Vložil lake, 17. Prosinec 2015 - 1:15

Pane Krapo, neuvádíte informaci zásadního významu: zda jde o byt podle ZoVB, nebo byt podle NOZ. V tom může být podstatný právní rozdíl. Také jste neuvedl zda stanovy daného SVJ obsahují nějaká konkrétní omezení v tom směru, který naznačujete.

• Jde-li o byt podle ZoVB, pak právní postavení vlastníka jednotky(1994) určuje ZoVB. Právnická osoba SVJ(2000) má pouze práva v rozsahu správce společných částí domu. Obecně platí, že SVJ není oprávněno nijak zasahovat do účelu užívání bytu, a to ani s pomocí stanov. Výjimkou jsou případy, kdy vlastník jednotky ztěžuje či znemožňuje ostatním vlastníkům užívání jejich jednotek, či užívání společných částí (např. obtěžuje jiné vlastníky hlukem, kouřem, jinými imisemi). Nezapomeňte ovšem, že omezení ohledně účelu užívání jednotky(1994) může být vlastníkovi jednotky uloženo v prohlášení vlastníka budovy. Přečetl jste si prohlášení?

• Jde-li o byt podle NOZ, je tomu právně jinak, a postavení vlastníka jednotky(2012) je odlišné. Podle § 1208 NOZ platí, že do působnosti shromáždění patří rozhodování o změně účelu užívání domu nebo bytu. Vlastník bytu v domě rozděleném na jednotky podle NOZ je tedy ze zákona omezen v nakládání se svým majetkem; změna způsobu užívání bytu podléhá schválení shromážděním. I v tomto případě platí, že pro vlastníka je závazný i obsah prohlášení.
---------------------------------------------------------------------------

Zajímavá právní a technická otázka je zda byt v bytovém domě, používaný ke krátkodobému ubytování, stále slouží tomu účelu, ke kterému byl „zkolaudován“ rozhodnutím stavebního úřadu. Pokud toto platí, pak vlastník jednotky(2012) může poskytovat ubytovací služby a nepotřebuje získat svolení shromáždění podle § 1208 NOZ.

K dispozici je starší rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 12. 2001, č. j. 30 Ca 180/2001 – 30, publikováno v časopise Soudní judikatura ve věcech správních pod č. 935/2002. Soud řešil otázku zda rodinný dům (nebo jeho část) může sloužit ke krátkodobému ubytování. Cituji:

„… stavbu nebo její část lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení (§ 85 stavebního zákona). I takto stanovený účel užívání má ale svoji variabilitu.
Realizuje-li se totiž v určitém prostoru stavby takový účel užívání, který oproti stanovenému účelu v kolaudačním rozhodnutí nevyžaduje změny v jeho stavebně technickém uspořádání, nemůže ohrozit zdraví a život nebo životní prostředí, pak k takovéto změně ve způsobu užívání stavby není ani třeba rozhodnutí stavebního úřadu o povolení změny v užívání stavby.
Je-li proto rodinný dům stavbou pro bydlení, nemůže být tento účel užívání porušen tím, že v něm určitý omezený počet osob bydlí či je ubytován, byť jen dočasně a za úplatu. Využívání části rodinného domu k ubytovacím službám tak ještě nemění jeho stanovený účel užívání, resp. není s ním v rozporu.“

Obdobnou věc řešil velmi podrobně i rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 As 39/2007 – 80: http://www.nssoud.cz/…revedeno.pdf.

Z toho co jsem uvedl soudím, že můžete poskytovat v bytě ubytovací služby a výhrůžky SVJ můžete ignorovat. Pro jistotu si ale přečtěte prohlášení.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.