Společenství může udělovat pokuty

Vložil lake, 26. Leden 2013 - 15:09 ::

Ano, je to tak. Stanovy jsou smlouvou sui generis, takže není nic jednoduššího než stanovit (ve stanovách) sazebník pokut např. za obtěžování kouřením, za obtěžování hlukem, atd.

V SVJ platí, že je-li jakákoliv pokuta sjednána ve stanovách, platí pro každého nabyvatele jednotky i bez jeho výslovného písemného souhlasu, neboť koupí jednotky v domě dal zároveň souhlas s tím, že na sebe bere povinnosti uvedené ve stanovách (§ 9 odst. 14 ZoVB). Doplňování existujících stanov o pokuty sice vyžaduje souhlas tří čtvrtin přítomných, ovšem nesouhlasící vlastníci se mohou vždy obrátit na soud, neboť se jedná o "důležitou záležitost" (§ 11 odst. 3 ZoVB).

Pokuty do stanov mohou tedy hladce odsouhlasit první vlastníci jednotek včetně developera. Později už by bylo dosažení souhlasu obtížnější či nemožné.

Jak by ustanovení o pokutách mohlo vypadat? Pro inspiraci jsem zavítal do legislativy státu Florida (USA). Přeložil jsem pro vás příslušnou část ze zákona "The 2012 Florida Statutes", Title XL (Real and Personal Property), Chapter 718 (Condominiums), catch 718.303 (Obligations of owners and occupants; remedies). Originální znění naleznete na Úřední stránce legislativy státu Florida.
(Upozorňuji, že ne vše z uvedeného je použitelné v České republice.)

...................................................................................
718.303 Povinnosti vlastníků a uživatelů. Opatření.
718.303 (3) Společenství je oprávněno udělovat pokuty v přiměřené výši, jestliže vlastník, obyvatel nebo host nedodržuje ustanovení Prohlášení, Stanov či dalších vnitřních norem Společenství. Pokuta nazakládá oprávnění na zřízení zástavního práva k jednotce. Pokuta může být udělena za každý den, v němž trvalo porušování pravidel, přičemž postačuje jediné písemné upozornění a projednání věci [s rušitelem]. Pokuta nesmí překročit částku $100 za den, avšak v souhrnu nejvýše $1000.
...................................................................................
718.303 (3)a Společenství je oprávněno na přiměřenou dobu pozastavit právo vlastníka jednotky (nájemce, hosta či návštěvníka domu) užívat společné části, společná zařízení, případně majetek ve vlastnictví Společenství, jestliže nedodrží ustanovení obsažená v Prohlášení, ve vnitřních normách Společenství, popřípadě běžná pravidla chování.
...................................................................................
718.303 (3)b Pokuta či zákaz užívání mohou být uděleny teprve po písemném upozornění v předstihu minimálně 14 dnů a po projednání věci za přítomnosti vlastníka jednotky (případně uživatele či návštěvníka, je-li pro to důvod). Projednání se musí uskutečnit za přítomnosti skupiny vlastníků jednotek, kteří nejsou ani členy výboru, ani příslušníci domácnosti člena výboru. Pokud tato skupina nedá souhlas, pokuta ani zákaz nesmí být uděleny.

...................................................................................

Zákonná úprava bytového vlastnictví státu Florida pokračuje po ustanovení o pokutách výčtem donucovacích prostředků, které jsou určeny na obranu společenství proti dlužníkům. Pro zajímavost je také uvádím.

...................................................................................
718.303 (4) Jestliže vlastník jednotky je v prodlení s platbou peněžitého závazku vůči Společenství po dobu překračující 90 dnů, je Společenství oprávněno na přiměřenou dobu pozastavit právo vlastníka jednotky (nájemce, hosta či návštěvníka domu) užívat společné části, společná zařízení, případně majetek ve vlastnictví Společenství, a to až do doby, kdy peněžitý závazek je plně uhrazen. Tato ustanovení se nepoužijí pro společné části domu, určené k užívání pouze tohoto vlastníka jednotky, pro společné části nezbytné ke vstupu do jednotky, pro služby zajišťované pro jednotku, pro parkovací plochy a výtahy. Při rozhodování o omezení práv podle tohoto odstavce neplatí povinnosti Společenství uvedené v odstavci (3) ohledně písemného upozornění a projednání věci.
...................................................................................
718.303 (5) Společenství je oprávněno pozastavit hlasovací právo jednotky či jejího vlastníka z důvodu nezaplacení jakéhokoliv peněžitého závazku, který je více než 90 dnů po lhůtě splatnosti. Hlasovací podíl jednotky, jejíž hlasovací právo bylo pozastaveno, se nezapočítává do celkového počtu hlasů, z nichž je určována většina nutná pro přijetí usnesení.

...................................................................................

Jak se tyto postupy uplatňují v praxi v USA jsem napsal zde: Pes otravující život II.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 22. Září 2013 - 5:48

  Několikrát jsem v této diskusi poukázal na to, že SVJ se může chovat naprosto stejně, jako různá občanská sdružení, která udělují svým členům běžně pokuty. Přesto u některých neználků tento fakt vzbuzuje stále údiv a odpor.

  Podívejme se konkrétně na jednu čistě soukromoprávní právnickou osobu: občanský spolek Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS). Prostudujme Disciplinární řád ČMFS (http://www.fotbal.cz/…ni_rad2.doc).

  Už při zběžném přečtení se nám zježí vlasy hrůzou: slovo „provinění“ je v textu obsženo 111krát, „trest“ či „potrestat“ 238krát, „pokuta“ je zmíněna 57krát.

  Dále cituji z Disciplinárního řádu ČMFS jaké rafinované tresty je možno ukládat – a prosím pamatujte, že jde o tresty a pokuty udělované svobodným občanům, pouze na základě stanov občanského sdružení, jehož jsou dobrovolnými členy.

  Článek 4 Druhy disciplinárních trestů

  1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:

  1. důtka
  2. peněžitá pokuta
  3. zastavení závodní činnosti
  4. zákaz výkonu funkce

  Jaké peněžité pokuty je možno členovi udělit stanoví článek 6 Disciplinárního řádu ČMFS:

  Článek 6 Peněžitá pokuta
  1. Jednotlivcům působícím v českomoravském fotbale na základě pracovní či jiné obdobné smlouvy lze uložit peněžitou pokutu až do výše 500 000,– Kč.
  2. Rozhodčím a delegátům FA ČR lze uložit peněžitou pokutu až do výše 500 000,– Kč.
  3. Jednotlivcům, kterým jsou v souvislosti s působením v českomoravském fotbale vypláceny finanční odměny, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 50 000,– Kč.
  4. Jednotlivcům, kteří nejsou uvedeni v odstavcích 1 až 3, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 5.000,– Kč.
  5. Kolektivům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 10.000.000,– Kč.
  6. Trest peněžité pokuty může být uložen samostatně i společně s trestem zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce jednotlivcům i společně s trestem či opatřením DK pro kolektivy.
  7. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno a v této lhůtě vyrozumět disciplinární orgán o zaplacení pokuty. Při úhradě pokuty musí být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. (…)
  8. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného odvolání. V případě neuhrazení uložené pokuty odvolací orgán odvolání neprojedná. O jejím případném vrácení rozhodne odvolací orgán.

  Nepochybujte o tom, že tyto pokuty, udělené soukromoprávní organizací členovi, jsou vymahatelné i právně. Judikatura k věci existuje. Jeden rozsudek ohledně pokuty ve výši 2.5 milionu Kč jsem zde před časem uvedl. Ještě má někdo pochybnosti o tom, že SVJ je také oprávněno rozhodnout o udělování pokut a vymáhat je soudně?

  lake

  Vložil stepank (bez ověření), 9. Říjen 2016 - 16:19

  Četla jsem §9(i víc)ZoVB (změna 227/1999) a nenašla jsem tam ani zmínku o možnosti SVJ udělovat peněžité pokuty svým členům. Aby nedocházelo ke zneužívání pokut výborem, domnívám se, že pokud ve stanovách se použití peněžité pokuty zakotví, pak musí být tam současně stanovena pevná pravidla pro objektivnost udělení takových pokut a pravidla kontroly důvodu pro vlastní udělení a kontroly uskutečnění sankce. Kdo má objektivnost takového udělení pokut kontrolovat, když neexistuje kontrolní orgán SVJ? Dále bych se chtěla zeptat, když mám v nájemní smlouvě smluvenu sankci ještě před účinností §2239 o.z., proč ji nemohu nárokovat v případě podání k soudu?

  Vložil Dotaz (bez ověření), 22. Září 2013 - 6:39

  SVJ není spolek dobrovolných činovníků nebo hasičů. Ani jiný spolek. Proto nepochybuji. Ale třeba by jste mohl předložit jak by takové ustanovení Stanov mohlo znít… třeba

  • 20 ran bičem tomu kdo si přeivede do bytu lehkou ženštinu
  • 200 Kč za neuklizené papuče před bytem
  • 1000 Kč za plivanec na chodbě

  Je to korektní nebo by to chtělo nějakou drobnou úpravičku – třeba o „odchytu“ osob které se nebudou chtít podrobit a jejich umístění do temnice?

  Mně to nepřipadá korektní už proto, že Stanovy, nejsou u SVJ(2000) přijímány 100% ale podle §11/4 ZoVB a tam NENÍ 100%. Alespoň nikdo soudný to to tam nevidí. Nikdo soudný tedy nemlže ani souhlasit se začleněním příslušně upraveného trestního zákoníku „florbalistů“ do svých stanov.

  Vložil lake, 22. Září 2013 - 9:37

  Zde se nediskutuje o tom, zda si kterési konkrétní SVJ odhlasuje či neodhlasuje nějaké znění svých stanov. K tomu si založte novou diskusi.

  Zde je diskuse pouze o tom, zda SVJ je oprávněno stanovami upravit ukládání pokut svým členům. Odpověď zní: je k tomu oprávněno ze zákona. A může tyto pokuty i soudně vymáhat (§ 9a ZoVB).

  Možná byste si měl osvěžit paměť ohledně přijímání stanov SVJ: podle ZoVB vzniká SVJ doručením listiny třetímu vlastníkovi. V tom okamžiku mohou developer a jeho dva přátelé vlastníci přijmout stanovy. Ty pak budou závazné pro všechny, kdo si následně pořídí další jednotky v domě.

  v SVJ(2012) podle NOZ to bude ještě mnohem jednodušší: obsah stanov určí původní vlastník sám jako součást prohlášení, kterým rozdělí dům na jednotky. Změna prvních stanov do vzniku SVJ(2012) je zákonem vyloučena. Pokud tyto první stanovy budou kromě pokut také obsahovat ujednání, že stanovy lze měnit pouze dohodou všech, zajistí si tím původní vlastník platnost prvních stanov i do budoucna, ledaže by se všichni dohodli jinak.

  lake

  Vložil občan (bez ověření), 19. Únor 2016 - 23:49

  "Možná byste si měl osvěžit paměť ohledně přijímání stanov SVJ: podle ZoVB vzniká SVJ doručením listiny třetímu vlastníkovi. V tom okamžiku mohou developer a jeho dva přátelé vlastníci přijmout stanovy. Ty pak budou závazné pro všechny, kdo si následně pořídí další jednotky v domě.

  Změna prvních stanov do vzniku SVJ(2012) je zákonem vyloučena. Pokud tyto první stanovy budou kromě pokut také obsahovat ujednání, že stanovy lze měnit pouze dohodou všech, zajistí si tím původní vlastník platnost prvních stanov i do budoucna, ledaže by se všichni dohodli jinak."

  Lake, k čemu to vlastně nabádáš? Jak stanovit pokuty bez souhlasu ostatních vlastníků, a jak znemožnit následnou změnu stanov. Nezaslouží si tu pokutu i takovéto chování? Nemyslíš, že od řešení porušování občanského zákoníku, jako je obtěžování hlukem, je tak jako tak soud, a od udělování pokut je také moc soudní (nebo policie)? A pokud je někdo členem ČMFS nebo třeba ČLK, tak tam může být za účelem výdělku a vykonávání nějaké činnosti, a určitá kontrola i etika je nutná. Činnost člena SVJ je jen bydlení.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 23. Září 2013 - 11:55

  cit. (lake, 27. Leden 2013 – 11:56) „…Soukromoprávní pokutu lze samozřejmě mezi stranami sjednat

  • co znamená slovo „sjednat“? Znamená to dohodnout tj. „Společenství-jednotlivý vlastník“ nebo hlasování „Společenství-vlastníci“ a tedy sjednávací kvórum menší než 100%
  • kdybyste usoudil, že necituji z tohoto vlákna, tak tento příspěvek urychleně smažte

  Neználek

  Vložil Votočka, 23. Září 2013 - 11:50

  Po xté píši totéž. Nejsme v anglosaském právním režimu; judikáty nejsou pro nikoho závazné s vyjímkou soudů (soudců)nižší instance a to ještě ne zcela.

  Takže podle logiky Lakeho je možné, že dám do stanov ustanovení, že kdo v rozporu se stanovami do společné části domu umístí harampádí, bude vykastrován.

  Není to „úsměvné“, nechci-li použít jiný termín?

  Dobrý den

  Votočka

  Vložil lake, 23. Září 2013 - 13:02

  Stanislav Hubálek: Nedivte se ničemu, třetinu národa tvoří pitomci (online). zpravy.idnes.cz (2009) . dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx?…

  Jistě, Votočko, vymyslet si můžete jakoukoliv pitomost. Zákon nezakazuje, aby se kdokoliv zachoval jako úplný debil. Zákon pouze takovému chování odnímá platnost, v tomto případě pro rozpor s dobrými mravy a zjevnou nepřiměřenost.

  lake

  Vložil Votočka, 23. Září 2013 - 15:35

  Už jsem Vám též mockrát napsal, že u soudu s judikáty shoříte. Rozdíl mezi námi je, že žijete teorií, o praxi jste nezavadil.

  takže jsem popsal příměr. Kdyby mi doveda vašeho ražení udělil pokutu v SVJ, byť by to měl ve stanovách, pak by narazil. Ne na mě, ale na právo v praxi. Jenže Vy NEOMYLNÝ, jako obvykle mylně tvrdíte blbosti.

  No a já si po vzoru Piláta ponského myji ruce a stále se dobře bavím. Tak jen tak dál. I v kupě hnoje lze občas nalézti zrnko zlata.

  Votočka

  Vložil lake, 23. Září 2013 - 17:15

  Pane Votočko, blábolíte nesmírně. Vy neznáte ani teorii, ani tu praxi.

  Velmi podrobný rozbor ohledně autonomie rozhodování spolků učinil Nejvyšší soud v rozhodnutí 28 Cdo 2304/2011 ze dne 14. září 2011: http://pravo4u.cz/…o-2304–2011/.

  Reagujte laskavě teprve až si přečtete co bylo k věci napsáno dříve, a až se seznámíte s konstantní judikaturou (s „praxí“, jak Vy říkáte). Jinak jen zdržujete.

  lake

  Vložil lake, 28. Leden 2013 - 14:48

  K pokutám na základě stanov je k dispozici celkem čerstvý rozsudek Nejvyššího soudu. Pokutu udělilo občanské združení pouze na základě svých stanov. Nejvyšší soud nejen že ničeho nenamítal, ale dal od věci ruce pryč s tím, že pokuta je vnitřní záležitost sdružení.

  • K přezkumu rozhodnutí orgánu občanského sdružení

  Má-li se člen sdružení oprávněně domáhat soudní ochrany proti [rozhodnutí sdružení], je především třeba, aby takové rozhodnutí zasáhlo do jeho práv; intenzitu takového zásahu je nutné posuzovat – vzhledem k zásadě spolkové autonomie – zdrženlivě, se zřetelem ke konkrétním okolnostem případu.

  Zde posuzovaná sankce ve výši 1.500,- Kč má natolik malou intenzitu, že postačí věc ponechat v kompetenci orgánů občanského sdružení, v intencích čl. 20 Listiny základních práv a svobod a § 3 odst. 3 zákona o sdružování občanů.
  (podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 1075/2011, ze dne 12. 10. 2011)
  ...............................................................................

  Takže Nejvyšší soud rozhodl: není-li pokuta příliš vysoká (řekněme do 1500 Kč), soud se jí vůbec nezabývá a ponechává sdružení právo, aby udělovalo pokuty podle svých stanov. Domnívám se, že pro SVJ toto musí platit obdobně.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 28. Leden 2013 - 15:19

  Občanské sdružení není SVJ.

  K tomuto suchému konstatování by někteří jiní přidali i své mínění o autorovi předchozího příspěvku. Nehodlám se snižovat na takovou úroveň.

  Pěkný den

  Vložil lake, 28. Leden 2013 - 17:00

  No a? V čempak vidíte ten rozdíl mezi občanským sdružením a SVJ? Mohl byste to objasnit konkrétně? V čem je podle Vás právní odlišnost?

  Občanské sdružení se řídí zákonem č. 83/1990 Sb.
  SVJ se řídí zákonem č. 72/1994 Sb.

  Zákon č. 83/1990 Sb.neobsahuje ani slovo o pokutách. Přesto je sdružení může členům udělovat pode svých stanov. Viz vícenásobná rozhodnutí Nejvyššího soudu.

  Z toho lze per analogiam odvodit toto tvrzení:
  Zákon č. 72/1994 Sb. neobsahuje ani slovo o pokutách. Přesto je SVJ může udělovat podle svých stanov.

  lake

  Vložil občan (bez ověření), 20. Únor 2016 - 0:18

  Rozdíl je v tom, že členem občanského sdružení jsem proto, abych mohl vykonávat nějakou činnost nebo něco prosazovat, a členem SVJ jsem proto, jelikož chci bydlet, a nemám třeba finance na vlastní dům…

  Vložil Jaroslav Jaroslav, 28. Leden 2013 - 15:03

  pokud připustím, že SVJ má právo udělovat pokuty (zvláštní, že SVJ nesmí použít poplatek z prodlení, ale musí použít úrok z prodlení i když ho má SVJ ve stanovách jako sankci (pokutu) za pozdní platbu). Kdo nese důkazní břemeno a rozhoduje o pokutě ?? V modelovém příkladu

  • máme zakázáno kouřit ve společném prostoru. Majitel kouří, SVJ dá pokutu – majitel tvrdí, že nekouřil a odmítne zaplatit – mám v účetnictví pohledávku, kterou musím soudně vymáhat, majitel tvrdí že je neoprávněná a u soudu dopadneme jak ??
  • máme ve stanovách tolikrát zde probírané uklízení na chodbách – já tvrdím že majitel neuklící, majitel tvrdí že uklízí

  myslím že pokud není plnění povinnosti doložitelné z vnějších zdrojů (pozdní platba) jsou pokuty nerealizovatelné.

  Vložil Žemlička (bez ověření), 27. Leden 2013 - 15:15

  Ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku, hovoří o tom, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Ustanovení § 3 odst. 2 občanského zákoníku, hovoří o tom, že fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich dohodou. Ustanovení § 4 občanského zákoníku, hovoří o tom, že proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem soud. Ustanovení § 124 občanského zákoníku, hovoří o tom, že všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana. Ustanovení § 125 odst. 1 občanského zákoníku, hovoří o tom, že zvláštní zákon upravuje vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám. Ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku, hovoří o tom, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

  Toliko výběr z ustanovení právního předpisu a nyní lidsky:

  Vážený pane Lake, s ohledem na výše uvedené, Vás upozorňuji na skutečnost, že výbor společenství ani shromáždění vlastníků v souladu s právy a povinnostmi uvedenými v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, NEMÁ PRÁVO pokutovat kteréhokoli vlastníka. Ani pokud to máte ve stanovách. Znění stanov je totiž v rozporu s právním předpisem. Naopak, výbor, popř. vlastník, který finanční obnos v rámci „pokuty“ bude po jiném vlastníkovi vyžadovat, se vystavuje celkem nepříjemným postihům ze strany státních orgánů. Vřele bych Vám doporučoval, postupovat s „hříšníky“ přímým jednáním „Z očí do očí“ a pokud toto nepomůže a vlastník se neustále chová jako hulvát, pak si zajistit co nejvíce svědků a řešit to s přestupkovou komisí příslušné obce.

  Vložil lake, 27. Leden 2013 - 18:43

  Pane Žemličko, děkuji za vaše postřehy. Nicméně domnívám se, že věc je poněkud jinak než píšete. O obsahu Občanského zákoníku se zde nebavíme, neboť je pro naši diskusi bezvýznamný. Jak jistě víte, ustanovení ObčZ by se mohla použít podle § 853 pouze jde-li o „občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto, ani jiným zákonem“. O takový případ ovšem nejde.

  Tímto „jiným zákonem“ je zákon o vlastnictví bytů, který dává společenství pravomoc přijmout stanovy. O stanovách říká zákonodárce jednoznačně v § 9 odst. 14 ZoVB, že musí obsahovat:

  • „c) orgány společenství, jejich práva a povinnosti (…),“
  • „d) práva a povinnosti členů společenství,“.

  Z výše uvedeného je jednoznačně zřejmé, že společenství je oprávněno ukládat svým členům povinnosti. Opak neprokážete ani výkladem. Rozsah těchto povinností může jít nad rámec zákona (jinak by stanovy byly zbytečné) a je omezen pouze tím, zda SVJ tím vykonává správu domu (viz bohatá a konstantní judikatura k předmětu činnosti SVJ).

  Společenství vlastníků je (podle převažujících právních názorů) soukromoprávní korporací. V soukromém právu platí, že je dovoleno vše, co není výslovně zakázáno zákonem. Je-li pokuta v přímé souvislosti se zákonným předmětem činnosti SVJ (tedy se správou domu podle § 9 odst. 1 ZoVB), může být definována ve stanovách a výbor je oprávněn ji uplatnit.

  Nevidím rozdílu mezi pokutami ukládanými různými sportovními svazy jednotlivým funkcionářům či sportovcům podle řádně schválených stanov a pokutami ukládanými Společenstvím vlastníků svému členovi podle řádně schválených stanov. Nejvyšší soud se v rozsudku 28 Cdo 4380/2011 ze dne 14.3.2012 vyjádřil takto: „Možnost soudu zasahovat do spolkové autonomie se vztahuje na případy, kdy rozhodnutí spolkového orgánu odporuje zákonu či stanovám, popř. jiným interním předpisům sdružení.“.

  Zbývá tedy vyřešit, zda stanovy (smlouva sui generis) mohou uložit pokutu. Soudy říkají, že u občanských sdružení ano. Jde o záležitost, která nebyla v judikatuře o SVJ dosud řešena. Nicméně judikatura ohledně spolků, svazů a sdružení je jednoznačná v tom, že státní moci nepřísluší ingerovat (zasahovat) do vnitřních záležitostí spolkového života, neboť jde o soukromoprávní sféru. Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 2304/2011. To se týká i stanov, rozhodnutí valných hromad či členských schůzí, výroků výborů či disciplinárních komisí. Do těchto věcí stát nestrká nos, neboť mu to nepřísluší. Totéž platí i pro různé peněžité pokuty či nepeněžité tresty, ukládané členům (jako jsou např. zákaz účastnit se sportovních utkání či soutěží po určitou dobu, tzv. distanc).

  lake

  Vložil Votočka, 28. Leden 2013 - 9:55

  a jsme tam, kde jsme byli snad stokrát.

  Jelikož stanovy SVJ nejsou zákon a platí, že: čl. 2, odst. 3 (ÚLPS – 2/1993) „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“; tedy jde o výklad právních předpisů, byl bych velmi, ale velmi opatrný s názorem, že svj pokuty ukládat může; a to i s ohledem na přeložený text státu Florida. Na tomto území anglické právo neplatí!!!!

  Ale jinak jim klidně poraďte, ať vloží do stanov nucené práce, bičování a trest smrti.

  Votočka

  Vložil anonn, 27. Leden 2013 - 8:56

  Uvedené má pár zásadních problémů:

  1. V našem právním řádu udělují pokuty státní úřady a ty mají (většinou) povinnost skutek prokázat. SVJ není soud. Jak budu pokutovat někoho za kouření na chodbě? Jen na základě „hlášení“ staré Blažkové?
  2. Vymahatelnost. Je naprosto a dopředu jasné, že udělená pokuta nebude zaplacena. Vše tedy skončí u soudu pokud bude SVJ chtít pokutu vymoci. A kdo prokazuje? No samozřejmě SVJ a opět jsme u bodu č. 1.

  Netvrdím že je to celé nesmysl, jen tvrdím že je to celé je velmi ale velmi těžko prokazatelné a tím pádem i vymahatelné.

  Předseda

  Vložil lach (bez ověření), 20. Únor 2017 - 17:33
  • Hlášení staré Blažkové je svědectví, tedy důkaz použitelný k prokazování. Pokud se najdou ještě další dva, tři lidi, kteří při výpovědi potvrdí totéž, tak si neumím představit, jak bude obviněný jednotlivec dokazovat, že ve společných prostorách nekouřil.
  • Důkaz by samozřejmě mohl být i snímek či krátké video. Navíc dle § 88, Obč.zák. lze takovýto záznam směle pořídit.

  Tím pádem je to celé velmi snadno prokazatelné a tím pádem i vymahatelné.

  Tolik teorie. Bylo by fajn si přečíst, jestli už to někdo dotáhl tak daleko. Ale mělo by to jít, jak se zdá. Jedinou slabinou je, že v případě absence videa či fotek by to bylo postaveno jen na svědectvích a pokud by dotyční v kritické chvíli cukli, že svědčit nepůjdou, tak teprve tehdy je to v pytli.

  Vložil lake, 27. Leden 2013 - 10:56

  Zde se přece vůbec nebavíme o pokutách udělovaných státními úřady. Z úvodního příspěvku je to naprosto jasné. Je třeba rozlišit veřejnoprávní sféru od soukromoprávní.

  Soukromoprávní pokutu lze samozřejmě mezi stranami sjednat. Obecným právním požadavkem je, aby příslušné ustanovení nebylo v rozporu s dobrými mravy a aby splňovalo kriterium přiměřenosti.

  Ustanovení o soukromoprávní pokutě je platné i tehdy, je-li obsaženo ve schválených stanovách právnické osoby či sdružení osob. Potvrzeno bez jakýchkoliv pochybností Nejvyšším soudem v případě pokuty ve výši 2.5 milionu Kč pro jednotlivce a sportovní klub, viz zde: http://www.mediafax.cz/…roti-Liberci.
  Totéž platí ostatně v celé Evropě, viz http://www.ceskatelevize.cz/…za-trenyrky/.

  lake

  Vložil občan (bez ověření), 20. Únor 2016 - 1:09

  Nikdo nikoho nenutí, aby byl členem sportovního klubu, ale bydlet jaksi musí každý…

  Vložil smajlík (bez ověření), 26. Leden 2013 - 22:30

  A bude je udělovat skupina vlastníků jednotek. A která skupina prosim. Takové neuvěřitelné hovadiny můžou vymyslet jenom v Americe. To je k pobavení.

  Vložil tazatel jaryn, 26. Leden 2013 - 19:25

  To je informace, po které pídím. Jsem rád , že společenství je na úrovni policie, soudů atd.

  Vložil lake, 26. Leden 2013 - 21:11

  Nemyslím, že společenství by mohlo být přirovnáváno k policii či soudům. Je tu základní rozdíl: státní instituce udělují pokuty na základě zákonného zmocnění. SVJ ovšem v zákonu č. 72/1994 nic podobného uvedeno nemá.

  Ve Spojených státech zákonodárci pochopili problémy spojené s činností SVJ a vtělili právo „dělat v domě pořádek“ pomocí pokut a zákazů přímo do zákonné úpravy. Naopak v ČR zákonodárci nepochopili nic, nepoučili se ze zahraničí a žádné páky na neplatiče do rukou Společenství vlastníků nedali. Bohužel ani nový Občanský zákoník není o mnoho dále. Kolik by zavedením pokut odpadlo zdlouhavých soudních sporů se těžko odhaduje.

  V tomto státě může společenství činit totéž co v USA (pokutovat) jedině na základě soukromoprávní dohody svých členů, vtělené do stanov. Kdo nesouhlasí s ustanovením o pokutě, ten si prostě byt v takovém domě nekoupí. Budu rád, jestliže se některé SVJ touto cestou vydá a jsem zvědavý na judikáty k této věci.

  Existuje konstantní judikatura k občanským organizacím typu sportovní klub, fotbalová asociace, šachový klub atd. V těchto případech soudy dospěly opakovaně k závěru, že soudní moci nepřísluší přezkoumávat vnitřní pravidla a řádně schválené postupy a rozhodnutí těchto organizací a jejich volených zástupců.

  Uvidíme, zda v případě SVJ bude judikatura stejná. Vstupujeme na neprobádanou půdu …

  lake

  Vložil Oldřiška (bez ověření), 20. Únor 2016 - 4:13

  „soudní moci nepřísluší přezkoumávat vnitřní pravidla a řádně schválené postupy a rozhodnutí těchto organizací a jejich volených zástupců.“

  Co to znamená řádně schválené postupy? Jedná se o menšinové rozhodování, jako v SVJ (kde se rozhoduje 25,001% menšinou)?

  Vložil tazatel jaryn, 26. Leden 2013 - 21:11

  "Uvidíme, zda v případě SVJ bude judikatura stejná. Vstupujeme na neprobádanou půdu … " tohle můžu podepsat… Nerad bych se ale dočkal časů, kdy společenství naúčtuje vlastníku pokutu a ten na protest přestane platit a obrátí se na soud… ale jak bylo psáno je to neprobádaná půda…

  Vložil občan (bez ověření), 20. Únor 2016 - 1:23

  Přesně, k dobrým mravům patří i schopnost, dohodnout se s jiným člověkem, a nevyvolávat spory…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".