Používání pojmu "fond oprav"

Vložil lake, 18. Říjen 2010 - 6:05 ::

Pojem "fond oprav" nepoužívám (a nejsem sám).
Pokud občas tazatele upozorním na nesrozumitelnost jeho vyjádření, někteří diskutující na to reagují konfrontačně. Sdělují, že "pojem je zažitý", že "každý mu přece rozumí", že údajně "každý ví o co jde".

Jenomže právě toto není pravda.

• Někteří hovoří o "fondu oprav" a mají na mysli dlouhodobou zálohu na opravy a údržbu (DZOÚ).
• Jiní tím míní dlouhodobou a krátkodobou zálohu určenou na opravy a údržbu.
• Další považují za fond oprav zálohu na správu domu a pozemku, kromě pojištění a odměn členů výboru.
• Pak jsou ti, pro které fond oprav je celá záloha na správu domu a pozemku, včetně odměn a pojištění domu.
• A pak ještě ti, kteří říkají "fond oprav" a míní úplně všechny částky, které posílají na účet SVJ - včetně záloh na služby (!).
• Ale pozor, ještě toto: "FO a zálohy na správu SVJ jsou dvě různé položky." (Karel Popper 8.12.2010)
• A toto: "FO je jednoznačně FO, i když to každý nazývá jinak." (vladan 7.12.2010)

Tak co, už víte, co je "fond oprav"? Já tedy ne.

Pokud se v oficiálních dokumentech SVJ (zápisy, předpis záloh) objeví pojem "fond oprav", nacházím tam většinou i další chyby. Kdo ignoruje zákon v jedné věci, činí totéž i v dalších věcech. Navíc pokud je odsouhlasen "fond oprav" bez bližšího vysvětlení, může se stát, že tyto částky budou na případném neplatiči nevymahatelné. Příklady uvádím zde - jde o citáty ze skutečných zápisů skutečných SVJ:
------------------------------------------------------------------
"Výbor SVJ navrhuje doplnit čl. XVII, odst. 7 Stanov SVJ o větu: Fond oprav tvoří jak příspěvky vlastníků bytů podle jejich spoluvlastnických podílů, tak ostatní příjmy SVJ, například z pronájmu nebytových prostor apod.
Hlasování: všichni přítomní vlastníci (69,98 % podílů) pro návrh."

(autentický zápis ze Shromáždění SVJ Hel***ova 225)
Zde se tedy do "FO" údajně počítá i zdanitelný příjem vlastníků jednotek (!!!). Pokud jej vlastníci nezdaňují, porušují zákon.
------------------------------------------------------------------
"Fond oprav: Vzhledem k tomu, že v současném předpisu záloh není uveden fond oprav, předkládá paní Š. návrh na jeho zřízení a navrhuje následující strukturu měsíčních příspěvků do tohoto fondu a to s platností od r. 2009:
byt: 500 korun, garáž 150 korun, sklep 20 korun
O tomto návrhu bylo dáno hlasovat. Jednohlasně odhlasováo zřízení FO a výše příspěvků."

(zápis ze shromáždění vlastníků domu Lau***ova 439/7)
Zde se náklady na správu domu a pozemku počítají paušálem namísto podle spoluvlastnických podílů, tedy porušení zákona (nebyli přítomni všichni, takže nedošlo k dohodě všech požadované zákonem).
------------------------------------------------------------------
Kdyby pojem "fond oprav" byl jednoznačný a všichni mu rozuměli stejně, nebránil bych se mu, přestože zákon jej nezná. Ovšem ve spojitosti se SVJ si tento pojem každý vykládá jinak - včetně těch, kteří volají že "je přece všem srozumitelný". Takže až se všichni dohodnou co tento pojem znamená a začnou jej jednotně používat, ať mi laskavě dají vědět ...

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 8. Květen 2012 - 10:09

  O rozdílu mezi pojmem „fond oprav“ a „zálohy na správu“ zde bylo už napsáno dost pro toho, kdo chce porozumět. Rezervní „fond oprav“ může vytvářet kterákoliv účetní jednotka, avšak zákon toto povoluje pouze k opravám VLASTNÍHO majetku.

  Připojuji přehledovou tabulku pro srovnání hospodaření v typickém bytovém družstvu a ve společenství vlastníků jednotek. Je z ní vidět, že mezi oběma pojmy je zásadní rozdíl.
  lake
   

  Družstvo a fond oprav Společenství a zálohy na správu
  Družstvo vybírá nájemné. SVJ vybírá zálohy na správu.
  BD nemusí nikomu dokládat na jaký účel nájemné použije. SVJ je povinno doložit na jaký účel zálohy použije. Mohou být vybírány pouze na konkrétní náklady „které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech“ (§ 15 odst. 2 ZoVB).
  Jde o příjem z vlastních zdrojů. Jde o příjem z cizích zdrojů.
  Příjem PODLÉHÁ ZDANĚNÍ. Příjem nepodléhá zdanění.
  BD vytvoří rezervní fond oprav a na něj tyto prostředky dlouhodobě ukládá, aby se vyhnulo zdanění. Daňově uznatelná rezerva (fond oprav) může být vytvářena výhradně k opravě vlastního majetku (§ 7 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách) SVJ nevytváří fond oprav, protože přijaté zálohy nejsou zdanitelným příjmem. SVJ ani nemůže rezervu (FO) vytvářet, protože není vlastníkem opravovaného majetku (domu).
  BD nesmí vytvářet ani použít rezervu na každoročně se opakující opravy, ani na rekonstrukci či modernizaci majetku. SVJ může zálohy použít na jakýkoliv účel spojený se správou domu, bez omezení.
  K tvorbě rezervního fondu oprav je BD povinno zřídit zvláštní bankovní účet a vypracovat písemná pravidla pro tvorbu a čerpání fondu.  V SVJ nic z toho neexistuje.
  BD ve fondu oprav nashromáždí částku 4 miliony (řekněme na zateplení domu). Jde o majetek družstva. SVJ nashromáždí na účtu záloh částku 4 miliony (řekněme na zateplení domu). Jde o majetek SVJ.
  Společenství zároveň dluží vlastníkům jednotek částku kterou od nich vybralo (4 miliony).

  Zásadní rozdíl mezi fondem oprav a zálohami na správu se naplno projeví v případě, že se plánovaný výdaj neuskuteční. Prostředky ze zrušeného fondu zůstávají v majetku družstva, kdežto zálohy na správu se s plátci vždy vypořádají:

  Družstvo a fond oprav Společenství a zálohy na správu
  BD zruší rezervu, převede částku jako svůj výnos a ODVEDE Z NÍ DAŇ Z PŘÍJMU. SVJ nic nepřevádí, částka se nezdaňuje.
  BD si částku zbývající po zdanění ponechá. Nájemcům nic nevrací. SVJ si částku při neuskutečnění záměru nesmí ponechat. Přijaté zálohy vrací (4 miliony nezdaněné).
  Nájemce nemá právo domáhat se vrácení části nájemného, která byla použita k tvorbě fondu oprav. Vlastník jednotky má zákonné právo na vrácení záloh, uhrazených z důvodu který odpadl (§ 451 ObčZ, bezdůvodné obohacení). Stejné právo má pokud SVJ použije zálohy na jiný účel, než na který byly vybírány.
  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 18. Únor 2013 - 9:58

  …SVJ je povinno doložit na jaký účel zálohy použije…

  • na základě jekého § JE POVINNO? protože to je častý argument protistrany. Takže kde je tato povinnost uvedena. Psím :)

  Neználek

  Vložil flexi, 10. Říjen 2014 - 0:11

  odpoved na tuto pretezkou otazku by me take zajimala. Zatim jsem nenalezl kde by v § byla tato povinnost SVJ zakotvena, takze zrejme dosud NEexistuje =(

  flexi

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 23. Únor 2013 - 11:47

  …Ten definuje co je touto zálohou. SVJ je povinno dodržovat zákon… …Rozhodnutí bylo přijato shromážděním již dříve…

  • ano, mělo by. Ale §15/2 uvádí, že se schvaluje „výše zálohy“ a nikoliv „předpokládané zálohy“ – zvlášť tehdy pokud bere SVJ úvěr a banka požaduje tuto konkrétní částku v bankou stanovené výši (i když tato hrubě neodpovídá „předpokládané výši záloh“). Pokud časem vznikne nesoulad mezi „výší zálohy“ a „předpokládanými zálohami“ pak by mělo dojít k úpravě. A jsme u toho: pokud tak SVJ nebude chtít učinit AVŠAK ani většina vlastníků, kteří o její výši mají hlasovat – pak menšina či jednotlivec mají podle Vás udělat co?
   Že by text usnesení měl být dostatečně určitý je zjevné – nikdy jsem ještě takové neviděl. Takže předpokládejme že „účel“ je zmíněn jen velmi vágně ale zcela určitě je stanovena částka za m2

  …SVJ požaduje hradit jako zálohu určitou částku, avšak není schopno/ochotno prokázat její důvod a oprávněnost…

  • vlastníci platí již 3 roky usnesenou výši dle §15/2; v usnesení o výši částky dle §15/2 je pregnantně stanovena pouze částka za m2 tj. výše záloh (předchozí usnesení vágně zmiňuje ale platně odsouhlasuje rekonstrukci výtahu). Jeden stávající „prudič“ (v tomto případě nečlen Výboru, který se aktivně stará o účel používání svých záloh spravovaných SVJ) hrubě spočítal, že soulad mezi „výší schválené zálohy“ a „krytí předpokládaných nákladů“ je již jen na 50%

   Můžete uvést, které „rozhodnutí shromáždění o předpisu záloh,“ budete reklamovat?
   Můžete uvést, co by měla udělat NEÚSPĚ3NÁ menšina či jednotlivec dožadující se „souladu“?
   pokud stav trvá dlouho a během té doby se najde vlastník, který by chtěl byt prodat (třeba ten „prudič“) – pak dle §15/4 s ním částka vybraná dle §15/2 nebude vyrovnána ani vyúčtována. Tato část „zálohy na správu“ tedy nevybraná za účelem „krytí předpokládaných nákladů“ se pak stane darem SVJ od prodávajícího vlastníka pro SVJ ???

  …Mimochodem ten, kdo něco tvrdí, je také povinen to prokazovat. A to tak, abyste si mohl zkontrolovat, zda požadavek je oprávněný či nikoliv.....

  • pokud není toto jen „marketingová proklamace“ tak rozveďte, jak konkrétně má jednotlivec postupovat pokud „…ten, kdo něco tvrdí, …“ pouze „stanoví zálohy“ a „vymáhá zálohy“ dle nějakého článku Stanov a požadavky na „prokázání“ odkazuje na soudy a trestní oznámení. Zde lze těžko mluvit o „útisku“ na který jste zde nedávno odkazoval…

  Neználek

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 18. Říjen 2010 - 7:57

  Osobně se domnívám, že používání pojmu „Fond oprav“ v SVJ má mírně historický původ a poměrně jednoduché vysvětlení:

  Ještě před 20 lety většina z nás bydlela buď ve státním a platila nájemné, které nevratně mizelo do státní nebo městské kasy, nebo v družstevním, kde se sice také platilo nájemné, ale to bylo směrováno do Fondu oprav, tedy někam, kde to zůstávalo k použití družstevníkům pro opravy a údržbu domu do budoucna.

  Když se pak začaly prodávat první byty a po 1.7.2000 začala hromadně vznikat SVJ, došlo podle mého názoru k tomu, že tehdy vyjukané orgány SVJ chtěly pro vlastníky jednoznačně odlišit ono nenávratně mizející nájemné a použily proto jediný dostupný termín – Fond oprav – jako něco, co se tvoří a v SVJ zůstává.

  Mezitím se tento termín prostě vžil a kdo není právník nebo účetní, nemá s ním problém. Což ovšem neznamená, že jeho používání podporuji. Ne. Osobně vždycky na začátku schůze, pokud se záloh týká, jasně deklaruju, že se budeme bavit o dlouhodobých zálohách na správu, opravy a údržbu, které budeme pro zjednodušení nadále nazývat Fondem oprav.

  Ve stejném smyslu formuluji i zápisy, tedy příspěvek do DZSOÚ (tzv. „Fond oprav“) byl odsouhlasen ve výši xx,– Kč/m2. A podobně. Což je zase zpětně nutné proto, aby zápis byl z hlediska zákona v pořádku, ale aby vlastníci věděli, o čem je řeč. Život je holt otázka priorit a kompromisů…

  Vložil Šplíchalová (bez ověření), 8. Květen 2012 - 10:07

  Píšete, že náležitý pojem je „dlouhodobá záloha na správu, opravy a údržbu (DZSOÚ)“. Uveďte, prosím, v jakém § má tento pojem oporu. Děkuji.

  Šplíchalová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 25. Říjen 2010 - 13:35

  Velmi pěkné články, pane lake a paní PeDuples. Dovolila jsem si je převzít na svůj web pro účetní. A protože jsem tam pro ně připojila pár slov, zde je odkaz:

  http://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/

  Znovu upozorňuji, že to je odkaz pro účetní, ne pro dále diskutující návštěvníky tohoto jinak skvělého Portálu. Ti, kdo tak vehementně obhajují používání pojmu „fond oprav“, nechť v žádném případě na můj účetnický web nechodí!!!

  Jediným výsledkem by bylo, že by čtením ztratili spoustu času, který mohou smysluplně využít psaním příspěvků o jedinečném fondu oprav.

  Za mínusy děkuji předem. Jen doufám, že nebudou nesekány moc rychle a že si to stačí přečíst alespoň pár účetních, kteří se také nemohou s milovaným „fondem oprav“ zatím rozloučit.

  N. Klainová

  Vložil Jiří Hrdinka (bez ověření), 20. Září 2013 - 12:11

  U nás v SVJ to máme takto:

  Dlohodobé zálohy:

  1. Fond oprav (tento měsíc z něj proplácím opravu balkónů, kterými zatéká do bytů).

  Krátkodobé zálohy:

  1. Správa a provoz (odměny statutárům,vy­pracování roční účetní závěrky,bankovní poplatky,kolky,vý­pisy z katastru,výměna žárovek,kopie klíčů, …
  2. Pojištění domu (úhrada pojistky 1× ročně).
  3. Daň z nemovitosti (pouze za společná garážová stání,vlastníci bytů a samostatných garáží si toto platí sami).
  4. Odvoz komunálního odpadu.
  5. Úklid domu
  6. Režijní elektřina
  7. Vodné a stočné

  Je podle vás tato struktura přijatelná ? Dík za odpověď.

  A za druhé nechápu, proč se tady (Lake) hovoří u SVJ o opravách cizího domu ???? Z FO se opravují společné části domu a ty jsou ve spoluvlastnictví (vlastnické podíly na společných částech domu a pozemku). Takže ne cizí dům, ale náš společný !!!

  To bude kritiky …

  Vložil Čtenář (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 22:03

  „Je podle vás tato struktura přijatelná ?“

  Není, nepřípustně směšujete správu a služby.

  Vložil pinc (bez ověření), 20. Září 2013 - 12:30

  §15, odst.1),2) ZOvB říká, jak vlastníci přispívají na správu domu, na co přispívají. Společenství nevytváří žádný fond oprav. To co máte uvedeno jako správa a provoz není komplexní správa domu a provoz domu, to je jenom část správy domu. Pojištění domu a daň z nemovitosti patří do správy domu. Samozřejmě, že SVJ opravuje cizí dům, dům napatří SVJ. Sám jste to napsal, jenom tomu nerozumíte. Osobně vás nekritizuju, plaťte si co chcete, splácejte třeba půjčky paní sousedky, když Vám to přijde normální. Komu není rady, tomu není pomoci. Tahání peněz v vaší kapsy nás nebolí. Co to je režijní elektřina?

  Vložil Jiří Hrdinka (bez ověření), 20. Září 2013 - 13:44

  Vážený já nic z cizí kapsy netahám, takto mám členěný rozpočet a vy jste nenapsal, co je tam špatně. Pořád se oháníte nějakou terminologií. To že mám pojistku a daň zvlášt proti zákonu není. Je to přehlednější. Stejně to leží na jednom účtě v bance dohromady.

  Pojem cizí dům odmítám, mám v něm procenta vlastnictví i na pozemku zastavěném a souvisejícím. Kampak se vám ti vlastníci vypařili ? Co byste řekl ? Netvoří oni náhodou to SVJ ?

  „Komu není rady …“ žádnou radu jste mi nedal, pouze zase jeden papouch ZOvB.

  Pro vaši informaci „režijní elektřina“ je spotřeba ve společných částech domu našeho SVJ, fakturovaná na režijním elektroměru, která se rozpočítává vlastníkům.

  A na závěr. Někde jsem vytáhle peníze vlastníkům z kapsy, kde jsem neměl ? Poučte mě. Kde konkrétně ?

  Vložil lake, 18. Duben 2011 - 7:37

  Paní Klainová zveřejnila na svém webu další zajímavý článek s názvem Fond oprav a rezervní fond v SVJ .

  Podařilo se jí rozšířit sbírku nesmyslných definic "fondu oprav" o další možnost: nazvat takto fond tvořený ze zisku SVJ (tedy nikoliv ze záloh na správu domu). Paní Klainová k tomu poznamenává:

  "U fondů tvořených ze zisku a určených na krytí nákladů na správu, včetně nákladů na opravy, mám trochu obavy z daňových dopadů, takže tvorbu takových fondů nedoporučuji.
  Zatím jsem nedostala jednoznačnou odpověď na dotaz, jestli zisk vložený do fondu a použitý na úhradu nákladů na správu nepodléhá zdanění daní z příjmů, ani od daňových poradců."

  ------------------------------------------------------------------------------
  Obavy paní Klainové jsou zcela na místě. Spíše se divím, že daňoví poradci, které zřejmě oslovila, nebyli schopni tento jednoduchý případ jednoznačně pojmenovat. Podívejme se tedy na věc blíže zejména z hlediska zdanění.

  Je samozřejmě možné vlastní příjem SVJ označit v účetnictví jako fond a je to tak v pořádku. Avšak označit vlastní příjem SVJ za "fond oprav" by bylo nesmyslem.

  SVJ je právnickou osobou, jejímž předmětem činnosti je správa domu a pozemku. Do správy domu však nelze počítat zvelebování CIZÍHO domu z VLASTNÍCH prostředků SVJ.

  • Z hlediska SVJ:
  Pokud by SVJ použilo prostředky z vlastních zdrojů na údržbu, opravy, modernizaci či rekonstrukci cizího majetku, nebude se jednat o daňově uznatelný náklad a SVJ bude tedy povinno takto vydané částky zdanit daní z příjmu právnických osob. Ale tím to nekončí.

  • Z hlediska vlastníka jednotky:
  Takto vydané náklady na zvelebení domu budou ku prospěchu vlastníků jednotek, pro které tedy půjde o přijaté nepeněžní plnění bez právního důvodu. Jsou povinni doložit Finančnímu úřadu výši částky a odvést daň z příjmu. SVJ je k tomu povinno vystavit jim daňové potvrzení o výši částky připadající na vlastníka jednotky.

  Takto nakládat s příjmem SVJ a vystavovat se dvojímu zdanění považuji za velmi nerozumné. Proto ani u fondu tvořeného z vlastního zdroje SVJ nedoporučuji nazývat jej "fondem oprav". Jeho použití na opravy domu by schválil jen hlupák, který chce vlastníky jednotek připravit o peníze na daních.

  Z vlastního zdroje může samozřejmě SVJ čerpat jinak: výdaje na vlastní činnost, na pořízení vlastního majetku, na odměny členům svého statutárního orgánu, atd.

  lake

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Duben 2011 - 8:11

  Velmi pěkná reakce, děkuji a přebírám na svůj účetnický web. Jen pevně doufám, že má slova o fondu oprav a rezervním fondu pochopili všichni správně. Podstatné je, že jejich tvorbu nedoporučuji.

  Jen jsem chtěla upřesnit, že není možné zakázat SVJ, aby si nazývala fondy tvořené ze zisku, jak uznají za vhodné. Šlo skutečně o úvahu pro ty, kdo chápou rozdíly mezi vlastními a cizími zdroji.

  Ke zdanění fondu tvořeného ze zisku bych dodala jen maličkost. Mé obavy se týkaly i případného hrazení odměn členů orgánů SVJ z fondu ze zisku. I to je totiž náklad na správu. Proto nedoporučuji hradit z fondu ze zisku ani odměny. Když něco, tak zatím pouze pořizování majetku do vlastnictví SVJ, např. nákup židlí do společenské místnosti apod. Takto to mám i ve svých příkladech.

  N. Klainová

  Vložil HelenaN (bez ověření), 18. Duben 2011 - 9:53

  Táži se.

  1. Co tvoří vlastní přijmy SVJ?Jaké má SVJ vlastní zdroje?
  2. Čím se naplňuje fond zisku SVJ, z čeho má SVJ zisk, neboli z čeho má SVJ zisk?
  3. Jsou příspěvky členů na účet SVJ zdroje cizí?

  Odborníky na účetnictví prosím zodpovědět. Myslím, že trochu osvěty neuškodí všem. Děkuji.

  Vložil lake, 25. Říjen 2010 - 2:08

  Paní PeDuPles napsala (18. Říjen 2010 - 8:57), že u nich jsou za "FO" považovány "dlouhodobé zálohy na správu, opravy a údržbu"(DZOÚ).

  Toto SVJ tedy rozlišuje dlouhodobou a krátkodobou zálohu. Do "fondu oprav" nezahrnuje tedy paní PeDuPles tyto krátkodobé zálohy (podle účetního předpisu s dobou použití kratší než jeden rok):
  - náklady na běžné opravy a údržbu,
  - na společnou elektřinu,
  - příspěvky na splátky úvěru či bankovní půjčky (!),
  - náklady na provoz výtahu a příslušné prohlídky,
  - náklady ne vedení účetnictví,
  - odměny správní firmě,
  - odměny za výkon funkce statutárního orgánu (pokud vyplácejí alespoň jednou ročně),
  - drobné režijní výdaje výboru,
  - odměny z dohod a příslušné částky zdravotní a sociální daně,
  - bankovní poplatky,
  - každoročně se opakující další výdaje.

  Všimněte si: Záloha na budoucí opravy a údržbu zřejmě patří do "FO", avšak tatáž záloha použitá ke splácení úvěru na opravu střechy či na zateplení domu do "FO" nepatří (jde nepochybně o krátkodobé zálohy, i když budou spláceny třebas 20 let).

  Vysvětlení paní PeDuPles tedy pouze názorně dokládá, co už je uvedeno v úvodním příspěvku: v každém konkrétním SVJ si pod pojmem "FO" představují něco zcela jiného.

  Opakuji: Pojem "FO" je nejednoznačný, není nikde srozumitelně definován - z toho důvodu jsem doporučil jej na tomto webu nepoužívat.

  lake

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 25. Říjen 2010 - 8:25

  Tak já odpovím třeba sem, a začnu trochou citací:

  ZoVB:

  § 9 odstavec 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

  Správou domu se tedy rozumí jeho (přesněji nedefinovaná) správa, opravy a provoz. A dále:

  § 15 odstavec 1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Tady se nám najednou vyloupl pozemek :-)

  § 15 odstavec 2) K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech.

  A teď Zákon o účetnictví:

  § 19 odstavec 7) Pro účely tohoto zákona se majetek a závazky člení na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než 1 rok, ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé. Pokud s ohledem na charakter majetku a závazků objektivně nelze použít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky projevený při jejich pořízení.

  Shrnuto a podtrženo: s ohledem na charakter závazku (zálohy na krytí předpokládaných nákladů, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech) byl rozhodující záměr mého SVJ používat ji dlouhodobě, když objektivně nebylo možno přesně stanovit podíl použití v roce běžném a následujícím.

  Dále, vzhledem k převodu nespotřebovaného zůstatku do dalších let je zřejmé, že s použitím analogie skladu FIFO (first in, first out) jsou na čerpání záloh prioritně používány prostředky složené v minulých letech a teprve v okamžiku jejich deficitu prostředky skládané aktuálně.

  Přijde mi také logické, že zůstatek DZSOÚ meziročně narůstá, stejně jako podle počtu pravděpodobnosti narůstá riziko havarijní situace; onen nárůst je pak způsoben plánovaným „přebytkovým hospodařením“ v letech minulých.

  Dlouhodobost zálohy jako celku tudíž nepovažuji za spornou, naopak při znění ZoVB o skládání zálohy (nikoli záloh) pro použití v dalších měsících a letech mi čerpání této zálohy i na běžné výdaje (v dalších měsících – pokud nejsem v minusu, náklady běžného měsíce hradím ze záloh měsíců minulých) přijde naprosto v souladu se zněním zákona.

  Dedukce pana lake pak podle mého názoru neprokazují, že by byl chaos v používání výrazu „Fond oprav“, dokazují pouze, že je chaos především v interpretaci a účtování záloh na správu dle § 15 odstavec 2), když v každém konkrétním SVJ si pod pojmem „zálohy na správu“ představují něco zcela jiného. Jejich interní pojmenování v jednotlivých SVJ už tomu jenom nasazuje korunu.

  Vložil lake, 22. Prosinec 2010 - 3:51

  AnonymousIX napsal: "Třeba se ozve p. PDP a ujasní termíny a poměry v jejich SVJ".

  AnonymousIX svým vyjádřením perfektně podporuje mou úvodní tezi. Čeká na ujasnění, protože neví co je ve FO. Já to též nevím, což tvrdím od počátku. Tedy se oba shodujeme:

  Pojem "fond oprav" je nejednoznačný - v každém konkrétním SVJ si pod pojmem "FO" představují něco zcela jiného. Proto je nevhodné jej používat na tomto fóru.

  Žádné ujasnění od paní PeDuPles netřeba. Co obsahuje její FO nebo kterýkoliv jiný "fond oprav" je zcela bezvýznamné. Zde se nediskutuje o jednom konkrétním FO jednoho konkrétního SVJ. Každý nechť si u sebe doma používá jaké termíny je mu libo. Třeba i termíny zjevně nesprávné. Ale zde jim není rozumět. Toť vše.

  P.S.
  Obdobně se zde psalo již v r. 2008, viz příspěvky paní Klainové.

  lake

  Vložil tpd, 18. Říjen 2010 - 12:00

  plně s vámi souhlasím…je to zcela zažitý pojem který je při vyslovení všem ihned jasný…je pravdou že nemá jako název oporu v zákoně…ovšem musím napsat svojí vlastní zkušenost při soudním vymáhání od neplatičů…soud bez problému označení „předepsané zálohy a fond oprav“ přijal…proti strana(dlužníci) měli najatého právníka a ani ten nějak neprotestoval…soud dvakrát rozhodl pro SVJ a nařídil zaplatit dlužnou částku takto označenou…a jeden trochu podobný příklad…již jednou jsem to sem napsal všichni používáme například název „počítač“ přesto že správně je „computer“…pokud se nepletu…je to stejně zažité jako pojem fond oprav a nikoho to nepohoršuje…mi­mochodem tenkrát jsem zde za tento příklad dostal „nandáno“…a hádejte od koho…předpokládám že to bude i tentokrát…

  Vložil lake, 21. Říjen 2010 - 12:52

  tpd napsal: "... je to zcela zažitý pojem ..."
  Pan tpd píše nepravdu. Například zde na portálu je více osob, pro které nejde o zažitý pojem: paní Klainová, pan Pavel, lake, též paní PeDuPles vyjádřila výhradu a jiní.

  tpd napsal: "... který je při vyslovení všem ihned jasný ..."
  Opět nepravdivé a navíc demagogické tvrzení. Jak už bylo uvedeno v úvodním příspěvku: některým je možná jasný, ale pod tímto "ihned jasným" pojmem si každý představí něco zcela jiného.
  ---------------------------------------------------------------------------
  Namátkou uvedu některé "ihned jasné" názory na obsah pojmu FO. Kdo tomu rozumí dostane lízátko.

  • Částku do fondu oprav a na správu domu je vlastník povinen platiti ve výši, kterou schválilo shromáždění
  Vložil Anonymous, 28. Září 2006 - 17:19
  Tvrdí se, že FO je částka oddělená od příspěvku na správu domu.

  • Peníze do tzv. fondu oprav jsou určeny pouze na opravy a rekonstrukce atd.
  Vložil JarekSVJ, 18. Červen 2008 - 14:10
  Tvrdí se, že FO je částka pouze na opravy a rekonstrukce, bez rozlišení dlouhodobé a krátkodobé zálohy.

  • Ale jak to je, když jsem koupou bytu vstoupil do SVJ, které splácí úvěr. V rozpisu poplatků mám tuto položku uvedenou jako „fond oprav“. Jde o úvěr , který se bral na zateplení.
  Vložil LidskyZdroj, 20. Září 2010 - 16:16
  V onom SVJ zřejmě platí, že fond oprav je pouze splátka úvěru.

  • Společenství vlastníků jednotek je oprávněno v rámci vyúčtování fondu oprav uvádět osobní údaje získané pouze za účelem správy domu, tedy za účelem provádění činností hrazených z fondu oprav.
  (ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  ÚOOÚ tvrdí, že fond oprav rovná se veškeré náklady na správou, údržbu a opravy společných částí domu (včetně odměn statutárům atd.). Nesmyslnost tohoto označení je zřejmá.

  • Fond oprav je třeba nastavit tak, aby jste především byli vůbec schopni udržovat dům v zákonném technickém stavu, dále aby jste byli schopni provádět běžnou údržbu
  Vložil Anonymous, 21. Říjen 2007 - 17:48
  Tvrdí se, že FO je jakási kombinace části krátkodobé zálohy na údržbu domu a k tomu dlouhodobá záloha. Krátkodobá a dlouhodobá záloha ale nemůže být účetně vedena dohromady.

  • Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství jako:
  1. krátkodobá záloha na úhradu nákladů za služby spojené s užíváním jednotek,
  2. příspěvek na dlouhodobou zálohu na úhradu nákladů na správu a údržbu domu a pozemku jakožto společných částí; k uvedenému účelu společenství zřizuje Fondy, např. Fond oprav a Fond společenství.
  Vložil Matějka Jaroslav, 26. Duben 2008 - 16:26
  Tvrdí se, že FO je pouze dlouhodobou zálohou a existuje v účetnictví vedle jiných dlouhodobých záloh.

  lake

  Vložil tpd, 25. Říjen 2010 - 12:42

  …bingo…trvalo to trochu déle než jsem čekal ale přeci jsem se dočkal…pane lake opravdu jste nezklamal…ještě bych na vašem místě přidal nějaký ten judikát…aby to bylo na 100%…předpokládám že i soud který v našem případě nařídil úhradu dlužné částky pod názvem " předepsané zálohy a fond oprav" je také nepravdiví a demagogický…alespoň podle vašeho chápání práva…já zas tvrdím že 95% svj je tak zvaný „fond oprav“ zcela jasný a srozumitelný…zby­lých 5% mezi které patříte i vy hold mají doživotní problém…

  Vložil bingo (bez ověření), 25. Říjen 2010 - 14:43

  O tom, kdo má problém, lze celkem úspěšně diskutovat. To, že něčemu nerozumíte, neznamená, že i ostatní jsou na tom stejně. A neznamená to, že příspěvky některých autorů jsou „nepravdiví“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".