§ 731 ZOK aneb kolaps bytového družstva v přímém přenosu

Vložil Romana (bez ověření), 25. Červen 2014 - 11:57 ::

Pro změnu stanov, která upravuje též náležitosti vymezující pravidla nájemního vztahu bytového družstva a jeho člena (tzn. podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu) je nutné, aby na členské schůzi vyslovilo souhlas 100 % členů družstva, kteří mají s bytovým družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a nebo mají podle stanov na její uzavření nárok. Problémy s tímto ustanovením zaznamenávají družstva napříč celou Českou republikou. Nyní však mají zákonodárci a resort paní ministryně Válkové možnost sledovat dopad tohoto ustanovení takříkajíc v přímém přenosu. Nejmenovaný člen bytového družstva pražského sídliště Barrandov provozuje webové stránky, které mají v url adrese název ulice Pivcova. Na tomto webu zveřejňuje interní materiály družstva a své názory. K návrhu stanov zde publikuje několik desítek připomínek, jejichž projednání by zcela jistě paralyzovalo celou členskou schůzi. Útočí i na postup řádného svolání členské schůze tvrzením, že pozvánka zveřejněná na elektronické vývěsce družstva není opatřena podpisy a je proto údajně neplatná. Dalšími svými příspěvky častuje členy představenstva družstva. Těžko odhadnout, co za tím stojí – zda osobní spory, nenaplněné ambice, porucha osobnosti či chyby vedení družstva. Jedno však je jasné. Družstvo nemá šanci schválit stanovy všemi hlasy. Většina notářů se nejspíš takové schůzi obloukem vyhne a pokud tuto situaci zjistí až na místě samém, pak odmítnou osvědčit usnesení o schválení stanov pro nesoulad se zákonem a vyúčtují si své náklady. Je tu sice jedna teoretická možnost, na níž zde bylo odkazováno v jiném příspěvku http://pravni-poradna-zdarma.blogspot.cz/…tva-noz.html ale i tento postup nemůže odvrátit zničující situaci, kterou může zachránit jen urychlená změna současné právní úpravy.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil Pavlína K (bez ověření), 26. Červen 2014 - 8:55

    Jsem předsedkyní bytového družstva. Pročetla jsem si diskusi a stránky na které se zde odkazuje. Co je interní dokument družstva? Pochopila bych, že účetnictví. Dokumenty na stránkách pivce nemůžou být interní. Vetšinou se dávají na nástěnku, do schránek a jak jsem zjistila jsou veřejně na internetu v stránkách onoho družstva: http://www.pivcova956-959.cz Působí to na mě jako když máte na všem osobní zájem. Máte?

    Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 26. Červen 2014 - 12:52

    Paní předsedkyně, § 562 odst. 2) ZOK říká: Určí-li tak stanovy, informační deska se zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek.

    Zpřístupnit členům družstva informační desku neznamená vystavit ji všem na internetu. Tato informace je pro členy družstva přístupná po přihlášení na webové stránce družstva. Protože u nás bohužel panuje amatérismus, tak některá družstva to řeší tak, že stránka je skrytá internetovým vyhledávačům a je dostupná přes webovou adresu, která je známa jen členům družstva (pokud ji někdo nepustí do světa). Jsme-li na Barrandově, mě osobně se líbí stránky http://www.bdbarrandov.cz/ . To, že některá družstva tyto informace poskytují celému světu, považuji za jejich hloupost, která se jim dříve nebo později vymstí.

    Vložil lake, 26. Červen 2014 - 6:13

    Pokud si pročtete stesky člena družstva ulice Pivcova ([1] [2] ), porozumíte, proč SČMBD tolik stojí o to, aby změna stanov ve smyslu § 731 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. nemusela být schvalována hlasy 100% členů družstva (tak to totiž přikazuje zákon č. 90/2012 Sb.).

    Sokolící tam nahoře se kroutí jako červi, aby mohli nějak protiprávně obejít požadavek souhlasu všech se zásadní změnou práv a povinností nájemce, k čemuž je vždy nutný souhlas jak pronajímatele, tak nájemce samotného.

    Svazy bytových družstev vydaly společné stanovisko, spatlané jejich právníky: http://www.scmbd.cz/…chvalovani-a. Na tomto stanovisku je zajímavé hlavně to, že je jednoznačně protizákonné a protiústavní.

    Sokolíci ve vedení velkých družstev přišli totiž s nápadem, že změnu stanov podle § 731 postačí odsouhlasit pomocí kvóra uvedeného ve stávajících stanovách (což může být nadpoloviční většina přítomných, tedy těsně nad 25% členů). Jakmile budou stanovy takto změněny, jsou sokolíci-právníci najednou ochotni respektovat zákon – a k jakékoliv následné změně stanov už by tvrdě vyžadovali 100% souhlas všech.

    Takže jde o to využít zmatku, vytvořit v družstvech nepřehlednou atmosféru „rychle, rychle, včera bylo pozdě“ a nechat odsouhlasit rozkrádání družstevního majetku a zrušení práva družstevníků na kontrolu hospodaření. Pak mají sokolíci v plánu zakopat se na dobytých pozicích. Až družstevníci pochopí, jaká bouda se na ně ušila, budou vyvolení odmítat jakoukoliv změnu stanov s poukazem na zákonný požadavek souhlasu všech.

    Hleďme – najednou se jim znění zákona bude hodit. Jenomže ten souhlas všech je podle zákona nutný už k té PRVNÍ změně stanov, víme??? Souhlas všech teprve při další změně stanov – to je v rozporu s platným právem. Ale je to chytrý a průhledný pokus jak nahnat celé stádo do ohrady a už je nepustit ven. Ach, ten trik je přece tak průhledný …

    Skvěle to právníci bytových družstev vymysleli, jen si to přečtěte a pochopíte: http://www.scmbd.cz/…chvalovani-a. Je to past, která jakmile jednou sklapne, nebude z ní pro řadové nájemce-členy družstva už nikdy úniku.

    lake

    Vložil UfOuN (bez ověření), 26. Červen 2014 - 6:34

    Dobrý den, dovoluji si jako vlastník domény a správce komunitního webu (pivcova.cz či janpivec.ufoun.eu), o které se zde píše krátce zareagovat. V celé věci nejde ani tak o §731 a 100% účast k části práv a povinností k nájmu. Připomínky se dají vždy nějak vydiskutovat (někdy). V našem případě se jedná o elementární porušování práv členů a povinností představenstva pod vedení poradenské firmy, § 636/2e)a §716 účetní závěrka a § 637. Proč asi zákonodárce vytvořil §637 jako samostatný §? Z prostého důvodu, neboť změna stanov je velkým zásahem do práv a povinností členů a přikládá věci zvlášť důležitý význam. Ano, mohlo by se namítnout, že to stojí hromadu peněz, ale je to dané a do případné novely se věci musí dodržovat. Problém kolem našeho „privatizačního družstva“ a jiných na Barrandově je daleko složitější a mimo rámec této diskuze. K přispěvatelce „Magdě“ – nejdenalo se o podpisy na elektronické pozvánce na webu, ale na všech pozvánkách doručených členům do poštovních schránek. Hezký den

    Vložil lake, 26. Červen 2014 - 7:12

    Nu, jistě jste na členské schůzi uplatnil námitku nedodržení § 637 ZOK, požádal jste o uvedení námitky v zápisu. Nyní se obrátíte na soud s žádostí, aby prohlásil schválené stanovy za neplatné (pro porušení povinnosti družstva přiložit k pozvánce navržené znění stanov). Soud bude zvažovat, zda došlo k porušení zákona; pokud ano, zda bylo natolik významné, že ovlivnilo výsledek hlasování.

    Nebo jste uplatnil námitku nezískání 100% hlasů pro části stanov vyjmenované pod § 731 ZOK. Požádáte tedy soud, aby za neplatné prohlásil alespoň ty jejich části, které měly podle § 731 být přijaty 100% souhlasem všech dotčených členů družstva. Zde bude soud mít lehkou práci: prostě zjistí z hlasovací listiny, zda souhlas všech oprávněných členů byl dán, nebo nebyl.

    lake

    Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 26. Červen 2014 - 13:50

    Jestli jsem to správně pochopil, tak bylo zpochybňováno řádné svolání schůze bytového družstva na základě faktu, že ve schránce nebyla pozvánka opatřená podpisy a k této pozvánce nebyly jako příloha připojeny stanovy. § 636 odst. 1)ZOK říká: „Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.“ Z textace zákona je zřejmé, že pokud pozvánka na internetových stránkách obsahuje všechny náležitosti, pak členská schůze byla svolána řádně. Dokumenty na elektronické vývěsce nemusejí být opatřeny podpisy a razítky.

    Vložil Jarka Farka (bez ověření), 26. Červen 2014 - 8:20

    Nová právní úprava od 1.1.2014 již nepodmiňuje podání žaloby námitkou na členské schůzi nebo dodatečně písemně k rukám představenstva. Jediná závazná lhůta pro podání žaloby jsou 3 měsíce od konání schůze.

    Vložil lake, 26. Červen 2014 - 10:03

    Jarko Farko, nesdílím Váš názor.

    Podle § 777 odst. 4 zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích platí, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.

    Z toho soudím, že právo člena obrátit se na soud proti přijatému usnesení členské schůze se stále řídí příslušným ustanovením Obchodního zákoníku. Důvodem je to, že tato část ObchZ se dnem 1.1.2014 stala automaticky součástí stanov družstva.

    Tento právní stav potrvá, dokud si BD ve stanovách výslovně neurčí něco jiného, případně do doby, kdy se družstvo přihlásí k nové právní úpravě a nechá tuto skutečnost zapsat do rejstříku (§ 777 odst. 5 ZOK).

    Mohu se mýlit ve výkladu pojmu „práva a povinnosti společníků“, ovšem musíme si v této věci počkat na první judikáty. Do té doby radím to, co radím. Pro jistotu.

    lake

    Vložil Magda3 (bez ověření), 25. Červen 2014 - 15:36

    Romano, zničující to asi je, ale pro družstevníky. Máte asi pěkně vykutálené členy představenstva. Ten dopis mi hodně připomíná naší komunikaci s výbore. Před panem Hrubým smekám a držím mu palce. Připomínky pana Hrubého zapracujte a nebudete mít problém s paralyzací členské schůze. Magda

    Vložil Evžen (bez ověření), 25. Červen 2014 - 13:30

    Romano mimo jiné píšete:

    „Nejmenovaný člen bytového družstva pražského sídliště Barrandov provozuje webové stránky, které mají v url adrese název ulice Pivcova… Na tomto webu zveřejňuje interní materiály družstva a své názory.Těžko odhadnout, co za tím stojí – zda osobní spory, nenaplněné ambice, porucha osobnosti či chyby vedení družstva. Jedno však je jasné. Družstvo nemá šanci schválit stanovy všemi hlasy.“

    Romano, nejsem nijak zúčastněný dění v uvedeném družstvu. Pouze ze zvědavosti jsem si přečetl připomínky a názory onoho „nejmenovaného člena družstva“ zde: http://janpivec.ufoun.eu/…

    Fakta, která zde Jan Pivec uvádí, podle mého názoru přesvědčivě prokazují podivné praktiky představenstva družstva. Od porušování těch nejzákladnějších práv členů družstva, nedodržování zákonných předpisů, lhaní atd.

    Také vidím problém se 100 % chvalováním stanov družstev, ale v tomto případě fandím Janu Pivecovi, že mu takové schvalovací kvórum snad pomůže zastavit arogantní postup všehoschopného představenstva družstva zneužívajícího svého postavení k prosazování svých zájmů všemi možnými legálními i nelegálními prostředky.

    Vložil Pavel, 25. Červen 2014 - 13:01

    Romano,

    prosím dávejte sem rovnou odkazy na stránky, ať se to nemusí hledat.

    Na urychlenou novelizaci paskvilů NOZ a ZOK nelze spoléhat. Ta termín 1.7.2014 nestihne určitě.

    Hlavní pachatelé (autoři a půlmozci) se budou bránit, jaké že to jsou krásné kodexy a kdo je proti kodexům je zpátečník a milovník starých pořádků.

    První etapu nezbytných novel plánovala Hana Marvanová k 1.1.2015. Do konce dubna byl termín na náměty. Další novela, důkladnější, byla připravována na 1.1.2016. Co dělá první náměstek zatím není moc vidět, ale naděje umírá poslední.

    Nyní se hlavně musí „vysoutěžit“ státní zakázka na náramky pro mukly, BD počkají. :-))

    Hezký den!

    Pavel

    P.S.

    viz včerejší ČTK

    http://www.epravo.cz/…h-94671.html

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".