Písemné právní úkony jménem společenství

Vložil Jiří Schulmeister (bez ověření), 10. Listopad 2011 - 22:48 ::

Dobrý den Rád bych si udělal jasno v tom kdo může provádět písemné úkony jménem společenství. Zákon č.72/1994 Sb. §9 odst. (13) říká že: „Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru“. Tento zákon je jednoznačný, pouze předseda +další člen. Průser by byl kdyby předseda musel na 2měsíce mimo ČR nebo měl zdravotní problém a ležel nemohoucí 2měsíce v nemocnici.
Naše společenství má však stanovy jinak, dle nařízení vlády 371/2004 Sb., čl. VIII, odst.(2) kde se říká že:„Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopredsedou,je podpis místopredsedy považován za podpis dalšího člena výboru“. Tady je řečeno předsedou nebo … Proto předpokládám že může provést písemný úkon předseda sám, nebo místopředseda s členem výboru. Poslední věta odstavce to sice komplikuje, ale dle mého názoru neneguje. Může mi v tomto někdo pomoci? Kdo dá jasný výklad, poze soud? Myslím že to může trápit více výborů a předsedů. Za vaše reakce předem děkuji. Jiří Schulmeister

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil J1 (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 1:51

  Tak to jsem ráda, že v tom nejsme sami. Vše nám zpracovával právník – vysvětlil nám to následovně, písemné právní úkony podepisuje předseda s dalším členem výboru, pokud podepíše právní úkon předseda s místopředsedou, pak se bere podpis místopředsedy, jako podpis člena výboru. Když podepisuje místopředsedseda, pak je logicky další podpis člena výboru. Prostě podle právníka, nemůže předseda podepisovat sám. Hlavu si s tím nijak nelámeme , prostě vše se děje u nás pěkně ve dvojici a všichni si to pěkně pochvalujeme, přece jen jsme cizí lidé a tak si sice důvěřujeme, ale pěkně se kontrolujeme.

  Vložil lake, 11. Listopad 2011 - 2:08

  Ještě jste zapomněla uvést to, že při vzorových stanovách předseda musí podepsat vždy. Buď osobně, nebo v zastoupení (t.j. zastoupen místopředsedou, který je k tomu vybaven písemnou plnou mocí od předsedy).

  lake

  Vložil J1 (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 2:35

  Probudil jste mě totálně, už do rána neusnu. Ve stanovách o plné moci od předsedy výboru SVJ místopředsedovi výboru SVJ k zastupování nic takového nemáme, ale možné je , že si děláte i legraci. Protože nic takového ode mě nepožadoval ani soud , když jsem zastupovala SVJ při soudním jednání, postačil výpis z obchodního rejstříku. Jana

  Vložil lake, 11. Listopad 2011 - 2:56

  Je bezvýznamné co od vás požadoval či nepožadoval soud. Významné je co požaduje zákon: při písemném právním úkonu podepisuje předseda, a to buď osobně nebo v zastoupení. Podle ObčZ platí, že jde-li o písemný právní úkon, musí plná moc být udělena rovněž písemně. Zmocněnec pak jedná a podepisuje jménem předsedy, nikoliv svým jménem. Jiný legální postup neexistuje.

  Při právních úkonech učiněných jinak než písemně jedná za výbor navenek předseda. Ani zde zákon nepřipouští jakoukoliv výjimku. A opět v souladu s ObčZ platí, že předseda může být zastoupen jinou osobou na základě udělené plné moci.

  Zda u vás předseda je oprávněn udělit plnou moc k zastupování i jiné osobě nežli místopředsedovi víte pouze vy. My vaše stanovy pochopitelně neznáme.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 7:50

  Proto se uvádějí ustanovení o podepisování předsedy a případně místopředsedy a další člena, aby to místopředseda nemusel vždy prokazovat plnou mocí. Pokud by mohl místopředseda podepsat jen na základě písemné plné moci, ztrácí toto ustanovení svůj smysl, protože pokud může předseda podepsat plnou moc, pak zpravidla může podepsat přímo potřebný dokument.

  Vložil lake, 11. Listopad 2011 - 12:02

  Co tvrdí AnonymousX je pochopitelně nesmysl. Ono údajné „ustanovení ve stanovách“ je protizákonné. Zákon o vlastnictví bytů neumožňuje nahradit předsedu jinou osobou podle libovůle společenství.

  Pokud stanovy něco takového obsahují, jsou v této části neplatné a neplatný je i takto učiněný „právní úkon“. Upozorňuji, že jde o neplatnost absolutní pro rozpor se zákonem.

  lake

  Vložil lake, 11. Listopad 2011 - 1:20

  "... Rád bych si udělal jasno v tom kdo může provádět písemné úkony jménem společenství."
  Na to vám jednoznačně odpovídá Zákon o vlastnictví bytů: právní úkony jménem společenství činí jeho statutární orgán (což je výbor, nebo pověřený vlastník).

  "... Průser by byl kdyby předseda musel na 2 měsíce mimo ČR nebo měl zdravotní problém ..."
  Žádný průser v tom nevidím. Pokud předseda není v komatu, řeší to Občanský zákoník, viz plná moc. Pokud je v komatu, výbor zvolí ze svého středu jiného předsedu.

  "... Naše společenství má však stanovy jinak."
  Vaše stanovy jdou nad rámec zákona v tom, že předseda může zmocnit ke spolupodepisování za výbor pouze místopředsedu, nikoliv však jiného člena výboru, ani žádnou další osobu. Formulace ve stanovách je nejednoznačná, pokud na ni nahlížíte izolovaně; avšak stanovy musíte číst s přihlédnutím k § 9 odst. 13 zákona. Pak je výklad této části zřejmý. Poslední věta Vašeho citátu je nadbytečná; není třeba zdůrazňovat, že místopředseda je zároveň členem výboru.

  "... Proto předpokládám že může provést písemný úkon předseda sám, nebo místopředseda s členem výboru. "
  Předpokládáte nesprávně. Takový výklad stanov je v rozporu se zákonem, jak už jsem uvedl.

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 4:09
  • cit.„…právní úkony jménem společenství činí jeho statutární orgán…“
  • cit.„…Pokud je v komatu, výbor zvolí…“
   • …jen tehdy pokud to má ve Stanovách – tedy pokud tam je, že při dlouhodobé neschopnosti vykonávat funkci… Jinak nemůže být svévolně zbaven činit „právní úkony“ – toto zaniká až smrtí nebo prohlášením za mrtvého

  • cit.„…při vzorových stanovách předseda musí podepsat vždy. Buď osobně, nebo v zastoupení (t.j. zastoupen místopředsedou…“
   • Čl.VI/4 zák.371/2004
    Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce
    a?…

  lolek

  Vložil lake, 11. Listopad 2011 - 6:34

  Pane lolku, dnes se Vám nějak nedaří. Neměl jste k večeři pár lysohlávek?

  "... a proto také si nelze napsat vlastní zápis ze Shromáždění a tvrdit, že ten je platný."
  Pletete si to. Pořízení zápisu ze shromáždění není právním úkonem. Je to pouze záznam, o kterém může kdokoliv tvrdit, že věrně zachycuje (nebo nezachycuje) co se na shromáždění odehrálo. Platným se takový záznam stane předáním vlastníkům a marným uplynutím šestiměsíční lhůty (§ 11 odst. 3 ZoVB).

  "... (předseda) nemůže být svévolně zbaven činit „právní úkony“ – toto zaniká až smrtí nebo prohlášením za mrtvého"
  Ale, ale... To jsou ty lysohlávky. Výbor může kdykoliv zvolit za svého předsedu kohokoliv z členů výboru. Chtělo by to pořádný klystýr, houbičky jsou prevít.

  "... člen voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce"
  Necitujete z celostátně platných stanov - takové ostatně ani neexistují. A mám dojem, že si navíc pletete výkon volené funkce s činěním jednotlivých právních úkonů. Není to totéž. Vzorové stanovy říkají, že nemůžete za sebe nechat do rejstříku zapsat jinou osobu. To je smyslem tohoto ustanovení. Zastupování při právním úkonu je něco jiného; k tomu si přečtěte § 31 ObčZ.

  lake

  Vložil Jaro (bez ověření), 12. Listopad 2011 - 0:12

  Zdravím Lake, vynecháme lysohlávky. Pro vlastní info potřebuji vědět. Zápis ze shromáždění není právní úkon, ale pouze záznam, který se stane platným (ale ne právním) marným ulynutím šestiměsíční lhůty? Tzn., že veškerá rozhodnutí a usnesení by měla být realizována až po marném uplynutí šestiměsíční lhůty? Děkuji za odpověď. Jaro

  Vložil lake, 12. Listopad 2011 - 8:26

  Pane Jaro, nikdo vám přece v SVJ nepřikazuje čekat šest měsíců, zda se některý z přehlasovaných vlastníků obrátí na soud či nikoliv. Nemáte ovšem žádnou jistotu, že se tak nestane. Judikatura je ale konstantní v tom smyslu, že šestiměsíční lhůtu podle § 11 odst. 3 vykládá jako nepřekročitelnou časovou hranici pro možnost zpochybnění (zneplatnění) určitého usnesení. Přijaté usnesení, které nikdo v zákonné lhůtě soudně nenapadl, je po šesti měsících platné definitivně a „neprůstřelně“.

  I kdyby soud později zjistil, že při hlasování došlo k pochybení (např. někteří nebyli vůbec pozváni, nebo v pozvánce chyběl bod o němž se hlasovalo, nebo došlo k početní chybě ve sčítání hlasů, nebo se hlasovalo o jinak formulovaném usnesení než se pak objevilo v zápisu, atd.), nebude k tomu přihlížet a bude z daného zápisu vycházet jako z platného.

  lake

  Vložil Kadlub (bez ověření), 12. Listopad 2011 - 8:38

  „Přijaté usnesení, které nikdo v zákonné lhůtě soudně nenapadl, je po šesti měsících platné definitivně a „neprůstřelně“.“

  Není-li ovšem takové usnesení zdánlivé, nulitní, nicotné či absolutně neplatné.

  Vložil Za SVJ jedná předseda (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 20:28

  „Platným se takový záznam stane předáním vlastníkům a marným uplynutím šestiměsíční lhůty (§ 11 odst. 3 ZoVB)“

  § 11 odst. 3 ZoVB o předání záznamu vlastníků nic neříká.

  Vložil lake, 12. Listopad 2011 - 7:27

  Pane "Za SVJ jedná předseda (bez ověření)",
  rád Vám odpovím, až si vyberete nějaký rozumný nick k přispívání na tomto serveru.

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 8:08
  • cit.„…Pořízení zápisu ze shromáždění není právním úkonem…“
   • §34 ObčZ: „Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují“
    §9/11 ZoVB: „Výbor je výkonným orgánem společenství; … Výbor… rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění. …“
   1. netvrdil jsem „pořídit“ ale „prohlásit jej za platný“. To by jste ale musel musel rozlišit písmena namísto lysohlávek, které mi podsouváte
   2. když podle Vás není zápis ze Shromáždění písemným projevem vůle a tedy ani právním úkonem , pak jej nelze napadat pro neplatnost dle §11/3 ZoVB

  lolek

  Vložil lake, 11. Listopad 2011 - 11:50

  Pane lolku,
  zjevně se snažíte diskutovat o problematice, která je Vám cizí. Navíc Vám není jasný pojem "právní úkon". Jak judikatura konstantně posuzuje usnesení přijatá na shromáždění/schůzi/valné hromadě, můžete zjistit z následujících judikátů. Projděte si je laskavě, pak můžeme o věci případně vést další debatu:
  1 Odon 88/97
  1 Odon 101/97
  29 Odo 215/2002
  29 Odo 1013/2002
  29 Odo 102/2003
  29 Odo 701/2004
  29 Odo 892/2004
  29 Odo 258/2005
  29 Odo 1168/2005

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 18:18
  • cit.„…zjevně se snažíte diskutovat o problematice, která je Vám cizí…“
   • pane Laku, pane jo. Ještě, že se tady našel přispěvatel, který uvedl zdroj pro tu Vaši debatu. Jdu si je teda přečíst a doufám že i Vy je znáte. Z článku je jasné toliko pouze, že NS si dělá co chce – věci sice NEPROHLÁSÍ za „právní úkony“ ale pouze je posuzuje jinak tak, jako by jimi byly.
    Já nejsem soudce abych dával bez odpovědnosti slovům svůj význam (viz.Mgr.Králík a jeho dohoda=hlasování)

    Mám ale spíše pocit, že Vy relevantně debatovat NECHCETE – jinak by jste po mně neházel bláto v podobě množství judekátů ale odpověděl by jste např. „…zda lze takový zápis napadat pro neplatnost dle §11/3 ZoVB…“ kdy to zjevně jsou jen cancy na papíru a nezakládájí právní účinky…

  lolek

  Vložil lake, 12. Listopad 2011 - 7:35

  Ne, pane lolku, s Vámi opravdu debatovat nechci. Vypsal jsem Vám pečlivě judikáty, které se zabývají touto problematikou. Mohl jste normálně slušně poděkovat za informaci. Mohl jste prostě držet pusu. Ale Vy jste se do mne navezl že „po Vás házím bláto v podobě množství judikátů“.

  S buranem nedebatuji.

  lake

  Vložil ZoVB: Lake: CO DĚLAJÍ SOUDCI ??? Již Vás odsoudili??? (bez ověření), 12. Listopad 2011 - 22:12

  ZoVB: Vyjádření k příspěvku:

  „Vložil lake, 12. Listopad 2011 – 21:21“


  Vážený pane Lake,

  dotazujete se, Vaše citace:

  „… Co myslíte, že soudci a odborníci
  na korporátní právo dělali těch
  14 let?…“


  Odpověď ZoVB:

  U nás v Praze si stavěli HRADY, proto, aby, kde jaká – chamraď – , na ně nemohla.


  na tu chamraď, si bič najdeš,

  sám, viďte, Pane, Lake,

  Pane, …

  ZoVB

  V Praze, dne 12.11.2011

  Vložil Za SVJ jedná předseda (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 12:18

  Spisové značky jsou opsány odtud:

  http://pravniradce.ihned.cz/…nou-hromadou

  Text doporučuji k prostudování.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".