájmem a ubytováním řeší [rozsudek] na 8 stránkách.“

Pavle a Radko, je zajímavé, že všichni mluvíme a píšeme česky, ale vy dva dáváte běžným pojmům „nájem“ a „ubytování“ jiné významy než ve skutečnosti mají. Cituji:

89/2012 Sb. § § 2235
(1) Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu.
(2) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí, přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu.

Z uvedeného plyne, že pod pojem „nájem bytu“ spadá jakýkoliv nájem bytu, tedy i nájem k účelu ubytování, k rekreaci, či k jakémukoliv jinému zjevně krátkodobému účelu. I krátkodobá nájemní smlouva k bytu je “nájmem” na základě nájemní smlouvy sjednané mezi nájemcem a pronajímatelem. Je tedy nesmyslem stavět do protikladu pojmy „nájem“ a „ubytování“. Ostatně zákonodárce zmínil v § 2326 vedle sebe „smlouvu o přechodném nájmu“ a „smlouvu o ubytování“ (se stejnými právními účinky). K lepší přehlednosti problematiky zdanění uvádím zjednodušenou tabulku.

Činnost podrobnosti ZDP
poskytování ubytovacích služeb živnost § 7
nájem bytu zařazeného do obchodního majetku podnikání § 7
nájem bytu nezařazeného do obchodního majetku prostý pronájem k bydlení § 9
nájem bytu nezařazeného do obchodního majetku prostý pronájem k ubytování, rekreaci, jinému zjevně krátkodobému účelu § 9

Je zjevné, že spor mezi daňovým subjektem a finanční správou vůbec není o tom zda jde o “nájem” nebo o “ubytování”. Samozřejmě by mohlo jít o nájem i o ubytování zároveň; to se vzájemně nevylučuje. Mluvme a pišme česky.

Spor je o tom, zda jde o nájem bytu nebo o poskytování ubytovacích služeb, což je živnost podle živnostenského zákona, která se daní podle § 7 ZDP a nejspíše podléhá odvodu poplatku z pobytu podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Jde-li skutečně o živnost by měl vyřešit živnostenský úřad (živnostenský list, povinnost označit provozovnu, režim spotřebitelské smlouvy). Finanční úřad se věcí zabýval pouze z hlediska daňového, ale pokuta od ŽÚ může následovat.

Justitianus

Vložil Pronajímatel (bez ověření), 19. Září 2021 - 8:20

„spor … není o tom zda jde o “nájem” nebo o “ubytován픓 (Vložil Justitianus, 19. Září 2021 – 4:46)

„Spor je o tom, zda jde o nájem bytu nebo o poskytování ubytovacích služeb“ (Vložil Justitianus, 19. Září 2021 – 4:46)

O čem není a je spor?

Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Září 2021 - 8:51

třeba nám méně chápavým justi vysvětlí, jaký je rozdíl mezi:
“nájem” a nájem bytu

“ubytování” a poskytování ubytovacích služeb :-)

Vložil Justitianus, 20. Září 2021 - 8:32

Radko, potvrzuje se, že (stejně jako pan Pavel) používáte pojmy, jejichž význam zkreslujete. Rád vysvětlím. Ale mohla jste si to zjistit sama, není to žádná raketová věda.

NÁJEM spočívá v tom, že pronajímatel přenechává nájemní smlouvou nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Viz § 2201 a následující.
Podle § 9 ZDP platí, že příjmy z nájmu, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až 8, jsou příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů. Z uvedeného plyne, že i příjem z nájmu bytu neužívaného nájemcem k bydlení je příjmem podle § 9, není-li byt zařazen v obchodním majetku pronajímatele..
NÁJEM BYTU spočívá v tom, že pronajímatel přenechává nájemní smlouvou nájemci byt (nebo část bytu) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Jde o speciální případ nájmu, při kterém nájemce užívá byt k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti.
S nájmem bytu mohou být nájemci poskytovány pouze voda/plyn/elek­třina/internet a dále služby podle zákona č. 67/2013 Sb..
UBYTOVÁNÍ je jeden z mnoha možných způsobů jakým nájemce užívá přenechaný byt (či jiný obytný prostor), pokud jej neužívá k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti. Citoval jsem to zde, je to rozlišeno v § 2235; číst jistě umíte.
Při nájmu bytu k ubytování či jinému krátkodobému účelu se použijí obecná ustanovení NOZ o nájmu nemovitých věcí, nikoliv speciální ustanovení o nájmu bytu. Daňový režim podle § 9 ZDP zůstává samozřejmě zachován.
Podle § 3 odst. 3 živnostenského zákona platí, že živností NENÍ pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Při tom se nerozlišuje k jakému účelu je byt pronajat.
POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB je obsahem živnosti volné „Ubytovací služby“, viz živnostenský zákon. Definice: Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) podávání snídaní ubytovaným hostům.
Při poskytování ubytovacích služeb je podnikatel/živ­nostník povinen sjednávat spotřebitelskou smlouvu podle § 1810 a násl. občanského zákoníku. K tomu viz § 1837 písm. (j) NOZ. Nejde o obecný nájem nemovité věci či její části (§ 2201 a následující), ani o speciální případ nájmu bytu (§ 2235 a následující).

Upozorňuji, že v různých materiálech se dočtete lživé a zavádějící informace, které celou problematiku spíše zamlžují:

 • Není pravda, že by rozdíl mezi pronajímáním a poskytováním ubytovacích služeb snad spočíval v „krátkodobosti“ či „dlouhodobosti“ právního vztahu. NOZ nic takového nestanoví. ZDP nic takového nestanoví. I kdybyste pronajímala byt po týdnech, půjde o nájem, nikoliv o ubytovací služby podle živnostenského zákona.
 • Není pravda, že by rozdíl mezi pronajímáním a poskytováním ubytovacích služeb spočíval v tom jak často přicházejí platby na účet pronajímatele. I kdybyste s nájemcem sjednala že bude hradit každý den 1/365 ročního nájemného, půjde o stále o nájem, nikoliv o ubytovací služby podle živnostenského zákona.
 • Není pravdou, že by účelem nájmu bytu smělo být pouze a jedině uspokojování bytové potřeby nájemce a osob s ním v bytě žijících. Tuto zřejmou pitomost tvrdil Městský soud (Hejtmánek, Treschlová, Kadaňová). Ti to pouze opsali odjinud a neurčitě se zaštítili obecným odkazem na Ústavní soud, viz odstavec č. 26 rozsudku.
 • Není pravdou, že by užívání bytu nájemcem k účelu ubytování mělo automaticky znamenat že se zdaňuje podle § 7. Tuto naprostou pitomost tvrdil Finanční úřad pro hlavní město Prahu (viz odstavec 11 rozsudku). Soudci tento nesmysl přijali bez vlastní mozkové činnosti.

Ani soustavné pronajímání bytu k ubytování za účelem dosažení zisku obecně nespadá pod § 7. Není-li byt zařazen do obchodního majetku pronajímatele, ani nejde o volnou živnost „ubytovací služby“, pak jde nepochybně o příjem z nájmu podle § 9 odst. 1 písm. a) ZDP. Pronajímatel je v takovém případě POVINEN danit své příjmy právě takto, což mu ukládá zákon výslovně.

Žalobkyně měla ovšem smůlu, protože poskytování ubytovacích služeb přes Airbnb a obdobné platformy je Ministerstvem financí zařazováno pod „ubytovací služby“ (živnost volná podle § 25 odst. 2 živnostenského zákona), nikoliv pod (prostý) nájem. Tedy jde o podnikání a sjednávají se spotřebitelské smlouvy podle NOZ. Daní se podle § 7 ZDP.

Obdobně by se pod § 7 ZDP zařadily různé rekreační pobyty a wellness pobyty spojené s užíváním bytu, jestliže jsou svázány s dašími službami nad rámec zákona č. 67/2013 Sb. (např. poskytování ložního prádla, ručníků, hygienických potřeb, pravidelný úklid v bytě, doprava, stravování, případně rehabilitační, rekondiční či lázeňské služby nabízené spolu s pobytem, atd.).

Justitianus


Poznámka: Tento rozsudek (6 Af 20/2020) je sice v konečném rozhodnutí správný, ale argumentace soudu je zoufale zmatečná, dílem protizákonná, dílem naprosto irelevantní. Tento případ naléhavě ukazuje, proč je Česká republika právní žumpou, a proč každý soud je sázkou do loterie. Soudy sekají naprosté nesmysly a protiprávní tvrzení jako na běžícím pásu. Jiné soudy to pak z lenosti opisují stále dokola. A hle – ústavní soud to pak označí za „konstantní judikaturu“ a odmítne se věcí zabývat. 

Vložil Káďa (bez ověření), 19. Září 2021 - 7:22

Povinnost označit provozovnu s tím nijak nesouvisí, i kdyby měla živnost na ubytovací službu, tak byt proto ještě nemusí nutně být provozovna (a tedy ani označen)…

Podle mě jde z logiky věci jen o to, zda jde o pasivní ne/činnost nájmu anebo o aktivní činnost podnikání.

Pokud ji pravidelně chodily prachy obden a neměla jak dokázat, že tam nestele, nedává toaleťák a neuklízí a stalo se to v 2017, tak se obávám že to ani nevěděla, jak se to rozlišuje.

Tehdy to věděl málokdo, jak se to rozlišuje. V Praze na 1–2 dny v bytě, donutit lidi, aby si vozili vlastní povlečení, toaleťák a všechno a uklízeli po sobě, to je docela nereálné.

Vložil Pronajímatelka (bez ověření), 16. Září 2021 - 21:45

O čem to je?

Pokud nájem není podnikáním/živností (jak výslovně napsal moudrý zákonodárce), co se potom řeší?

Řada lidí se živí (výhradně) pronajímáním. Pronajímání má zajisté jinak všechny znaky podnikání/živnosti, to nemusí soud řešit.

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 - 7:40

a ubytování je rozdíl, a poskytování ubytování podnikáním je. a vo tom to je. nájem nesplňuje jeden ze znaků podnikání – jedná se o pasivní příjem, na rozdíl od krátkodobého ubytování. takže vaše sdělení, že nájem není podnikání, není žádnou novinkou, ovšem jak to souvisí z poukazovaným rozsudkem mi není jasné.

Vložil Johana (bez ověření), 17. Září 2021 - 8:52

„nájem a ubytování je rozdíl“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 – 7:40)

Můžete zde ten rozdíl popsat?

Najmu si na měsíc chatu. Uzavřu smlouvu o nájmu.

Ubytuji se na měsíc na chatě. Uzavřu smlouvu o ubytování.

Vypůjčím si na měsíc chatu. Uzavřu smlouvu o výpůjčce.

(Nepište, že rozdíl je v daních a poplatcích. To je až důsledek, nejdříve musím rozpoznat, o co jde.)

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 - 9:31

rozsudky, které popisují rozdíly mezi ubytováním a nájmem, metodické materiály MMR, MF, FS, ustanovení z NOZ, stačí gůglit. pokud to nepochopíte selským rozumem, nic jiného nezbývá.

v právu vždy má přednost skutečný stav před stavem formálně právním. takže jestli na chatu budete mít smlouvu o nájmu nebo ubytování je z hlediska právních-daňových důsledků fuck, rozhodující je faktický stav. tj. zda máte v úmyslu trvale bydlet na oné chatě, vést si tam domácnost, nebo zda jen chcete strávit přechodnou dobu na dovče, a úmysl trvale se zdržovat máte stále ve svém původním bydlišti.

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 17. Září 2021 - 22:49

Nesouhlasím s berním nepodloženým a nelogickým názorem, že

„rozdíly mezi ubytováním a nájmem“ je z hlediska právních-daňových důsledků podle toho, zda je úmysl trvale bydlet na chatě, vést si tam domácnost.

Faktické rozlišení (a i selským rozumem) je zejména podle toho, že

 1. nájem = tady máš nájemče klíče a čau = peníze jsou generovány plynutím času a ne činností pronajímatele
 2. ubytování = jakákoliv služba navíc, jako třeba toaletní papír anebo úklid či i jen jeho zajištění anebo i praní povlečení, snídaně 'či i toaleťák) apod.

Takže záleží na tom, jak ten stěžovatel na tom ve skutečnosti byl. V reálu dost dobře nejde v Praze pronajímat byt stylem a) ale chatu stylem

 1. provozovat, za určitých podmínek, jde !!!

Bavíme se o tom, že to nebude v masivním měřítku. Pokud někdo jede ve velkým, a na to už existuje filtr >1 milion a DPH, no tak tam nevím.

Vložil Oana (bez ověření), 18. Září 2021 - 7:51

„zajištění … povlečení“ (Vložil Kouzelnik (bez ověření), 17. Září 2021 – 22:49)

Zajištění povlečení vypadá tak, že povlečení je v bytě a rovněž je (v bytě nebo v domě) dostupná pračka.

Proč by zajištění povlečení mělo hrát roli?

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 18. Září 2021 - 16:50

A kdo zajistí prací prášek? A obnovu onoho povlečení (koupě nového po jisté době) :-)

Dovedete si představit, jak ten nájemce v den příjezdu si povlíkne a v den odjezdu (typicky následující den za pár hodin po přespání) do 10:00 hodin ráno svlékne povlečení, vypere jej a usuší, složí na postel suché? :-)

Znáte strukturu „nájemců“ Airbnb a jejich disciplínu? Ti provozovatelé nedodržují ani Evidenční ani Domovní knihu a spoustu dalších věcí :-)

Kdyžtak to konzultujte s někým z praxe.

Vložil Pavel, 17. Září 2021 - 8:57

Johano,

stálo by za to si přečíst uvedený rozsudek. Ten rozdíl mezi nájmem a ubytováním řeší na 8 stránkách.

Nebo si počkejte na NSS, který řeší kasaci.

Hezký den!

Pavel

Vložil Oana (bez ověření), 17. Září 2021 - 7:47

„jedná se o pasivní příjem“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 – 7:40)

Co je pasivní příjem? Kde je definován?

Pokud to znamená, že pronajímatel nedělá nic, tak to si může myslet pouze ten, kdo nikdy nic nepronajímal. Pronajímání je docela náročná činnost, zahrnuje správu pronajímaného majetku, jednání s nájemci ad. Bez činnosti pronajímatele leží majetek ladem.

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 - 8:16

Oano, jelikož se zjevně v ekonomice ani daních moc nevyznáte, nemá cenu vám tento pojem (jehož výklad si můžete najít jak v dokumentech OECD, tak ve směrnici ATAD, tak v ZDP a mnoha dalších) „odborně“ vysvětlovat. Obecně a polopaticky snad, že se jedná zejména o příjmy z majetku (§8, § 9, částečně § 10). samozřejmě pasivní příjem neznamená, že příjemce nedělá nic. co obnáší pronajímání nemovitostí vím dost dobře, nebojte, řadu let byty pronajímám. a daním je jako pasivní příjem :-) neb k nim neposkytuji žádné další služby a jedná se o dlouhodobé nájmy.

Vložil Oana (bez ověření), 17. Září 2021 - 8:31

„neposkytuji žádné další služby a jedná se o dlouhodobé nájmy.“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 – 8:16)

Tak jinak. V kterém právním předpise je zakotveno rozdělení na krátkodobý a dlouhodobý nájem (automobilu ad.)?

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 - 9:35

ne každá kravina musí být zakotvena či definována v právním předpise. a pokud to „není jasné“, tak od toho jsou soudy, které tu definici „založí“. a pokud já pronajímám byty už cca 10 let každý stále stejné osobě, tak směle mohu říct, že se jedná o dlouhodobé nájmy :-) a nemusím kvůli tomu pátrat v předpisech, abych se před nějakou Oanou ospravedlnila, že jsem si dovolila napsat „dlouhodobé“.

Vložil Oana (bez ověření), 17. Září 2021 - 12:29

„pronajímám byty už cca 10 let každý stále stejné osobě, tak směle mohu říct, že se jedná o dlouhodobé nájmy“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 – 9:35)

10 let je podle Vás dlouhodobý nájem. Dobrá. Co 9 let? 8? 7? 6? 5? 4? 2? 1/2 roku? 1/4 roku? Měsíc? Týden?

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 - 14:36

točíte se v kruhu. proč? proč je pro vás důležité, jestli je dlouhodobý nebo ne? přečtěte si rozsudek, metodiky, a třeba to konečně pochopíte, že neřešíme co je dlouhodobé, ale prioritně co je ubytování a co nájem.

Vložil Oana (bez ověření), 17. Září 2021 - 12:39

10 let je dlouhodobý nájem. Jak to víte dopředu? Začátek nájmu je v listopadu, trvání nájmu v tu dobu neznáte. Jak zdaníte?

Nebo nájem ani nezačne. Podepíšte nájemní smlouvu, nájemce se nenastěhuje. Je to ubytování, nebo nájem? Jak zdaníte?

Vložil Volič (bez ověření), 17. Září 2021 - 15:10

Oano, vy máte volební právo nebo nám píšete z klecového lůžka?

Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Září 2021 - 14:41

vy jste snad vymyšlená. nerozumíte psanému slovu? umíte číst? a text pochopit? ale zkusím to ještě jednou. Začátek nájmu je v listopadu, trvání nájmu v tu dobu neznáte. Jak zdaníte? – zdaním nájem za listopad a prosinec podle toho, jaká je smlouva a skutečnost. trvání nájemní smlouvy znám. je to v ní napsané. jestli skončí předčasně, je nerozhodné, rozhoduje faktický stav, takže pokud byla v souladu se skutečností smlouva na nájem, i kdyby skončila po týdnu, daním jako nájem.

Nebo nájem ani nezačne. Podepíšte nájemní smlouvu, nájemce se nenastěhuje. Je to ubytování, nebo nájem? Jak zdaníte? – když nedostanu žádnou úplatu, neb k naplnění smlouvy nedojde, co bych proboha danila?

opravdu to s vámi nemá cenu diskutovat, nic o problému nevíte a očividně se ani nechcete dozvědět.

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 17. Září 2021 - 22:59

Pokud vám nájem skončí předčasně za <=60 dnů, tak máte patrně problém s místními poplatky v případě, že si ta osoba nezapsala do obce trvalý pobyt – za ni zaplatíte až 60 (dnů) x 50 (Kč/noc) = 3000 Kč dle zákona o místních poplatcích :-)

Anebo už na to je nějaký judikát? Sama píšetš, že nezáleží co je na smlouvě, ale jaký je faktický stav.

Aneb logika v zákonech …

Vložil . (bez ověření), 17. Září 2021 - 13:56

Oano, vy máte starosti. Každý rok se musí podat daňové přiznání, to snad víte. No a sestavení daňového přiznání ke konkrétní činnosti má určité zásady, předpisy,nařízení, atd ..... Tak je dodržíte, vše napíšte do formuláře a podáte daňové přiznání na FÚ. Když nájem nezačne, tak máte v daňovém přiznání příjem nula. Co pořád řešíte za hovadiny? Každý, kdo něco pronajímá, tak nájem zdaní nějak jinak, tj. podle svých konkrétních podmínek. Jinak, daň je 15%, to snad víte. Nebo ani to nevíte?

Vložil Kauce (bez ověření), 19. Září 2021 - 10:39

„Když nájem nezačne, tak máte v daňovém přiznání příjem nula“ (Vložil . (bez ověření), 17. Září 2021 – 13:56)

Při podpisu nájemní smlouvy máte příjem ve výši sjednané kauce a nájemné za počáteční období, v některých případech navíc odstupné.

Vložil Káďa (bez ověření), 19. Září 2021 - 16:05

Jistota (kauce) není zdanitelný příjem.

Co je to “odstupné”? To lze legálně v nájemní smlouvě sjednat? :-)

Vložil Kauce (bez ověření), 19. Září 2021 - 19:52

„Jistota (kauce) není zdanitelný příjem.“ (Vložil Káďa (bez ověření), 19. Září 2021 – 16:05)

Prosím o podložení Vašeho tvrzení, že (nevrácená, propadlá) kauce není zdanitelný příjem.

Justi zde smazal příspěvěk k tématu.

Vložil VikttPi, 20. Září 2021 - 10:01

Kauce je určená k úhradě nákladů, spojených s užíváním bytu nájemci. Pokud kauce je využita za jiným účelem jedná se o nezákonné obohacení, nikoliv o zdanitelný příjem.

Vložil Správa (bez ověření), 20. Září 2021 - 10:19

„Kauce je určená k úhradě nákladů, spojených s užíváním bytu nájemci. Pokud kauce je využita za jiným účelem jedná se o nezákonné obohacení, nikoliv o zdanitelný příjem.“ (Vložil VikttPi, 20. Září 2021 – 10:01)

Jak jste přišel na to, že kauci není třeba zdanit? Kauce se použije např. na (smluvní) pokutu nebo na zákonné úroky. Pokuta ani zákonné úroky se podle Vás nezdaňují?

Kauci je možné použít na cokoliv, za co nájemce dluží.

Vložil radka2222 (bez ověření), 20. Září 2021 - 16:00

ve starém OZ byla jistota nazvána kauce. je to pojem tak vžitý, že je běžně používán. jistota/kauce slouží jako záloha na případně neuhrazené nájmy či služby spojené s nájmem. v okamžiku přijetí není nikdy zdanitelným příjmem, a je jedno, zda vlastník vede účetnictví, evidenci příjmů nebo daňovou evidenci. stejně tak je jedno, jestli zdaňuje podle § 7 nebo 9. příjmem se stane v okamžiku rozhodnutí, že bude použita na úhradu nájmu nebo služeb. na žádné pokuty či škody být použita nesmí (viz NOZ o jistotě). pokud bude vrácena, naopak mohou vzniknout pronajímateli výdaje, protože je povinen (není-li ošetřeno ve smlouvě) vrátit kauci včetně úroků za dobu poskytnutí kauce.

Vložil radka2222 (bez ověření), 20. Září 2021 - 16:39

napsala jsem to blbě/nepřesně – na žádné pokuty či škody být použita nesmí – měla jsem na mysli pokuty jiné, než smluvní spojené vyloženě s povinnostmi vyplývajících z nájmu, na škody být použita nesmí, to platí

Vložil Správa (bez ověření), 20. Září 2021 - 16:10

Kauce/jistota … „na žádné pokuty či škody být použita nesmí (viz NOZ o jistotě)“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 20. Září 2021 – 16:00)

Jaký § ?

Vložil radka2222 (bez ověření), 20. Září 2021 - 16:34

v noz je výslovně uvedeno, k čemu lze kauci použít. když to nepochopíte, koukněte do důvodové zprávy nebo lépe do komentáře k NOZ k danému ustanovení.

Vložil Správa (bez ověření), 20. Září 2021 - 16:41

Z kauce/jistoty se běžně hradí (i) poškození pronajaté věci při skončení nájmu, pokud škodu nájemce neuhradil.

Pokud se domníváte opak, uveďte autoritativní zdroj (nejlépe judikát), který to zakazuje.

Vložil radka2222 (bez ověření), 20. Září 2021 - 16:45

motoristé běžně překračují povolenou rychlost, chodci běžně chodí na červenou. a je to v souladu s předpisy? přečtěte si to ustanovení o jistotě, kde je jasně psáno, k čemu jistota slouží, důvodovou zprávu a komentář. mě je úplně u pr… co si o tom myslíte vy a nemám potřebu vás dovzdělávat:-) napsala jsem jen, jak to je.

Vložil Správa (bez ověření), 20. Září 2021 - 16:55

„motoristé běžně překračují povolenou rychlost, chodci běžně chodí na červenou“

Jak to souvisí se SVJ?

Obraťte se ve Vaší věci na https://dfens-cz.com/category/auta/ nebo jiné vhodné místo.

Vložil Justitianus, 20. Září 2021 - 10:41

Jednak nejde o žádnou neexistující „kauci“, nýbrž o peněžitou jistotu podle § 2254 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.. Pokud už chcete (naprosto zbytečně) vést v tomto vláknu diskusi o peněžité jistotě podle smlouvy o nájmu bytu, pak alespoň laskavě používejte ten pojem, který je obsažen v zákoně. Pokud jde o zdanění:

 1. Nevede-li pronajímatel účetnictví, je přijatá peněžitá jistota jeho zdanitelným příjmem v okamžiku, kdy ji obdrží.
 2. Vede-li pronajímatel účetnictví, účtuje jak o přijaté peněžité jistotě, tak i o svém závazku vůči nájemci (pohledavka nájemce ve stejné výši). Výsledkem je daňová nula.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Září 2021 - 12:51

kauce nepodléhá zdanění. a opravdu neznám případ, že by někdo zaplatil nájem a „neodbydlel“ si ho:-) vy ano?

Vložil VikttPi, 17. Září 2021 - 8:10

správu pronajímaného majetku, jednání s nájemci ad

Co když všechno spravuje odborná firma, pokud pronajímatel jen vybírá peníze a protahuje se na pláži?

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 17. Září 2021 - 23:23

i když „pronajímatel“ outsourcuje, berňák to navlíkne na podnikání (protože podle berňáku už tím, že sjednává subdodavatele, a stará se o to, musí je hlídat, kontrolovat, tak podniká)! Takové mám informace.

Jedině zapřemýšlet a pronajmout (podnajmout) rovnou „odborné firmě“, ať se stará, to by už šlo!

Pokud by snad berňák prosadil onu zhovadilost o podnikání, tak bych to navrhnul pro malé (do milionu kvůli DPH) takhle:

FO 1 drží nemovitost a chce zůstat v paragrafu 9.

Sežene si FO 2, a této osobě majetek pronajme (podnajme) – tedy FO 1 stávající nemovitost za cenu TRŽBA-náklady přenechá FO2 a až ta ji provozuje „v platformě“ a podniká s ní.

FO 2 fakticky provozuje ubytovací činnost, výsledek hospodaření bude něco jako kladná nula, tedy SOCZDRAV = NULA :-)

FO 1 inkasuje zisk v par.9 (daň 15%) tak jako dříve.

FO 2 jako na potvoru zisk má skoro minimální. No jak to, to se mne neptejte, to si už domyslíte.

Tak věřím, že v nejšílenějším státu je nejvíc zákonů a že ti soudci budou mít rozum a ti pronajímatelé budou soudní a že Venezuela Maláčová se nedostane ke korytku.

A co by vážení DaP a Berňáci a Ekonomisti to udělalo v případě, že v hypotéze FO 2 nahradíme PO (sro), pokud by se vlezlo do tržby <1 milion, tak by to fungovalo nebo ne? A co když jednatelem a společníkem této PO (sro) bude FO 1 ? :-)

Jako jednatel PO by mohl mít příjem 3500 Kč bez účasti na nemocenském, resp. sociálním pojištění viz pod čarou:


Zdanění příjmu malého rozsahu, tj. hrubého příjmu nepřesahujícího 3500 Kč měsíčně

Od roku 2018 dochází ke změně ve zdanění příjmů malého rozsahu srážkovou daní, namísto zálohové daně jako dosud. Změna je nenápadná, avšak s výraznou administrativní úlevou pro příjemce takového příjmu. Sazba srážkové daně je stejně jako u zálohové daně 15 %, avšak srážková daň je konečná a příjemce takto zdaněného příjmu není povinen v případě souběhu příjmů od dalšího zaměstnavatele nebo v případě příjmů z podnikání či pronájmu podávat daňové přiznání po skončení kalendářního roku.

Pro rok 2021 jde o částku nepřesahující 3500 Kč hrubého měsíčně (od 1.4.2019 do 31.12.2020 se jednalo o částku 3000 Kč, podle přechodných ustanovení zákona se však použila poprvé až na příjmy za 5/2019, od r. 2018 do 4/2019 se jednalo o částku 2500 Kč).

Vložil Pronajímatel (bez ověření), 18. Září 2021 - 18:54

„„pronajímatel“ outsourcuje“ (Vložil Kouzelnik (bez ověření), 17. Září 2021 – 23:23)

Pronajímatel neoutsourcuje. Pronajímatel pronajímá a nájemce podnajímá.

Vložil ... (bez ověření), 19. Září 2021 - 9:46

Přesně tak. Už nám z těch amerikanismů trčí pouze nohy z prdele. Co nevidět se tam ocitneme v plné parádě. Kdo nepoužívá amerkanismy, jakoby nebyl.

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 18. Září 2021 - 16:44

Minusovači nesouhlasí s tím, že pronajímatel (paragraf 9) nemůže outsourcovat, protože se tím z něj stane podnikatel (paragraf 7)?

Ach jo :-)

?
Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Září 2021 - 18:57

z čeho tak usuzujete? vy tam těch blábolů máte velmi mnoho, tak proč myslíte, že jen kvůli outsourcingu? mimochodem, já nemínusovala, protože mínusy zde vůbec nevypovídají o správnosti příspěvků, spíš o animozitě.

Vložil Káďa (bez ověření), 19. Září 2021 - 7:27

http://www.portalsvj.cz/…airbnb-u-nss#… se ptá, zda

když pronajímatel si najme servisní firmu na úklid bytu a další činnosti (outsourcuje), zda bude stále pronajímatel a zdaňovat v §9.

Tak mu na to odpovězte :-)

Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Září 2021 - 12:49

a proč bych měla? proč mu neodpovíte vy?

Vložil Káďa (bez ověření), 19. Září 2021 - 16:02

Odpověď je výše, v řešeném sporu by se už nejednalo o nájem, ale o ubytovací služby.

Jediná možnost, jak se pronajímatel vyvleče je, že to pronajme dalšímu subjektu, což jste vy napadla, pokud se nepletu.

Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Září 2021 - 18:41

jsem to prosím napadla?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".