Záhadný pojem "doručení"

Vložil Justitianus, 6. Červen 2023 - 8:10 ::

V diskusi Lhůty v §8 zákona o službách s rozproudila diskuse o doručování a zejména o obsahu (definici) pojmů „dojití“, „dodání“, „doručení“ a „doručení do datové schránky“. Je tam i tabulka, která tyto pojmy přehledně shrnuje.

Pro zajímavost zde uvádím, co o „doručení“ praví Česká pošta, která je jediným licencovaným poskytovatelem poštovních služeb v ČR. Podívejme se co je o této hlavní činnosti České pošty uvedeno v oficiálním dokumentu POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. – ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY.

 • Pojem „doručování“ je zmíněn třikrát, a to pouze v souvislosti s úředním doručováním úředních písemností. Definice doručování ovšem chybí.
 • Pojem „doručení“ se tam vyskytuje devětkrát, ovšem v osmi případech jde o „doručení vyřízení reklamace“, tedy o komunikaci mezi ČP a jejím zákazníkem. To zde neřešíme !
 • Pouze JEDNOU JEDENKRÁT je zmíněněno „doručení či uložení poštovní zásilky“, ovšem zase bez definice pojmu, takže ani Česká pošta neví co to je.
 • Pak ještě najdeme po jednom výskytu ve slovech „doručenka“ a „nedoručitelnost zásilky“ (opět bez definice). Jak chce ČP poznat „nedoručitelnou“ zásilku, když neví co je to „doručit“?

To je celkem 14 výskytů ve stěžejním dokumentu, který má 133 stran. Z toho pouze jednou (!) ve významu který nás zajímá – to jest služba přepravy zásilek mezi dvěma soukromoprávními subjekty.

Z té jedné formulace „doručení či uložení poštovní zásilky“ s dá vyčíst to, že jde o dva různé pojmy. Tedy uložení zásilky na poště není doručením.

Soudy totiž judikují konstantně, že zásilka je považována za doručenou okamžikem, kdy se dostala do sféry dispozice adresáta a on má poprvé možnost seznámit se s jejím obsahem. Ovšem pozor: aby to nebylo pro sprostý lid příliš jednoduché, zákonná fikce dojití je třetí pracovní den po odeslání poštou. Kdy tedy nastane fikce doručení?

 • Může to být okamžik kdy adresát převeze zásilku od doručující osoby.
 • Může to být okamžik, kdy zásilka je vložena do domovní schránky adresáta.
 • Může to být okamžik, kdy zásilka je vložena do neoznačené domovní schránky, jestliže na dané adrese není jiná řádně označená schránka.
 • Může to být okamžik kdy adresát má poprvé možnost vyzvednout si uloženou zásilku na poště po tom, kdy byl o uložení zásilky vyrozuměn.

Justitianus

 • doručování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil nikeid, 8. Červen 2023 - 7:17

Hledáte problém tam, kde není.

Ustanovení § 570 o. z. hovoří obecně o tom, že projev vůle působí vůči osobě v okamžiku, kdy jí dojde. Judikatura dovodila, že „okamžikem, kdy projev vůle dojde“, je okamžik, kdy měla možnost se s obsahem seznámit, tj. u poštovní přepravy vhozením dopisu (nebo oznámení o uložené zásilce) do schránky.

To, že zákon 67/2013 Sb. používá pojem „doručení“ nijak neznačí, že by se mělo jednat o něco jiného. Pojem doručení ten zákon nijak nespecifikuje, tak je analogicky třeba opět vyjít z § 570 o. z., protože i vyúčtování je projev vůle, který působí vůči příjemci v okamžiku, kdy dojde, tj. opět vhozením vyúčtování (nebo oznámením o uložené zásilce) do schránky.

Ve Vaší tabulce (v diskuzi Lhůty v §8 zákona o službách) navíc evidentně nesprávně chápete domněnku (kterou navíc nesprávně popisujete jako fikci) doby dojití – ta se použije jedině tehdy, pokud je jasné, že zásilka došla, ale není jasné kdy. To je v praxi ale málokdy – většinou je sporu o tom, zda zásilka vůbec došla. Vy to popisujete (nesprávně) jako fikci, že zásilka dojde 3. prac. den po odeslání; je to ale domněnka pouze pro případy, že víme, že zásilka došla, jen nevíme kdy.

Vložil Justitianus, 8. Červen 2023 - 13:22
 • nikeid: „To, že zákon 67/2013 Sb. používá pojem „doručení“ nijak neznačí, že by se mělo jednat o něco jiného [nežli dojití]. Pojem doručení ten zákon [67/2013 Sb.] nijak nespecifikuje, tak je analogicky třeba opět vyjít z § 570 o. z. …“

Jenomže Vámi zmíněný § 570 pojem „doručení“ nijak nespecifikuje ! A o to tady jde.

Jak jistě dobře víte, § 570 zmiňuje pouze jediný pojem, a to „dojití“. Nepodařilo s Vám tedy prokázat Vaše tvrzení, že „dojití == do­ručení“. Snažíte se o tautologii, definici kruhem, ve stylu „Dojití je doručení, protože nikeid tvrdí, že doručení je dojití“.


Naopak: za použití výkladového pravidla racionálního zákonodárce prokáži, že dojití ≠ doru­čení. V zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, totiž jsou používány oba pojmy, a to zcela nezávisle na sobě.

 • Pojem „doručit“ (s odvozeninami) je v NOZ použit 86krát.
 • Pojem „dojít“ (s odvozeninami a ve smyslu „okamžik dojití zboží nebo projevu vůle“) je v NOZ použit celkem 16krát: viz §§ 160, 570, 571, 572, 573, 1553/2, 1559, 1697, 1737, 1738/1, 1742, 2115, 2249/3, 2279/4, 2286, 2561.

Jestliže tedy bezpečně víme, že racionální zákonodárce používá v jednom právním předpisu systematicky dva odlišné pojmy, pak to lze vyložit pouze jediným ústavně konformním způsobem:

Jde o dva různé pojmy, které mají odlišné obsahy a odlišné významy. A já se prostě a jednoduše ptám, jaký je tedy význam neurčitého pojmu „doručit“ mimo oblast elektronické komunikace datovou schránkou. Víte to ?

Justitianus


P.S.
Pojem „doručení“, „doručit“ nepoužívá dokonce ani Česká pošta, která má s doručováním zkušenosti, sahající od roku 1743, z doby zavedení státního poštovního monopolu císařovnou Marií Terezií. Domnívám se, že obsah tohoto pojmu byl jasný a nepochybný – bohužel jen do doby, než jej české soudy zprasily svými nesystematickými výklady.

Vložil nikeid, 9. Červen 2023 - 7:04

Pokud vidíte moji argumentaci jako chybnou, sám používáte stejně chybnou. Jen proto, že zákon používá dva pojmy, vyvozujete, že tím nutně musel myslet dvě různé věci – to tak být nemusí.

Navíc pokud by tyto dva pojmy chtěl zákonodárce tak hrozně systematicky odlišit, jak tvrdíte, proč by to tedy neudělal? Proč by je systematicky tedy zákonodárce použil a pak jedním dechem definoval jen jeden z nich? Není to spíše tak, že tyto pojmy nechtěl odlišit? Nebo proto, že mluví obecně o dojití projevu vůle, což má být pojmem nadřazeným, který v sobě zahrnuje i pojem doručení (i když ten není specifikován, ale je obecně známo, že pojem doručit znamená někomu něco dodat do jeho sféry)?

Vložil Klid (bez ověření), 9. Červen 2023 - 11:44

„Navíc pokud by tyto dva pojmy chtěl zákonodárce tak hrozně systematicky odlišit, jak tvrdíte, proč by to tedy neudělal? Proč by je systematicky tedy zákonodárce použil a pak jedním dechem definoval jen jeden z nich? Není to spíše tak, že tyto pojmy nechtěl odlišit?“ (Vložil nikeid, 9. Červen 2023 – 7:04)

Naletěla jste Justitianovi. Dojít a doručit zaměnitelné ani stejného významu být nemohou, a to z jazykových důvodů. Pokud by byly, byly by zaměnitelné následující dvojice:

Předseda doručil. = Předseda došel*.

Zásilka došla = Zásilka doručila*.

Nesmíte věřit všemu, co Justitianus napíše. Nepíše sice zcela z cesty, jako Hubert, ale píše úmyslně nesrozumitelně a dělá mu to radost.

Vložil Poučený (bez ověření), 6. Červen 2023 - 16:45

Úřad mne poučil – aniž by uvedl zákonný podklad – takto:

Za den doručení je považován den přihlášení se do datové schránky, případně desátý den ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Připadne-li desátý den na sobotu, neděli nebo svátek, je dokument doručen nejbližší následující pracovní den.

Vložil Pošta (bez ověření), 6. Červen 2023 - 8:38

Pošta podle svých poštovních podmínek dodává, v poštovních podmínkách se mnohokrát vyskytuje dodat, dodání, dodejka.

Vložil Justitianus, 6. Červen 2023 - 10:21

Pro „Pošta (bez ověření)“ a „Teorie dojití (bez ověření)“:

LOL. Žádný z vás dvou nepochopil obsah úvodního příspěvku.
Nepsal jsem o dojití, nýbrž o doručení.

 • Pojem „dojití“ je přece zmíněn v § 570 NOZ, a tento pojem nečiní výkladové obtíže: jde o okamžik,kdy adresát měl objektivně možnost seznámit se s obsahem (i když jště ani nemusel vědět že tato zásilka existuje).
 • Zcela jinak je tomu u pojmu „doručení“. Ano, jde o to záhadné doručení, které je předepsáno v § 8 zákona č. 67/2013 Sb.. Zákonodárce užil tento pojem v textu zákona celkem šestnáctkrát!

Co to tedy u všech čertů je? S oním záhadným „doručením“ zákon svazuje počátky i konce běhu lhůt, vznik povinností, tedy i promlčení práv a vznik nároků na pokuty.

Vyjděme z předpokladu racionálního zákonodárce: jestliže systematicky používá pojem „doručenní“ namísto „dojití“, nemůže se u racionálního zákonodárce jednat ani o omyl, ani o opomenutí. Jde tedy o dva obsahově odlišné pojmy. Kdyby zákonodárce nechtěl oba pojmy rozlišovat, jistě by byl užil obvyklý (a v občanském zákoníku zmíněný) pojem „dojití“. Tak tomu však v zákoně o službách není. Několik otázek k zamyšlení:

 1. Mají se události v zákoně č. 67/2013 b. počítat od okamžiku dojití, nebo až od okamžiku onoho záhadného doručení?
 2. Pokud se události počítají od dojití, jak má odesílatel ještě navíc u příjemce zajistit „doručení“ požadované zákonem?
 3. Pokud se události počítají teprve od doručení, pak jde o odchylku od občanského zákoníku; je třeba tento okamžik nějak definovat.
 4. A jakpak má odesílatel či příjemce hodnověrně prokazovat kdy ten záhadný okamžik „doručení“ nastal?
 5. Pošta nikdy nedoručuje, ale dodává, jak jsem prokázal. Znamená to, že zásilka předaná k přepravě poskytovateli poštovních služeb nebude nikdy doručena adresátovi, i když mu bude dodána?

Justitianus

Vložil Racionální poskytovatel poštovních služeb (bez ověření), 6. Červen 2023 - 10:21

„Vyjděme z předpokladu racionálního zákonodárce: jestliže systematicky používá pojem „doručenní“ namísto „dojití“, nemůže se u racionálního zákonodárce jednat ani o omyl, ani o opomenutí.“ (Vložil Justitianus, 6. Červen 2023 – 10:18)

Tím, kdo zaměňuje pojmy, není (racionální = rozumný) zákonodárce, ale poskytovatel poštovních služeb. Jeho racionalitu rovněž předpokládáte?

Vložil Justitianus, 6. Červen 2023 - 11:37

Na pouhého poskytovatele poštovních služeb samozřejmě nelze vztáhnout předpoklad racionálního zákonodárce. Jsem dalek toho, abych se pokoušel odvodit nějakou obecně platnou právní definici z Poštovních podmínek poskytovatele poštovních služeb.

Ostatně Česká pošta neprovádí žádné „doručení“, ani negarantuje „dojití“ zásilek které převzala k přepravě. ČP se pečlivě vyhýbá použití pojmu „dojití zásilky“ podle § 570 NOZ.

dojití se ČP zmiňuje v Poštovních podmínkách dvakrát v souvislosti s „dojitím reklamace poště“ a čtyřikrát v souvislosti s „dojitím platby poště“ za její služby.

Justitianus

Vložil Teorie dojití (bez ověření), 6. Červen 2023 - 8:27

Zkuste google: teorie dojití v judikatuře. Soudy mají jasno.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".