Stanovy SVJ a zákon 72/94

Vložil Tomáš (bez ověření), 18. Květen 2013 - 11:37 ::

Naše stanovy SVJ byly schváleny v roce 2003 a jsou ještě i po 10 letech v rozporu se zákonem 72/94. Cituji § 15 odst.1 našich Stanov: Člen společenství je povinen hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jinak. Toto znění považuji za nesmyslné a rozporuplné se zněním zákona 72/94.Cituji nesmyslnou část:....... stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modenizace domu, a to poměrně podle velikosti spo- luvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jinak. Nevím který právník nám toto znění navrhl. Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu není v katastru nemovitostí vyčíslena,ale je tam uvedeno, že je dána poměrem velikostí podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě. Chci navrhnout změnu ve znění stanov následovně: Člen společenství je povinen hradit stanovené příspěvky spojené se správou domu a pozemku, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jinak. Podle znění našich stanov (v úvodu) jsem v roce 2012 podal reklamaci na vyúčtování záloh za rok 2011 a to proti rozúčtování nákladů odměn správci za bytovou jednotku. Tato reklamace mně nebyla uznána s odůvodněním, že rozúčtování bylo prove- deno dle zákonných norem. Žádal jsem účetní správce o sdělení čísla a data vydání těchto zá- konných norem. Tato moje žádost byla ignorována. Zaslal tedy účetní mail v této záležitosti, ale bylo mi sděleno, že mail byl bez přečtení zrušen. Všechnu tuto korespondenci obdržel i náš výbor. Ten však mlčí k mé reklamaci více jak účetní správce.Tutéž reklamci jsem podal po obdržení vyúčtování i za rok 2012. V reklamaci za rok 2012 požaduji i vrácení reklamované částky za rok 2011 protože tato rekla- mace nebyla správcem prokázána jako neoprávněná. Nesrovnatelně o větší částky se jedná při posky- tování záloh na opravy domu. Podal jsem i na toto reklamaci za vyúčtování záloh za opravy rok 2012.
Předpis Náklady záloha celkem za rok-příklad 10 000 10 000 U ostatních položek poskytnutých záloh jsou proti předpisu vyčísleny rozdíly. Proč tomu tak není u předpisu záloh? Zálohy za rok jsou nesrovnatelně vyšší než skutečné náklady. Nevyčerpaný zůstatek proti zálohám je zřejmě převeden do tzv. „Fondu oprav“. Toto účetování je zřejmě podle vzoru účtování středisek v SBD. Členská schůze nebyla informována o účelu tvorby a ani termínu o čer- pání této zálohy. Z důvodů nesprávnosti v účto- vání a neinformovanosti podal jsem rovněž rekla-maci vyúčtování těchto nákladů ze rok 2012.ˇČle- nové SVJ jsou většinou přestárlí důchodci a jsou lhostejní jak se s jejich fin.prostředky hospoda- ří. Le zřejmé, že se pak při reklamaci cítím jak sám voják v poli. Já to budu muset také zřejmě už nějak dožít. Účetnictví našemu SVJ vede bývalé SBD a to pod střediskem čís. 11. Reklamoval jsem porušování smlouvy o vedení účetnictví ve které je uvedeno, že účetnictví bude vedeno jako podvojné samo- statně pro SVJ.Softwarový program je zřejmě spo- lečný pro všechna SVJ. Jakékoliv změny v účto- vání některého střediska by bylo zřejmě obtížné softwarově řešit. Tomuto se zřejmě správce vyhý- bá. Snažil jsem se podělit o problémy se kterými se v SVJ setkávám. Pokud jsem se vyjádřil srozu- mitelně, je možné že mi někdo poradí zda se nedo- pouštím nějakých chyb v podaných reklamcích. Tomáš 18. 5. 2013.

Snažil jsem se v příspěvky rého stře

v domě. z katastru nemovitostí vyčíslena.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 19. Květen 2013 - 5:59

  Pane Tomáši, napsal jste: „Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu není v katastru nemovitostí vyčíslena …“
  To je nepravdivé tvrzení.

  • V katastru je samozřejmě uvedena velikost spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech budovy.
  • V katastru je také uvedena velikost spoluvlastnického podílu spoluvlastníka budovy na budově.

  Tato dvě čísla nejsou podle definice totožná. V některých případech se neliší – závisí to na spoluvlastnické struktuře v domě. Je všeobecně známo, že spoluvlastníci budovy jsou odlišná množina osob od množiny vlastníků jednotek v domě. Proto také platí, že podíl vlastníka jednotky se může lišit od podílu spoluvlastníka budovy.

  Znění ve Vašich stanovách se mi jeví celkem správné a srozumitelné. Týká se bezpochyby spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech. Pokud se snad ve Vašem SVJ postupuje podle spoluvlastnických podílů spoluvlastníků budovy, jde o rozpor se zákonem.

  lake

  Vložil janeček (bez ověření), 23. Květen 2013 - 14:23

  Tak to mne tedy zaujalo. Měl jsem doposud za to, že existuje pouze spoluvlastnický podíl na společných částech domu, který je roven velikost bytu děleno součet velikostí všech bytů. O žádném podílu na spoluvlastníka na budově jsem neslyšel a pokud ano, tak mi oba pojmy splývaly. Kde k tomo něco najdu? A když už se ptám, tak: existuje nějaká vzorová věta na doplnění vzorových stanov

  1. o umožnění zastupování na základě plné moci
  2. o umožnění hlasování mimo schůzi (písemně na zvláštním protokolu)

  Děkuji předem za odpovědi janeček

  Vložil lake, 23. Květen 2013 - 18:07
  1. Existuje spoluvlastnícký podíl na budově. Je zapsán v katastru. Najdete jej přes web, hledejte budovu.
  2. Vedle toho existuje spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky na společných částech domu. Je zapsán v katastru. Najdete jej přes web, hledejte jednotku.

  lake

  Vložil janeček (bez ověření), 24. Květen 2013 - 8:24

  Děkuji za vysvětlení. Uklidnil jsem se, že u všech mých bytů jsou podíly na budově a podíly na společných částech domu shodné. Popravdě si ani neumím představit, že by se mohly lišit. Vy ano?

  Vložil lake, 24. Květen 2013 - 12:16

  Pane Janečku, nejen že si to umím představit, ale tato situace nastává nevyhnutelně v každém domě, ve kterém je alespoň jeden vlastník jednotky spoluvlastníkem jiné jednotky.

  Příklad: vyhledejte si v katastru stavbu na adrese Praha-Hostivař č.p. 1471. Najděte namátkou jednoho ze spoluvlastníků budovy, například:
  • Vorálek Aleš, vlastnický podíl: 2107/185900.
  Pak si vyhledejte v této budově jednotku č. 55:
  • vlastník Vorálek Aleš, podíl jednotky na společných částech domu: 42/5720.

  Můžete si z pilnosti hledat ty další.

  Vložil Dušan, 24. Květen 2013 - 20:29

  Lake napsal:

  „situace nastává nevyhnutelně v každém domě, ve kterém je alespoň jeden vlastník jednotky spoluvlastníkem jiné jednotky“

  Já k tomu doplním, že to platí i v případě, kdy není spoluvlastníkem jiné jednotky, ale vlastníkem jiné jednotky. Např. někdo vlastní v domě dva stejné byty. Pod jeho jménem najdete podíl, který je logicky součtem podílů jeho dvou jednotek (rozkliknutím čísel těchto jednotek zobrazíte jejich podíly – musíte znát čísla těchto jednotek).

  V lakeho příkladu si můžete názorně prohlédnout ještě jeden případ spoluvlastnictví jednotky, podíl jednotky vlastněné napůl dvěma vlastníky a jejich podíly. Součet jejich podílů se rovná součtu jednotky. Jde o jména – Pleskot Aleš a Pleskotová Jana, a číslo jednotky 6.

  Vložil lake, 25. Květen 2013 - 0:52

  Ještě na závěr doplním, že vlastnický podíl na budově by se uplatnil, pokud by došlo ke zrušení rozdělení domu na jednotky. Z domu by se tím stala budova v podílovém spoluvlastnictví podle Občanského zákoníku č. 40/1964. A spoluvlastnické podíly by byly právě ty označené „vlastnický podíl na budově“.

  lake

  Vložil janeček (bez ověření), 25. Květen 2013 - 14:32

  Ještě jednou děkuji. Na Lakeho doporučení jsem vyhledal v domě další podíl pana Vorálka a to je spoluvlastnický podíl na garáži (asi halové). A podíl bytu na společných částech domu plus spoluvlastnický podíl na garáži na společných částech domu je podílem Vorálka na spol. částech domu. Asi je to děláno pokaždé trochu jinak, protože v mém bytě v Praze je garážové stání ve společných částech domu s právem určitého bytu využívat určitou plochu.

  Takže matematicky je velikost záloh na opravu a údržbu domu určena podle velikosti podílu spoluvlastníka na budově. Proč potom píšete, pane Lake, že je to v rozporu se zákonem?

  Vložil lake, 25. Květen 2013 - 20:15

  Pane janečku, vždyť Vy to všechno pletete.

  Napsal jste: „… podíl bytu na společných částech domu plus spoluvlastnický podíl na garáži na společných částech domu je podílem Vorálka na spol. částech domu. “.

  Nikoliv, není tomu tak. Co popisujete je vlastnický podíl pana Vorálka na budově. Vždyť to zde bylo opakovaně popisováno. Tento údaj se v SVJ nijak neuplatňuje.

  Napsal jste: „Takže matematicky je velikost záloh na opravu a údržbu domu určena podle velikosti podílu spoluvlastníka na budově.“.

  Nikoliv. To je opět nesprávně. Přispívání vlastníka jednotky na náklady správy společných částí domu se děje podle údaje „podíl jednotky na společných částech domu“. Tento podíl je uveden v katastru u každé jednotky. Zákon o vlastnictví bytů přece stanoví: Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky na společných částech domu je definován jako poměr podlahové plochy jednotky a součtu podlahových ploch všech jednotek v domě.

  lake

  Vložil janeček (bez ověření), 25. Květen 2013 - 23:34

  Tak přiznávám, že se v pojmech trochu ztrácím. Už nechci ale rozebírat případ pana Vorálka, v mých bytech je to ve všech případech jednodušší, neboť jsou oba podíly totožné. To že jsem tady začal pročítat komentáře byla vlastně příprava na včerejší shromáždění vlastníků, které bylo opět dramatické. Informovaná většina byla válcována řvoucí menšinou. Někteří členové totiž neuznávají příspěvky na zálohy na správu ve výši spoluvlastnických podílů zapsaných v katastru nemovitostí, tvrdí, že byly od počátku zapsány špatně. Vlastním v tomto domě byt 2roky a shromáždění prý kdysi v dávné minulosti schválilo placení záloh na opravy a údržbu jakýmsi paušálním způsobem – ty tolik a ty tolik. Zápisy se nedělaly, někteří si to nepamatují. Předsedovi pochopitelně vyšlo nejméně, ale, pokud vím, není v rozporu, že neplatí všichni stejně, když to (údajně) schválilo shromáždění. Teď se však některým vlastníkům (zhruba polovině) zdá tento způsob nesprávný a snaží se ho změnit na platby podle podílů v katastru. Problém je v tom, že se u předmětných bytů jedná o podkrovní jednotky, které mají jakési obezděné trámy u podlahy o šířce asi 50cm a vlastníci tvrdí, že se to do podlahové plochy nepočítá. Dokonce si nechali asi od staveního odboru úřadu vystavit doklad, že podlahová plocha je menší. Tak platí o 500 až 700 Kč měsíčně méně, než by měli platit podle podílů.

  No a tak byla včera schůze shromáždění. Že se nemohou uplatňovat plné moci se snažila řvoucí menšina zpochybnit (ve stanovách to ale nemáme), ale protože jsem byl pověřen zápisem a hlasováním, tak to tam nedávám. Hlasování dopadlo fifty fifty, resp. se to láme na jednom členovi, který vlastní byt s manželkou, ale ne jako SJM, ale ideálními polovinami. A na schůzi byl pouze jeden:

  • jak je to v tomto případě – plnou moc neměl a kdyby ji měl, tak by platila a nebo rozhodnutí NS je totální, tj. není možné zmocnění ani v těchto případech? A hlasuje pouze svým polovičním podílem, nebo za celou bytovou jednotku?
  • a může se jeden z manželů, který vlastní byt nechat zastoupit druhým manželem/lkou?
  • a pokud budeme mít ve stanovách možnost použít plné moci a některý z vlastníků ji podepíše více lidem (což se u nás už také v minulosti stalo), tak která platí?

  Děkuji za odpovědi. janeček

  Vložil janeček (bez ověření), 26. Květen 2013 - 8:27

  Děkuji za odpověď. To co píšete je teorie, praxe je ale jiná. Třeba v tom, že není možné prokázat tu dohodu všech, jak píšete, a styk se správcem zajišťuje předseda a ten to historicky zařídil, jak jsem popsal. To je objektivní realita, kterou je snaha změnit. Pokud budu na schůzi vykřikovat to, co píšete o prokázání existence smlouvy atd, tak se nikam nedobereme. Prostě to zůstane, tak jak to je. Takže jinak než hlasováním na shromáždění to asi nepůjde.

  Prohlášení vlastníka nikdo neviděl a já nemám tolik času jet na katastr ho studovat. A i když je tam asi napsáno, co píšete, tak není vůle se tomu podřizovat. Soudní tahanice je to poslední, do čeho bych se chtěl pustit, to by křehké soužití v domě rozvařilo úplně.

  Z toho důvodu to hlasování beru jako neefektivnější způsob dobrat se změny, tak, prosím, nepište, že je to na nic. Myslím si, že jedině na základě rozhodnutí většiny členů je možné uplatnit požadavek na správce nemovitostí o vydání změněných evidenčních listů.

  Takže by mi stačilo, než mne plísnit, že ztrácíme čas, abyste mi odpověděl, jaký je názor váš (příp. někoho jiného) na mnou uvedené otázky.

  Mimochodem: předseda se zástupcem správce se obrátili na advokátku (JUDr.) a ta o nemožnosti používat plné moci na shromážděních nic neví. S tou ještě budu chtít jednat. To jen tak na dokreslení, jaká je praxe.

  PS: asi jste zaregistroval, že jsem tu nový a nevím, jaká jsou zavedená praktika (tj. zda jsem neměl pro svůj problém např. zvolit nové vlákno). Takže se omlouvám. janeček

  Vložil lake, 26. Květen 2013 - 0:07

  Pane janečku,
  vaše zmatečné hlasování bylo naprosto zbytečné. Proč jste ztráceli čas? Přispívá se podle spoluvlastnických podílů, pokud dohoda všech nestanovila jinak. Viz § 15 odst. 1 ZoVB. Existenci dohody jsou povinni prokázat ti, kdo tvrdí, že se má platit nějak jinak než podle zákona. Co je dohoda snad všichni víte. Tak jaképak hlasování? O čem???

  O podezděné trámy se nestarejte. To je zase nějaký další zmatečný a umělý problém. Opět jste ztráceli čas hloupostmi. V katastru je vloženo Prohlášení vlastníka budovy. Prohlášení je veřejnou listinou. Takže si přečtěte co je v něm uvedeno o podlahových plochách a to platí.

  Pokřikování na shromáždění k cíli nevede. Pokud se někdo domnívá, že v Prohlášení je chyba, ať to tedy řeší. Ať se snaží o změnu Prohlášení. Viz Pokyny ČÚZK č. 24. Dokud to není změněno, stále platí to, co je uvedeno v katastru. Namísto abyste věci řešili podle zákona, vytváříte si absurdní a neřešitelné problémy – úplně zbytečně.

  lake

  P.S. Neptejte se na více různých věcí najednou a neměňte téma uprostřed diskuse.

  Vložil janeček (bez ověření), 31. Květen 2013 - 17:14

  Odvoláváte se na §15 odst 1 ZoVB. Máte na mysli pravděpodobně zákon 72/1994 Sb. Ten byl ale zrušen Novým občanským zákoníkem 89/2012Sb., kde v závěrečných ustanoveních §3080 se záhlavím „Zrušuje se:“ je v bodě 60 uveden právě zákon 72/1994Sb. Nebo se mýlím?

  Vložil Pavel, 31. Květen 2013 - 17:20

  Mýlíte se. ZoVB bude zrušen, až NOZ nabyde účinnosti. Zatím se účinnost plánuje na 1.1.2014. Zda se tak stane, nelze při stavu naší politické scény tvrdit s jistotou.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Dušan, 25. Květen 2013 - 7:25

  A já se na závěr pokusím vyslovit definici pro „vlastnický podíl na budově“ pro dům rozdělený na jednotky.

  „Vlastnický podíl na budově“ prakticky představuje „podíl jednotky na společných částech domu“ u osoby, která vlastní v domě jednu jednotku a nevlastní ani nespoluvlastní jinou jednotku v domě. V ostatních případech „vlastnický podíl na budově“ vyjadřuje součet „podílů jednotek na společných částech domu“ osoby, která tyto jednotky sama vlastní, a poměrných (alikvotních) části „podílů jednotek na společných částech domu“, které tato osoba spoluvlastní.

  Vložil Tomáš. (bez ověření), 19. Květen 2013 - 17:22

  Pane Lake

  smlouva o převodu družstevního bytu do vlastnictví je potvrzena katastrálním úřadem. Podrobně je tam rozepsáno veškeré příslušenství společných částí budovy ovšem bez podlahové plochy. Dále se píše, že spoluvlastnický podíl na společných částech budovy je určen poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. Toto znění mně však zásadně nevadí. U vlastníctví mé byt. jednotky znám: Podlahovou plochu, vytápěnou plochu a užitnou plochu. To stejné znám i za všechny bytové jednotky celkem. Ve svém příspěvku poznamenávám jak by mohlo (mělo) vypadat srozumitelnější znění našich stanov v §u 15 odst. 1 zákona 72/94. Vadí mně však rozporuplné rozúčtování odměny správce a odměn stautárnímu orgánu SVJ bez písemného souhlasu všech majitelů bytových jednotek tak, jak je stanoveno i v dosavadním znění našich stanov. Tento způsob rozúčtování si zřejmě stanovil sám správce. Domnívám se, že uplaťnuje tento způsob rozúčtování na základě smlouvy se správcem, potvrzenou výborem, kde je napsáno, že odměna správci je stanovena na bytovou jednotku. Neuznává, že toto může uplatnit pouze při fakturaci na SVJ, nikoliv však vůči vlastníkům bytových jednotek. O těchto nešvarech správců jste vedl již mnohačetnou diskuzi na portále SVJ. Mně však mnohem více vadí další nešvary v řízení SVJ.

  1. Není přece možné, aby zálohy na opravy byly neúměrně zvýšeny proti skutečné potřebě a nebyl tento přeplatek vlastníkům bytových jednotek vrácen. Přeplatek je zřejmě zúčtován do tvz. „Fondu oprav???“ s úmyslem po několika letech použit na rekonstrukci či modernizaci domu aniž by toto bylo předem projednáno a schváleno členskou schůzí.
  2. Dále jsem psal o mé reklamaci na neplatné rozúčtování odměn správci za rok 2011 a 2012 kdy mně správce pouze odpověděl, že rozúčtování bylo provedeno dle zákonných norem. Do dnešního dne správce a i náš výbor o těchto zákonných normách zarytě mlčí.
  3. Podal jsem další reklamaci na to, že zálohy na opravy domu nebyly po skončení roku vyúčtovány a že žádám o jejich vyúčtování.
  4. Upozorníl jsem správce, že nedodržuje smlouvu o vedení našeho SVJ jako samostatné účetní jednotky.
  5. Že vlastníkům účetních jednotek je znemožňováno provést kontrolu všech účetních záznamů není pro Vás určitě novinkou. U nás se to tak děje.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".