dotaz na určení druhu SVJ

Vložil matematik (bez ověření), 14. Leden 2016 - 11:07 ::

V KN u všech jednotek je zápis:
Typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů
V rejsříku SVJ je zápis o vzniku SVJ: Datum vzniku: 25. července 2015
Dle zdejší konvence SVJ(X) kolik je X=? 

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ivanq, 9. Únor 2016 - 16:45

  Pravděpodobně se nejedná o nic vyjímečného. Podle ustanovení § 3063 NOZ totiž platí, že nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě nabyvatel podle zákona ZoVB, vznikne i po dni nabytí účinnosti NOZ vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle ZoVB.

  Jinými slovy, asi to bylo tak, že k rozdělení domu na jednotky (bez založení SVJ) a k prodeji první jednotky došlo před 1.1.2014. V domě mohou být ještě další neprodané jednotky. Ty budou vymezeny také podle ZoVB, i když SVJ vzniklo až 25. července 2015.

  Dobrá otázka.

  ivanq.

  Vložil Werewolf, 15. Leden 2016 - 11:21

  Co je na katastru za poznámky nemusí být smerodatne. Sám jsem musel přesvědčit na našem katastru právní oddělení o špatné poznámce.

  Vložil AsiTak, 15. Leden 2016 - 1:27

  Po prostudování příspěvku http://www.portalsvj.cz/…ri-druhy-svj zjistíte:

  1. X =2012/1994
  2. proč převažující odborná a celá laická veřejnost zastává názor, že „všude platí NOZ“.
  Vložil ivanq, 15. Leden 2016 - 9:52

  „Proč převažující odborná a celá laická veřejnost zastává názor, že všude platí NOZ? Protože je to pravda. Také je pravda, že existují dva druhy SVJ a že se na katastru nemovitostí evidují zvlášť "stará“ SVJ, vzniklá před datem účinnosti NOZ a „nová“ SVJ, vzniklá později. Dále je také pravda, že „stará“ SVJ nemusí vypracovávat „nové“ stanovy. Stačí, když ustanovení ve svých „starých“ stanovách přizpůsobí kogentním ustanovením v NOZ. Dispozitivním ustanovením NOZ se přizpůsobovat nemusí. Po této proceduře je možné dál pracovat ve „starých“ SVJ se „starými přizpůsobenými“ stanovami a v „nových“ SVJ s „novými“ stanovami. Oboje stanovy potom můžeme považovat za „nové“ a uvědomit si, že všude platí NOZ.

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 15. Leden 2016 - 10:06

  1)na katastru nemovitostí se neevidují stará a nová SVJ, ale evidují se tam staré a nové jednotky. Pokud nerozeznáte rozdíl mezi jednotkou a SVJ máte problém.

  2)pokud by snad existovala stará a nová SVJ, jako že neexistují, evidovala by se odchylně v rejstříku SVJ. Neevidují se odchylně, protože existuje jen jeden druh SVJ.

  3)výše uvedené vám potvrdí prakticky každá osoba s právním vzděláním.

  Vložil lake, 9. Únor 2016 - 18:58

  Anonymoussss napsal: „… pokud by snad existovala stará a nová SVJ, jako že neexistují, evidovala by se odchylně v rejstříku SVJ“.

  Anonymoussss se mýlí.

  Například v jednom obchodním rejstříku je evidováno dvacet druhů různých právnických osob. Takže je bezvýznamné, že SVJ(2000) a SVJ(2012) jsou spolu v jednom rejstříku.

  Osoby, které se řídí podle odlišných právních úprav jsou nejen v jediném rejstříku, ale mají i shodné označení právní formy. Vždyť bytová družstva, která jsou spolu vedena v obchodním rejstříku, se řídí podle dvou různých právních předpisů:

  1. bytová družstva, vzniklá do 31.12.2012, která se i nadále ve svých vnitřních poměrech řídí podle ustanovení zrušeného zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník,
  2. bytová družstva, vzniklá do 31.12.2012, která se plně podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích,
  3. nově vzniklá bytová družstva od 1.1.2014, která se od počátku řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

  Není tedy důvod pochybovat o dvou druzích SVJ jen proto, že snad jsou společně v jednom rejstříku. Takže argument pana Anonymoussss je nesprávný. A spolu s ním se mýlí i ty jím zmíněné anonymní „osoby s právním vzděláním“.

  lake

  Vložil kale (bez ověření), 9. Únor 2016 - 19:59

  Lake: „bytová družstva, vzniklá do 31.12.2012, která se i nadále ve svých vnitřních poměrech řídí podle ustanovení zrušeného zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník“

  Skutečnost je ale taková, že i tato družstva musela ustanovení stanov, která byla v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, přizpůsobit nové právní úpravě dle ZOK do 1. 7. 2014. Ta část stanov, která nebyla v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, zůstala nadále v platnosti, přičemž za součást stanov jsou považována i ta pravidla, která pro družstvo vyplývala přímo z ObchZ.

  Podle ZOK měla družstva také možnost plně se podřídit nové právní úpravě ZOK. V takovém případě již ustanovení zrušeného ObchZ na družstva bezprostředně nedopadají.

  Vložil # (bez ověření), 9. Únor 2016 - 22:53

  „za součást stanov jsou považována i ta pravidla, která pro družstvo vyplývala přímo z ObchZ.“

  Odkud?

  Vložil Kale (bez ověření), 11. Únor 2016 - 13:58

  Jedná se o § 777 odst.4 ZOK.

  „(4) Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.“

  Druhá možnost podřízení se ZOK jako celku je uvedena v § 777 odst.5 ZOK

  „(5) Obchodní korporace uvedené v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“

  Vložil lake, 9. Únor 2016 - 20:16

  Kale, a co má být?
  Co chcete sdělit vaším textem?
  Proč jste to vlastně napsal?

  Nijak jste nezpochybnil fakt, že v jednom rejstříku jsou právnické osoby, které se řídí podle dvou různých právních úprav.

  Inu, úplně stejně jako dva druhy SVJ v rejstříku společenství vlastníků jednotek …

  lake

  Vložil ivanq, 15. Leden 2016 - 10:48

  Díky za upozornění, máte pravdu.

  Na katastru nemovitostí se neevidují stará a nová SVJ, ale evidují se tam staré a nové jednotky. Jednotka je věc nemovitá.

  ivanq.

  Vložil MartinII, 14. Leden 2016 - 11:19

  Nejsem odborník, ale je to zvláštní. Já bych se ptal na katastru. Jsou chybující a mohli se překlepnout.

  Podle § 3063 o.z. a podle § 3 zákona č. 256/2013 Sb. se evidují v katastru nemovitostí dva druhy jednotek, jednotky vymezené podle o.z. a jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

  Dle komentáře JUdr. Cellara, tak od 1.1.2014 vzniká SVJ podle § 1204 o.z. zápisem do rejstříku. SVJ vzniklá do 31.12.2013 vznikala na základě právních skutečností uvedených v § 9 odst. 3 a 4 zák­. č. 72/1994 Sb. nebo dnem účinnosti zákona č. 103/2000 Sb.

  Může to mít třeba něco společného s převodem bytů BD na SVJ, viz další část komentáře JUDr. Cellara.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".