Jak se odchýlit od § 1186

Vložil Justitianus, 13. Únor 2024 - 8:47 ::


V jiné diskusi (která se týkala úpravy stanov SVJ) zazněly dotazy, které se obsahu stanov nijak netýkaly:

 • „Navíc otázka zněla, zda je § 1186 kogentní, zda se od něj lze odchýlit …“
 • „… otázka zněla, jak se od toho § 1186 odchýlit, když někde o jeho aplikaci nestojí.“

Tazatelé zjevně nepochopili, že takto položená otázka je nejednoznačná, neurčitá a nesrozumitelná. Ustanovení § 1186 totiž obsahuje v sobě deset samostatných právních norem, které se týkají tří různých osob. Z toho plyne, že diskusi je možno vést desetkrát, o deseti různých záležitostech. Ustanovení § 1186 zní:

§ 1186

(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu. 

(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. 

(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.


Pro přehlednost uvádím všech deset právních norem samostatně:

☀ [01] Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou četně vedeny jako zálohy).

☀ [02] Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

☀ [03] Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí ex lege na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit.

☀ [04] Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit.

☀ [05] Převodce se stává ex lege ručitelem za dluhy, které takto přešly na nabyvatele, vůči osobě odpovědné za správu domu.

☀ [06] Osoba odpovědná za správu domu může (avšak nemusí) vydat převodci potvrzení o tom jaké má převodce dluhy podle §1186/2, popřípadě potvrzení o tom, že takové dluhy nejsou.

☀ [07] Převodce je povinen doložit nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu o tom jaké má dluhy podle § 1186/2, popřípadě potvrzením že takové dluhy nejsou; to platí jen pokud mu potvrzení bylo vydáno podle [06].

☀ [08] Osoba odpovědná za správu domu je povinna na výzvu nabyvatele mu vydat potvrzení o tom jaké má převodce dluhy podle §1186/2, popřípadě potvrdit, že takové dluhy nejsou, jestliže převodce jí k tomu dal souhlas. (Převodce však není povinen takový souhlas dát.)

☀ [09] Na nabyvatele nepřecházejí dluhy převodce, pokud je nemohl zjistit z doloženého potvrzení osoby odpovědné za správu domu, ledaže nabyvatel měl a mohl zjistit tyto dluhy jinak. (Jde o výjimku z právních norem [03] a [04].)

☀ [10] Na nabyvatele nepřecházejí dluhy převodce, pokud mu osoba odpovědná za správu domu nevydala potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána a dostala souhlas převodce, ledaže nabyvatel měl a mohl zjistit tyto dluhy jinak. (Jde o výjimku z právních norem [03] a [04].)


➡️ Jestliže místní právní experti chtějí diskutovat o tom „jak se odchýlit od § 1186“, měli by si napřed ujasnit od které z deseti právních norem tohoto ustanovení se chtějí odchýlit. Teprve pak by mohla začít nějaká smysluplná diskuse.

Justitianus

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil MartinII, 13. Únor 2024 - 12:26

  Dovoluji si připomenout

  www.bulletin-advokacie.cz/…kem-zakoniku

  publikováno: 13.10.2015 – K POJETÍ DISPOZITIVNÍHO PRÁVA V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

  (s odkazy na 78 NÁLEZŮ A KOMENTÁŘŮ, to už je autorita)

  /prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš/

  Vložil Právní expert (bez ověření), 13. Únor 2024 - 10:49

  ad 1 – protože osobou odpovědnou za správu domu je mj. SVJ (vynechme raritní správu domu bez SVJ), odchýlení bude možné ve stanovách, za předpokladu, že dovodíme, že § 1186 je dispozitivní.

  Vložil Justitianus, 14. Únor 2024 - 10:57
  • Vložil Právní expert: „… protože osobou odpovědnou za správu domu je mj. SVJ (…), odchýlení bude možné ve stanovách …“

  Vy nejste právní expert, ale právní analfabet.

  Právní norma č. 01 a 02 neukládá nikomu žádnou vymahatelnou povinnost. Naopak: sděluje, že právnické osobě žádná zákonná povinnost nevzniká. Neukládá-li zákon povinnost, pak není od čeho se „odchýlit“.


  Mnoho návštěvníků tohoto portálu jsou právní analfabeti. Z nich jsou nejhorší ti, kdo se sami nafoukaně označují za „Právního experta“.

  Justitianus

  Vložil Právní analfabet (bez ověření), 14. Únor 2024 - 15:56

  Vidíte a to jste nás po léta přesvědčoval, že největším právním analfabetem v této zemi je prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš. A najednou se od vás dozvídáme, že právními analfabety jsou návštěvníci tohoto portálu.

  Vložil Správa domu bez SVJ (bez ověření), 13. Únor 2024 - 11:00

  „vynechme raritní správu domu bez SVJ“ (Vložil Právní expert (bez ověření), 13. Únor 2024 – 10:49)

  Správa domu bez SVJ není raritní. Je spousta domů těsně okolo kritérií pro SVJ (kritéria byla rozvolněna ve srovnání s původními), kde je SVJ dobrovolné a nebo kde SVJ je možné zrušit. V mnoha domech se byty spojují a počet vlastníků klesá.

  Vložil Právní expert (bez ověření), 13. Únor 2024 - 10:51

  Dopadá i na ad 2.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".