Jak má vypadat právně platný měsíční předpis záloh vůči členu SVJ, popř. jak by ho měl obdržet?

Vložil Zdeněk888, 29. Duben 2016 - 20:37 ::

Jsem členen SVJ, SVJ má se staronovým správcem tj. SBD „Smlouvu o zajišťování správy společných částí domu“, kde ve smlouvě správce má práva a povinnosti:
d) stanovení záloh na plnění poskytovaná s užíváním jednotek .......... atd..
Dostanu papír např. s názvem "měsíční předpis záloh na úhradu služeb" s celkovou částkou, kterou bych měl měsíčně platit a teď:

1) Tento doklad bude od SVJ a podepsán statutárním orgánem SVJ (razítko naše SVJ nemá, ale to asi většina).

a) pokud tento doklad bude vhozen v mé poštovní schránce, je pro mě tento předpis právně platný a závazný? Myslím, že jasně ANO.
b) pokud tento doklad dostanu osobně proti podpisu od předsedy SVJ, je pro mě tento předpis právně platný a závazný? Myslím, že jasně ANO.

2) Tento doklad bude od staronového správce, tj. dole razítko SBD (já vím kdo je správce) a nějaký "klihák" jako podpis.

a) pokud tento doklad bude vhozen v mé poštovní schránce, je pro mě tento předpis právně platný a závazný?
b) pokud tento doklad dostanu osobně proti podpisu od předsedy SVJ, je pro mě tento předpis právně platný a závazný?
Tento popsaný příklad vlastně předpokládá, že já jako člen SVJ vím, že SVJ má se staronovým správcem tj. SBD „Smlouvu o zajišťování správy společných částí domu“

3) Tento doklad bude od "někoho", tj. dole třeba nějaké razítko mně neznámého SBD nebo s.r.o. a nějaký "klihák" jako podpis.

a) pokud tento doklad bude vhozen v mé poštovní schránce, je pro mě tento předpis právně platný a závazný?
b) pokud tento doklad dostanu osobně proti podpisu od předsedy SVJ, je pro mě tento předpis právně platný a závazný?
Možná moc přeháním, ale tento popsaný příklad může nastat, kdy statutární orgán vypoví smlouvu se stávající správcem a uzavře stejnou „Smlouvu o zajišťování správy společných částí domu“ s někým jiným a já o tom nemusím vůbec vědět a ani ho znát. Nebo pro staronového správce viz odst. 2) tento doklad vyhotoví třeba nějaké jiné SBD nebo s.r.o., nebo si ze mně někdo "vystřelí".

Nebo, jak se to dělá popř.jak by se to mělo dělat popř. jaká je praxe popř. to záleží na .....?
Díky

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 1. Květen 2016 - 0:43

  je obyčejný účetní doklad na vyměření pohledávky. Proto by měl mít náležitosti účetního dokladu obdobně jako vydaná faktura (kdo, komu, za co, vyměřuje kolik, kdy, platební dispozice, vystavil).

  Vložil ert (bez ověření), 17. Srpen 2016 - 8:37

  Níže ivanq uvedl příklad konkrétního výpočtového listu (=předpisu záloh). Ptám se, zda předpis záloh vydaný SVJ je účetním dokladem? Pokud byt nebo nebytový prostor v domě koupí eseróčko, musí vést podvojné účetnictví. Lze ale takový výpočtový list, kde chybí nacionále daného SVJ (v hlavičce je jakési družstvo) považovat za účetní doklad, když účetní doklad má obsahovat „označení účastníků“?

  Předpokládám, že obdobně bude vypadat roční vyúčtování záloh, kde v hlavičce opět bude pouze družstvo… A opět bude chybět „označení účastníků“.

  Když jako jednatel eseróčka předám své účetní takový výpočtový list nebo takové vyúčtování, co s ním udělá? Bude podle něj účtovat?

  (1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat

  1. označení účetního dokladu,
  2. obsah účetního případu a jeho účastníky,
  3. peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
  4. okamžik vyhotovení účetního dokladu,
  5. okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
  6. podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.
  Vložil ivanq, 30. Duben 2016 - 22:33

  Ve všech případech, kdy se přesvědčíte, že to není žert ani podvod, ale že je to měsíční předpis záloh na úhradu příspěvků a služeb od vašeho SVJ, který není v rozporu se stanovami a usnesením shromáždění, je pro Vás takový předpis závazný.

  Máte-li pochybnosti o pravosti předpisu, můžete se informovat ve výboru nebo ve správcovské firmě.

  Bylo by pro nebezpečné, kdybyste neznal číslo bankovního účtu vašeho SVJ, a posílal peníze neznámo kam.

  Ivanq.

  Vložil ivanq, 1. Květen 2016 - 16:00

  Protože někteří mínusovači nepochopili, pokusím se podrobně popsat, jak to funguje v našem společenství.

  Všechno začíná tím, že ve své schránce na dopisy najdu Výpočtový list který vypadá následovně:

  --- Začátek příkladu ---

  Ivan Qakora
  Nezamyslická 359/4
  746 01 Opava 1

  Vytištěno dne: 5.4.2015 Stavební bytové družstvo v Opavě 1

  Typ objektu: byt 1. kategorie

  Podlahová plocha: 50 m² Vlastn. podíl: 52 m²

  Výpočtový list měsíčních úhrad za užívání bytu Nezamyslická 4, Opava 1, platný od 1. června 2015.

  Vlastník objektu 00–567–001–016

  IVAN QAKORA, člen společenství vlastníků Nezamyslická 359

  IČ 27888432

  č.ú.185435890/0300

  Fo Dlouhodobé zálohy na opravy . . . . . . . . . 500.- Kč

  Zá Ústřední topení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100.- Kč

  Zá Teplá užitková voda . . . . . . . . . . . . . . . . 300.- Kč

  Zá Vodné, stočné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.- Kč

  Zá Úklid společných prostor . . . . . . . . . . . . . 110.- Kč

  Zá Směsný odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.- Kč

  Zá Společná elektřina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.- Kč

  Zá Ostatní provozní náklady . . . . . . . . . . . . . 380.- Kč

  Zá Pojištění domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.- Kč

  Celkem k úhradě měsíčně . . . . . . . . . . . . 2770.- Kč

  Při styku s námi uvádějte vždy tento variabilní symbol: 00–567–001–016.

  Ivana Krásná, v.r.

  odd. nájemného, Křížová 42, Opava 1

  tel. 065324454

  krasna@sbd1.cz

  Razítko:

  Stavební bytové družstvo Opava 1

  Křížová 42, 746 02 Opava 1

  --- Konec příkladu ---

  Jestli si myslíte, že když najdu ve schránce takovýto výpočtový list, že hned utíkám do banky platit, tak jste na omylu. Sebelépe napsaný výpočtový list, který obsahuje všechny náležitosti, ještě není dostatečný důkaz toho, že to není falsum nebo legrácka.

  Abych podle tohoto papíru začal platit, musím vědět ještě něco navíc. Musím si být jistý, že v prohlášení vlastníka je napsáno, že jmenované stavební bytové družstvo je naším správcem. Když to tam není, mělo by to být ve stanovách. Když to nebude ani tam, tak v každém případě musí existovat (mandátní) příkazní smlouva, kterou uzavřelo naše SVJ s družstvem a která musela být schválena členskou schůzí (= shromážděním). Protože chodím na shromáždění a nespím tam, tak o té smlouvě vím, když jsem pro ni zdvihl ruku. Protože o té smlouvě vím, můžu (musím) začít platit. Dále záleží na mně, jestli budu platit složenkou nebo přes SIPO.

  Běžně se to nedělá (lidé se žinýrují), ale před první platbou byste se měli přesvědčit, že číslo bankovního účtu, uvedené ve výpočetním listu, je číslo bankovního účtu vašeho SVJ. Protože už delší dobu platím a moje platby v pořádku naskakují do výpisu z běžného účtu našeho SVJ, tak je vše s největší pravděpodobností v pořádku. Přesvědčit se o tom můžu dotazem u paní Krásné nebo nahlédnutím do výpisu z běžného účtu.

  Odpověď: Jsou-li ve vašem případě splněny výše uvedené náležitosti ve výpočtovém listu a existuje-li zmíněná příkazní smlouva, potom je pro vás takový výpočtový list závazný.

  Ivanq.

  Vložil Žert a podvod (bez ověření), 1. Květen 2016 - 10:16

  „se přesvědčíte, že to není žert ani podvod“

  Jaká je ta správná procedura rozeznávající žert a podvod? Náš předseda produkuje výhradně písemnosti typu žert a podvod, což je zřejmé všem s výjimkou jeho samého.

  Vložil JaVa, 30. Duben 2016 - 11:44

  Jakýkoliv předpis ,kterým se má vlastník jednotky řídit vůči SVJ,nebo na jehož základě má hradit měsíční povinné platby na správu domu a pozemku,musí mít hlavičku s nacionále právnické osoby(dle zápisu v RS) SVJ, IČO a musí být stvrzen podpisem člena statutárního orgánu s uvedením jeho funkce ve výboru SVJ.Předpis k úhradě,který vám hodí do schránky externí správce bez výše uvedených nacionálií není pro vás právně závazný a hodí se tak pouze na zatopení v kamnech.Externí správce je v právním vztahu pouze s právnickou osobou SVJ a nikoliv s vlastníkem bytové jednotky!Před­pokládám,že k vůli krátkému času od zapsání vašeho SVJ do RS a pridělení IČO se váš výbor,jehož obsazení se nejspíše neliší od původní „samosprávy SBD“ ještě nestačil probudit a jede stále po staru,tak jak byl zvyklý když bylo jediným vlastníkem domu SBD.Doporučuji Vám se těch pohrobků SBD co nejdříve zbavit a nahradit lidmi,kteří se chtějí o svůj majetek starat sami.Statutární orgán SVJ,který nechává posílat peníze vlastníků jednotek na cizí účet nesplňuje ani § 4 odst.1 z.č.89/2012 Sb., o § 159 téhož zákona nemluvě.JaVa

  Vložil minus (bez ověření), 30. Duben 2016 - 18:49

  Minus jsem udělil za nedoložené tvrzení: „Jakýkoliv předpis ,kterým se má vlastník jednotky řídit vůči SVJ,nebo na jehož základě má hradit měsíční povinné platby na správu domu a pozemku,musí mít hlavičku s nacionále právnické osoby(dle zápisu v RS) SVJ, IČO a musí být stvrzen podpisem člena statutárního orgánu s uvedením jeho funkce ve výboru SVJ.“ Tvrzení je nepravdivé a proto není doloženo předpisem.

  Vložil JaVa, 1. Květen 2016 - 9:44

  Děkuji za upozornění.Máte pravdu vhodnější by bylo použití fráze:„by měl mít hlavičku…by měl být podepsán“.JaVa

  Vložil Zdeněk888, 30. Duben 2016 - 20:03

  Cením si Vašeho příspěvku a Váš názor respektuji, ale to mi moc nepomůže abych se dopátral odpovědi. Výrazu "a proto není doloženo předpisem" vůbec nerozumím. Uvítám pokud si uděláte trochu času a alespoň naznačíte, kde se mohu dopátrat správné odpovědi.
  Díky

  Vložil Zdeněk888, 30. Duben 2016 - 14:52

  Je tomu tak, samospráva SVJ jsou lidé, kteří se této funkce ujali se slovy "tak já to teda vezmu" a pomalu zjišťuji, že vůbec netuší která bije. Je jen otázka času, kdy se "něco stane".

  Vložil JaVa, 30. Duben 2016 - 15:27

  Doporučuji se k tomu postavit čelem, tak jak to učinili i jiní,kteří po čase stráveném na tomto webu,přestali na své statutáry poukazovat jak to vedou špatně,začali se sami vzdělávat a vzali tu zodpovědnost za vedení a správu SVJ na svá bedra.Například pan Werwolf.JaVa

  Vložil Zvídavá (bez ověření), 30. Duben 2016 - 19:53

  Máte pravdu. Já jsem v SBD a potom v SVJ dělala léta. Po přestěhování jsem to v novém SVJ dala do pořádku a po dvou letech, co jsem vše předala, tak je ve všem guláš. Vše je formou příkazů, řvaní na vlastníky, když se na něco zeptají nebo požadují doklad. Máte jen povinnost platit, na nic se neptat, protože je obtěžujete. A nyní chtějí prodávat garážová stání ve společných prostorách a peníze z prodeje dát do FO – přestože stále říkám, že FO u SVJ neexistuje a že prodávat garážová stání-společný prostor nelze. Ale právník jim sdělil, že to lze. Tak už nevím… Ale JaVa, upozorním Vás na starší článek na portále www.epravo.cz/…vojkolejnost. Až se Vám zobrazí portál, tak do vyhledávače zadejte číslo: 92849. Následně se Vám zobrazí článek z konce roku 2013 : Dvojkolejnost při převodu bytových jednotek po 1.lednu 2014. Hezký 1. máj

  Vložil Dejvická, 1. Květen 2016 - 7:01

  Děkuji Zvídavá za odkaz na článek.
  Jak je vidět, nikoliv celá odborná veřejnost sdílí názor Zděšeného člena!
  O citovaný paragraf jsem se tady slovně potahoval se Zděšeným členem dva dny.

  Vložil Pavel, 1. Květen 2016 - 8:38

  Dejvická,

  na článek jsem upozornil již v roce 2013:

  http://www.portalsvj.cz/…tka-broskova

  Kocipientka Mgr. Brosková v článku především rozebírá § 3063 NOZ. O toto ustanovení není spor.

  Pouze velmi okrajově se zmiňuje o tom, čím se podle jejího názoru mají řídit stará SVJ. Zároveň píše, že „ponechám však tuto otázku zatím stranou“. Z toho dovozuji, že se k problematice plánovala vrátit. Žádný příspěvek jsem však nezachytil. Asi se přiklonila k většinovému názoru odborné veřejnosti.

  Mgr. Brosková absolvovala právnickou fakultu v roce 2011. Na internetu jsem její jiný článek o SVJ nezaregistroval. Její odbornost je v jiných oblastech práva.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil JaVa, 1. Květen 2016 - 9:17

  Nevím zda je to k danému tématu,ale někde jsem četl větu od člověka,který se podílel na přípravě NOZ,že je to vlastně taková hrubá stavba ze dřeva,která si časem sedne a já se stále snažím věřít tomu,že se jednou jeho slova naplní. JaVa

  Vložil Pavel, 1. Květen 2016 - 9:42

  JaVo,

  že bude jednou NOZ jasnější, lze předpokládat.

  Problémem ale je, že členové statutárních orgánů musí dnes navrhovat či činit taková rozhodnutí, která mohou být za několik let judikatorně jinak posouzena. A § 159 bude platit i v budoucnu.

  Asi se člen výboru obhájí, že postupoval podle převažujícího právního názoru odborné veřejnosti. Pokud ale bude svůj postup obhajovat podle ojedinělého názoru neprávníka či názoru právničky s dvouletou praxí, je pravděpodobné, že ponese náhradu škody, kterou tím způsobí.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil zvídavá (bez ověření), 1. Květen 2016 - 13:47

  Samozřejmě, že nyní je NOZ v plenkách a teprve při jeho aplikaci vylézají sporné výklady a tak dojde dalších zákonných úprav. Na tom není nic špatného.

  _____________­_________

  A/ Problém ale vidím v tom, že se SVJ hrnou do zkopírování §§ NOZ-bytového spoluvlastnictví, které se (pokud známe ZoVB) nemohou změny stanov právnických osob SVJ, které vznikly dle ZoVB, týkat. Jediný důvod je zde možný a to, že se všichni členové SVJ (dle ZoVB) rozhodli, že přestanou být právnickou osobou dle ZoVB a chtějí být Společenstvím vlastníků dle § 1194. To znamená, že podle § 1196 se jednotliví vlastníci rozhodli (§ 1196 spadá do pododdílu 5 NOZ-bytového spoluvlastnictví), že se již nechtějí starat o výlučná práva vlastníka jednotky (která jim vznikla ze ZoVB), která vznikla vadou jednotky. A tato práva od schválení stanov dle § 1194 NOZ přenechávají právnické osobě SV dle NOZ-bytového spoluvlastnictví.

  Citace § 1196:

  "(1) Společenství vlastníků právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami

  (2) VZNIKNOU-LI VLASTNÍKůM JEDNOTEK PRÁVA VADOU JEDNOTKY, ZASTUPUJE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKů VLASTNÍKY JEDNOTEK PŘI UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV."

  _____________­_________

  B/ 15.12.2015 zde LAKE vložil tuto požadovanou informaci pod příspěvkem "Sankce za neaktualizaci stanov:

  1. Povinně musí ve stanovách být uvedena adresa sídla SVJ (2000), viz zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících.
  2. Povinně musí ve stanovách být uveden taxativní výčet všech orgánů SVJ(2000), a ke každému z nich jednoznačně stanovený počet členů (číslovkou), viz zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících.
  3. Dále se změnilo jednání jménem SVJ(2000) podle zákona 40/1964 Sb. na zastupování právnické osoby podle § 118 až 209 zákona č. 89/2012 Sb.

  Pokud to ve stanovách máte správně, nemusíte v nich měnit vůbec nic. Pokud to správně nemáte, rejstříkový soud může SVJ vyzvat k odstranění nedostatků a poskytne přiměřenou lhůtu k nápravě. LAKE"

  Dotaz zde zní: Prosím, uveďte zde citaci a odkaz na §§, kdy, čeho a v jaké výši se sankce pro neaktualizaci stanov SVJ podle NOZ udělují.

  Zde je nutné upozornit, že i Katastr nemovitostí nyní rozděluje (výpis jednotky v domě), zda jednotka vznikla dle ZoVB nebo dle NOZ. A proč si myslíte, že to dělá, no protože uznává, že jsou dva druhy jednotek, pro které platí odlišná „pravidla“.

  Domnívám se , že pokud SVJ (vzniklá dle ZoVB) udělají jen to, co zde radí LAKE, tak splní, co může být event. rejstříkovým soudem napadnuto.

  NIKDO z rejstříkového soudu ani ostatních soudců nebude zkoumat obsah stanov-dokonce ani notář, který je přítomen u schvalování stanov, to nezkoumá. Jednak je to smlouva mezi jednotlivými členy společenství a jednak ty odstavce (ustanovení), která se nyní nebo i v budoucnu (díky ustavičným změnám zákonů) budou ve stanovách měnit, tak automaticky budou neplatná. A naopak ta ustanovení, která ve stanovách nebudete mít a jsou příkazová, tak jsou ze zákona platná a dovolatelná.

  PROČ TEDY SPĚCHAT A DĚLAT UNÁHLENÁ ROZHODNUTÍ, KDYŽ VÝKLAD NOZ JE TAK ROZDÍLNÝ?

  _____________­________

  C/ Vaše citace: „Pokud ale bude svůj postoj obhajovat podle ojedinělého názoru neprávníka či názoru právničky s dvouletou praxí, je pravděpodobné, že ponese náhradu škody, kterou tím způsobí.“

  Nepřipadá Vám, Pavle, tato věta trochu nefér? Vždyť se zde naopak snažíme (někteří) vysvětlit, že není kam zbytečně spěchat a dělat unáhlená rozhodnutí na základě Vámi citovaného: převažujícího názoru odborné veřejnosti.

  No a napadat vzdělání a dobu praxe autora článku, to raději nekomentovat. Kromě toho jste opomenul, že autorka článku článek vydala pod AK Mališ Nevrkla Legal. A myslíte si, že jen tak z vlastní vůle může vydat tento článek pod hlavičkou této AK? No, to by asi hned skončila.

  Dle mne je tento článek jasný a srozumitelný veškeré veřejnosti, která se touto problematikou aspoň trochu zajímá. Její názor je dokonce shodný s názorem zde tak diskutovaného Laka.

  Jestliže se vrátíte k soudu a k výkladu na základě čeho soudce dospěl k rozsudku, na který poukazovala pí. Magda (29.4.15: Rozhodnutí MS ve věci zrušení usnesení o schválení stanov), tak zjistíte, že soudci neznají ZoVB a přitom soudí-rozhodují, zda SVJ vzniklá dle ZoVB jsou nadále i dle NOZ právnickou osobou SVJ dle ZoVB. To je paradox ne? Já absolutně soudce neodsuzuji, protože ZoVB byl a je komplikovaný zákon (ikdyž byl zrušen) ale je výjimečný právě z důvodů, že umožnil, aby vlastníci dostali bytovou (nebytovou) jednotku do výlučného (osobního) vlastnictví a současně získali podíl na společných částech domu podle pravidel uvedených v Prohlášení vlastníka domu, což NOZ (bytové spoluvlastnictví) nezná. Naopak NOZ-bytové spoluvlastnictví nás dostává spíše k družstevnímu vlastnictví než k osobnímu vlastnictví jednotek dle ZoVB – ale to je jen můj názor laika-neprávníka.

  Tak zdravím

  Vložil Dejvická, 1. Květen 2016 - 12:17

  Re:… je pravděpodobné, že ponese náhradu škody, kterou tím způsobí.


  Mnohá SVJ založená před platností a účinností již schválila nebo se chystají schválit „nové“ stanovy.
  Jenže poté bude následovat nutnost změnit i prohlášení vlastníka, a s tím je spojeno spousta úkonů, které nejsou levnou záležitostí.
  Náhradu škody ponese stát?????!

  Vložil Pavel, 1. Květen 2016 - 14:59

  Dejvická,

  nedomnívám se, že pokud se stanovy starých SVJ přizpůsobí NOZ (bytovému spoluvlastnictví), že se bude muset měnit Prohlášení vlastníka. Nevyplývá to z NOZ ani z literatury:

  http://www.portalsvj.cz/…-k-noz-a-svj

  Můžete uvést podle čeho by se musela měnit Prohlášení vlastníka? Děkuji.

  Ale pokud by snad muselo být změněno Prohlášení vlastníka u cca 53 000 starých SVJ, jako že tomu tak není, tak by náklady určitě nenesl stát.

  Na jednom jednání na MMR před několika lety se projednával návrh nového ZoVB. Bylo navrženo, že se změní jednotky a že do dvou let se musí změnit Prohlášení vlastníka. Namítal jsem, že to budou velké zbytečné náklady a u větších SVJ to ani nebude prakticky možné. Dostal jsem odpověď, že přece nebudou dva druhy jednotek. Že nové jednotky jsou lepší a že se SVJ podřídí, protože budou značné sankce. Naštěstí Legislativní rada vlády pro neústavnost tento návrh shodila.

  NOZ zvolil cestu dvou druhů jednotek a jednoho druhu SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Zvídavá (bez ověření), 1. Květen 2016 - 15:49

  „NOZ“ zvolil cestu dvou druhů jednotek a jednoho druhu SVJ". Prosím, to je v NOZ kde toto tvrzení? NOZ vůbec o SVJ (čili o jednotkách vzniklých dle ZoVB) dle ZoVB nemluví, on na ně jaksi pozapomněl.

  A pokud SVJ, která vznikla dle ZoVB, přijala stanovy dle § 1194 NOZ, tak aby obsah stanov byl aplikovatelný na jednotky, které jsou dosud rozděleny dle ZoVB, tak tato společenství se s tím budou muset poprat a zpracovat nové prohlášení vlastníka (včetně např. nových propočtů podlahových ploch bytů). Stále je zde otázkou, zda tento postup je vůbec právně správný, když se jedná (SVJ dle ZoVB a SV dle NOZ-bytové spoluvlastnictví) o naprosto různé dvě právnické osoby s odlišnými právy a povinnostmi uvnitř společenství.

  Vložil Pavel, 1. Květen 2016 - 15:59

  Zvídavá,

  v tomto vláknu jste OT.

  Proto jsem založil nové vlákno, aby diskuse byla přehlednější.

  Takže jen stručně, asi jste nečetla aktuální judikaturu:

  http://www.portalsvj.cz/…i-judikatura

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil zvídavá (bez ověření), 1. Květen 2016 - 16:17

  Pavle, četla jsem tu judikaturu a to velice podrobně a opakovaně i jsem si ji vytiskla. V této diskuzi končím.

  Vložil Zvídavá (bez ověření), 1. Květen 2016 - 14:10

  BINGO. Samozřejmě, že stát se z toho vyvlékne, protože neznalost zákona neomlouvá a to ať je ten výklad dán tak nebo tak. Stále to půjde za rozhodnutím společenství, které se dobrovolně rozhodlo přijmout stanovy dle § 1194 NOZ – a je to tak správné. Když se spěchá, tak se také platí, protože bývá časté, že se zakopne. Proto je dobré udělat jen změny v rejstříku, za které zaplatíte 2.000,–Kč. Až se „vše vyvrbí“, tak upravíte stanovy (pokud to bude nezbytné) a ty vložíte do rejstříku (a do sbírky listin)jako např. nyní účetní závěrku. ZA TENTO VKLAD STANOV SE JIŽ NEPLATÍ! A dokonce je MůŽETE BEZPLATNĚ každoročně doupravené znovu vkládat, tak jak budou další zákonné změny platit.

  Vložil § (bez ověření), 1. Květen 2016 - 12:28

  „Náhradu škody ponese stát?“

  Paní Dejvická,

  ano, teoreticky škodu nahradí ten, kdo ji způsobil. Na druhou stranu, vedla jste a nebo jste se aspoň byla podívat na průběh nějakého sporu proti státu? Uspěla jste?

  Vložil Vědecký komunizmus (bez ověření), 1. Květen 2016 - 10:19

  „NOZ bude jednou jasnější“

  A taky bude jednou všude komunizmus. Složila jsem z toho státní zkoušku na univerzitě a říkali mi to univerzitní profesoři a chtěli, abych to po nich opakovala.

  Vložil Anon, (bez ověření), 30. Duben 2016 - 20:04

  Vlastíci by museli být smyslů zbavení, aby svoji jednotku vymezenou podle ZoVB transformovali dle § 1169 NOZ a změnili Prohlášení vlastníka. Těm co to budou realizovat přeji v jejich aktivitách hodně zdaru. Tak jim třeba.

  Vložil Dejvická, 1. Květen 2016 - 7:05

  Když podepíší nové stanovy, přesně dle NOZ, nebudou mít vlastníci jinou možnost.
  On to možná byl úmysl → nejasná ustavení, dvojí výklad, etc…

  Vložil Werewolf, 30. Duben 2016 - 14:41

  Já bych to viděl podobně, ale: Určitě by rozpis plateb měl být pod hlavičkou svj. Klidně ho může zpracovat i externí správce po konzultaci Statutárního orgánu. S účtem bych to neviděl tak drasticky. Kam se mají finance posílat má být jasně definováno. Vlastníci klidně můžou mít zvoleno, že budou peníze posílat na účet babky kořenářky z krámku od naproti. Je to podle mě nerozumné, ale pokud to tak chtějí… SO není bůh, ani diktátor, nemůže sám měnit vůli vlastníků, byť je to vůle nerozumná.

  Vložil JaVa, 30. Duben 2016 - 16:04

  Úvodní dotaz nezněl, kým má být předpis SVJ zpracován ,ale pod jakou hlavičkou má být předán vlastníkům jednotek.A jediným, kdo je v právním vztahu k vlastníkovi jednotky je SVJ.Co se týče bankovního účtu na který jsou povinni své měsíční platby vlastníci posílat,tak přestože to opravdu(osobně ověřeno)není ve stanovách definováno,tak z výňatku mandátní smlouvy,který zde byl uveřejněn jednoznačně vyplývá,že je to na účet objednatele=pří­kazce=SVJ.O ně­jaké povinnosti zasílat patby na účet externího správce zde není ani zmínky.Je zde pouze smluvně uvedeno o přístupu obou, tj. SVJ i EXSPRÁVCE(pří­kazníka)na účet zadavatele=pří­kazce=SVJ. Ja­Va

  Vložil Zdeněk888, 30. Duben 2016 - 15:08

  To je právě "kámen úrazu". My jsme SVJ, které bylo založeno v prosinci 2015 (schůze s notářem), vznik SVJ březen 2016 (zapsání do rejstříku). Ve stanovách nemáme žádné ujednání, kam se mají finance posílat. Vše běží jaksi postaru, měsíční zálohy probíhají prostřednictvím SIPO na účet SBD tj. staronového správce. Můj příspěvek má pro mě širší význam, abych se "dostal do obrazu" co je/není/může být vlastně dobře/špatně.

  Vložil zvídavá (bez ověření), 30. Duben 2016 - 12:07

  Vážení mínusovači, pokud mínusujete-nesouhlasíte, tak prosím zde v diskuzi napište důvod. Jinak je zde diskuze nediskuze a jen mínusování.

  Vložil minus (bez ověření), 30. Duben 2016 - 18:52

  Minusy uděluji zejména za nepravdivá tvrzení, za hrubé vyjádření, za příspěvky mimo téma atd. Plusy uděluji za pravdivá tvrzení. Nemám čas každé nepravdivé tvrzení komentovat.

  Vložil Zdeněk888, 30. Duben 2016 - 14:45

  Naprosto souhlasím, všiml jsem si, že příspěvek od "JaVa" ZDE dostal více nesouhlasů. Taktéž jsem si všiml, že některé příspěvky od "JaVa" v jiných tématech dostávají nesouhlasné známky, ale žádné protiargumenty. To je zde na tomto portále nějaký "vnitřní boj" či nějaká nesnášenlivost mezi přispěvovateli.

  Vložil JaVa, 30. Duben 2016 - 15:20

  Že je zde váš příspěvek mínusován,znamená že je v něčem pro někoho vadný.Může to být špatně formulovaný slovní obrat,chyba v odkazu na Judikát,nejasný dotaz nebo opakování toho co zde již bylo dávno publikováno a ověřeno.A jelikož nejsem právník,tak mě to alespoň neustále nutí si vše řádně zkontrolovat a snažit se své chyby napravit.Mě osobně to nechává v naprostém klidu a rád se k tématu vracím,abych si ověřil a zapamatoval to jediné správné řešení.Samozřejmě pokud ho zde někdo fundovaný zveřejní.Jelikož zde stále chybí Lake se svými přesnými odkazy na příslušné znění §,tak se zde zatím dávají pouze mínusy.JaVa

  Vložil Rebus (bez ověření), 30. Duben 2016 - 7:36

  Správce má smlouvu se správcem. Správce předložil.

  To má být nějaký ranní rebus? Originální nejste.

  Vložil Zdeněk888, 30. Duben 2016 - 14:57

  Nejedná se o nějaký ranní rebus a o originalitu mi nejde. Uvedené a popsané situace v úvodním příspevku jsou (mohou) být reálné a vycházejí z reality.

  Vložil vladan na půjčeném úřtu. (bez ověření), 30. Duben 2016 - 7:04

  Dobrý den, jsme SVJ 2012, dostáváme tzv. evidenční list, který vyhotovuje správce a podepisuje účetní správce. Známá mi říká, že na tomto fóru se vloni objevil rozsudek soudu, který evidenční list vyhotovený správcem nepovažuje za doklad o předpisu plateb vystavený SVJ. Nemůžeme tento rozsudek najít. Mohl by ho někdo publikovat znovu? Výbor SVJ mi tvrdí, že evidenční list dostává každý a pokud mám námitky mám se obrátit na správce. Proč, když máme výbor SVJ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".