Vlastníkům bytů servíruje Pospíšilův občanský zákoník revoluční změny

Vložil Pavel, 20. Červen 2011 - 22:55 ::

Převzato z :

http://www.novinky.cz/…i-zmeny.html?…

Milióny majitelů bytů v Česku čeká zásadní právní změna. Vlastnictví bytů totiž má upravovat nový občanský zákoník. Nepůjde však o normu, která by odpovídala na všechny jejich praktické otázky. Nový občanský zákoník nebude obsahovat úplnou úpravu vlastnictví bytů.

Kromě zákoníku tak bude pro úpravu vlastnických vztahů nutná ještě další norma, o které se ještě nic neví, protože nebyla ani navržena. Návrh zákoníku mluví o prováděcím předpisu, čímž nejspíš myslí vládní nařízení.

„Idea, že do občanského zákoníku bude nově zařazeno bytové spoluvlastnictví jako jedna z forem spoluvlastnictví, je dobrá. Bude to jasné východisko pro řešení konkrétních problémů a záležitostí vlastníků,“ soudí advokát Marek Novotný. Současně ale má za to, že by nebylo vhodné, aby to, co se „nevejde“ do občanského zákoníku, bylo řešeno pouze vládním nařízením.

„Většinu těchto záležitostí by vláda jako exekutivní orgán neměla řešit, vhodnější by byl zvláštní zákon,“ řekl Právu. Vlastníci budou mít rovněž větší možnost specifické úpravy vnitřních poměrů SVJ ve stanovách společenství.

Orgány

Návrh zákoníku podrobněji upravuje jen nejvyšší – shromáždění vlastníků jednotek. Statutárním orgánem bude výbor, ledaže stanovy určí, že je jím předseda společenství vlastníků. Stanovy mohou zřídit další orgány. Jednou z důležitých novinek je, že členem orgánu společenství může být i člověk, který nevlastní v domě žádnou jednotku. „To je rozumné opatření vzhledem k tomu, jak se zejména do výboru těžko shánějí zájemci,“ říká Novotný.

Hlasování na shromáždění

Občanský zákoník má zásadně zjednodušit hlasování na shromáždění. Pro schválení naprosté většiny záležitostí má stačit nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků bytů. Přísnější kvorum si mohou vlastníci schválit ve stanovách. Pouze ve výjimečných případech, kdy se mění velikost podílů na společných částech domu nebo když se výše příspěvků na správu domu a pozemku má stanovit jinak, než podle podílu na společných částech domu, pak má zákon vyžadovat souhlas všech vlastníků jednotek.

„Je otázka, jestli taková úprava není až příliš benevolentní,“ soudí Novotný. „Například stavební úpravy domu a změny vzhledu domu nyní vyžadují tříčtvrtinovou většinu všech hlasů vlastníků, což se zejména u úprav na stavební povolení zdá přiměřené,“ soudí Novotný. Zásadním problémem ale je, že nově mají mít možnost svolat shromáždění – kromě výboru – také vlastníci s pouhými deseti procenty hlasů, zatímco nyní je zapotřebí mít čtvrtinu všech hlasů. „Zcela reálně hrozí, že někteří vlastníci budou moci díky tomu v podstatě šikanovat ostatní a nutit je k neustálým zbytečným schůzím, a to na náklad všech vlastníků, což je nejen nepraktické, ale dokonce velmi nebezpečné,“ říká Novotný.

Hlasování mimo shromáždění

Návrh řeší i možnost o určité záležitosti rozhodnout i mimo shromáždění, tedy písemnou formou. Jednak tehdy, kdyby bylo svoláno shromáždění, ale to by vzhledem k počtu hlasů přítomných vlastníků nebylo schopné se usnášet, a jednak i v jiných případech, pokud by to připouštěly stanovy. „Jsem rozhodně pro to výslovně umožnit hlasování mimo shromáždění, protože někteří vlastníci svým nezájmem paralyzují činnost společenství a brzdí prospěšné věci. Je ale otázkou, jestli by takové hlasování nemělo probíhat pouze na návrh statutárního orgánu společenství,“ soudí Novotný. Zejména ve spojení se zmíněným přiznáním práva svolat shromáždění i jen pro vlastníky s pouhou desetinou hlasů je navržený systém určitým rizikem a zasloužil by upřesnění.

Práva a povinnosti vlastníků

Do návrhu občanského zákoníku se dostalo několik paragrafů, které by měly pozitivně přispět k posílení práv vlastníků bytů, ale současně i jejich odpovědnosti vůči ostatním. Například má být výslovně stanoveno, že vlastník může nahlížet do všech smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Toto právo má sice už nyní, ale není to nikde jednoznačně uvedeno.

Vážným problémem dnes je, když vlastník jednotky stavebně upravuje byt. Někteří neodpovědní vlastníci žijí mylně v přesvědčení, že si mohou dělat v bytě jakékoli stavební úpravy, čímž mohou ohrozit i ostatní vlastníky. Proto má mít vlastník povinnost umožnit do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu, byl-li k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

Jak se má hlasovat

 • Nadpoloviční většinou hlasů vlastníků přítomných na shromáždění – v naprosté většině záležitostí s tím, že přísnější kvórum si mohou vlastníci schválit ve stanovách.
 • Souhlas všech vlastníků jednotek – jen když se mění velikost podílů na společných částech domu, nebo když se výše příspěvků na správu má stanovit jinak, než podle podílu na společných částech domu.
 • Možnost hlasování mimo shromáždění, tedy písemnou formou, ve dvou případech:
 1. Bylo svolané shromáždění, ale nebylo usnášení schopné
 2. Připouštějí to stanovy.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 26. Březen 2012 - 23:18

  Převzato ze www.sagit.cz:

  Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. Protože v průběhu projednávání došlo k řadě změn a k některým posunům v přístupu, zpracoval Prof. K. Eliáš v březnu 2012 konsolidovanou důvodovou zprávu, která odpovídá schválenému textu zákoníku. Veřejnost tak má k dispozici text důvodové zprávy upřesněný a autorizovaný hlavním zpracovatelem nového kodexu. Na závěr publikace je zařazen podrobný věcný rejstřík.

  Vyjde začátkem dubna 2012

  PŘIPRAVUJEME

  autor: Prof. Dr. K. Eliáš, Doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. Marek Svatoš, vydal: Sagit

  1200 stran, Cena: 690,00 Kč včetně 14% DPH

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil haf (bez ověření), 23. Březen 2012 - 10:00

  Dobrý den,

  vstoupí-li tento ObčZ v platnost od 1.1.2014, budou automaticky pro hlasování platit kvora uvedená v ObčZ anebo ta stávající v platných stanovách? Co má vyšší váhu?

  A ještě jedna otázka – bude se nějakým novým předpisem upravovat i výčet společných částí domu? (nikde jsem to nenašla, ale návrh jsem prošla velmi rychle a možná jsem to přehlédla). A zase – pokud ano, platí automaticky nový předpis anebo stávající Prohlášení vlastníka?

  Děkuji, Hana

  Vložil Pavel, 26. Leden 2012 - 3:36

  Senátoři nepřijali žádné usnesení k novému megalomanskému ObčZ vytvořenému a podporovanému zejména plzeňskými právníky a tak za 30 dní bude postoupen na Hrad.

  Že např. chybí změnový zákon k ObčZ, že je ObčZ psán archaickou češtinou, že je založen na ideologii senátorům nevadilo.

  Snad se ho podaří novelizovat do konce roku 2013.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 13. Říjen 2011 - 8:02

  Podle včerejšího prohlášení absolventa právnické fakulty v Plzni pana Pospíšila se účinnost nového megalomanského ObčZ odloží nejméně na rok 2014. To znamená, že paskvil ZoVB přežije nejméně rok 2013.

  A protože je přece nový ObčZ již prakticky schválený asi bude velká nechuť něco na současném nevyhovujícím znění ZoVB měnit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Votočka, 13. Říjen 2011 - 8:58

  Trochu historie.

  Jak dlouho je na stole zcela nový ZoVB, který dosud nebyl přijat? 2 roky, 3 roky?

  O novém Obč.Z. se mluví jak dlouho? Údajně se na něm pracuje nepřetržitě 10 let. Přišel do hry v době kdy se Pospíšil stal poprvé ministrem. Schvalován měl být v roce 2010 s účinností 2013. Pak Pospíšil zmizel a nad novým občanem se zavřela voda. Nyní ze znova u vesla a tak jej opět prosazuje.

  Mám však pocit, že „hoši“ mají a budou mít jiné starosti a tak věštím, že nový občan, pokud vůbec, bude přijat, tak se tak stane v roce 2013 s účinností 2015 respekti­ve 2016.

  A v tom se tedy na časové ose naše názory rozchází.

  Klidný a slunný den

  Votočka

  Vložil Pavel, 13. Říjen 2011 - 9:26

  Pane Votočko,

  čas letí rychleji, než stačíme vnímat. Fungl nový ZoVB měl číslo ST 1118 v roce 2005. Pak padla vláda a šel pod stůl.

  Do nového občana byl „ZoVB“ násilně včleněn bez jakékoliv odborné diskuze. Nechali jen měsíc v 1/2011 na veřejné připomínky. Znal jsem předchozí varianty ObčZ a ty se včleněním ZoVB nepočítaly. Navíc zpravodajem je absolvent plzeňských práv pan Benda, který čaroval s řádkováním, aby splnil požadovaný rozsah své práce.

  Pospíšil se z Plzně zná s Eliášem a tak mu ten megalomanský předpis chce politicky prosadit navzdory odborným výhradám.

  Nechci publikovat svůj názor, od kdy bude nový občan platit. Pouze cituji veřejné zdroje.

  Pokud budou mít trochu rozumu, tak by měli vzít v úvahu rozsah předpisu a že by se s ním měla seznámit jak laická tak i odborná veřejnost.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil pochybující (bez ověření), 13. Říjen 2011 - 9:09

  Zdravím. Je škoda, že to nejde rychleji. Bohužel, ani tento nový zákon neuchrání společenství před prudily, potížisty a zloději. To kdyby se tak povedlo! To by bylo teprve klidných a slunných dnů......

  Vložil Votočka, 13. Říjen 2011 - 11:18

  Obávám se pane pochybující, že máte pravdu, i když částečně. Tak jak zde probíhala diskuze nad segmentem nového Občana, který se týká SVJ, tak mám za to, že shoda panuje v názoru,že se jedná o zlepšení nebo o zhoršení.

  Se znalostí našich půlmozků si počkám na paragrafové znění, až vyjde ve sbírce zákonů a teprve pak se budu kochat. A určitě nebudu sám, kdo tam najde díry, mezery a nebojím se výrazu nicotnosti či nulitnosti některých ustanovení.

  A to teprve bude krása, slunečno, jasno. Prostě pohoda, klid tabáček......

  Votočka

  Vložil lake, 21. Červen 2011 - 12:09

  Advokát Marek Novotný tvrdí: „Například stavební úpravy domu a změny vzhledu domu nyní vyžadují tříčtvrtinovou většinu všech hlasů vlastníků, což se zejména u úprav na stavební povolení zdá přiměřené“

  Ach ti advokáti! Pravda je jiná, advokát nečetl příslušné zákony.

  • Změna vzhledu domu vyžaduje bez diskuse souhlas všech (§ 13 odst. 3 ZoVB).
  • Úpravy domu vystačí s tříčtvrtinovým souhlasem pouze pokud není nutné stavební povolení nebo oznámení stavby. Jakmile je do věci nutno zapojit stavební úřad, stane se věc veřejnoprávní a postupuje se podle Stavebního zákona a Správního řádu. Je pak třeba souhlasu všech, což některé stavební úřady ignorují a spokojí se „načerno“ s třemi čtvrtinami.

  lake

  Vložil Pavel, 21. Červen 2011 - 23:06

  Pane lake,

  není pravda, že by JUDr. Marek Novotný nečetl příslušné zákony.

  Jako odborník na oblast nemovitostí a vlastnictví bytů je i vedoucím autorského kolektivu 4. vydání komentáře k ZoVB, který vyšel v únoru 2011.

  Je uváděn mezi spoluautory ZoVB. Domnívám se, že právě on může sdělit široké veřejnosti, co bylo záměrem autorů a zákonodárců. Zda se jejich úmysly podařilo srozumitelným a nesporným způsobem vtělit do ZoVB je ovšem věc jiná.

  Že má jiné názory než Vy je realita. A já jsem rád, že má jiné názory než Vy, protože své, pro praxi vítané, názory publikuje a soud k nim může přihlédnout.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 21. Červen 2011 - 23:34

  Pane Pavle,
  děkuji za objasnění. Opravuji tedy takto: Advokát Marek Novotný je spoluautorem ZoVB, tedy jej nepochybně četl; přesto o jeho obsahu uvedl v rozhovoru pro HN nesprávné informace. Pokud tedy to nepřekroutil autor článku ...

  Je zarážející údajné tvrzení pana Novotného (bez bližšího vysvětlení), že ke změně vzhledu postačuje tříčtvrtinová většina.
  Víme (a on jistě též, je-li spoluautorem ZoVB), že tomu tak není, ani nebyl takový úmysl zákonodárce. Naopak ke změně vzhledu je zapotřebí souhlasu všech, což je v zákoně výslovně uvedeno.

  Ze stejného soudku je tvrzení o tříčtvrtinové většině pro stavební úpravy. Poslední věta ustanovení § 11 odst. 5 o tom hovoří opět jasně: je-li dána rozhodovací pravomoc Stavebního úřadu, postupuje se výhradně podle VEŘEJNOPRÁVNÍCH předpisů Stavební zákon a Správní řád, nikoliv podle SOUKROMOPRÁVNÍ úpravy v § 11 odst. 5 ZoVB. Potvrzeno rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.
  ---------------------------------------------------
  S těmi autoritami je to těžké: například takový Tomáš Dvořák je jistě vynikající odborník, ale vzpomeňme jeho publikovanou (chatrnou a právně nepodloženou) konstrukci ohledně přechodu dluhů na nového vlastníka. K čemuž jsem se vyjádřil v jiné diskusi.

  lake

  Vložil Pavel, 21. Červen 2011 - 23:48

  Pane lake,

  Marek Novotný o 75% na změnu vzhledu píše mj. na str 200 a 201 zmiňované publikace. Odvolává se na novelu č. 171/2005 Sb., kterou bylo změkčeno kritérium 100% na 75% ve větě druhé § 11/5. A právě na tuto větu se odvolává třetí věta § 13/3.

  Osobně tento výklad vítám, protože za změnu vzhledu považuji i jinak barevně řešenou fasádu a na tu ve větším SVJ nejde sehnat 100%, protože se některým jedincům zkrátka vybrané řešení nebude líbit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jaro (bez ověření), 22. Červen 2011 - 7:28

  Pane Pavle, naprosto s Vámi souhlasím. Nebýt zmiňované novely, tak jsme nic neudělali. Jaro

  Vložil sicefágl (bez ověření), 22. Červen 2011 - 6:53

  Ja za změnu vzhledu považuji i jinou kliku nebo jiný tvar svítidla.

  Vložil lake, 22. Červen 2011 - 1:55

  Pane Pavle,

  děkuji za objasnění, ale spíše jste to zamotal. Ano, třetí věta § 13 odst. 3 se skutečně odvolává na § 11 odst. 5. Jenže o tom zde nediskutujeme – jde přece o obsah DRUHÉ věty § 13 odst. 3 a o vzhled domu. V čem je spatřována souvislost věty druhé s větou třetí? Žádná není.

  Mezi námi, ono to při novelizaci bylo jinak. Novelou č. 171/2005 Sb. nebylo změkčeno kvórum (ze 100 na 75%), ale spíše zpřísněno (z 50 na 75%). Opravy, které před novelou stačilo odhlasovat prostou většinou přítomných podle § 11 odst. 2, se ocitly v režimu „tříčtvrtinová většina všech“. Porovnejte si znění před novelou a po ní, uvidíte sám …

  To, co nazýváte výklad pana Novotného je takovou fantasmagorickou konstrukcí. Ustanovení § 13 odst. 3 obsahuje tři věty, z nichž každou je nutno chápat jako samostatnou právní normu.

  • První věta se týká samotné jednotky: vlastník nesmí provádět úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Jde o kogentní ustanovení.
  • Druhá věta se týká celého domu: zapovídá vlastníkovi jednotky provádět úpravy, jimiž se mění vzhled domu, bez souhlasu všech. Jde o dispozitivní ustanovení, jehož aplikaci může vyloučit jen shodná vůle všech vlastníků jednotek.
  • Třetí věta se týká těch úprav, které nespadají ani pod větu první, ani pod větu druhou. Na tyto případy se použije obdobně ustanovení § 11 odst. 5 věty druhé, jako lex generalis. Jde o dispozitivní ustanovení, jehož aplikaci může vyloučit jen shodná vůle tří čtvrtin vlastníků jednotek.

  I kdybych se rozkrájel, žádné speciální čtení zákona „podle Novotného“ tam nikde nevidím. Ze samotného gramatického znění zákona nelze takovéto čtení nijak odvodit. Každá z vět reglementuje jinou část vztahů v SVJ, kvóra jsou rovněž různá.

  Argument racionálního zákonodárce:
  Pokud bychom přijali argumentaci kterou označujete za výklad M. Novotného, pak by věta 2 byla formulována nesprávně. Racionální zákonodárce by tedy větu 2 jistě při novelizaci zákona vypustil, nebo by ji upravil (ze 100% na 75%), aby tuto zbytečnou rozpornost odstranil.

  Z toho, že racionální zákonodárce větu 2 nevypustil, ani neupravil, soudím, že ve výkladu této části mám pravdu já a pan Novotný ji nemá. Kdyby totiž měla platit jeho verze, pak bychom měli co do činění s neracionálním zákonodárcem, kterým by ovšem byl – jak jste zmínil – Marek Novotný sám (!!!).

  Kruh se tím uzavírá. Na názory neracionálního zákonodárce (ač publikované tiskem) bych nevsadil ani děravý pětník. Ostatně soudím, že výklad zákona, který není ničím podložen, si nezaslouží dalšího rozboru.

  lake

  Vložil A.P. (bez ověření), 22. Červen 2011 - 13:04

  Pane lake opět používá gramatický výklad zákona. Doporučoval bych přečíst si např. publikaci o společenství vlastníků jednotek od JUDr. Pražáka, kde je tento problém celkem dobře rozebraný a vyložený (v souladu se zdravým [a nikoli zabedněným] rozumem).

  Pan lake stále dokola vykládá zákony, ale jediné argumenty, které nám předkládá, jsou argumenty čistě gramatické. Soudím tedy, že pan lake je možná pedagog (obor český jazyk se zaměřením na stavbu věty a gramatiku). Bohužel v praktickém životě je to naprosto nepoužitelné (viz jeho nápad na pořizování termosnímků – http://www.portalsvj.cz/…ena-spotreba#…).

  Občas by to chtělo používat zdravý rozum!

  PS: Existují i jiné než doslovné výklady zákona! Nerad to připomínám, ale doslovným výkladem bible bylo v historii napácháno jednoznačně nejvíce škody. Zkuste se nad tím zamyslet.

  Vložil lake, 22. Červen 2011 - 14:33

  Pane A.P., víme, že v jiném vláknu jste se dříve pochlubil, že jste si koupil knihu o SVJ od JUDr. Pražáka. To je v pořádku, čtěte si. Jenže pokud mi chcete vyčítat gramatický či jiný výklad zákona, musel byste Vy sám podat výklad jiný, vlastní.

  Ale k tomu jak vidno nedošlo. Co jste chtěl sdělit vaším příspěvkem, nemáte-li k věci co říci?

  lake

  Vložil A.P. (bez ověření), 23. Červen 2011 - 7:48

  Pane laku, nepochopil jsem, že proč by někdo, kdo s vámi polemizuje, nesměl poukazovat na jiné výklady, a musel používat jen své vlastní výklady? Pokud by všichni právníci museli používat jen své vlastní (originální) výklady, pak by v žádných dvou stejných sporech nesměli rozhodnout stejným způsobem. Z toho je vám doufám jasné, že požadavek na vlastní výklad je naprostý nesmysl. Skoro všichni lidé na Zemi si osvojují názory od druhých lidí (originální názory se objevují jen výjimečně a většinou jde pouze o modifikaci těch předchozích). Dokonce i vaše názory a výklady jsou pouhou kopií toho, co už tu dávno bylo. Jak se píše v bibli: „Není nic nového pod sluncem“.

  A na odlišné výklady různých problémů jsem vás již několikrát upozorňoval – třeba právě z výše citované literatury, kterou bych vám vřele doporučil ke čtení (možná byste si nakonec uvědomil, že na světě existují i jiné názory, jiní lidé a jiné možnosti).

  Vložil lake, 23. Červen 2011 - 10:22

  Pane A.P.,

  Inu je jedno zda vlastní nebo převzatý výklad. Vy jste však nepodal žádný z nich.
  Nesprávně tvrdíte, že jste se mnou polemizoval. Nepolemizoval jste. Jen jste uvedl ničím nepodložený subjektivní názor.
  Vést polemiku znamená uvést nejen názor na věc, ale též jej podložit argumenty (je jedno zda vlastními nebo citovanými).

  Já jsem při rozboru §13 odst. 3 ZoVB své argumenty předestřel. Mimochodem, neuplatnil jsem pouze výklad gramatický, jak z neznalosti tvrdíte. Argument "racionálního zákonodárce" použil např. Ústavní soud v usnesení III. ÚS 671/02 a pomocí této konstrukce běžně vykládá zákon i Nejvyšší soud.

  lake

  Vložil Jaro (bez ověření), 21. Červen 2011 - 16:39

  Vážení členové výborů. Mám pro Vás radu. Nechcete nic dělat? Chcete, aby Vám spadl dům na hlavu? Řiďte se podle Lake. Na vše jenom 100 %. Sice to nikdy nedokážete, ale u Lake to prý bude podle zákona. Sláva mu. Jaro

  Vložil lake, 21. Červen 2011 - 21:40

  Pane Jaro,
  je zřejmé, že netušíte o čem píšete. K tomu, aby Vám nespadl dům na hlavu, je zejména nutné provádět jeho údržbu a opravy. Oba druhy činností se zpravidla obejdou bez ohlášení či stavebního povolení a k jejich schválení tedy dochází uvnitř SVJ.

  • O údržbě domu rozhoduje výbor nebo pověřený vlastník (§ 9 odst. 11 ZoVB). Rozhodnutí shromáždění k tomu netřeba, neurčují-li tak stanovy; pokud ano, půjde o schvalování prostou nadpoloviční většinou přítomných (§ 11 odst. 2 ZoVB).
  • O opravách domu se rozhoduje tříčtvrtinovou většinou všech (§ 11 odst. 5 ZoVB).

  Je tedy zřejmé, že Vaše pitvoření a tvrzení „Na vše jenom 100 %“ nemá s realitou nic společného. Též to nemá nic společného s tím, co jsem napsal já výše. Pište raději jen o věcech, kterým rozumíte.

  lake

  Vložil Jaro (bez ověření), 21. Červen 2011 - 22:09

  Vážený pane, konečně jste mi to vysvětlil. A to dělám předsedu 10 let, a doteď jsem to nepochopil. Ale stačíte Vy a je mi to jasné. Doteď jsme to vše dělali úplně špatně. A to jsme udělali termoregulaci, novou střechu, nové výtahy, nové vchody, výměnu všech oken a rekonstrukci domu za 30 milionů. Dám to všechno rozebrat, protože jsme hlasovali špatně. Jaro

  Vložil lake, 21. Červen 2011 - 23:06

  Vážený pane Jaro,
  i já jsem byl předsedou (asi 8 roků) a za tu dobu jsme udělali novou střechu s dodatečnou izolací, rekonstrukci rozvodů vody do mědi, rekonstrukci topné soustavy s regulací diferenčního tlaku, termoventily a IRTN, modernizaci výtahů.

  To ovšem nic nemění na tom, že jste se zde bez znalosti věci pustil do kritiky cizího názoru, aniž byste tušil o co jde. Vaše bláboly o "spadnutí domu na hlavu" a o "100% vždy" jsou toho důkazem.

  Chcete-li se povýšenecky pošklebovat nad názorem jiného diskutujícího, musíte napřed mít potřebné znalosti, abyste porozuměl, co dotyčný říká. Tato podmínka u Vás zjevně není splněna.

  lake

  Vložil 566a567, 23. Červen 2011 - 0:05

  Milý Rudolfe,

  je sice fajn, že „kdybyste to dělal podle Laka, tak už jste v Bohnicích“, ale skutečnost, že předsednictví prováděné řádně, je naprosto plnohodnotný džob, je noddiskutovatelná. Ten čas, pokud to máte dělat předpisově, ale i pokud to nechcete dělat předpisově a přitom spravedlivě, si to v průměru 40 hodin týdně vezme.

  Vím to, protože to dělám – asi „podle Laka“ – ale je mi to milejší, než se nechat deptat kterýmkoli z vlastníků, že mám to či ono nepodložené a proč to tak a tak provozujeme. A že nám v domě zrovna ještě jeden byt vlastní město.

  Tedy, být na Vašem místě, moc bych to „nešulil“.

  Filip, Praha 42 – POSTOLOPRTY, 566a567@seznam.cz

  Vložil Matematik (bez ověření), 23. Červen 2011 - 0:26

  40 hodin týdně je 5,714285714 hodiny každý den. To bude překlep, že?

  Vložil 566a567, 23. Červen 2011 - 23:46

  Dobrý den!

  Může se zdát nepravděpodobné, ale ten průměr k šesti hodinám denně by tak nějak vycházel.

  Na nic si nebereme firmu, cokoli můžeme, děláme svépomocí, většinu tedy já (když to tu jediný umím), a když náhodou nemakám rukama, tak dělám admindu.

  Filip, Praha 42 – POSTOLOPRTY, 566a567@seznam.cz

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 22. Červen 2011 - 9:59

  do baráku se nastěhuje „prudič " a chce všechno zkontrolovat – všechno je špatně a vy stojíte u soudu a máte problém. rady "lake“ jsou k nezaplacení – protože i když nemůžu splnit zákonné požadavky, vím kde a jak porušuju zákon a kryju si záda. Naštěstí soustava je třídílná – majitel – svj – výbor. a dá se v tom bruslit. ale snaha o to „nenechat se nachytat na švestkách“ je vždy plusem.

  Vložil eliška přemyslovna (bez ověření), 22. Červen 2011 - 9:48

  Přispívám svojí zkušeností. Věřte, že existují také společesntví kde to jinak než podle lake dělat nejde.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 21. Červen 2011 - 7:47

  Členem orgánu společenství může být i člověk, který nevlastní v domě žádnou jednotku – tento nesmysl odporuje ústavě.

  Vložil svjvmt, 21. Červen 2011 - 8:54

  Kdyby se o majetek staral lépe než vlastníci, nic proti tomu (proč ne, za slušnou odměnu). Není zatížen vztahy v domě. ZVB ho ve výboru nezakazuje, nicméně hovoří o shromáždění vlastníků jednotek. A kdo může být ve výboru je zřejmě ve Stanovách, u nás ano.

  Vložil Pavel, 21. Červen 2011 - 7:50

  Prosím o sdělení s jakým ustanovením je v rozporu, pokud členem výboru je osoba nevlastnící jednotku. Již v současné době jsou tyto osoby běžně voleny do výboru a zapisovány soudy.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 21. Červen 2011 - 8:55

  Je to stejné, jako kdyby o vašem domě, autě, skříni rozhodoval soused z třetí ulice.

  Vložil Pavel, 21. Červen 2011 - 9:16

  Ve svém prvním příspěvku jste tvrdil, že když je nevlastník ve výboru, tak je to v rozporu s Ústavou. Na základě Vaší zmatené odpovědi usuzuji, že Vaše původní tvrzení je pouhý blábol.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil G.X, 21. Červen 2011 - 9:04

  Jednatelem s.r.o. také nemusí být společník :) Zamyslete se :)

  G.X.

  Vložil jardaparda, 21. Červen 2011 - 9:03

  Je to na vás, co jste si dali do stanov, zákon to prostě nepřikazuje/ne­zakazuje. U nás to musí být vlastník (doufám, že na věčné časy a nikdy jinak).

  Vložil Alena1 (bez ověření), 21. Červen 2011 - 10:25

  My jsme chtěli do výboru taky nevlastníka, je to syn paní, která se odstěhovala a syn tam bydlí, má tam trvalé bydliště, ale není vlastník. Soud nám ho neuznal.Volala jsem tam a ptala se proč. Prostě to nejde a hotovo.

  Vložil 566a567, 22. Červen 2011 - 23:58

  Dobrý den!

  tak jen pro úvod: „No to teda 'de!“

  Samozřejmě, že nemusí být vlastníkem. A šlo to vždy. Pokud Vám paní na rejstříku řekla, že to nejde, tak má taky nulové informace. Mně také tvrdila, že musíme mít v názvu popisné číslo (jako asi i vám), ale není to pravda.

  Dupněte na ni – já té naší poradil aby si obvolala jiné OR, ona tak učinila a najednou to šlo. Ještě se mi omlouvala, že přece jen ta SVJ jsou pro ně dost okrajová zálěžitost.

  Nic nezakazuje, aby členem výboru byl vlastník, když si ho zvolíte.

  Je jisté, že bude objektivnější než kterýkoli vlastník. A tvrzení, že by mohl být rizikový, je hloupost, protože s ním ve výboru přece jsou další dva, ne?

  Takže jak píší ostatní moudří: jde to!

  Filip, Praha 42 – POSTOLOPRTY, 566a567@seznam.cz

  Vložil 566a567, 25. Červen 2011 - 21:43

  Velká omluva. Pokud jedete na vzorovky nebo z nich máte toto opsáno, a tyto máte na rejstříku, pak je opravdu článek VI. odstavec 2 tím, co znemožňuje zvolit nevlastníka.

  Není ale nic snazšího, než si stanovy upravit k obrazu svému, a bude to možné.

  My jsme takhle musili upravovat ve stejném článku odstavec 4, když předsednictví dělám já, přestože zvolen jsem nebyl.

  Naše stanovy (které navazují na stanovy vzorové a zpřesňují odlišnost jejich aplikace na společenství), článek VI.: (1) Závazek k výkonu volené funkce je zastupitelný. (2) Článek VI. odstavec 4 vzorových stanov se nepoužije.

  Když tam toho nevlastníka chcete, udělejte si něco podobného a je vyřešeno.

  Za mystifikaci se znovu omlouvám a Lakovi díky, že na to upozornil.

  Filip, Praha 42 – POSTOLOPRTY, 566a567@seznam.cz

  Vložil Starý předseda (bez ověření), 26. Červen 2011 - 6:19

  1)Pokud jste nebyl zvolen, nemůžete být členem a předsedou výboru.

  2)Ustanovení „článek VI.: (1) Závazek k výkonu volené funkce je zastupitelný.“ je absolutně neplatné.

  3)Ustanovení „článek VI.: (2) Článek VI. odstavec 4 vzorových stanov se nepoužije.“ je tzv. mrtvé ustanovení. Vzorové stanovy nejsou platné pro SVJ, které si přijmou své stanovy. Říkat, že něco z neplatných stanov se nepoužije potom nedává smysl. Ale oproti ostatním předpokládaným závadám ve stanovách je to v poho.

  Vložil 566a567, 27. Červen 2011 - 10:41

  Tady se více než dobrý a den hodí:

  Chytrej a starej!

  Citace byla provedena ze stanov, které jsou stanovami našimi a přitom stanovami, které navazují a zpřesňují aplikaci vzorových stanov na společenství.

  Možná je to poněkud méně obvyklé, neřku-li výjimečné, ale tohle byla nejlepší cesta.

  Pokud potřebujete vysvětlit společenství složenému z lidí, kteří mají sotva základní vzdělání, není to možné dělat tak, že budu moci nechávat projít shromáždění čteními „téměřopisů“ vzorovek. To bychom tam seděli ještě nyní, kdy nám skončilo funkční období!

  Když nechám vzorovky žít, zůstávají tak přílohou obecně platného právního předpisu (vyhlášky ze Sbírky) a tento nemusím jako předseda, navrhující s výborem nové stanovy, vůbec řešit. To ať se každý učí sám.

  Ale pokud chci schválit od shromáždění „sedláků“ stanovy, tak musím udělat to, aby mi jim všichni porozuměli nebo se mi budou schopni při první příležitosti vymlouvat, že tomu či onou nerozuměli. A já nebudu mít čísté svědomí, že věděli, s čím sohlasí. Tedy se dalo vyjít jediným způsobem.

  Na třech listech vypsat odlišnoti proti vzorovkám. Vy tu k tomu budete mít pysky, když se to líbilo i dvěma hlavám na NSS, to mě fakt rajcuje!

  A proto! Nechtěl byste mě pozvat k vám do společenství, abych se u vás v domě poptal, kolikrát se četly stanovy, kdepak to máte zapsané a vůbec celý zápis, kdo čemu neporozuměl a pro koho se ten daný text rozebíral, zdalipak je vlastníci chápou a kdy jste každému vlastníkovi předal jeho výtisk stanov jako členovi společenství? Nebo také patříte mezi ty „staré struktury, pardon“, předsedy, kteří mají maximální zájem, aby všichni kolem byli tupé stádečko a poslouchalo?

  Machruje tady a přitom má … místo JUDr. leda tak PUDr., hradlář jeden! /-:

  Filip, Praha 42 – POSTOLOPRTY, 566a567@seznam.cz

  Vložil lake, 21. Červen 2011 - 10:52

  Paní Aleno,
  neexistuje žádný zákonný předpis, který by zakazoval nevlastníka ve výboru.
  Pokud ovšem máte stanovy podle vzorových, pak se není co divit: tento zákaz je v nich uveden (čl. VI odst. 2). V tom případě soudce postupoval v souladu s právem.

  lake

  Vložil jardaparda, 21. Červen 2011 - 7:45

  Až na ten nesmysl o členech výboru (jak fakticky - protože je to možné i dnes, tak protunelující odpovědí advokáta) a kontroverzi ohledně 75% a 100%, je to zajímavej článek.
  Např. těch 10% jsem taky psal, že je velký riziko, ale byl jsem tu seřván. Záležet bude každopádně na stanovách, a jak si kdo co na shromáždění obhájí. Důrazné varování bude v mnoha ohledech každopádně probíhat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".