Je povinnost změnit neaktuální stanovy?

Vložil Anonymous, 30. Duben 2010 - 10:01 ::

Dobrý den, prosím o radu. Máme stanovy z roku 2005. Nyní jsem představil před a na shromáždění vlastníkům nové znění stanov (aktualizace neaktualnich bodu typu schvaleni rekonstrukce, kde je jeste uvedeno, ze musi byt souhlas 100%vlastniku apod.), zaroven jsem doplnil uzitecne body jako schvalovani pisemne i mimo shromazdeni. Stanovy schvalili vsichni vlastnici, vlastnik s 45% podilem se zdržel hlasování, nebyly tedy přijaty. Je povinnost do nějaké doby aktualizovat stanovy podle nových zákonů? Děkuji, Honza F.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Duben 2010 - 11:18

  Pane Honzo F.,

  původní stanovy ve Vašem SVJ platí tedy i nadále. Nejsou "neaktuální", ale některé jejich části mohou být neplatné pro rozpor se zákonem v platném znění. Zjistíte to vzájemným porovnáním vašich stanov a ZoVB.

  Chybou vzorových stanov (a tím pádem i mnoha konkrétních stanov SVJ) je jejich ukecanost: zbytečně se snaží reglementovat to, co už je uvedeno v zákoně. Jsou v nich nadbytečně opsány celé pasáže z ZoVB, což do stanov nepatří.

  Dále si zkontrolujte, zda ve stanovách máte uvedeny všechny náležitosti vyjmenované v § 9 odst. 14 ZoVB. Není-li tomu tak, řídí se právní poměry Vašeho společenství v těchto věcech příslušnými ustanoveními vzorových stanov (nařízení vlády 371/2004 Sb.).

  lake

  Vložil Anonymka (bez ověření), 30. Duben 2010 - 10:18

  Povinnost to není, části stanov jdoucí proti zákonu neplatí, části zpřísňující zákon (např.100% souhlas s rekonstrukcí) zůstávají v platnosti.

  Vložil Petr, 30. Duben 2010 - 10:55

  Myslím, že něco lze schválit usnesením shromáždění, pokud nejde o snahu změnit ustanovení daná předpisem vyšší normy než jsou stanovy, např. rozúčtování tepla dané vyhláškou. O hlasování mimo shromáždění „per rollam“ se tu již diskutovalo.

  Vložil lake, 30. Duben 2010 - 10:54

  Anonymka napsal(a): "... části zpřísňující zákon (např.100% souhlas s rekonstrukcí) zůstávají v platnosti."

  To samozřejmě není pravda, nebo otevřeněji - je to nesmyslné tvrzení. Zákon je zákon. SVJ si jeho kogentní ustanovení nemůže svým rozhodnutím ani zmírnit, ani zpřísnit. K takovým ustanovením patří i § 11 ZoVB a v něm uvedené postupy pro hlasování.

  Je možno projevem vůle stran upravit ty záležitosti, u nichž je z formulace zákona zřejmé, že mají charakter dispozitivní (lze se od nich odchýlit).

  "Pokud stanovy ukládají svým členům povinnosti a zřizují práva ve větším rozsahu než stanovuje zákon, musí být taková úprava vždy v souladu se zněním, smyslem a účelem zákona, musí se týkat správy domu a musí být v souladu s dobrými mravy. Pokud by došlo ke sporu z důvodu rozporu schválených stanov společenství se vzorovými stanovami i zákony, soud by nebyl vzorovými stanovami vázán a byl by oprávněn posoudit soulad jejich ustanovení se zákonem (čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR)"

  Viz Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Třetí doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 108-109

  lake

  Vložil Student (bez ověření), 30. Duben 2010 - 11:18

  Z grafického provedení níže okopírovaného textu by mohl vzniknout dojem, že se snad jedná o citaci čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR:

  „Pokud stanovy ukládají svým členům povinnosti a zřizují práva ve větším rozsahu než stanovuje zákon, musí být taková úprava vždy v souladu se zněním, smyslem a účelem zákona, musí se týkat správy domu a musí být v souladu s dobrými mravy. Pokud by došlo ke sporu z důvodu rozporu schválených stanov společenství se vzorovými stanovami i zákony, soud by nebyl vzorovými stanovami vázán a byl by oprávněn posoudit soulad jejich ustanovení se zákonem (čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR)“

  Čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR přitom zní:

  „Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.“

  Student

  Vložil Učitel (bez ověření), 30. Duben 2010 - 11:55

  Pane chytrý studente, nechtěl byste navrhnout a do života uvést zákon, který by zakázal členům společenství v domě plkat nesmysly, obviňovat členy statutár. orgánu z jakési zproněvěry – čeho ani sami nevědí, prosazování svých zájmů na úkor ostatních a zákon, který by jim dal za povinnost alespoň si přečíst Zákon o vlastnictví bytů a seznámit se se stanovami. To by bylo užitečné.

  Vložil Student (bez ověření), 30. Duben 2010 - 12:16

  Pane Učiteli,

  rád bych Vás ujistil, že z pěti Vámi jmenovaných povinností tři uvedené jako poslední už v zákoně jsou.

  Co se týká práva „plkat nesmysly“, to patří k základním demokratickým právům (srv. zejm. kapitoly demokratické svobody, svoboda projevu ve skriptech), na němž je založena podstatná část naší kultury, politiky, žurnalistiky, universitních studií, justice a řady dalších oblastí veřejného života. Celý náš kulturně-politický systém by se zhroutil, byl-li by Vámi navrhovaný zákaz „plkat nesmysly“ uveden v praxi.

  Zbývá tedy vyřešit právo „obviňovat členy statutárního orgánu ze zproněvěry“, jehož využití je, zdá se, rozšířenou kratochvílí mnoha členů společenství, kteří zrovna nesledují televisní vysílání v digitální kvalitě.

  Student

  Vložil lake, 30. Duben 2010 - 11:47

  Student neví, jak se cituje textový zdroj. Není divu, že nedokázal doslovnou citaci v mém předchozím textu ani rozpoznat (a to jsem tuto část vyznačil uzovovkami, kurzivním písmem a uvedl jsem samozřejmě úplný bibliografický odkaz na zdroj).

  Někteří jsou hloupí, někteří ještě hloupější, ale jen Student to zde dává tvrdošíjně najevo.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".