NOZ § 3 028 podle MS

Vložil Pavel, 6. Březen 2013 - 23:50 ::

Dotaz na MS:

Podle jakého zákona se budou řídit SVJ vzniklá do 31.12.2013?

Odpověď z MS:

Vážený pane, děkujeme za Váš dotaz.

V současné době vznikají SVJ ex lege. Kdežto podle úpravy NOZ (§ 1204) společenství vlastníků jednotek vzniká až dnem zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek (viz § 20 odst. 4 návrhu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který nabyde účinnosti ke dni 1. ledna 2014).

Práva a povinnosti SVJ se po 1. lednu 2014 budou řídit ustanoveními NOZ (a contrario k § 3028 odst. 3 NOZ ve spojení s § 3028 odst. 1 NOZ), bez ohledu na to, zda SVJ vznikla před nebo po účinnosti NOZ.

Na závěr si dovoluji poznamenat, že Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci a do jeho působnosti nespadá podávání závazného výkladu právních předpisů. K tomuto je věcně příslušný nezávislý soud, na jehož rozhodování nemůže mít Ministerstvo spravedlnosti žádný vliv.

Proto považujte výše uvedený právní názor pouze za informativní.

S pozdravem

Mgr. Filip Glotzmann vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Květen 2013 - 12:49

  Tvrzení pana úředníka Glotzmanna není ničím zdůvodněno. Jde o pouhou libovůli, nikoliv o snahu cokoliv vysvětlit či elementárně právně zdůvodnit. Můj názor na věc je právě opačný:

  • V SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb., se budou i nadále řídit práva a povinnosti podle ZoVB.
  • V SVJ vzniklých od 1. ledna 2014 v domech, které byly dříve rozděleny na jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., se budou i nadále řídit práva a povinnosti podle ZoVB.
  • Nová SVJ, vzniklá v domech, které budou rozděleny na jednotky od 1. ledna 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., se budou řídit podle nového ObčZ.

  A proč je tomu právě takto? Viz nový Občanský zákoník. Pojem „jednotka“ podle ZoVB má odlišný právní obsah (jiný rozsah majetku) nežli jednotka podle nObčZ. Oba pojmy jsou navzájem nekompatibilní a nepřevoditelné. Jediný způsob, jak přejít na jednotky podle nObčZ by byl – zrušit rozdělení domu na jednotky (čímž zanikne SVJ) a vložit do katastru nové Prohlášení vlastníka s definicí jednotek podle nObčZ. Tato nekompatibilita základního klíčového pojmu má své nevyhnutelné důsledky:

  • Vlastník jednotky podle ZoVB je jiná osoba než vlastník jednotky podle nObčZ (neboť tato osoba vlastní jinou jednotku).
  • SVJ vzniklé podle ZoVB je tedy zcela jiná právnická osoba, než SVJ vzniklé podle nObčZ (neboť má jiné členy a zejména „nové“ SVJ vzniklo zcela odlišným mechanismem – souhlasným projevem vůle všech zakládajících členů).

  Z uvedeného je naprosto zjevné, že cokoliv uvádí nový ObčZ o „společenství vlastníků jednotek“, netýká se nijak právnických osob stejného názvu vzniklých podle jiného zákona (ZoVB). Pouhé shodné označení ve dvou různých právních předpisech neznamená totožnost obsahovou; to je notoricky známo a potvrzeno konstantní judikaturou. Přechodné ustanovení § 3028 nObčZ zní:

  • „Zákon č. 89/2012 Občanský zákoník, § 3028:
   (1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.
   (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
   (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.“

  Tvrdím: SVJ vzniklé v domě, který byl či bude rozdělen na jednotky podle ZoVB před 1. lednem 2014, se bude i nadále navždy řídit podle zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů. Tato dispozitivní právní úprava může být překonána pouze souhlasem (ujednáním) všech.

  Ostatně totéž napsal o použití § 3028 nObčZ dne 22. ledna 2013 JUDr. Jiří Čáp v článku citovaném zde: http://www.portalsvj.cz/…eho-zakoniku. Většinou nepřikládám velkou váhu názorům právníků, byť publikujících a považovaných za odborníky, ale při nedostatku jakékoliv průkazného právního výkladu je určitě zajímavé přečíst si k čemu došel JUDr. Čáp. Je to shodné s mým názorem na věc:

  • … bude se – na základě přechodného ustanovení § 3028 NOZ – postupovat podle dosavadních právních předpisů, tedy podle (…) ZOVB..

  Problém s panem Glotzmannem a podobnými ouředníky je v tom, že oni jsou placeni z mých daní. Proč ten pán poskytuje nějaká oficiální stanoviska, když věci nerozumí a ani ji neoovede právně obhájit?

  lake

  Vložil Jura (bez ověření), 24. Březen 2015 - 8:24

  Hezký den pane Lake, zaznamenal jsem právní názor, který říká, že jednotky, které vznikly před účinností NOZ se od 1.1.2014 stávají jednotkami ze zákona podle §1159 NOZ a to na základě §3028 odst. 2, NOZ proto, že se jedná o právní poměry věcných práv a nejde o jejich vznik, ale o jejich současný stav. Pořád asi platí lidový pohled na právníky – kolik právníků tolok názorů. Motají se dohromady pojmy právní vztahy, právní poměry, právní režimy,atd., tak jak se má tedy člověk,pro nějž platí – neznalost zákona neomlouvá, v právních předpisech orientovat. Jelikož již delší dobu sleduji vaše názory, které jsou konzistentní a logické,budu rád za objasnění příčiny rozporů v názorech na bytové spoluvlastnictví.

  Vložil lake, 24. Březen 2015 - 9:28

  Příčiny rozporů v názorech na bytové spoluvlastnictví hledejte v neznalosti zákona, neznalosti judikatury, neschopnosti porozumět právu, neschopnosti vyložit obsah právní normy ústavně konformním způsobem, v bezmyšlenkovitém a nekritickém opisování názorů údajných „autorit“.

  Nazývám tento alarmující stav české právnické obce souhrnně „prasečí právo“ a něco jsem k tomu zde už napsal. Hledejte.

  Skutečnost, že jednotka(1994) zůstává navěky jednotkou(1994) se všemi právy a povinnostmi vlastníka z toho vyplývajícími, je obsažena v § 3063 NOZ. Není o čem diskutovat.

  lake

  Vložil Návštěvník (bez ověření), 24. Březen 2015 - 11:47

  V reakci na tvrzení pana Jury o tom, že zaznamenal právní názor, který říká, že jednotky, které vznikly před účinností NOZ se od 1.1.2014 stávají jednotkami ze zákona podle §1159 NOZ, pan Lake uvedl: „Nazývám tento alarmující stav české právnické obce souhrnně „prasečí právo““

  Pane Lake, dobře víte, že právnická obec netvrdí, že se jednotky, které vznikly před účinností NOZ od 1.1.2014, stávají jednotkami ze zákona podle §1159 NOZ. Že jde podle ZoVB a NOZ o jiné jednotky není mezi právníky sporu, ostatně katastr nemovistostí rozlišuje jednotky vzniklé a zapsané podle ZoVB a jednotky vzniklé podle NOZ.

  Je jasné, že tvrzení pana Jury o úváděném právním názoru je buď ojedinělé, nebo vyplývá z nepochopení rozdílu mezi pojmy jednotka a SVJ. Ať nám pan Jura laskavě cituje uvedený názor a jeho atutora nebo uvede odkaz. Já o pravdivosti toho, co uvedl, silně pochybuji.

  Vložil Jura (bez ověření), 24. Březen 2015 - 9:35

  Pane Lake díky jsem tomuto Vašemu obecnému názoru nakloněn také. Jenže- vezměte si např. §14, zákona 67/2013 Sb. o službách, který má podobné přechodné ustanovení jako NOZ. Cituji: ........Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Předložil jsem toto ustanovení několika čtenářům, kteří po přečtení tohoto ustanovení položí otázku: „podle jakých právních předpisů se tedy posuzují takto vzniklé nároky po dni účinnosti zákona“. Jelikož přechodná ustanovení NOZ jsou si hodně podobná, nevzniká kámen úrazu poněkud neštastnou formulací přechodných ustanovení?

  Vložil anonn, 7. Březen 2013 - 7:10

  Existuje už někde nějaký ucelený seznam paragrafů, které se zjevně týkají SVJ?

  Předseda

  Vložil Pavel, 7. Březen 2013 - 9:02

  Předsedo,

  něco málo o paragrafech vztahujících se k SVJ jsem uváděl zde:

  http://www.portalsvj.cz/…ky-zakonik-0

  Ale na SVJ dopadnou další zákony jako např.

  • o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  • o statusu veřejné prospěšnosti (SVJ již nebude neziskovka, ale bude se zdaňovat jako běžné s.r.o.)
  • o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného (pro orgány SVJ se zvedá daň z příjmů)
  • o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev
  • o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob (to jsem dostal k připomínkování včera večer, určitě se bude chtít zvednout sazby, zatím jde o neveřejné připomínkování)

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil JanaN (bez ověření), 7. Březen 2013 - 9:42

  Pane Pavle, co se tedy bude zdaňovat. Budou vybírané „peníze“ od členů včetně záloh na služby příjmem SVJ? Pokud má SVJ nějaký jiný příjem to chápu, ale co jiného by se mělo danit. Dále mě zajímá správa daní – tedy poslední bod, který jste uvedl. To se bude týkat všech fyzických osob, tedy také osob mimo SVJ nebo jenom SVJ. Neboli jinými slovy daně fyzických osob, které jsou v zaměstnaněckém poměru u nějakého zaměstnavatele půjdou od ledna nahoru? Už vite na kolik procent?

  Vložil Pavel, 9. Březen 2013 - 18:35

  Jano,

  peníze vybírané od členů SVJ jsou a budou příjmem SVJ, nicméně nebudou výnosem a tak se nebudou zdaňovat.

  Na rozdíl od družstev, kde podle § 744 ZoK jsou v nájemném bytovému družstvu obsaženy i „příspěvky na tvorbu dlouhodobého zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů“. Tím asi mysleli současné zálohy, které jsou nyní rozvahovou záležitostí a od 1.1.2014 budou zdaňovány. To snad v SVJ nechystají.

  Tím, že SVJ pozbydou status neziskovky jsem myslel, že nemohou využívat § 20/7 ZDP.

  Ten poslední bod jsem ještě nečetl, podklady jsem dostal včera večer. Jedná se o 152 nových paragrafů, důvodovou zprávu, podklady od CERGE atd. Připomínky mám dát až 12.3., na to je čas.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".