NOZ a dluhy předchozího spoluvlastníka

Vložil lake, 20. Srpen 2014 - 23:17 ::

Dnes už je tak rozšířené nesmyslné tvrzení o údajném přechodu dluhů na nabyvatele jednotky, že na netu se už nedočtete nic jiného. Všichni novináři opakují tuto nepravdu jako papoušci.

Postačí však podívat se do samotného NOZ, a nesmysly o „dluzích s nožičkami“ se sesypou jako domeček z karet.

Podle § 1158 NOZ platí, že bytové spoluvlastnictví je pouze jednou z více forem spoluvlastnictví věci: „Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek.“. Takže racionální zákonodárce by jistě upravil všechny typy spoluvlastnictví shodně, včetně toho přechodu dluhů, že?

Pokud by úmyslem racionálního zákonodárce opravdu bylo upravit automatický přechod dluhů při změně spoluvlastníka, udělal by to v první řadě u prostého podílového spoluvlastnictví. V tomto vztahu totiž neexistuje žádné SVJ, žádná osoba pověřená správou domu, která by mohla dluh vymáhat svým jménem. Takže se podíváme, zda obecná ustanovení o podílovém spoluvlastnictví znají automatický přechod dluhů na nabyvatele spoluvlastnického podílu.

Hledám … hledám … nic tam není.

V NOZ naleznete speciální ustanovení o přechodu dluhů zajištěných zástavním právem, o převzetí závodu a § 1893 o převzetí veškerého majetku nebo jeho poměrně určené části. V NOZ je upraveno dobrovolné převzetí dluhů a úloha věřitele při něm.

Ale ať čtete NOZ sebepečlivěji, nenaleznete v něm nic takového jako „automatický přechod dluhů na nového spoluvlastníka“. Nabyvatel spoluvlastnického podílu nehradí vůbec nic za bývalého spoluvlastníka, pokud neexistuje zapsané zástavní právo, případně pokud s převzetím dluhu on sám nesouhlasí. Zkrátka: ani z restaurace, ani ze spoluvlastnického vztahu se neutíká bez placení.

Tak kde je tedy ten údajný „automatický“ přechod dluhů, o kterém všichni píší, ale nikdo ho nikdy v NOZ neviděl ???
--------------------------------------------------------------------

Na závěr podotýkám, že ani další formy spoluvlastnictví upravené v NOZ neobsahují ani jedinou zmínku o jakémsi automatickém přechodu dluhů. Jedná se o:

 • bytové spoluvlastnictví,
 • přídatné spoluvlastnictví,
 • společenství jmění.

Je jen otázka času, kdy se ty nesmysly o dluzích přestanou psát v Právu a celá nafouknutá bublina se rozprskne.

lake

P.S. Pokud si chcete udělat vlastní úsudek o tom, co SKUTEČNĚ obsahuje NOZ ohledně přechodu dluhů a převzetí dluhů, přečtěte si to v NOZ. Nebo se podívejte na citace z NOZ: http://www.portalsvj.cz/…kutni-novela.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AsiTak, 21. Srpen 2014 - 23:22

  Vyjádření k interpretaci NOZ v § 1186 odst. 2 (jsem laik!)
  Věta první, ukládá povinnost prodejci, aby kupujícímu předal potvrzení od SVJ obsahující "jaké dluhy související se správou … ".
  Tato věta nejen že neobsahuje, ale ani nenaznačuje, že by dluhy prodejce kupující měl převzít. Ale ikdyby tomu tak bylo, vedlo by to k nesmyslnému jednání. Bude-li zákon nutit kupujícího převzít dluh prodávajícího tak jedině úplatně, nebo zápočtem závazku dluhu prodávajícího do pohledávky platby za jednotku, jinak by převod vedlo k bezdůvodnému obohacení prodejce na úkor kupujícího. Ale pokud prodejce na převod svých dluhu prostředky má nebo získá prostředky z prodeje jednotky, může vyrovnat své dluhy sám a požadavek předání se jeví jako nadbytečná hospodářská operace, logicky těžko zdůvodnitelná.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 8:25

  Pane „Lake“, proč se tu snažíte donekonečna obhajovat Vaši verzi výkladu §1186 ? Už jste nám Váš názor sdělil. Děkujeme. Velmi děkujeme. Ještě jednou děkujeme. Na internetu nejsou jen papouškované názory nějakých novinářů, ale i příspěvky, za nimiž stojí lidé z právní praxe – http://www.patria.cz/…y-9-dil.html Protože se v obrovském množství paragrafů něco nedotáhlo, není bohužel výklad jednoznačný a který je ten správný nelze určit ani stonásobným opakováním ani vymýšlením dalších povětšinou nesouvisejících argumentů. Převod bytové jednotky je speciálním případem změny spoluvlastnického vztahu a proto je i samostatně upraven. Někdo tvrdí, že z logiky textace §1186 přechod dluhů vyplývá respektive bylo by nelogické, kdyby zákonodárce neměl přechod dluhů na mysli a někdo tvrdí, že dluhy přece přejít nemohou – „nemají nožičky“, když to nikde napsáno není. Rozhodnout může jedině soud a nebo novela. Než se tak stane, je pro návštěvníky webu užitečné doporučení, což na rozdíl od Vás dobře činí advokátka Petra Mirovská, která říká – cituji: „Z opatrnosti bude nutné radit SVJ, aby dluh vymáhalo jak na nabyvateli, tak převodci, přičemž v případném soudním sporu bude na převodci, aby netrpěl důkazní nouzí o tom, že potvrzení nabyvateli skutečně předal a eventuálně se tak ubránil námitkou o přechodu dluhů na nabyvatele. Kupujícím bude naopak vhodné doporučit, aby v kupní smlouvě neopomněli ujednání o dluzích souvisejících se správou domu a pozemku a případně část kupní ceny za převáděnou jednotku zadržovali do doby, než převádějící veškeré dluhy vůči SVJ vypořádá, a to včetně těch, které mohou vyplynout až z následného ročního vyúčtování“.

  Vložil lake, 21. Srpen 2014 - 9:56

  Pane Kolemjdoucí, mýlíte se v hodnocení mého úvodního příspěvku. Vaše omyly jsou tyto:

  Za prvé: Nepíšu zde vůbec o § 1186, nýbrž o podílovém spoluvlastnictví obecně (NOZ od § 1115). Je třeba, abyste si vždy přečetl obsah příspěvku,na který reagujete.

  Za druhé: nesprávně tvrdíte, že něco opakuji či údajně používám nesouvisející argumenty. Není tomu tak. Vaše subjektivní hodnocení vyplývá z Vaší neznalosti.

  Ušlo Vám naprosto, že obsahem tohoto článku je argument racionálního zákonodárce. O tom jsem ještě nepsal, takže se neopakuji. Nejde ani o nesouvisející argument, jak se nesprávně domníváte. Tento argument použil přece také JUDr. Petr Bezouška, PhD. v diskusi http://www.portalsvj.cz/…bezouska-phd. Použil ovšem tento argument zavádějícím a právně zcela pochybným způsobem, když násilně spojil koupi majetkového podílu v družstvu podle ZoK (včetně všech dluhů a pohledávek družstva) s koupí jednotky (bez dluhů, protože ty na jednotce neváznou a předmětem koupě NENÍ majetkový podíl v SVJ).

  Já zde používám argument racionálního zákonodárce korektním způsobem k porovnání téhož právního stavu (spoluvlastnictví), přičemž porovnávám právní úpravu obecnou i právní úpravu speciální u jednotlivých forem spoluvlastnictví, jak je definuje NOZ.
  -------------------------------------------------------------------

  Poznámka: Co doporučuje právnice P.M. je v této diskusi off-topic. Nikdo Vám nebrání, abyste se ve Vaší vlastní diskusi rozepsal o čemkoliv je Vám libo. Děkuji.

  lake

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 21. Srpen 2014 - 10:09

  A právě proto jste uvedl Váš nový příspěvek větou „Dnes už je tak rozšířené nesmyslné tvrzení o údajném přechodu dluhů na nabyvatele jednotky …“. To ale není podstatné. Měl jsem na mysli to, že návštěvníci tohoto webu nejsou ani profesionální ani amaterští právníci, že nedokáží náležitě ocenit Vaše vlastní analýzy NOZ a že je zajímají spíše praktická doporučení co dělat, když je v některém případě výklad ustanovení zákona nejasný. Zároveň jsem i ukázal, co konkrétně tím mám na mysli, když jsem citoval advokátku renomované advokátní kanceláře paní Petru Mirovskou.

  Vložil lake, 21. Srpen 2014 - 10:51

  Pane Kolemjdoucí,
  v pravidlech tohoto portálu není uvedeno nic o tom, že by zde byl zákaz zveřejňovat právní analýzy. Máte plné právo je nečíst, máte plné právo na ně nereagovat.

  Vy ale děláte opak: na právní analýzy reagujete, čímž je uvádíte znovu a znovu do centra pozornosti (přímý odkaz na diskusi se tím objeví na samém vrcholu seznamu posledních komentářů).

  Položil jste v nadpisu otázku, která patří nepochybně do tématu „O tomto portálu“. Zde jste s tím off-topic.

  Jestliže cítíte, že návštěvníci tohoto webu se zajímají spíše o praktická doporučení, pak jen podotknu, že ani Vám, ani nikomu jinému není bráněno, aby návštěvníkům taková praktická doporučení poskytoval. Každý si může otevřít vlastní diskusi.

  Chcete-li zde něco kritizovat, pak bych poprosil k věci. Děkuji.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".