Vlastníci mohou sami svolat shromáždění

Vložil lake, 9. Listopad 2010 - 19:41 ::

Čas od času zde některý poplašený diskutující šíří fámu, že vlastníci nemohou svolat shromáždění, nýbrž pouze mohou ke svolání "dát podnět" někomu jinému.

Tento názor je nesprávný. Vlastníci s jednou čtvrtinou hlasů samozřejmě mohou sami svolat shromáždění. Je třeba přečíst si, co o věci říká zákon v § 11 odst. 1 ZoVB:
"Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů."
Podnětem k tomu, aby se vlastníci dostavili na dané místo v daném čase a uskutečnili tím schůzi shromáždění, bude nejspíše pozvánka, řádně vyvěšená nebo doručená vlastníkům jednotek. Není pochyby o tom, že tento podnět (pozvánku na shromáždění) může podle zákona sestavit a rozeslat:
- výbor, nebo
- pověřený vlastník, nebo
- vlastníci mající alespoň jednu čtvrtinu hlasů.
Všechny tyto tři varianty jsou podle znění zákona rovnocenné. Všechny tři vyjmenované subjekty mají shodně právo svolat shromáždění. Pořadí uplatnění tohoto práva, postupy a další údaje o způsobu svolání shromáždění jsou obsaženy ve stanovách konkrétního SVJ (§ 9 odst. 14 písm. (c) ZoVB).

Dalším častým případem, je, že subjekt uvedený v § 11 odst. 1 "dává podnět" (pokyn, příkaz) jiné osobě, například:
- společnosti vykonávající správu,
- advokátní kanceláři či právníkovi,
- osobě nebo osobám plnícím funkci orgánů společenství (§ 9 odst. 9 ZoVB)
- družstvu které bylo původním vlastníkem budovy a vykonává správu domu (§ 9 odst. 10 ZoVB).
Tato osoba pak zajistí splnění "podnětu" v souladu se stanovami - vytiskne například pozvánky a obálky, odešle či doručí členům SVJ, dále zajistí místnosti a případně pozve notáře. I tento způsob svolání shromáždění je v souladu se zákonem.

Mimochodem, svolání shromáždění není podle ustálené judikatury právním úkonem, takže není důležité, kdo shromáždění svolává. V pozvánce by však vždy mělo být uvedeno na čí podnět se tak děje.

Zákon používá obecnou formulaci "shromáždění se sejde z podnětu...", což pokrývá všechny myslitelné případy:
• jak ten, kdy svolavatelem je přímo subjekt uvedený v § 11 odst. 1,
• tak i případ, kdy svolání technicky zajistí jiná osoba.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil kulyifon (bez ověření), 6. Listopad 2012 - 20:41

  Zajímalo by mě jestli je takto svolané shromáždění vlastníků vůbec platné , pokud dotyční svolavatelé nepředloží pozvánku s „originálnímy“ podpisy ,ale pouze okopírovanou formu a to i přímo při samotném konání shromáždění .

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 10. Listopad 2010 - 12:17

  Nesouhlasím s tvrzením, že „dát podnět“=„svolat“.

  Dle §9/14 ZoVB:

  Stanovy společenství musí obsahovat…

  1. orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich

  svolávání,

  Ze vzorových stanov:

  (4) Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je výbor nebo pověřený vlastník. Není-li zvolen výbor nebo pověřený vlastník, svolává shromáždění ten, kdo plní funkci orgánů společenství. Svolavatel připravuje též podklady pro jednání shromáždění.

  (5) Shromáždění musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doručení této žádosti.

  (6) Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždění podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství, jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů.

  Vložil lake, 10. Listopad 2010 - 16:11

  AnonymousX píše "Nesouhlasím s tvrzením, že „dát podnět“=„svolat“."
  Pro své tvrzení neuvádí žádný argument, není tedy o čem diskutovat. Na slovíčkaření nemám čas.

  Dále cituje § 9 odst. 14 ZoVB, avšak nikdo neví proč. Toto ustanovení říká pouze to, že ve stanovách má být upřesněn způsob svolání shromáždění - čímž je například: vyvěšením v domě, nebo doručením pozvánky do poštovních schránek v domě, nebo odesláním pozvánky na adresu trvalého pobytu vlastníka, nebo pozváním ústně, atd., atd.
  S oprávněním svolat schůzi shromáždění (o čemž zde diskutujeme) to nemá nic společného.

  Dále AnonymousX cituje vzorové stanovy, o kterých jsem ovšem nic nepsal - bylo by to zbytečné, každé SVJ má vlastní stanovy s vlastní úpravou. Jisto je, že ZoVB svolání schůze shromáždění přímo vlastníky umožňuje. Konkrétní stanovy, které snad toto výslovně zakazují, jsou v příslušné části absolutně neplatné.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 10. Listopad 2010 - 19:13
  • lake uvedl: „Pro své tvrzení neuvádí žádný argument, není tedy o čem diskutovat.“

  Každý průměrně inteligentní člověk chápe, že věty uvedené v jednom příspěvku patří k sobě, že nelze vytrhnout jednu větu z kontextu.

  • lake uvedl: „Dále cituje § 9 odst. 14 ZoVB, avšak nikdo neví proč.“

  Lake neví proč, lake nechápe. Nechápe, ale místo toho, aby se slušně zeptal, tak píše urážlivým tónem a schovává se za jiné. Tedy pro lake uvádím, že cituji toto ustanovení pro zdůvodnění svého tvrzení v úvodu. Tedy uvádím onen argument, který lake postrádal.

  • lake uvedl: „Toto ustanovení říká pouze to, že ve stanovách má být upřesněn způsob svolání shromáždění…“

  Ani zde nemá lake pravdu. Aby mohlo být něco upřesněno, musí to už být nějakým způsobem určeno. Způsob svolávání shromáždění v ZoVB stanoven není, ale citovaným ustanovením je přenesena povinnost stanovit toto ve stanovách.

  • lake uvedl: „S oprávněním svolat schůzi shromáždění (o čemž zde diskutujeme) to nemá nic společného.“

  lake se uchyluje ke slovíčkaření (sám v úvodu je ale odmítl), ovšem opět špatně. Nediskutujeme o oprávnění svolat shromáždění, ale o svolání shromáždění. To v sobě zahrnuje jak oprávnění svolat, tak způsob jakým toto bude realizováno.

  • lake uvedl: „Dále AnonymousX cituje vzorové stanovy, o kterých jsem ovšem nic nepsal.“

  Oh, ten egoismus. Psát lze pouze o tom, co chce lake. Předpokládám, že většině ostatních je zřejmé, že vzorové stanovy jsem uvedl jako příklad, jak je možné naplnit zmiňované ustanovení zákona.

  • lake uvedl: „Jisto je, že ZoVB svolání schůze shromáždění přímo vlastníky umožňuje.“

  Co kdyby lake, na podporu svého tvrzení, uvedl přímo nějaký §, či rozsudek ? Nemůže? Nemá? Tak to asi s tím přímým umožněním asi nebude až tak přímé!

  Přeji pěkný zbytek večera.

  Vložil lake, 11. Listopad 2010 - 1:11

  AnonymousX napsal: "Co kdyby lake, na podporu svého tvrzení, uvedl přímo nějaký § ?"
  AnonymousX se zde přiznává, že vůbec nečetl úvodní příspěvek: v něm totiž uvádím jak paragraf (ustanovení § 11 odst. 1 ZoVB), tak i doslovnou citaci příslušné části, včetně vysvětlení. Diskusi s osobou, která ani neví, o čem se zde píše, považuji za ztrátu času.
  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Vlastníci s jednou čtvrtinou hlasů mají právo dát podnět ke schůzi shromáždění - naprosto stejné právo má pověřený vlastník a výbor. Pokud se někdo domnívá opak, pak zřejmě neuznává platnost této části ZoVB a tím ovšem zpochybňuje i právo výboru a pověřeného vlastníka dát podnět ke schůzi shromáždění. Docela by mne zajímalo, jak z toho chce dotyčný vybruslit. V tom případě prosím o korektní a srozumitelnou argumentaci:

  (1) Pokud se domníváte, že příslušná část § 11 odst. 1 je neplatná pro rozpor s právním předpisem vyšší právní síly, pak uveďte:
  (a) o který předpis se jedná (Ústava nebo LZPS),
  (b) s kterou částí a odstavcem příslušného předpisu je tato část ZoVB v rozporu,
  (c) zdůvodnění v čem podle Vás tento rozpor spočívá,
  (d) od koho podle Vás vzejde podnět k uskutečnění shromáždění, když ani výbor, ani pověřený vlastník, ani vlastníci se čtvrtinou hlasů jej dát nemohou.

  (2) Pokud se domníváte, že příslušná část § 11 odst. 1 je neplatná pro rozpor s jiným ustanovením ZoVB, uveďte laskavě
  (a) o které ustanovení se jedná,
  (b) v čem podle Vás tento rozpor spočívá,
  (c) proč podle Vás právě příslušnou část § 11 odst. 1 je třeba označit na neplatnou,
  (d) od koho podle Vás vzejde podnět k uskutečnění shromáždění, když ani výbor, ani pověřený vlastník, ani vlastníci se čtvrtinou hlasů jej dát nemohou.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 11. Listopad 2010 - 7:32

  lake, co kdybyste mimo své příspěvky také četl příspěvky na které reagujete ?

  Tedy pro obzvláště nechápavé ještě jednou, pomalu:

  §11/1 ZoVB: Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

  §9/14 c) ZoVB: ( Stanovy společenství musí obsahovat…) orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání,

  Tedy §11 používá výraz podnět a udává, kdo má oprávnění podat tento podnět. Dále pak §9 přenáší stanovení pravidel pro svolávání do stanov. (příklad realizace je ve vzorových stanovách, uvedl jsem v dřívějším příspěvku). Tedy ZoVB rozlišuje pojmy podnět ke svolání od samotného svolávání. A opět se dostáváme k mému názoru (argumenty jsou zde uvedeny), že podnět ke svolání není to samé jako svolání.

  Přeji pěkný den.

  Vložil lake, 7. Leden 2011 - 4:10

  Snad abych to zde uzavřel ...
  AnonymousX napsal: "... ZoVB rozlišuje pojmy podnět ke svolání od samotného svolávání."

  To ovšem není pravda. Pojem "(dát) podnět ke svolání" ZoVB vůbec nezná, nemůže jej tedy rozlišovat. AnonymousX si vymyslel tento termín a pak jej používá jako by šlo o platný citát, údajně "přímo ze ZoVB". Těžko pak rozumně diskutovat s osobou, která si ani nepřečetla skutečné znění zákona.

  AnonymousX není ve svém omylu sám. Stejný nesmysl zde tvrdí Anonymous (10. Listopad 2010 - 13:05). Ve vláknu Kdo svolává shromáždění 11 jsem před časem vyjmenoval citáty diskutujících, kteří v posledních dvou letech tvrdili totéž a vyšperkovali to fantazijními nápady o tajemné osobě X, které je nutno poníženě "dát podnět" a ona pak shromáždění teprve svolá (pokud se jí uráčí a až uzná za vhodné).

  Takovýto názor staví vlastníky jednotek do role ponížených prosebníků, kteří jsou nesvéprávní a musejí čekat jak se vrchnost rozhodne. Skutečnost - tak, jak plyne z ústavního principu nakládání s vlastnictvím a z textu ZoVB - je zcela jiná: pány v SVJ jsou vlastníci jednotek, nikoliv tajemný X (Jan Tleskač? Fantomas?), o kterém se ZoVB ani nezmiňuje.

  Okruh osob, oprávněných iniciovat schůzi shromáždění, je v ZoVB jasně stanoven v v § 11 odst. 1: výbor, pověřený vlastník, vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. K nim se řadí původní vlastník v případě prvního shromáždění (§ 9 odst. 8 ZoVB).

  Tento výčet je nepochybně taxativní. Od toho se nelze odchýlit stanovami. Stanovy mohou zákon nanejvýš doplnit a upřesnit. Je vyloučeno, aby stanovy "natvrdo" zakázaly vlastníkům s jednou čtvrtinou hlasů svolat shromáždění.

  Doufám, že zbytečná diskuse tím skončila.
  lake

  Vložil Anonymous, 10. Listopad 2010 - 13:05

  Lake nejprve tvrdí, že „dát podnět ke svolání“ = „svolat“. „Dát podnět ke svolání“ i „svolání“ je řešeno v zákoně na jiných místech, jak uvedl AnonymousX, a ani vzorové stanovy nepředpokládájí, že „dát podnět ke svolání“ = „svolat“, jak rovněž uvedl AnonymousX.

  Lake pro svůj ojedinělý názor ve své odpovědi žádné argumenty neuvádí, pouze mlží tím, že řeší možné způsoby doručování pozvánky. Doručování pozvánky je samostatná otázka (nijak jednoduchá) a s problémem, zda „dát podnět ke svolání“ = „svolat“, přímo nesouvisí. Pochopitelně, že se svolává pozvánkou, na tom se snad shodneme všichni (i když si dokážu představit i stanovy, které platně uvedou, že „schůze shromáždění se sejde každoročně vždy 15. dubna ve 14.00 hodin v domovním fitcentru a členové o tomto termínu nebudou obesíláni“. I tak bude potřeba doručit členům program schůze).

  Vložil Anonymous, 9. Listopad 2010 - 20:35

  „Vlastníci s jednou čtvrtinou hlasů samozřejmě mohou sami svolat shromáždění. Je třeba přečíst si, co o věci říká zákon.“

  Zákon o tom, že by vlastníci s jednou čtvrtinou hlasů snad mohli svolat shromáždění, neříká nic. Je třeba si přečíst, co o svolávání shromáždění říkají stanovy. Zákon jasně říká, že svolávání shromáždění řeší stanovy.

  Vložil Anonymous1 (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 20:30

  Zapoměl jste, že platné je také doručení pozvánky poštou nebo předáním osobně do ruky (při tom je možné výdatně drbat některé členy společenství).

  Vložil lake, 9. Listopad 2010 - 21:41

  Pane Anonymous1,
  nezapomněl jsem na žádnou z možností doručení pozvánky. Používám pojem "doručení" v tom smyslu, jak mu konstantně rozumí soudy: písemnost je doručena okamžikem, kdy se dostala do dispoziční sféry adresáta. Což v soukromoprávní sféře odpovídá interpretaci ustanovení § 45 odst. 1 ObčZ. Doručením tedy je například:
  - doručení dopisu,
  - doručení telegramu,
  - vhození oznámení do poštovní schránky o uložení na poště,
  - vhození zprávy do poštovní schránky adresáta,
  - předání do vlastních rukou adresáta.

  lake

  Vložil lake, 1. Leden 2011 - 17:29

  Vážení,

  Tato diskuse je výhradně na téma „Právo svolat shromáždění“. Na otázky o DORUČOVÁNÍ ani na laické názory na tento problém nebudu zde nadále reagovat. Jedná se o zcela jinou otázku. Pokud to někoho zajímá, diskuse k problematice doručování v SVJ je zde: http://www.portalsvj.cz/…e/dorucovani . Děkuji.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".