Svévolné odpojení od centrálního vytápění

Vložil Krupp, 31. Leden 2013 - 17:20 ::

Prošel jsem všechny diskuse k tomuto tématu. Bohužel jsem však nalezl pouze dotazy, kdy si majitel zřídí, nebo chce zřídit jiné vytápění. Rád bych popsal jiný případ, kdy se majitel odpojil a žádné topení nenainstaloval. Prostě krade teplo. Podle vyhlášky 372/2001 by měl platit pouze ZS. Mohlo by se na něj pohlížet i tak, že má nižší spotřebu než průměr a počítat mu 60%. I to se mi jeví pro něj výhodné a ostatní doplácejí. Vzhledem k tomu, že nemáme indikátory tepla, napočítali jsme mu stejně jako ostatním podle plochy. On podal reklamaci a žádá účtovat pouze základní spotřebu. Jedná se o provozovnu s obrovskými výklady s jednoduchými skly, kde i toto nakradené teplo odchází pánu bohu do oken. Na základě jakého ustanovení je možno reklamaci odmítnout?

Jirka

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Okrádaný vlastník (bez ověření), 29. Duben 2020 - 11:39

  „se majitel odpojil a žádné topení nenainstaloval. Prostě krade teplo. Podle vyhlášky 372/2001 by měl platit pouze ZS.“ (Vložil Krupp, 31. Leden 2013 – 17:20)

  Nepíšete, zda k odpojení bytu došlo legálně. Pokud ano, skutečně hradí dále pouze základní složku. Pokud k odpojení došlo nelegálně, platí se podle právního stavu, tj. hradí dále základní i spotřební složku (byt je podle práva i nadále připojen a svévolné nelegální odpojení nemá žádné účinky).

  Řešíme v domě podobnou věc, hradím za odpojené byty.

  Vložil lake, 31. Leden 2013 - 18:30

  Hm. A čemupak říká ten pán "základní spotřeba"?
  V domě nevybaveném indikátory se základní složka nákladů rozúčtuje podle započitatelné podlahové plochy a spotřební složka nákladů rovněž podle započitatelné podlahové plochy. Najdete to v § 4 odst. 5 vyhlášky č. 372/2001 Sb a předpokládám, že přesně takto to počítáte i u vás.

  Mimochodem, ve Vašem SVJ je zřejmě nepořádek, tzv. holubník. Jak je možné, že svévolně zasahuje do stavebně-technického stavu budovy? Jak to, že upravuje řádně zkolaudovaný topný systém? To není normální. A není ani normální, že jej necháváte aby toto prováděl. Nebo jste mu to dokonce povolili?

  lake

  Vložil Eva K. (bez ověření), 29. Duben 2020 - 11:10

  Dd, může mi někdo poradit, koho žalovat, když odpojené byty neplatí základní složku, protože to SVJ neuložilo,a platímě to za odpojené byty? Neznáte někdo číslo rozsudkum kde se už takto rozhodovalo?

  Vložil Tomáš. (bez ověření), 29. Duben 2020 - 20:04

  Nejprve bych reklamoval u SVJ rozúčtování nákladů na vytápění dle § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.:

  „(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.“

  V reklamaci vyúčtování bych uvedl odkaz na § 5 odst. 2 vyhlášky č. 269/2015 Sb.:

  „(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává poskytovatel služeb základní složku nákladů na vytápění podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce;…“

  Z uvedeného je zřejmé, že je SVJ jako poskytovatel služeb povinen bytům odpojeným od vytápění vyúčtovat základní složku nákladů na vytápění, a pokud tak SVJ neučinilo, je provedené vyúčtování ostatním vlastníkům nesprávné.

  Pokud SVJ do 30 dnů na reklamaci neodpoví, požadoval bych po něm zaplacení pokuty podle § 13 vyhlášky č. 269/2015 Sb.:

  㤠13
  Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním
  (1)Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.
  (2)Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.“

  Teprve v případě, že SVJ reklamaci neuzná, je možné obrátit se na soud. Rovněž tak v případě, pokud SVJ na reklamaci neodpovědělo a nezaplatí požadovanou pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním dle citovaného § 13 vyhlášky č. 269/2015 Sb.

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 29. Duben 2020 - 20:34

  „Teprve v případě, že SVJ reklamaci neuzná, je možné obrátit se na soud.“

  Soud vůbec nezajímá a ani to nezkoumá, zda byla či nebyl podána reklamace a pokud podána byla, zda a jak byla vyřízena. Tím neříkám, že reklamaci nemáte podat. Jenom Vás seznamuji se soudní praxí. Soudní praxe se ze zákonů vyčíst nedá.

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 29. Duben 2020 - 20:22

  Citujete § 13, podle něhož poskytovatel platí pokutu, jestliže nesplní povinnosti spojené s vypořádáním námitek.

  Jaké jsou povinnosti spojené s vypořádáním námitek? Naše SVJ na moje reklamace odpovídá jednou větou: „Vyúčtování je v souladu s právními předpisy.“ Tím podle svého názoru splní své povinnosti námitky vypořádat. Tato odpověď vůbec nezávisí na tom, jaké námitky uvedu. (Obdobně odpovídají i úřady, ale to je na jinou diskusi.)

  Co s tím?

  Je tu někdo, kdo vymůže pokutu?

  Zn. Provize.

  Vložil Okrádaný vlastník (bez ověření), 29. Duben 2020 - 11:42

  „odpojené byty neplatí základní složku, protože to SVJ neuložilo“ (Vložil Eva K. (bez ověření), 29. Duben 2020 – 11:10)

  Nepíšete, zda k odpojení bytu došlo legálně. Pokud ano, skutečně odpojené byty hradí dále pouze základní složku. Pokud k odpojení došlo nelegálně, platí se podle právního stavu, tj. hradí dále základní i spotřební složku (takový nelegálně odpojený byt je podle práva i nadále připojen a svévolné nelegální odpojení nemá žádné účinky).

  Žalobu na placení by muselo podat SVJ proti neplatiči. Píšete ale, že SVJ placení nepožaduje (ani nepředepisuje). Máte většinovou podporu pro svůj názor? Pokud ano, můžete takovou povinnost svému SVJ uložit. Pokud ne, je situace složitější.

  Řešíme v domě podobnou věc, hradím za odpojené byty.

  Viděl bych to na samostatnou diskusi, tahle je z roku 2013.

  Vložil Krupp, 31. Leden 2013 - 21:29

  Proč hned tak útočně? Neumíte-li poradit, nechte jiné. Pokud čtete vyhlášku, tak tam stojí, že spotřební složka tam, kde indikátry nejsou, se počítá obdobně jako základní. To nic nemění na tom, že základní složka existuje. Tím majitelem je městská část, od níž jsme byty koupili. Někdy v době mezi sepsáním prohlášení vlastnika a vznikem SVJ povolil nájemci, odpojit se od topení. SVJ, ani ostatní vlastníci s tím pochopitelně nemají nic společného Jirka

  Vložil Okrádaný vlastník (bez ověření), 29. Duben 2020 - 11:49

  „majitelem je městská část, od níž jsme byty koupili. Někdy v době mezi sepsáním prohlášení vlastnika a vznikem SVJ povolil nájemci, odpojit se od topení“ (Vložil Krupp, 31. Leden 2013 – 21:29)

  Městská část zde patrně vystupuje ve dvojí roli: jednak byla vlastníkem domu, jednak vede stavební řízení. Znamená to, že souhlas s odpojením dala jako vlastník? Nebo to znamená, že souhlas s odpojením dala jako stavební úřad? Nebo dala oba souhlasy?

  Na tom závisí odpověď.

  Vložil lake, 1. Únor 2013 - 3:37

  Je bezvýznamné co kdysi městská část povolila jakémusi nájemci. S nájemcem nejste v žádném právním vztahu. Mýlíte se, když se domníváte, že „ostatní vlastníci s tím pochopitelně nemají nic společného“.

  Svévolné a nepovolené zásahy do topné soustavy v budově jsou v rozporu s kolaudačním stavem stavby. Pokud tedy došlo ke poškození stavby jejím vlastníkem, je povinen odstranit tento protiprávní stav opět vlastník, tedy všichni vlastníci jednotek v domě. Výmluva že k poškození došlo před vznikem SVJ neobstojí. K tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 As 41/2009 ze dne 31. března 2010 (http://www.portalsvj.cz/…tnika-stavby#…).
  .............­.............­.............­.............­.............­.............­.....

  K legálnímu odpojení od vytápění v řádně zkolaudované budově bylo třeba splnit dvě podmínky zároveň:

  • soukromoprávní oprávnění od vlastníka stavby,
  • veřejnoprávní povolení Stavebního úřadu.

  Stavební úřad nikdy nedává souhlas k pouhému odpojení bez schválení a realizace jiného způsobu vytápění či dodatečného zateplení v odpojené části. Důvodem je to, že bez vytápění podle původního projektu budovy nelze v odpojených částech dosáhnout vnitřních teplot podle projektu a zásadně se tím mění tepelné toky uvnitř budovy, dochází k ochlazování vnitřních neizolovaných stěn, atd. Takže si zjistěte stavebně-technický stav podle Stavebního úřadu. Pouze toto je pro věc rozhodující.
  .............­.............­.............­.............­.............­.............­.....

  Napsal jste: „Podle vyhlášky 372/2001 by měl platit pouze ZS.“. Není zřejmé, jak jste k uvedenému tvrzení došel. Ve vyhlášce není uvedeno nic o tom, že by vlastník jednotky byl osvobozen od úhrady spotřební složky.

  • Pokud nebytový prostor není součástí zúčtovací jednotky podle § 2 vyhlášky, pak nejste oprávněni cokoliv vlastníkovi této jednotky účtovat za vytápění (tedy ani základní složku), neboť to nespadá pod vyhlášku č. 372/2001 Sb.
  • Pokud prostor je součástí zúčtovací jednotky podle § 2 vyhlášky, pak vlastníkovi účtujete jak základní, tak spotřební složku podle započitatelných podlahových ploch. Viz § 4 odst. 2 a 7 vyhlášky. Napsal jsem to už v prvním příspěvku.

  lake

  Vložil Krupp, 1. Únor 2013 - 9:11

  Nepomohl jste vůbec. Dotaz nezněl na řešení odpojení jako takového. V tom máme jasno.

  Problém je s reklamací vyúčtování tepla. Zde je rada k ničemu. Odst.2 hovoří o základní spotřebě. Zde problém není. Odst. 7 pak pojednává o neumožnění odečtu a to je zcela mimo.

  Jirka

  Vložil lake, 1. Únor 2013 - 9:58

  Nikoliv, pane Kruppe, nemáte v tom jasno. Tvrdil jste, že závada stavby vzniklá svévolným zásahem do společného odběrného tepelného zařízení se ostatních vlastníků jednotek netýká. Opak je pravdou. Už jsem vám napsal: soustřeďte se na to, aby závada stavby byla odstraněna. To je váš hlavní problém. Rozúčtování je jen zástupný problém.

  Žádná „základní spotřeba“ se ve vyhlášce nevyskytuje (!). Už jsem na to jednou upozornil hned ve svém prvním příspěvku. Existuje pouze základní složka nákladů a spotřební složka nákladů.

  Radu jsem vám poskytl, a řekl bych že zcela srozumitelnou. Opravuji překlep v označení právních norem: § 4 odst. 2 a 5 vyhlášky. Omlouvám se. Nicméně správně jste to měl uvedeno už v mém prvním příspěvku.

  lake

  Vložil Krupp, 1. Únor 2013 - 10:00

  Pane lake, rád každého chytáte za slovíčko. Nepsal jsem, že se svévolné odpojení vlastníků netýká. Napsal jsem, že s ním neměli nic společného. To znamená že o něm nevěděli a vlastně ani dosud nevědí. Dozvěděli jsme se to až z reklamace a vlastníkům neměli ani příležitost to sdělit.

  Omlouvým se za zkomolení termínu. Místo základní složka je správně základní spotřeba. Snad je to i tak srozumitelné.

  Přesto děkuji, potvrdil jste můj názor.

  Jirka

  Vložil lake, 1. Únor 2013 - 10:31

  Za rok 2012 budete rozpočítávat podle platných započitatelných podlahových ploch (ZPP). Máte k tomu jistě seznam všech místností rozdělený do čtyř kategorií:

  • místnosti s topným tělesem
  • místnosti s trubkami vedení topné vody,
  • místnosti nevytápěné a sousedící s vytápěnými,
  • místnosti nevytápěné a nesousedící s vytápěnými.

  K tomu máte pro každou místnost nastavenu korekci ZPP pro výpočtovou vnitřní teplotu podle projektu. Nesouhlasící vlastník se může domáhat změny v ZPP místností, ale pouze za předpokladu, že k takové změně získá oprávnění od vlastníků a zároveň i povolení Stavebního úřadu. K tomu bude nutný projekt s novými výpočtovými teplotami místností. Tyto změny by se tedy projevily nejdříve ve zúčtovacím období 2013.

  lake

  Vložil Krupp, 1. Únor 2013 - 11:56

  Toto je zbytečná debata, neboť k souhlas k odpojení vlastníci nikdy nedají. Jirka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".