Informace GFŘ k promíjení DPH při dodání elektřiny nebo plynu

Vložil Pavel, 21. Říjen 2021 - 16:31 ::

Včera byla zveřejněna výše uvedená informace:

https://www.financnisprava.cz/…-plynu-11717


Informace GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události)

20. října 2021

V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu. Příslušné rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. října 2021.

Osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty je prominuta daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):

1)za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a DPH z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu, u níž vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o DPH;

2)při dodání elektřiny nebo plynu, pokud vznikla při jeho dodání zboží povinnost přiznat daň dle § 24 zákona o DPH;

3)při dovozu plynu, pokud vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o DPH, nebo vznikla při dovozu plynu povinnost přiznat nebo zaplatit DPH podle § 23 zákona o DPH.

Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat nebo zaplatit daň u dodání elektřiny a plynu za výše uvedených podmínek, vznikla v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, tedy v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH ve smyslu dodání elektřiny nebo plynu, nebo vznikla povinnosti přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (zálohy) dle § 20a odst. 2 zákona o DPH v souvislosti s dodáním elektřiny nebo plynu.

V případě tohoto dodání je v souladu s Rozhodnutím plátci DPH zachován nárok na odpočet daně z příslušných přijatých zdanitelných plnění.

Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k DPH:

U vyúčtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění (typicky odečty elektroměrů a plynoměrů) v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je tedy na případný doplatek DPH prominuta.

Zákon o DPH a ani samotné Rozhodnutí neukládá plátcům povinnost z titulu prominutí provést povinný odečet elektroměrů a plynoměrů nebo realizovat jiný mimořádný úkon za účelem zjištění stavu k 1. 11. 2021 nebo k 31. 12. 2021.

U záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je DPH prominuta. U záloh přijatých mimo toto rozhodné období DPH prominuta není.

Zákon o DPH a ani samotné Rozhodnutí neukládá dodavatelům nebo jejich zákazníkům povinnost měnit výši samotných záloh. Výše hrazených záloh je věcí smluvního ujednání mezi dodavatelem a jeho zákazníkem. Rovněž tak povinnost vrátit část zaplacené zálohy odpovídající výši prominutí daně není upravena zákonem o DPH nebo Rozhodnutím, neboť toto je soukromoprávní záležitostí.

Plátce je za podmínek stanovených zákonem o DPH oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění, která použil nebo použije pro účely dodání elektřiny nebo plynu, u něhož je tímto Rozhodnutím prominuta daň.

Vystavování dokladů

V případě dodání elektřiny nebo plynu (dle § 13 odst. 1 zákona o DPH), je plátce povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně pro rozhodné období, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0.

V případě aplikace režimu přenosu daňové povinnosti poskytovatel plnění při vystavování daňových dokladů postupuje standardním způsobem.

U daňových dokladů vystavených před 1. 11. 2021, u kterých je daň na dokladu uvedena (platební kalendáře), nelze výše uvedený postup uplatnit. Daňové doklady zůstávají nadále mimo rozhodné období platné. Pro rozhodné období budou považovány za předpis k úhradě, přičemž nelze uplatnit nárok na odpočet daně. Současně je povinnost na přijaté úplaty v rozhodném období prominutí aplikovat a zahrnout je v plné výši do základu daně dle zákona o DPH.

Pokud plátce na daňovém dokladu vystaveném od 1. 11. 2021 uvede daň na výstupu, jež je tímto Rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH, přičemž příjemce si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je poté povinen postupovat podle § 43 zákona o DPH a přiznanou daň opravit. Vymezení v evidenci

Plátce nebo identifikovaná osoba v evidenci dle § 100 zákona o DPH vymezí, u kterých plnění jsou povinni uplatnit nárok na prominutí dle výše uvedeného Rozhodnutí, protože plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání.

Vykazování v daňových tvrzeních

V případě, že plátce nebo identifikovaná osoba splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, pak dotčené plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o DPH, a to platí i pro příjemce plnění v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti.

V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně na základě výše uvedeného Rozhodnutí, neuvádí.


Hezký den!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.