Michálkova novela NOZ

Vložil Pavel, 12. Prosinec 2018 - 0:45 ::

Ke ST 286 podal Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pozměňovací návrh, kde mj. uvádí:

Pozměňovací návrh 3 /ochrana ostatních obyvatel domu/

Sněmovní tisk č. 286, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

Vkládá se nový článek III, který zní:

“Změna občanského zákoníku

Čl. III

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

 1. V § 1177 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Vlastník jednotky rovněž bez zbytečného odkladu oznámí osobě odpovědné za správu domu, že je byt nebo jeho část nabízena či poskytována podnikatelem k ubytování.”.
 2. Za § 1183 se vkládá § 1183a, který zní:

㤠1183a

Dochází-li v důsledku podnikání v bytě k opakovanému rušení klidu nebo pořádku v domě a podnikatel nezjednal nápravu ani přes písemnou výzvu vlastníka jiné jednotky nebo osoby odpovědné za správu domu, může se vlastník jiné jednotky nebo osoba odpovědná za správu domu domáhat u soudu, aby podnikání v bytě zakázal nebo rozhodl o přiměřených opatřeních k nápravě. O takové žalobě rozhodne soud do 90 dnů od jejího podání.”

3. V § 1166 se doplňuje odstavec 4, který zní:

“4) Prohlášením lze zakázat nabízení nebo využívání bytu podnikatelem k ubytování, které v souhrnu přesahuje 60 dnů v kalendářním ro­ce.”

4. V § 2326 se slova „v zařízení k tomu určeném” zrušují.

5. V § 2327 odstavci 2 větě první se za slovo „ubytovaný” vkládají slova „, a je-li ubytovatel podnikatelem a je na místě ubytování přítomen nebo zde má svého zaměstnance či jinou pověřenou osobu”.

6. V § 2328 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou zní:

„(2) Pokud je ubytování poskytováno v rámci podnikání, musí být ubytovací prostory určeny k ubytování.Y)

 1. § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.“.”.

Následující články se přečíslují.

Odůvodnění:

K bodu 1.
Rozšiřuje se oznamovací povinnost vlastníka jednotky o skutečnost, že se jeho jednotka, nebo její část, nabízí nebo poskytuje k ubytování v rámci podnikání. Toto rozšíření má reflektovat oprávněné zájmy dalších vlastníků jednotek a správce domu na informovanosti o účelu využívání jednotek v domě a eventuality větší fluktuace třetích osob v domě.

K bodu 2.
Zavádí se výslovná sankce v případě opakovaného rušení klidu nebo pořádku v domě v důsledku podnikání, tj. zejména poskytování ubytování, např. formou služby Airbnb. Pro tento případ se zavádí časová lhůta soudu, aby řízení nebylo příliš dlouhé, protože je jím dotčeno základní právo na bydlení ostatních vlastníků a tyto imise se tak mohou celkově negativně promítnout do života poškozených vlastníků.

K bodu 3. Vlastník, případně spoluvlastníci mohou prohlášením dle § 1166 občanského zákoníku či změnou tohoto prohlášení výslovně vyloučit možnost nabízet nebo využívat byt podnikatelem k ubytování, které v souhrnu přesahuje 60 dnů v kalendářním roce.

K bodu 4. Nově se již nebude požadovat, aby ubytování poskytované dle smlouvy o ubytování bylo poskytování v zařízení k tomu určeném.

K bodu 5. Nově se povinnost ubytovatele převzít do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti omezuje pouze na situace, kdy je ubytovatel nebo jeho zaměstnanec, či jiná pověřená osoba, přítomna na místě ubytování. Umožňuje se tak poskytovat ubytování zcela na dálku bez nutnosti fyzického setkání se ubytovaného a ubytovatele, což je jeden z vůdčích aspektů rozvíjejícího se zprostředkovávání krátkodobého ubytování skrze digitální platformu.

K bodu 6. Do § 2328 se přidává nový odstavec 2, který upravuje povinnost, aby prostory, v nichž je nabízeno ubytování v rámci podnikání byly k ubytování určeny. Touto úpravou se narovnává diskriminační zvýhodnění osob, které poskytují ve svém bytě, či bytech, ubytování v režimu podnikání. Není výjimkou, že podnikatel poskytuje ubytování v několika bytech v různých domech, či dokonce v jednom a tomtéž domě, který je tak fakticky spíše hotelem, avšak nemusí splňovat stejné podmínky a standardy, jaké musí splňovat podnikatel provozující malý rodinný penzion.

_____________­________________________­________________________­_______________

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 12. Prosinec 2018 - 10:15

  Pan Michálek je zjevně osoba trpící obsesí. Vsadím se, že večer neusne, dokud si nepoloží hodinky na noční stolek 10 cm od jeho hrany a dokud nesrovná papuče špičkami k severu.

  Tito lidé mají obsedantní nutkání upravit všechno jednání svobodných občanů nějakým zákonem, vyhláškou, nařízením vlády, nebo alespoň ministerským výkladem.

  Pokud jde o rušení klidu (obtěžování hlukem, kouřem, jinými imisemi), to je v občanském zákoníku již upraveno, a to od doby rakouského ABGB.

  Pokud pan Michálek chce do zákona vložit zrychlení práce soudů, tleskám mu. Musel by se k tomu ovšem novelizovat Občanský soudní řád, aby zkrácená lhůta 90 dnů platila pro všechny projednávané případy. To by byl fičák!

  Pokud se má omezit krátkodobé ubytování v bytových jednotkách, může se tak stát buď přes živnostenský zákon (definice volné živnosti), nebo oklikou přes hygienické/požární předpisy.

  Omezení způsobu užívání jednotky v Prohlášení je možné již dnes u jednotek podle NOZ, a bylo tomu tak vždy: bylo to výslovně umožněno i za platnosti předchozí právní úpravy. Viz ustanovení § 4 odst. 2 písm. f a § 6 odst. 1 písm. f zákona č 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. A využil toho snad někdy někdo? Nevyužil.

  Justitianus

  Vložil Jan77 (bez ověření), 12. Prosinec 2018 - 6:54

  Ti, kteří nabízejí byty přes Airbnb obvykle tvrdí, že jde o krátkodobý pronájem, nikoliv o ubytování (a následně by pak nešlo ani o podnikání). Tak by mě zajímalo , zda tato nejednoznačnost je již nějak vyřešena.

  Vložil Pavel, 12. Prosinec 2018 - 9:49

  Jane77,

  finanční správa má již dlouho jasno, např.:

  https://www.financnisprava.cz/…lu-ubytovani

  http://www.etrzby.cz/…erejnost.pdf

  V současné době finanční správa získala od Airnbn seznamy, kolik Airnbn poskytlo peněz ubytovatelům/pro­najímatelům a provádí plošné kontroly na daň z příjmů a DPH od roku 2015.

  Uvidíme, zda se někdo bude soudit, že není ubytovatel ale pronajímatel.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil TN. (bez ověření), 12. Prosinec 2018 - 23:33

  MMR k Michálkově novele vydalo nesouhlasné stanovisko. Paralelně půjde od sněmovny vládní návrh novely NOZ a formulace § 1177 z pera MMR a z pera Michálka, jsou odlišné.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".