Evidence skutečných majitelů a ministerské rady

Vložil Pavel, 26. Srpen 2020 - 13:45 ::

Na adrese https://issm.justice.cz/ je již dlouho zveřejněna základní informace o evidenci tzv. „skutečných“ majitelů (ESM).

Od počátku zveřejnění je na konci původní základní informace uvedeno, že „S případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou v současnosti spojeny žádné přímé sankce.“

Tato nepřímá výzva k ignorování zákona je zřejmě v rozporu s § 9/2/a//2 zákona č. 251/2016 Sb., podle kterého:

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)nesplní povinnost

  1. …..
  2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin, …….

Pokuta je do 100 000 Kč.

SVJ mají lhůtu pro splnění zápisu do ESM do 1.1.2021.

Protože se změna zákona předložená ve formě ST 886 velmi pravděpodobně do konce roku 2020 nestihne schválit, tak byla základní informace o ESM vylepšena o část psanou pro SVJ, ze které vyjímám, včetně překlepu:

„Vzhledem k výše popsané projednávané legislativně a absenci přímých sankcí za nezapsání skutečného majitele SVJ lze v současnosti považovat za vhodné s podáním návrhu na zápis skutečného majitele SVJ vyčkat.“

Závěr:

Stát vydal vadný zákon, který nebyl několik let schopen opravit a místo toho považuje za vhodné tento vadný zákon nerespektovat.

Jedná se sice jen o sdělení nějakého anonymního správce ministerského webu, ale bude vhodné si uvedenou informaci zaarchivovat, kdyby se někdo náhodou rozmyslel a chtěl postupovat podle práva.

Zdroj: https://issm.justice.cz/

Informační systém skutečných majitelů

_____________­________________________­__

Informace k navrhovaným změnám zákonné úpravy ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek

V červnu 2020 byl Parlamentu ČR předložen návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886), který mění některé koncepční otázky fungování evidence skutečných majitelů. Návrh zákona mimo jiné výslovně stanovuje nevyvratitelnou domněnku, že společenství vlastníků jednotek (SVJ) nemají skutečného majitele. Za předpokladu schválení návrhu, včetně zmíněného pravidla, by tedy SVJ neměla povinnost evidovat skutečné majitele. V případě těch SVJ, které povinnost splnili či splní podle dnes účinné úpravy, by došlo k výmazu všech záznamů bez náhrady. Je přitom třeba zdůraznit, že zmíněný návrh je stále v legislativním procesu a může doznat změn. Zmiňovaný nový zákon s největší pravděpodobností nabude účinnosti až po 1. 1. 2021, tedy po lhůtě pro zápis skutečných majitelů SVJ dle dnes platných předpisů. Vzhledem k výše popsané projednávané legislativně a absenci přímých sankcí za nezapsání skutečného majitele SVJ lze v současnosti považovat za vhodné s podáním návrhu na zápis skutečného majitele SVJ vyčkat.

_____________­________________________­_________

Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé (1) právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé (2) svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými sou­dy.

Evidenci skutečných majitelů komplexně upravuje § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Pro návrh na zápis do evidence je připraven inteligentní formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky. Vyplněný formulář je třeba zaslat příslušnému rejstříkovému soudu (bližší informace zde).

Evidence skutečných majitelů je neveřejná. Nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat. Evidence skutečných majitelů je v současnosti specificky určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnosti (orgány činné v trestním řízení, zadavatelé veřejných zakázek, atp.). Bližší informace ke zřízení dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů najdete zde. Upozorňujeme, že pro identifikaci osob oprávněných k přístupu musí žadatel využít vzorový formulář pro 2. část žádosti (ve formátu xls/xlsx); dostupný zde.

Je třeba zdůraznit, že evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb. To mimo jiné znamená, že se na ni neuplatní režim známý pro veřejné rejstříky. Neplatí pro ni režim tzv. materiální publicity, právo podat návrh na zápis má pouze zapsaná osoba nebo svěřenský správce, nevede se rejstříkové řízení, atp.

Lhůta pro zápis skutečného majitele právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku uplynula dne 1. ledna 2019. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku po 1. 1. 2019 mají povinnost svého skutečného majitele zapsat bez zbytečného odkladu po své registraci. Právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména spolky, nadace, ústavy a společenství vlastníků jednotek) a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů by měly svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Stanovisko k zápisu do evidence skutečných majitelů v případě příspěvkových organizací je dostupné zde.

S případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou v současnosti spojeny žádné přímé sankce.

Technická podpora: issm@msp.justi­ce.cz

  • ESM

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Lukáš Novák (bez ověření), 26. Srpen 2020 - 16:45

Ještě bych dodal, že nový zákon vnímám jako snahu uvedenou chybu napravit. Že se extrémně pozdržel kvůli kontroverzi ohledně Babišových svěřenských fondů a pandemii je něco, co asi Ministerstvo spravedlnosti nemohlo předpokládat. A jak jinak mají to doporučení formulovat? Z moci uřední Vám říkáme, že máte porušovat extrémně hloupý zákon?

Vložil Lukáš Novák (bez ověření), 26. Srpen 2020 - 16:38

Dobrý den,

pokud odhlédneme od toho, že v praxi s Vámi nikdo řízení za tento přestupek nezahájí už jen kvůli jeho absolutní nesmyslnosti ve vztahu k zápisu skutečných majitelů SVJ do evidence (ještě v kombinaci s navrhovaným zrušením této povinnosti), tak je tento výklad nesprávný i z formálně právního hlediska.

Za prvé systematicky se jedná o přestupek na úseku podnikání, přičemž SVJ nejsou podnikatelské subjekty. Za druhé, čistě gramaticky není jiná evidence zmíněná v § 9 odst. 2 evidence skutečných majitelů. Stačí srovnání s odst. 1, dle kterého se hovoří o obchodním rejstříku, … nebo jiném veřejném rejstříku, popřípadě jiné evidenci, pokud jde o osobu nezapsanou ve veřejném rejstříku. SVJ ovšem jsou osoby zapsané ve veřejném rejstříku, takže o nich se nemluví (viz článek K povaze zápisu do evidence skutečných majitelů ze dne 24. 1. 2018 na serveru epravo.cz).

Vůbec si navíc nedovedu představit, že by jakákoli přestupková komise někoho naprosto formalisticky odsoudila z uvedeného přestupku, jestliže Ministerstvo spravedlnosti konstatovalo, že žádné sankce nehrozí.

Vložil Pavel, 2. Září 2020 - 14:35

Pane Nováku,

1)píšete, že se jedná o přestupek na úseku podnikání. Nic takového v předpisu není napsáno. Pokud tak usuzujete z nadpisu § 9 zákona č. 251/2016 Sb., tak v konstantní judikatuře ÚS se lze dočíst, že označení §, stejně jako poznámka pod čarou, nejsou normativní (např. II. ÚS 485/98 z 30.11.1999). Pokud by moudrý zákonodárce chtěl sankci uvedenou v § 9 zákona 251/2016 Sb. omezit pouze na podnikající právnické osoby, tak by to do zákona nepochybně napsal. Stejně jako sankci omezil u fyzických osob pouze na podnikající fyzické osoby. Zákonodárce ale napsal, že sankci podléhají „právnické osoby“ což je jiná množina než „podnikající právnické osoby“.

2)porovnáváte znění bodu 1 a bodu 2 v § 9/2/a uvedeného zákona a tvrdíte, že se jedná o totožné „jiné evidence“. Podle legislativních pravidel vlády se při tvorbě předpisu musí používat pouze jeden termín pro stejnou záležitost. Bod 1 a bod 2 ale zní jinak (bod 1, dle kterého se hovoří o „popřípadě jiné evidenci, pokud jde o osobu nezapsanou ve veřejném rejstříku“. Bod 2 uvádí „popř. jiné evidenci“). Dovedu si představit horlivého státního úředníka, který to takto může vykládat, zejména pokud to dostane příkazem nebo za to bude odměňován. Viz reportáže o daňovém peklu.

3)v závěru se dopouštíte jednoznačně nepravdivého tvrzení, když uvádíte, že MS konstatovalo, že „žádné sankce nehrozí“. Na webu MS někdo bez č.j. a podpisu vyvěsil, že „nejsou v současnosti spojeny žádné přímé sankce“. Protože se nezapsáním do ESM poruší zákon, tak hrozí minimálně nepřímé sankce. Např. v případě dotací jsem již zažil, že byla zamítnuta dotace, protože spolek neukládal účetní závěrku.

Závěr: svůj příspěvek jsem napsal pouze proto, že by bylo vhodné si tu informaci na webu MS zaarchivovat. Za čas tam nemusí být nebo může být změněna.

Hezký den!

Pavel

Vložil Lukáš Novák (bez ověření), 3. Září 2020 - 17:05

Děkuji za odpověď,

ad 1) Máte pravdu, že nadpisy nemají normativní význam, ve sporných případech však mají interpretační význam. Musím se Vám také přiznat, že jsem v životě neslyšel o případu, kdy by za uvedený přestupek bylo stíháno SVJ pro neplnění povinností ve vztahu k rejstříku SVJ (kdyby to bylo vymáháno, asi by se erár pořádně napakoval).

ad 2)Zde jsem vycházel primárně z citovaného odborného článku. Horlivý státní úředník je pro mě spíše těžko představitelný (nejsou spíš úředníci na přestupkových komisích líní?, konečné slovo navíc nakonec mají jistě méně horkokrevné správní soudy. Chápu ale, že soudit se kvůli takové prkotině by se nikomu nechtělo.

ad 3) Ano, přiznávám, že jsem se nevyjádřil přesně, nicméně z kontextu mi přijde jasné, že mluvím o Vámi zmiňované hrozbě pokuty až 100 000 Kč.

Hezký den,

L. N.

Vložil radka2222 (bez ověření), 26. Srpen 2020 - 16:52

straší rád a často. některé příspěvky jsou jak šíření poplašné zprávy…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".